Validering Verksamhetsplan 2017

Valideringsnätverket 2017

Nordiskt expertnätverk för validering

Nordiskt expertnätverket för validering bidrar till implementeringen av MR-U program «Kvalitet og relevans i uddannelse og forskning» genom att skapa och förmedla kunskaper om valideringens betydelse för individers övergång mellan utbildning och arbetsliv. Nätverket samarbetar med vägledningsnätverket för att synliggöra vägledningens roll inom valideringen i Norden.

Planerade aktiviteter och förväntade resultat

Utgångspunkten för arbetet inom expertnätverket för validering finns i Nordiska ministerrådets samarbetsprogram för utbildning och forskning som antogs 2015. I programmet finns olika teman som utgör en grund för nätverkets arbete med validering. Expertnätverket är styrgrupp för ett forskningsprojekt som ser på frågan om hur utbildningsanordnare säkerställer ett systematiskt kvalitetsarbete i valideringsprocessen. Validering av tidigare informellt och icke-formellt lärande blir allt viktigare för att klara omställningen inom arbetslivet där många yrkesområden saknar behörig personal. Frågan om kvalité och legitimitet i validerinsprocessen bli allt mer central då behovet av validering ökar. Inte minst gäller det för att de många nyanlända som kommit till Norden under 2015 ska ges en snabb ingång till arbetslivet. Expertnätverket arbetar också med att ta fram stöd till lärare, handledare och studie och yrkesvägledare  som arbetar med validering. Detta sker genom att en digital plattform utarbetas där olika rekomendationer, råd och stödmaterial för valideringsarbetet i Norden samlas.

 

1. NVL skall främja utveckling och implementering av strategier för livslångt lärande och kompetensutveckling inom olika områden av vuxnas lärande i de nordiska länderna.

På sina tre nätverksmöten under 2016 har expertnätverket för validering diskuterat och arbetat med hur nätverkets medlemmar på olika arenor kan implementera rapporten ”Roadmap 2018 – validation and the value of competences” .  Rapporten riktar sig i huvudsak till beslutsfattare och policymakers. En översättning av rapporten till svenska blev klar under sommaren 2016 och finns nu tillgänglig med titeln ”Färdplan 2018- validering och värdet av kompetenser”. Rapporten kommer också att översättas till isländska. Färdplan 2018 är upplagd så att ett land eller region kan få en konkret och samlad bild av hur situationen inom valideringsområdet ser ut. Därmed kan rapporten användas för att ge en bild av vad som är plats inom valideringsområdet och vad som behöver utvecklas ytterligare. Under 2017 kommer rapporten att användas som verktyg för analys av situationen inom valideringsområdet på Island och i två regioner i Sverige där man beslutat att utveckla regionala strukturer för validering.

2. NVL skall bidra till personlig utveckling och demokratiskt deltagande genom olika former för vuxnas lärande.

Under 2017 kommer nätverket att arbeta med begreppet kompetens och kvalifikationer inom valideringsprocessen. Frågan om hur olika kompetenser beskrivs i kvalifikationer som sedan ges legitimitet är en allt viktigare fråga. Inom yrkesutbildningen diskuteras betydelsen av generella kompetenser och hur dessa synliggörs i kvalifikationer. Folkbildningen i Norden har projekt där mer generella kompetenser tas med i kvalifikationer. Expertnätverket kommer att uppmärksamma och diskutera hur detta arbete inom folkbildningen kan synliggöras och tas vidare inom andra utbildningssektorer än Folkbildningen. Under 2017 planeras ett nationellt dialogseminarium i Sverige om kompetens och kvalifikationer. Seminariet kan ses som en ”pilot” för att analysera på vilka sätt frågan om kompetens och kvalifikation kan fortsätta diskuteras och utvecklas vidare av expertnätverket.

3. NVL skall främja samspelet med Nordplus ramprogram med sikte på att bidra till utveckling av de nordiska utbildningssystemen.

Valideringsnätverket har fungerat som styrgrupp för ett avslutat Nordplusprojekt som under flera år och i flera projekt arbetet med kompetensutveckling för praktiker som arbetar med validering. Nordplus projektet har under året avslutat sitt arbete och den plattform för praktiker som blivit resultat av arbetet kommer nu att övertas och administreras av expertnätverket från november 2016. Plattformen heter ValiGuide och är kopplad till NVL,s webbplats. Portalen innehåller rekommendationer, råd och olika stödmaterial inom området validering för lärare, handledare och yrkes och studievägledare. En arbetsgrupp från nätverket tillsammans med NVL;s administrative koordinator kommer att fungera som redaktörer för portalens uppgradering och innehåll för det kommande året.

Expertnätverket  fungerar som styrgrupp för ett nordiskt forskningsprojekt för att främja kvalitet i validering och implementera resultat från det tidigare Nordplusprojektet ”Kvalitetsmodel til validering i Norden”. Forskningsprojektet där lärosätena i Åbo, Linköping och Århus samarbetar syftar till att se hur utbildningsanordnare arbetar och använder den systematiska kvalitetsmodellen i sitt dagliga valideringsarbete. Tre utbildningsanordnare i tre nordiska länder studeras ingående och tre följeinstitutioner inbjuds att följa forskningsprocessen i respektive land. Resultatet av forskningen följs upp i dels 3 nationella seminarier i Danmark, Finland och Sverige under maj månad dels i ett nordiskt seminarium i november 2017.

4. NVL skall på ett strukturerat och strategiskt sätt informera om erfarenheter och resultat från nordiskt samarbete om vuxnas lärande, i första hand på ett nordiskt och europeiskt plan.

Expertnätverket för validering har som en intressent under senare delen av året påbörjat planeringen av en större internationell valideringsbiennal. Biennalen kommer att hållas i Århus i april 2017 och kommer att samla flera hundra personer från hela världen intresserade av valideringsfrågorna för erfarenhetsutbyte och kunskapsförmedling. Konferensen kommer att ha minst 12-14 olika sessioner med olika teman inom valideringsområdet. Expertnätverket kommer att kunna berätta om och få feedback på rapporten Roadmap 2018, plattformen ValiGuide och forskningsprojektet om kvalitet i validering. Samtliga ledamöter i nätverket kommer att engageras endera som föredragshållare inom olika teman eller få andra uppgifter under konferensen. Förutom en stor möjlighet till erfarenhetsutbyte på bred front kommer konferensen att ge fina möjligheter att fånga upp teman för fortsatt diskussion och utveckling inom expertnätverket. 

NVLs webbsidor samt den nya plattformen ValiGuide innehåller uppdaterad information om validering i Norden på systemnivå, samt sprider kunskap kring aktuell forskning och god praxis på området.

Mötesplan 2017

Januari        
Nätverksmöte i Stockholm 26-27 januari

Nätverksmöte där vi arbetar med planering av Biennalen i april 2017. Uppföljning av ValiGuide. Avstämning, planering och uppföljning av forskarprojektet för kvalitetsmodellen i praxis. Fortsatta genomgångar av landsvis information kring pågående valideringsarbete nationellt och erfarenhetsutbyte mellan ländernas experter. Input från studieförbundens arbete med validering.  Övergripande planering av de två längre arbetsmötena för nätverket under hösten 2017. Teman är olika perspektiv på kompetens-kvalifikation samt skills audit.

April
Biennal i Århus Danmark 25-27 april. Kort arbetsmöte för nätverket.

Eftermiddagsmöte den 25 april. Avstämning och uppföljning av ValiGuide samt pågående  forskningsprojekt. Övrig tid ägnas åt förberedelser och arbetet med biennalen.

Oktober       
Två dagars nätverksmöte i Oslo. Samling 4 oktober. Nätverksmöte  5 och 6 oktober.

Arbetsgruppen för ValiGuide samlas till lunch den 4 oktober. För övriga medlemmar har vi nätverksmöte torsdag den 5 oktober och fram till lunch den 6 oktober. Fortsatt arbete med avstämning av forskningsprojektet och ValiGuide. Fortsatta genomgångar av landsvis information kring pågående nationellt valideringsarbete.  Fortsatt arbete med teman kompetens-kvalifikationer och skills audit. Hur ska nätverket arbeta med dessa teman 2018? Övrig nätverksplanering inför 2018.

November  
Två dagars nätverksmöte i Stockholm eller Linköping 29/11 till 1/12.
Samling 29/11. Nätverksmöte torsdag 30/11, forskarseminarium 1/12.

Vid behov samlas arbetsgruppen för ValiGuide vid lunch den 29/11. För övriga medlemmar har vi nätverksmöte torsdag den 30/11 och gemensamt seminarium med forsningsprojektet på fredag den 1/12.

Nätverksmötet innehåller arbete med ValiGuide samt våra teman kompetenser-kvalifikationer och skills audit.

Planering av nätverkets tre möten under 2018. Första mötet 2018 förläggs något senare än vanligt med tanke på ny programperiod och sent sista möte 2017.

Fredag 1/12 genomförs ett nordiskt forskarseminarium där resultat av projektet kvalitet i validering läggs fram och diskuteras utifrån olika perspektiv.