Alfarådet

Målgrupp

Målgrupp för det nordiska alfarådet är vuxna med ett annat modersmål än något av de nordiska språken  och med liten eller ingen skolgång och med behov av utbildning i grundläggande litteracitet. Innehållet i denna utbildning skall tolkas som mycket bredare än kompetens på den allra första litteracitetsnivån.
Målgruppen är en liten, men viktig del av vuxenutbildningen i de nordiska länderna för invandrare. Undervisningen i grundläggande färdigheter, muntlig kompetens i målspråket, samt information om arbetsmarknad, samhälle och utbildning är prioriterad undervisning.

Samordnare

Peter Villads Vedel
Kontor for Integration & Medborgerskab
Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Strandgade 25 C
1401 København K
E-mail: pvv@siri.dk
 
 
 
 

 

Medlemmar

Nätverksinfo

Plan_2017.jpg
Virksomhetsplan 2017
Detta skall alfarådet göra 2017.

Verksamhetsplan_2016_web.gif
Alfarådets verksamhetsplan 2016
Läs verksamhetsplanen 2016


Landssamordnare 2016
Alfarådets nationella samordnare 2016.

Publikationer

Forside_rapport_MOOC MOOC for nordisk lærerutdanning innen grunnleggende ferdigheter for voksne?
Denne mulighetsstudien vurderer om etablering av MOOCs eller andre åpne nettbaserte utdanningstilbud på nordisk nivå kan være en god løsning på etterutdanningsbehovet hos lærere innen grunnleggende litterasitet (alfalærere).

NVL_MOOC_report_eng.PNG MOOC for Nordic education for teachers
A MOOC is a good way to offer further training for basic skills' teachers in the Nordic countries. This report explains how and why.

Kompetensbeskrivning Kompetensbeskrivning av lärare i grundläggande litteracitet för vuxna med andra modersmål än de nordiska
Det nordiske alfaråd kan nå legge fram en beskrivelse av den kompetansen som vi mener er nødvendig for en profesjonell lærer...

kanprojektet front Kartlegning av alfabetisering i Norden
Kartläggning av alfabetisering i Norden (KAN) är, som namnet visar, en nordisk kartläggning av utbildningssituationen för studerande som inte har något av de nordiska språken som sitt modersmål och som dessutom är helt utan eller har mycket kort formell skolutbildning.

DialogWeb

Peter_Villads_Vedel.jpg Peter Villads Vedel - Alfarådet
Hvordan kan du benytte det som nettverket skal arbeide med i 2016 i ditt land/organisasjon?Det er blant dansklærerne og de som underviser i

saralarsLL Lättlästa romaner behövs även för vuxna
Vuxna med läs- och skrivsvårigheter tvingas ofta läsa barn- och ungdomsböcker när de språktränar.

SusannaMworkshop_alfakonferens2014_web Alfalärare – en alldeles särskild kompetens
Att lära vuxna analfabeter ett nytt språk att både kunna tala, läsa och skriva på kräver en speciell lärarkompetens.

alfakonferens1_2014 Alfalärare berättar
Deltagare på konferensen Lärarkompetens och undervisningspraktik berättar vad de fick ut av att delta.

2013-11-18_10-35-33 Med arbeidsplassen som læringsarena
En halv milliard kroner har den norske staten brukt for å styrke lesing, skriving, regning og digital kompetanse hos voksne de siste sju årene. I 2014-budsjettet er det foreslått nye millioner. Tiltaket er kjent under tre bokstaver, BKA, som betyr «basiskompetanse i arbeidslivet». Det overordnede formålet med programmet er å hindre at de med svake ferdigheter skal falle ut av arbeidslivet. Med bedre basiskompetanse kan de også få tilgang til mer opplæring og utdanning.

Arrangemang


Lär dig grunderna i att lära ut läs- och skrivfärdigheter
NVL Alfarådet, European Basic Skills Network och NVL Distans bjuder in till ett webbinarium på temat "Developing teacher competences for initial literacy".

SusannaMworkshop_alfakonferens2014_web
Alfalärare – en alldeles särskild kompetens
Att lära vuxna analfabeter ett nytt språk att både kunna tala, läsa och skriva på kräver en speciell lärarkompetens.

alfakonferens1_2014
Alfalärare berättar
Deltagare på konferensen Lärarkompetens och undervisningspraktik berättar vad de fick ut av att delta.

Nätverkets syfte är att:

  • förbättra möjligheterna för denna grupp vuxna att aktivt kunna delta i samhällslivet och i de demokratiska processerna
  • vara en expertgrupp för Nordiska ministerrådet och de nordiska ländernas respektive utbildnings-, integrations- och arbetsmarknadsmyndigheter.
  • vara ett organ för erfarenhetsutbyte mellan nordiska myndigheter, nationella resurscentra, forskningsinstitutioner och utbildningsanordnare.
  • samla och samordna expertis och erfarenheter för att öka kunskapen om frågor som rör målgruppens lärande och utbildning i olika sociala kontext genom att:
  • initiera och stödja samarbete i form av olika utvecklingsprojekt som t.ex. kan gäll aktiva insatser för att kartlägga utbildningsbehov och befintlig utbildningsverksamhet
  • uppmärksamma framgångsrika utbildningsinsatser
  • initiera forskning inom området.
  • anordna nordiska alfabetiseringskonferenser, både fysiska och nätbaserade professionella mötesplatser och digitala nätkontakter.
  • verka för spridning av kunskaper om utbildningsområdet och kvalitetssäkring. 

Relaterade material

 
Alfabetisering (Norge) 

Oversikt over litteratur om fagfeltet vårt (Norge)

Forskning i alfabetisering i Danmark

Low Educated Second Language and Literacy Acquisition (LESLLA) for Adults
www.leslla.org

National Research and Development Centre for adult literacy and numeracy
www.nrdc.org.uk

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) - Education
http://portal.unesco.org/education/

Nyheter

digi_alfa
Er vi klar til de digitale medier og de multimodale tekster?
De nye digitale medier og digitale tekster stiller nye krav til kursisterne og til lærerne.


Fokus på hverdagsmatematik - hvad skal sproglæreren kunne?
Ny udviklingsopgave om hverdagsmatematikken i den grundlæggende undervisning for voksne igangsat i Oslo.


Ny läroplan för grundskoleutbildningen för vuxna
I de vuxnas läroplan beaktas den vuxenpedagogiska synen på inlärningen och metoderna.

Resultat