Inkludering i arbetsliv och samhälle

 

Integrations- och inkluderingsfrågor har varit högt på den nordiska agendan 2017. Arbetet i olika nordiska program och organisationer sammanfattades på konferensen i Bergen. Konferensen representerar också starten på genomförandet och spridningen av många bra lösningar som lyfts fram av deltagare och bidragsgivare till evenemanget.

 

Nordisk konferens om inkludering och integration i Bergen 13-14 november, 2017.  
Samarbete med Norges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.

- Mera från konferensen här - 


Lärande för arbetsliv och aktivt deltagande i samhälle – uppgift:

Systematisera, synliggöra och förmedla modeller och innovativa vuxenpedagogiska lösningar som är inkluderande, bidrar till etablering i arbetslivet, främjar deltagande i vuxnas i lärande och civilsamhälle.

Resultat skall förmedlas under 2018.
Målgrupper – lärere, utbildningsorganisationer, ansvarliga för planering av utbildning.

Dokumenter:
Prosjektbeskrivning
Inbjudan till Helsinki - "New Pedagogic Models" 
Seminarium i Lund med "Reflection guide" 
 

 

 

 

Resurser för vidareutveckling och analys:
 
a) NMR:s projekt ”Folkeoplysningens og voksenlæringssektorens rolle i integrations- og beskæftigelsesindsatsen for flygtninge i Norden” April 2016 – Juli 2017. Formålet med projektet er at belyse eksisterende modeller og skabe nye modeller for integration af flygtninge herunder på arbejdsmarkedet, hvor civilsamfundssektoren og voksenlæringssektoren inddrages. Ladda ner rapporten här
 
b) Framtidsorienterade pedagogiska metoder som används i Ö-samarbete i Östersjö området i utvecklingsarbete med ”nyanlända” (flyktingar) på Bornholm och Gotland.
 
c) Erfarenheter från NVL:s nätverk om enterpreneuriellt lärande och innovation; två pilotprojekt som främjar samarbete mellan företag och utbildare och utvecklar deltagarnas entreprenöriella attityd, så de tillsammans med andra kan ta mer ansvar, agera, skapa förändring och nya möjligheter i sina egna liv och arbete.
 
d) erfarenheter och metodik för Digitala faddrar – metod som använder on-line samtalar och utvecklar mentorskap för nyanlända i Norden.
 
e) nationella projekt och satsningar – nya initiativ identifieras under projektets gång och inkluderas i nätverket, t.ex.:
• Projekt hos Kompetenscentrum Gotland - hitta en modell för att arbeta med integration/inkluderande på arbetsplatser;
• Erfarenheter från Medborgarskolan i Stockholm som använder cirkelmetoden i bostadsområden för att utveckla vardagsspråk; sammansättning i cirklarna är etniska svenska medborgare och nyanlända.
• Kompetenskartläggningsverktyg utvecklat av Kompetanse Norge.
 
Nordiska mötesplatser för utveckling, förmedling och nätverkande
Mötesplatser skall väljas med syfte att visa en ny praktisk insats som genomförs lokalt / regionalt och främjar vuxnas deltagande i lärande och stödjer ingång i arbetslivet. De lokala exemplen dokumenteras och läggs till de redan insamlade resurserna. Erfarenheter dissemineras vidare genom organisationer som deltar i mötesplatser, deras nätverk och NVL. Slutsatser och resultat och framgångskriterier för integrationsinsatser presenteras till EK-U under projektets gång.
 
Mötesplats 1: Finland
Fokus på erfarenheter från NMR projekt om integration, särskilt innovativa miljöer, partnerskap mellan företagande, utbildning och forskning, metoder som kan inspirera och utveckla arbetet med integration genom entreprenöriellt lärande. 
Läs mer i DialogWeb
Mötesplats 2 – Öresundsregion
Fokus på erfarenheter från lärande cirklar, pågående Nordplus Vuxen projekt, ö-nätverket, viktiga nationella initiativen.

Läs mer i DialogWeb
Mötesplats 3 –Norge; i anslutning till Norges förmanskapskonferens
Fokus på strukturer och systemen som främjar lärande, samspel mellan olika politikområden som främjar integration och inkludering.
Läs mer i DialogWeb