Verksamhetsplan 2017

 

Detta skall fängelsenätverket göra 2017.

 

Nordisk nettverk for opplæring i fengsel
Virksomhetsplan 2017

Visjon og strategi for 2017 / 2018

Nordisk nettverk for opplæring i fengsel skal medvirke til kunnskapsutvikling på feltet for å støtte opp under opplæring i rehabiliteringsprosessen. Kunnskap om voksenpedagogikk og undervisning er avgjørende for at en best mulig skal kunne legge til rette for opplæring i fengsel. Nettverket har som ambisjon at kunnskap om aktuelt felt skal formidles videre til relevante aktører som virker på feltet.

 

Målsetting og strategi for nordisk nettverk for opplæring i fengsel skal utvikles i samsvar med NVL sin målsetting og strategi. De nordiske rekommandasjoner som nettverket har utarbeidet, vil integreres i arbeidet med definerte virksomhetsmål. Nettverket har for de neste år valgt å arbeide med få definerte virksomhetsmål, da dette anses som mest hensiktsmessig. Kontinuitet i arbeidet med få tema vil bli prioritert. Av nevnte årsak, er det utformet virksomhetsplan gjeldene for 2017 og 2018. Nettverket anser virksomhetsplanen som et «arbeidende dokument» i betydningen, at justeringer vil bli utført i løpet av planperioden om en ser behov for det.

 

 

Mål for NVL’s virksomhed for 2015, 2016 og 2017:

 

1. NVL skal fremme udvikling og implementering af strategier for livslang læring og kompetenceudvikling inden for forskellige områder af voksnes læring, i de nordiske lande.

2. NVL skal bidrage til personlig udvikling og demokratisk deltagelse gennem forskellige former for voksnes læring.

3. NVL skal fremme samspillet med Nordplus rammeprogram med sigte på at bidrage til udvikling af de nordiske uddannelsessystemer.

4. NVL skal informere struktureret og strategisk om erfaringer og resultater af nordisk samarbejde om voksnes læring, primært på nordisk og europæisk plan.

 

Virksomhetsmål for 2017 / 2018

Virksomhetsmål 1: Hvordan kan vi bidrage til at styrke overgange i et afsoningsforløb    

 • Netværket ønsker at fokusere på, hvorledes undervisning for indsatte kan bidrage til at styrke overgange i forbindelse med varetægt, strafgennomføring og tilbakeførelse til samhællet”
 • Netværket skal arbejde aktivt med uddannelsesperspektivet i udslusning
 • Kontinuitet i uddannelsesforløb
 • Styrke samarbejde med omkringliggende voksenuddannelsesinstitutioner
 • Vejledning, validering, samarbejde
 • Tilpasning af undervisning efter individuelle behov
 • IKT-understøttelse
 • Kontinuitet i studiet
 • Klargøring til uddannelse før, under efter afsoning

 

Forventet resultat og planlagte aktiviteter for 2017/2018:

 • Indledende planlægning af konferencen med dette tema i 2018
 • Identifisere behov for kunnskap og verktøy som kan brukes på tvers av sektorene – herunder å avklare fordeling av oppgaver og ansvar mellom de ulike sektorområdene som fx Kriminalomsorgen, kommuner og fylker Dette med mål om samordnet innsats for å kunne ivareta individets behov når det gjelder forhold knyttet til utdanning under og etter straffegjennomføring
 • Ta kontakt med to andre Nordiske nettverk innom Kriminalomsorgen som arbeider med ikt og sikkerhet for å vurdere om man bør avholde et felles møte å diskutere spørsmål om sikkerhetsfaglige og iktfaglige spørsmål knyttet til innsattes bruk av ikt i opplæringen i fengsel.
 • Ta kontakt med NVLs Nettverk om "Distans" og diskutere nytten av å avholde et felles møte. Vurdere deltakelse på "distansnettverkets" konferanse i København våren 2017.
 • Heriblandt å formidle god praksis vedrørende tema beskrevet under virksomhetsmål 1. Nordisk nettverk for opplæring i fengsel skal arbeide for at ervervet kunnskap / god praksis om hvordan vi kan styrke overgangene  i forhold til indsattes udslusning. Det kunne fx være i form af en publikation som samler de gode eksempler og distrubueres til de nordiske lande med henblik på erfaingsspredning. Herudover arbejdes der på, at videreformidle god praksis baseret på erfaringer fra konferencen på Island i 2016 om samaebejde mellem skole og værksted

Virksomhedsmål 2: Kontakt med andre Netværk og Baltiske lande

Mange af de øvrige netværk under NVL har et emneområde, som vurderes at være relevant for NNFs arbejde. Nordisk Netværk for Fængselsundervisning planlægger, at være opmærksom på de øvrige netværks inititativer nationalt med henblik på deltagelse, hvor det er relevant.

I 2016 var der repræsentation på konference i Island fra de baltiske lande. På den baggrund planlægger Nordisk Netværk for Fængselsundervisning  at invitere de baltiske lande til møde i februar 2017.  infængselsundervisningen gennem et samarbejde med Nordisk Netværk for Fængselsundervisning. Netværket har vurderet, at det falder inden for NVLs formål at fremme udvikligen af fængselsundervisningen i de baltiske lande, huvudsaklingen genom informationsutbyte och spridning av nordiska erfarenheter.

Aktiviteter:

 • Deltagelse i nationale arrangementer med kolleganetværk
 • Invitere repræsentanter fra de baltiske lande med til møde i København med syfte att undersöka intresse ocj möjligheter för vidare samarbete t.ex. inom Nordplus

 

Møteplan for 2017

 

Start

Slutt

Sted

Referent

Mødeleder

15. februar

16. februar

København

 

FIN

DK

9. maj

10. maj

Bergen          

ISL

NO (Terje)

24. oktober

25. oktober

Malmö

 

NO (Suzanne)

SE