Verksamhetsplan 2017

 

Detta skall nätverket för hållbar utveckling göra 2017.

 

Kunnskap for bærekraftig utvikling

Virksomhetsplan 2017

 

Nettverket Kunnskap for bærekraftig utvikling bidrar til implementering av MR-U programmet ”Kvalitet og relevans i uddannelse og forskning” ved å arbeide innovativt med motivasjon, pedagogikk og metodikk i utdanning for voksne, for en bærekraftig framtid. Nettverket disseminerer resultater og sprer kunnskap som utvikles innenfor NMR:s program Utbildning och forskning för grön tillväxt.

Nettverkets visjon er å bidra til at Norden skal være en ledende region for kunnskap og velferd. For å oppnå dette ønsker nettverket å styrke en nordisk strategi for bærekraftig utvikling ved å utvikle, tilby og implementere kunnskap som kan gjøre enkelt individet og lokalmiljøene til aktive og integrerte borgere.


Målområde 1) NVL skal fremme utvikling og implementeringer av strategier for livslang læring og kompetanseutvikling innenfor de ulike områdene av livslang læring i Norden.


Nettverket for bærekraftig utvikling har i løpet av 2017 startet arbeidet med å utvikle modeller for hvordan digitale læringsplattformer kan implementeres i Kunnskap for bærekraftig utvikling. Hensikten er å gjøre utdanningen mer fleksibel og tilgjengelig. Nettverket har samarbeidet med Distans og Entreprenøriel læring og innovasjon for å finne gode og gjennomførbare løsninger.

Målet har vært en demokratisering og videreføring av utdanningen Kunnskap for bærekraftig utvikling. Det er et stort behov for alminneliggjøring av bærekraftig utvikling og å gi innbyggerne i Norden en felles opplevelse av at det er mulig å bidra. De to gjennomførte kursene la et grunnlag for dette. En utfordring har vært balansen mellom virtuelle og fysiske møter, særlig fordi det metodisk skal være en sammenheng mellom teori og praktiske eksempler.
 

Målområde 2) NVL skal bidra til personlig utvikling og demokratisk deltakelse gjennom ulike former for voksnes læring


Nettverket har benyttet UNESCOS Global Action Program og FN s 17 bærekraftmål som referanse og arbeidsgrunnlag. Dette er implementert i presentasjoner av Utdanning for bærekraftig utvikling. Det er lagt vekt på at kunnskap og aksjon for bærekraftig utvikling er demokratisk og fremmer integrering og samhandling.  Det er gjennomført 5 presentasjoner og et symposium der de to deltakergruppene var aktive bidragsytere. Nettverket har bidratt til å aktivere og utvikle et deltakernettverk, bl. gjennom bruk av https://www.facebook.com/groups/155746077786870/  og etableringen av en egen blogg.

Nettverket har utviklet en modell for demokratisering av utdanningen der det er lagt vekt på kombinasjonen digital og fysisk læringsarena.

Målområde 3) NVL skal fremme samspillet mellom Nordplus rammeprogram med sikte på å bidra til utvikling av de nordiske utdanningssystemene.


Deltakere og nettverksgrupper har med utgangspunkt i utdanningen for bærekraftig utvikling 2015 – 2016, søkt om prosjektmidler til oppfølgingsprosjekter .

 

Målområde 4) NVL skal på en strukturert og strategisk måte informere om erfaringer og resultat fra nordisk samarbeide om voksnes læring, i første omgang på et europeisk og nordisk plan


De to kursene som er gjennomført, resulterte i et inspirasjonshefte: The new nordic education for sustaiability. 

Det er distribuert elektronisk i følgende kanaler:

  • Facebooksiden Nordisk Bærekraft  - https://www.facebook.com/groups/155746077786870/
    NVLs plattform  http://nvl.org/hallbar-utveckling
  • Nettsidene til deltakerne (deres organisasjoner) i nettverket for Holdbar utvikling
  • Nettsidene til deltakerne i de to kursene (deres organisasjoner)
  • Pressemelding sendt NMR og aktuell presse.
  • Til adresseliste (deltakere på seminarer o.l)
  • Heftet er fysisk distribuert på seminarer og konferanser og til aktuelle mottakere (liste kommer)


Nettverket arrangerte høsten 2017 et nordisk symposium/verksted for presentasjon og spredning av ideen om kunnskap for bærekraftig utvikling som drivkraft - for integrering, og utvikling av gode lokalmiljøer og klima og miljø. Nettverket har deltatt og bidratt på fem konferanser/workshops med innspill om kunnskap for bærekraftig utvikling. Nettverket har skrevet to artikler og to blogger om utfordringene og mulighetene. 

 

Arbeidsform og tidsperspektiv
 

Februar                               Fysisk nettverksmøte          

Våren 2017                         3 nettmøter

Våren 2017                         Kontakt med nettverket Entreprenøriel læring
September                           Fysisk nettverksmøte 

Høsten 2017                       Kontakt med Nettverket Distans              

September                           Åpnet Symposium/verksted for kunnskap og utvikling i lokalmiljøene

Høsten 2017                         2 nettmøter