Search

Author: Tinne GeigerDanmark
30-04-2014

Sjónum beint að þróun færni kennara til þess að vinna með mismunandi einstaklinga

Danska ríkisstjórnin hefur ákveðið að verja 64 milljónum DKR til endurmenntunar kennara ungs fólks og fullorðinna veturinn 2014-2015. Fagfélagsnefndin sem kemur að færniþróun þeirra sem starfa á þessu sviði hefur afmarkað fimm vegvísa sem eiga að mynda ramma fyrir skiptingu styrkjanna.

Danmark
29-04-2014

Opettajille täydennyskoulutusta heterogeenisten opiskelijaryhmien opettamiseen

Hallitus on myöntänyt 64 miljoonaa Tanskan kruunua nuoriso- ja aikuiskoulutussektorin opettajien täydennyskoulutukseen vuosiksi 2014 – 2015. Nuoriso- ja aikuiskoulutusalan osaamisen kehittämistyöryhmä on määritellyt viisi suuntaviivaa varojen jakamista ohjaamaan.

Danmark
29-04-2014

Työnhakukurssit ja työmarkkinakoulutus voivat pidentää työttömyyttä

Tutkimuslaitos KORA on laatinut Tanskan työmarkkina- ja rekrytointiviraston toimeksiannosta kirjallisuuskatsauksen, jossa tarkastellaan tanskalaista ja ulkomaista ohjauspalveluiden ja lyhytkurssien vaikutuksista tehtyä tutkimusta.

Danmark
25-04-2014

Jobsøgningskurser og afklaringsforløb kan fastholde ledige i ledighed

KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) har udarbejdet en litteraturoversigt for Styrelsen for Arbejdsmarked og Fastholdelse, der giver et overblik over, danske og udenlandske analyser af effekten af at give ledige vejledning og korte kurser.

Danmark
25-04-2014

Fokus på udvikling af lærernes kompetencer til at arbejde med differentieret kursistgruppe

Regeringen har afsat 64 millioner kroner til efteruddannelse af lærerne på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet i 2014-2015. Partsudvalget for kompetenceudvikling på området har identificeret fem pejlemærker, som skal danne ramme for fordelingen af midlerne.

Danmark
25-03-2014

Aikuisopiskelijoiden osuus ammattiin opiskelevista on kasvanut

Ajatushautomo DEA on tutkinut, millaisia opiskelijoita ammattioppilaitoksissa on. Tilastojen mukaan ensimmäisen vuoden opiskelijoiden keski-ikä on noussut huomattavasti: vuonna 1991 se oli 19 vuotta, vuonna 2011 jo 24 vuotta. Keski-ikää nostaa muun muassa se, että yli 25-vuotiaiden aikuisten osuus opiskelijoista on kasvanut huomattavasti. Vuonna 2011 tuohon ryhmään kuului 30 % ammattikoulutuksen aloittavista opiskelijoista.

Danmark
25-03-2014

Aarhus-hanke on nuorten uuden yhdistelmäkoulutuksen esikuva

Helmikuiseen ammattikoulutusuudistukseen sisältyvä yhdistelmäkoulutus on saanut paljon vaikutteita Aarhus Flex -pilottihankkeesta. Hankkeessa on saatu hyviä kokemuksia järjestelmien ja laitosten rajat ylittävillä työtavoilla ja räätälöimällä jokaiselle nuorelle täysin yksilöllinen koulutusohjelma.

Danmark
25-03-2014

Koulutusuudistus tuo ammattikouluihin pääsyvaatimukset ja uusia koulutusmuotoja

24. helmikuuta 2014 Tanskan hallitus sopivat yhdessä parlamentin laajan enemmistön kanssa ammattikoulutusuudistuksesta. Kansankäräjien puolueista vain Yhtenäisyyslista jättäytyi sopimuksen ulkopuolelle. Uudistus on osa hallituksen pyrkimystä lisätä ammattikoulutukseen hakeutuvien nuorten osuutta 25 %:lla vuoteen 2020 mennessä.

Danmark
25-03-2014

Fjölga á fullorðum í starfsnámi

Þankabankinn DEA hefur greint hvaða nemar sækja starfsnám. Tölurnar sýna að meðalaldur þeirra sem hefja starfsnám hefur hækkað umtalsvert eða úr 19 árum í 24 ár, á milli áranna 1991 til 2011. Hækkunin skýrist meðal annars á því að í hópi fullorðinna eldri en 25 ára hefur fjölgað mikið. Árið 2011 tilheyrðu um 30 % nemenda sem hófu nám í starfsmenntaskólum þeim hópi.

Danmark
25-03-2014

Verkefni í Árósum er fyrirmynd að nýju samhæfðu námi á framhaldsskólastigi

Nýtt samhæft nám á framhaldsskólastigi sem komið verður á laggirnar í kjölfar umbótanna í febrúar 2014 er að miklu leiti sniðið eftir fyrirmynd frá tilraunaverkefninu Árósar Flex. Þar fékkst góð reynsla af því að vinna þvert á kerfi og stofnanir og skapa algerlega einstaklingsmiðað tilboð fyrir hvern hinna ungu þátttakenda.

Danmark
25-03-2014

Umbótum á starfsmenntanámi fylgja aðgangsskilyrði og nýjar námsbrautir

Þann 24. febrúar 2014 samþykkti danska ríkisstjórnin með breiðum meirihluta á þinginu, allir flokkar nema Enhedslistinn, umbætur á starfsmenntun. Umbæturnar eru þáttur í markmiði ríkisstjórnarinnar um að árið 2020 hafi unglingum sem velja starfsmenntun fjölgað um fjórðung.

Danmark
25-03-2014

Umbótum á starfsmenntanámi fylgja aðgangsskilyrði og nýjar námsbrautir

Þann 24. febrúar 2014 samþykkti danska ríkisstjórnin með breiðum meirihluta á þinginu, allir flokkar nema Enhedslistinn, umbætur á starfsmenntun. Umbæturnar eru þáttur í markmiði ríkisstjórnarinnar um að árið 2020 hafi unglingum sem velja starfsmenntun fjölgað um fjórðung.

Danmark
25-03-2014

Flere voksne på erhvervsuddannelserne

Tænketanken DEA har analyseret hvilke elever, der går på erhvervsuddannelserne. Tallene viser en markant stigning i gennemsnitsalderen for nystartede elever på uddannelserne fra 19 år i 1991 til 24 år i 2011. Stigningen dækker blandt andet over en markant stigning i andelen af voksne over 25 år. Den gruppe udgjorde i 2011 30 % af de elever, der startede på erhvervsskolerne.

Danmark
25-03-2014

Aarhus-projekt forbillede for ny kombineret ungdomsuddannelse

Den nye kombinerede uddannelse der er etableret med erhvervsskolereformen fra februar 2014 er stærkt inspireret af pilotprojektet Aarhus Flex, der har høstet gode erfaringer med at arbejde på tværs af systemer og institutioner og skrue helt individuelle tilbud sammen til hver af de unge deltagere.

Danmark
25-03-2014

Ny erhvervsskolereform indfører adgangskrav og nye uddannelser

Den 24. februar 2014 vedtog regeringen sammen med et bredt flertal i folketinget, hvor kun Enhedslisten stod uden for, reform af erhvervsuddannelserne. Reformen er et led i regeringens mål om at 25 % flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020.

Genbrug af dæk
Danmark
03-03-2014

Bæredygtig udvikling i ’fælledskab’

På Samsø har de et bud på, hvorledes vi kan opnå bæredygtig udvikling og livskvalitet. Ved at forvalte klodens ressourcer i små, lokale fællesskaber kan man sikre, at de beslutninger, der træffes, passer til lokale forhold. Det er det, Søren Hermansen og Tor Nørretranders kalder Fælledskab. På Samsø startede det for 15 år siden med tanken om at etablere en selvforsynende og CO2-neutral ø. Sidste skud på stammen er fællesskabet Økologisk Samsø, der blev stiftet sidste år. Søren Hermansen fortæller her om tankerne bag fælledskab og Birgit Rothmann om planerne for Økologisk Samsø.

Norden
27-02-2014

Interkulturel pædagogik (2013)

Netværket om interkulturel pædagogik blev etableret i 2013 på baggrund af arbejdet i to tidligere netværk: netværket fra 2010-2011 vedrørende integration og netværket fra 2012, der arbejdede med diversity...

Danmark
26-02-2014

Í tillögum um umbætur á menntakerfinu er sjónum beint að vinnumarkaði

Í lok árs 2012 skipaði danska ríkisstjórnin Framleiðninefndina, sem falið var að kanna þróun framleiðni í Danmörku og gera tillögur um hvernig hægt er að efla hana. Í desember 2013 var skýrsla nefndarinnar með tillögum um umbætur á menntakerfinu birt.