Verksamhetplan 2017 Vägledning

Detta gör nätverket 2017

Nordiskt nätverk för vägledning bidrar till implementeringen av MR-U programmet «Kvalitet og relevans i uddannelse og forskning» genom att förmedla kunskaper om samordningen av vägledningen mellan utbildnings- och arbetsförvaltningen i Norden och därmed stödja individers övergång mellan utbildning och arbetsliv. Nätverket sätter fokus på de vuxnas möjligheter att utveckla sina karriärkompetenser och bidrar till att skapa meningsfulla övergångar på arbetsmarknaden och mellan utbildning och arbetsliv.

Planerade aktiviteter och förväntade resultat

1 NVL skall främja utveckling och implementering av strategier för livslångt lärande och kompetensutveckling inom olika områden av vuxnas lärande i de nordiska länderna.

  • Nätverket har bidragit till en bättre samordning av vägledningen mellan utbildnings- och arbetsförvaltningen genom att ha förmedlat resultat av utredningen "Samordningen av vägledningen i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland". Förmedlingen görs i samarbete med relevanta nätverk och organisationer, bl.a. med NVLs nätverk "Kompetens sett ur arbetslivsperspektiv" på 3-5 nationella seminarier och på en nordisk vägledningskonferens.
  • Nätverket har arbetat vidare med karriärkompetenser och karriärlärande utgående från rekommendationer i rapporten "Ett nordiskt perspektiv på karriärkompetens och vägledning" . Nätverket har bidragit till en fortsatt diskussion om temat genom att ha arrangerat en nordisk konferens som har presenterat karriärkompetens och karriärlärande ur europeisk och nordisk synvinkel samt lagt fokus på utvecklingen av karriärkompetenser inom utbildning och arbetsliv. Målgruppen för konferensen är vägledare, forskare, tjänstemän inom väglednings- och utbildningssektorn samt beslutsfattare. Konferensen har arrangerats i november 2017.
  • Nätverket har tagit del av de resultat och rekommendationer som nätverket "Kompetens sett ur arbetslivsperspektiv" har framlagt i sin rapport om kompetensutveckling i och för arbetslivet. Det har arrangerats en gemensam diskussion om vägledningens roll och betydelse för kompetensutvecklingen. Diskussionen har skapat underlag för vägledningsnätverkets planerade arbete med vägledning ur arbetslivsperspektiv.  
  • NVL:s arbetsgrupp för IKT & vägledning har som uppgift att främja kunskapsutvecklingen om IKT inom vägledningstjänsterna. Två av nätverksmedlemmarna har deltagit i arbetsgruppen och nätverket har följt upp och bidragit till utvecklingsarbetet.

2. NVL skall bidra till personlig utveckling och demokratiskt deltagande genom olika former för vuxnas lärande.

  • Nätverket har bidragit till utvecklingen av individers meningsfulla övergångar på arbetsmarknaden och mellan utbildning och arbetsliv genom att ha arrangerat en nordisk konferens om temat karriärkompetens och karriärlärande. Nätverkets utredning "Samordningen av vägledningen i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland" har bidragit till ökad kunskap om betydelsen av integrerade vägledningstjänster för individerna.

3. NVL skall främja samspelet med Nordplus för att utveckla de nordiska utbildningssystemen.

  • Nätverket har följt upp Nordplus Horizontal –projekt "Vägledare i samverkan" http://www.cll.fi/projects/aktuellt-projekt-vagledare-i-samverkan/ . Projektet har som mål att utveckla och stödja vägledarnas yrkeskompetens och professionella utveckling genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte och nätverkande. NVL har informerat om projektet på NVLs webb och inviterat projektmedlemmarna på den nordiska vägledningskonferensen i november 2017. Den koordinerande institutionen för projektet är Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia. Samarbetsparter är Vägledningscentrum i Göteborg (Sverige), Østfolds fylkeskommun (Norge), Ålands landskapsregering och Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet (Finland).

4. NVL skall på ett strukturerat och strategiskt sätt informera om erfarenheter och resultat från nordiskt samarbete om vuxnas lärande, i första hand på ett nordiskt och europeiskt plan.

  • NVLs webbsidor om vägledning har reviderats och innehåller aktuell information om nätverkets verksamhet och resultat samt information om vägledningen i Norden.
  • Väglednings- och valideringsnätverkets gemensamma rapport

                Guidance in validation within the Nordic region har presenterats i en workshop på       2ND VPL BIENNALE i Århus 2017.

  • Nätverket har följt upp ESF projektet ”Vägledning på Åland” https://drive.google.com/drive/folders/0B__dk7bI_AjbMjZ1LXYtbWxNbDQ . Projektet har som mål att skapa en likvärdig vägledning genom att erbjuda en kvalitativt god och lättillgänglig service för alla medborgare på Åland, både för dem som finns inom och utanför utbildningssystemet och arbetslivet. Projektet ska också utveckla system för vägledning som inkluderar digitala verktyg för att bredda tillgången på tjänsterna och nå nya målgrupper. Det ska också utveckla samarbete mellan befintliga aktörer som arbetar med vägledning samt öka vägledarnas kompetens kring nya sätt att arbeta med vägledning. Projektet ska pågå under 2017-2018.

Mötesplan: 

9–10 mars, Nätverksmöte i Köpenhamn

Nätverket gör en plan för spridningen av rapporten "Samordningen av    vägledningen i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland". Konferensen i Malmö diskuteras och planeras vidare. En presentation och diskussion om rekommendationerna i nätverkets "Kompetens sett ur arbetslivsperspektiv" rapport. Vägledningens roll för inkludering diskuteras och nätverket föreslår en vinkling för en artikel eller intervju för tryckt DialogWeb.

19–20 juni, Nätverksmöte i Helsingfors

Programmet för konferensen i Malmö och en plan för marknadsföringen av konferensen färdigställs. Uppföljning av spridningen av rapporten "Samordningen av vägledningen i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland". En preliminär diskussion om nätverkets planerade arbete med vägledning ur arbetslivsperspektiv. En uppföljning av projekten "Vägledare i samverkan" och "Vägledning på Åland" samt nätverkets webbsidor.

12–13 oktober, Nätverksmöte i Reykjavik

Genomgång av de praktiska arrangemangen runt konferensen i Malmö.     Verksamhets- och mötesplan 2018.

22 november, ett halvdagsmöte inför konferensen i Malmö

Check-up för konferensen och nätverkets verksamhets- och mötesplan 2018.

23–24 november, Nordisk vägledningskonferens i Malmö från lunch till lunch

Plan_2017.jpg