Author: Yvonne PettersenNorden
08-09-2016

Mette Werner Rasmussen - Nordisk nettverk for veiledning

I en serie intervjuer presenteres her Mette Werner Rasmussen, som er medlem i det Nordiske nettverket for Veiledning. Nettverket skal bidra til utvikling av veiledning i de nordiske landene. De har arbeidet med kompetanseutvikling av voksne veiledere, spørsmål rundt livslang veiledning og karrierekompetanse samt utvikling av veiledningstjenestene.

22-06-2016

Resultat

Nätverket testar och utvärderar nya sätt att organisera kompetensutveckling för målgruppen: vuxenutbildare och andra
involverade i vuxnas läroprocesser. Två nordiska pilotutbildningar har påbörjats.

Europa
20-06-2016

Validation of Non-formal MOOC-based Learning

This report presents the outcomes of research, conducted between May 2014 and November 2015, into emerging practices in assessment,

Norden
16-06-2016

Terje Røstvær - Fengselsundervisning

I en serie intervju presenteres her Terje Røstvær som sitter i Fengselsundervisnings nettverket. Nordisk nettverk for fengselsundervisning ble formelt etablert i 2006.

Norden
14-06-2016

Arbejdsliv i Norden – Udfordringer og forslag

Poul Nielson, tidigare dansk EU-kommissionär och minister, har på uppdrag av Nordiska ministerrådet gjort en strategisk genomlysning av

Norden
26-05-2016

Marianne Sempler - Entreprenøriel læring og innovation

* Nettverket bruker Engelsk som kommunikasjons språk derfor er det benyttet Engelske terminologier i dette intervjuet. 

I en serie intervju presenteres her Marianne Sempler som er den Norske representant i det Nordiske nettverksamarbeidet: «Entrepreneurship, entrepreneurial learning and innovation». I 2013 innledet NVL et nytt nettverk med fokus på kvalitetsutvikling av det voksenpedagogiske område og med et særlig fokus på «Entrepreneurship, entrepreneurial learning and innovation». Formålet er å analysere eksisterende kunnskap og erfaringer, og på grunnlag av resultatene etablere pilotprosjekter for å teste en modell for Nordisk praksisnær kompetanseutvikling innenfor område. Nettverks deltakerne arbeider spesifikt med «Entrepreneurship, entrepreneurial learning and innovation» i innovative miljøer

Norden
19-05-2016

Caitlin Wilson - Sustainable Development Network

In a series of interviews we her by present Caitlin Wilson working for the Sustainable Development network. The term sustainable development became known through the report “Our Common Future” presented in 1987 by the UN World Commission on Environment and Development. It indicates how closely linked environmental, economic and social development are. The main message was that the international community must organize themselves and do what is required to ensure sustainable Development.

Norden
05-05-2016

Inge Munch - Øy-nettverket i Østersjøen

I en serie intervjuer presenteres her Inge Munch som sitter i øy-nettverket i Østersjøen. På bakgrunn av det nordiske samarbeids sitt fokus på utfordringer og muligheter for de såkalte «ytterområder» samt et nordisk politisk fokus, initierte NVL i 2012-2013 et tvær sektorielt nettverk med deltagere fra Bornholm, Åland og Gotland. Tre øy-regionen i Østersjøen, har både like/ulike utfordringer og potensialer. Alle tre områdene arbeider for å fastholde og utvikle muligheter for et bedre livsgrunnlag, fastholdelse av lokal velferd og et bærekraftig samfunn.

Norden
03-05-2016

NVL hos Folkehøgskolen

I Kungälv, i midten av april, satte Folkehøgskolene i Norden sin egen rolle i en global, bæredyktig utvikling på agendaen.

Norden
28-04-2016

Taru Kekkonen - Distans Network

In a series of interviews we present Taru Kekkonen working for the Distans Network. Distans are ambassadors for increased use of ICT methods and tools in adult learning. They work hard to create meeting places and provide inspiration for organizations, projects, politicians and networks that are engaged in educational and development activities in this area. The overall objective of the NVL that we contribute to is to initiate, promote and enhance cross-sectoral cooperation in order to increase competitiveness in the labor market and society.

Norden
22-04-2016

Peter Villads Vedel - Alfarådet

I en serie intervju presenteres her Peter Villads Vedel som sitter som leder i Alfarådet. Målgruppen til Alfarådet er voksne med et annet morsmål en de nordiske språkene, med liten eller ingen skolegang og med behov for undervisning i grunnleggende lese- og skriveferdigheter. Målgruppen er en liten men viktig del av voksenopplæringen for innvandrere i de nordiske landene. Undervisningen i grunnleggende ferdigheter, muntlig kompetanse i mål-språket, samt informasjon om arbeidsmarkedet, samhold og utdannelse er prioritert undervisning.

Norge
14-04-2016

Tormod Skjerve - Kompetanse sett fra arbeidslivet

I en serie intervju presenteres her Tormod Skjerve som sitter i nettverket kompetanse sett fra arbeidslivet. Nettverket skal være en arena for dialog og diskusjon mellom arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner og utdanningstilbydere om kompetanseutvikling i arbeidslivet. Målet med dialogen er å komme fram til anbefalinger som kan føre til mer effektive løsninger og bedre rammevilkår for læring på arbeidsplassen. Dette innebærer også å redusere hindringer for både individer og virksomheter når det gjelder kompetanseutvikling på arbeidsplassen.

06-04-2016

Joint Report of the Council and the Commission

2015 Joint Report of the Council and the Commission on the implementation of the Strategic framework for European cooperation in

Norden
06-04-2016

Key Competences of adult learners in a Nordic perspective

Publikationen præsenterer gode eksempler på nordisk og baltisk uddannelsessamarbejde inden for voksenområdet og giver et indblik i nye

Sverige
29-03-2016

Pär Sellberg - Valideringsnettverket

En stor del av NVLs virksomhet gjennomføres av tematiske nettverk. men hvilke mennesker sitter i disse nettverkene? I en serie intervju presenterer vi noen av nettverksmedlemene og først ut er Pär Sellberg som sitter i Valideringsnettverket.
Valideringsnettverket har som oppgave å følge og bidra til utvikling av validering i de nordiske landene. Nettverkets medlemmene representerer arbeidslivet, utdanningssektoren, folkeopplysning og forskningsmiljøene. Det ble etablert i 2005.

Norden
14-03-2016

Utdanning for holdbar utvikling

Tyve voksne fra hele Norden deltar på den nordiske utdanningen for bærekraftig utvikling. Interessen har vært stor, og 10 gode søkere havnet på venteliste. Utdanningen finansieres av Nordisk Ministerråd og er utviklet i en arbeidsgruppe i NVL.

Norden
01-12-2015

Nordic PIAAC report

This publication is the product of the Nordic PIAAC Network, consisting of members from all five countries.

Europa
26-11-2015

Open Badges as a validation tool

We learn everyday, all the time. We can’t help ourselves, it is in our nature. In adult education we separate between formal, non-formal and informal learning. All of us use all three forms. For some reason the learning that takes place in a formal setting has come to be seen as the ”best” form of learning. It is institutionalised and provides the learner with grades or other credentials/certifications at the end of the learning period.