Nordiska nätverk

NVL har bidragit till nätverksskapandet i Norden genom att följa upp och stödja existerande nätverk. NVL har också initierat nya nätverk inom områden där det finns behov och ett nordiskt intresse.

Nätverken byggs kring nordiskt prioriterade teman. NVL:s koordinatorer ansvarar för rekrytering av medlemmar i de olika nätverken, säkerställer att relevanta miljöer får inbjudan till nätverkande, och att kompetensen i nätverket motsvarar nätverkets målsättning. De nordiska nätverk som arbetar med något aktuellt tema kan samarbeta med nationella nätverk, som koordinatorerna i de olika länderna inbjuder till. NVL fokuserar också på synergieffekter mellan nätverk och utbyte av kunskap mellan nätverk och skall fortsätta synliggöra den information som genererats inom olika nätverk.

Alla nordiska länder ska vara representerade och balans mellan olika sektorer (formell vuxenutbildning, 
folkbildning,  lärande i arbetslivet, forskning, etc.) efterstävas. Organisationer som deltar i nordiska nätverk kan omsätta den nordiska kunskapen inom sin verksamhet, samt deltar också i förmedling av resultat och spridning av de nordiska erfarenheterna genom sina medlemsorganisationer eller nätverk.

NVL:s nätverk har kompetensskapande och policyutvecklande uppdrag. Nätverken jobbar också med utredningsuppdrag och skapar mötesplatser inom teman som prioriteras i Norden. För konkreta och tidsbegränsade uppdrag kan NVL skapa arbetsgrupper med som avslutas efter genomförandet av sina arbetsuppgifter.

Mer om vårt arbete nedan, och i vår broschyr.