page

Kompetensutveckling


8 framgångsfaktorer

- från nordiska utbildningsprojekt som möter utmaningar i samhället. Publicerat 2012
Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) initierade i 2009, ett projekt för att undersöka framgångsrika nordiska utbildningsprojekt. Syftet med projektet var inte att identifiera och lyfta fram en rad s k "best practises" utan att gå ett steg längre. Med utgångspunkt från ett trettiotal framgångsrika projekt från samtliga nordiska länder fick därför en grupp forskare uppdraget att undersöka vad som verkar känneteckna projekt som på olika sätt lyckats skapa förutsättningar för att möta utmaningar, ta vara på möjligheter och bidra till konstruktiv förändring i samhälle och arbetsliv.

Arbetet i Kompetensprojektet 2009-2012 har bland annat resulterat i denne forskarrapport med utförliga beskrivningar av åtta framgångsfaktorer som kännetecknat de projekt som valts ut. Med kopplingar till relevant forskning och teori och med konkreta exempel från de olika projekten blir de redovisade framgångsfaktorerna till starka rekommendationer för alla som på något sätt påverkar hur ett utbildningsprojekt eller program designas och planeras.

Uppgiftslämnare: Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Rekommendationer (pdf)


Analyses of Nordic Educational Projects designed to meet challenges in society

Defining the Success Factors. Pulicerat/Published 2012
En gruppe forskere med: Jyri Manninen, Østra Finlands Universitet, Hróbjartur Árnason, Islands Universitet, Anne Liveng, Roskilde Universitet og Ingegerd Green utviklingskonsulent, fikk med utgangspunkt i tretti prosjekt fra alle de nordiske landene oppgaven med å undersøke felles karakteristika eller kjennetegn på prosjekt som på forskjellige måter har lykkes med å skape forut­setninger for å møte utfordringer, ta vare på muligheter og bidra til en konstruktiv forandring av samfunn og arbeidsliv.

På et arbeidsseminar 8. og 9. september 2011 i Lund med overskriften NORDIC LIGHT ON ADULT LEARNING presenterte forskerne sin preliminære rapport for ett førtitall nordiske eksperter fra forskjellige miljøer og alle de nordiske landene. De aller fleste hadde vært involverte i de valgte eksempler, og de hadde fått den foreløpige rapporten tilsendt i god tid på forhånd. Målet med Lund-seminaret var å gi deltakerne en konkret mulighet til å kommentere og diskutere spørsmålene og analysen. Kommentarer til presisering av arbeidet inkluderte forskerne i sin videre analyse og sluttrapport.

Uppgiftslämnare: Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Rapport/Report (pdf)


Active Learning and Ageing at Work

Older workers in the Nordic countries (OWN) Network, NVL, 2009
NVLs nätverk Äldre i Arbetslivet har publicerat sin rapport ”Active ageing and learning at work - New visions and opportunities for older workers in the Nordic countries”

I sin rapport önskar nätverket belysa och förbättra äldre arbetstagares situation genom att påpeka behovet av fler utvecklings- och valmöjligheter i arbete och lärande för dem. Man vill göra upp med stigmatiserande stereotypier samt identifiera rådande ambivalenser i dagens politik och praxis. Rapporten innehåller också nätverkets rekommendationer till nödvändiga åtgärder för att främja äldres möjligheter till arbete och lärande.

Pdf


Den nordiske voksenlærer

-En kortlægning af formelle krav til og uddannelsesmuligheder for voksenundervisere i de nordiske lande. Publicerat 2011
Nationalt center for kompetenceudvikling, NCK har i samarbejde med NVL’s netværk om voksnes læring gennemført en nordisk kortlægning af kompetencekrav til voksenlærere i de nordiske lande og uddannelsesmuligheder inden for det voksenpædagogiske område i de nordiske lande.

Rapporten er initieret af Rådgivningsgruppen for Nordisk Samarbejde om Voksnes Læring (SVL), som derved har medvirket til at opfylde et behov for en samlet nordisk viden på området og skabt grundlag for videre arbejde med professionalisering af voksenlærere.

Rapportens resultater peger bl.a. på, at der stilles høje fag-faglige og almenpædagogiske krav, men stort set ingen formelle voksenpædagogiske krav, hverken i den almene og erhvervsrettede voksenuddannelse eller inden for folkeoplysningen. På baggrund af rapporten anbefales bl.a. at udvide og styrke muligheder for både grundlæggende og efter- og videreuddannelsesmuligheder for voksenlærere, og særlige trænings og uddannelsesmuligheder målrettet deltidsansatte lærere.

Uppgiftslämnare: Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk


Framtidskompetenser - och hur vi utvecklar dem

En rapport från NVL:s Tänketank om framtidens kompetenser, Ingegerd Green (red.), utgiven 2007
Tänketankens arbete har gått hand i hand med Nordiska Ministerrådets strävan att utforma gemensamma strategier för hur man ska möta utmaningarna kring framtidens kompetensbehov, och hur dessa behov kan tillgodoses med sikte på att göra Norden till en vinnarregion. Rapporten presenterar spännande synpunkter och idéer kring vilka kompetenser vi behöver utveckla för att i framtiden kunna leva ett gott liv, och bidra till en hållbar utveckling. Framtidskompetenser beskrivs mot bakgrund av 10 framtidsbilder som Tänketanken presenterar i sin rapport. Tänketankens rapport presenterar utmaningar för strukturer, individer, pedagogik och finansieringsmekanismer inom livslång lärande. Den lämnar också underlag för en både nordisk och nationell policyutveckling. Rapport har publicerats på svenska med sammanfattningar på EN, FI och IS.


Hvordan arrangere et webinar?

Publicerat 2012
Denne publikasjonen er utviklet i forbindelse med i det nordiske prosjektet SKJÁR (Nordplus Voksen) og i det nordisk-baltiske Nordplus-prosjektet Boldic perspectives online. Begge prosjektene har innslag av formidling av erfaringer med bruk av nettmøter/webinarer.

Følgende tema er behandlet:
• Hva er et webinar?
• Forberedelser
• Annonsering
• Gjennomføring
• Typiske startproblemer
• Liste over møte- og konferanseplattformer

Uppgiftslämnare: Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Rapport (pdf)


Kunnskap, engasjement og deltakelse i Norden – Like muligheter?

Publicerad 2010
NVL-nettverket Hindringer i arbeidslivet, med representanter fra forskjellige sektorer, ønsket å få innsikt i og drøfte situasjonen i Norden for grupper som møter slike hindringer. I denne sammenhengen spesielt innvandrere og funksjonshemmede.
Nettverket har hatt møter og seminarer i Norge, i Danmark, i Finland, på Island og har vært ansvarlig for fire seminarer, ett i hvert av landene. Nettverket har presentert sine tanker og eksempler i en workshop på konferanserne Equal Opportunities for All (Riga 3-4.12.2007) og Lifelong Learning as a Right? (Helsingfors 29-31.1.2009).
Denne rapporten bygger på kunnskapen og diskusjonene fra møteplassene.

Rapport (pdf)


Möjligheter för vuxna att få yrkesutbildning i de nordiska länderna – en översikt

Nils Friberg (red.), utgiven 2007
Foto: Magnus Fröderberg/norden.org
Foto: Magnus Fröderberg/norden.org
Översikten är inriktad på gymnasial nivå (upper-secondary vocational training) och påbyggnadsnivå/yrkeshögskola (post upper-secondary vocational training). Studien omfattar inte universitets- och högskolenivåerna. Syftet har främst varit att beskriva vilka möjligheter en vuxen person har att få tillgång till yrkesutbildning i de olika nordiska länderna särskilt med avseende på: lagstiftning; institutioner/anordnare och finansiering. Arbetsgruppen har i slutet av denna rapport gjort en analys utifrån de fakta som tagits fram – en jämförande sammanställning.
Rapporten är framtagen av nätverket för formell vuxenutbildning inom NVL på uppdrag av Syrningsgruppen för vuxnas lärande, SVL.

Rapport (pdf)


Pohjoismainen aikuisopettaja

Kartoitus pohjoismaisten aikuisopettajien pätevyysvaatimuksista ja aikuispedagogiikan alan koulutusmahdollisuuksista. Julkaistu 2011
Pohjoismailla on historiallisesti ollut ja on edelleen kansainvälisesti merkittävä asema elinikäisen oppimisen alalla. Meillä on kattava ja toimiva aikuiskoulutusjärjestelmä, joka tuottaa korkeatasoista koulutusta. Aikuisopettajien osaaminen on hyvin huomattava tekijä koulutuksen laadun kannalta.
Globalisoituneessa maailmassa koulutusjärjestelmään kohdistuu jatkuvasti uusia vaatimuksia. Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten aikuisopettajien osaaminen turvataan ja sitä kehitetään.
Tämä tutkimus tarkastelee juuri tuota aihealuetta.
Tässä tutkimuksessa on käytetty hyväksi myös aiemmista tutkimuksista saatua tietoa, mutta saadut tulokset ovat uusia ja niitä varten on kerätty kattavasti ajankohtaista tietoa. Niinpä kyseessä on ainutlaatuinen kartoitus pohjoismaisten aikuisopettajien pätevyysvaatimuksista ja koulutusmahdollisuuksista.

Raportin teettäjä on Aikuisten oppimisen pohjoismaisen yhteistyön neuvonantajaryhmä (SVL).
Raportin on rahoittanut Pohjoismaiden ministerineuvosto ja sen on laatinut Nationalt center for kompetenceudvikling (NCK) yhteistyössä Aikuisten oppimisen pohjoismaisen verkoston (NVL) kanssa.

Uppgiftslämnare: Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Raportti (pdf)


Social Partners: out with early exit – in with lifelong learning and career development?

Older workers in the Nordic countries (OWN) Network, NVL, 2011
Rapporten “Social Partners: out with early exit – in with lifelong learning and career development?” redogör för i vilken utsträckning arbetsmarknadens parter i de nordiska länderna utarbetat policy och strategier för att stödja sina äldre medlemmars möjligheter till livslångt lärande och karriärutveckling.
Rapporten baserar sig på en enkätundersökning, som besvarades av 31 representanter för nordiska arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. Den är utarbetad av nätverket Äldre i arbetslivet.

Uppgiftslämnare: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi


Yrkesutbildning för vuxna i de nordiska länderna

Av Nils Friberg, utbildningsansvarig/rektor, Kristianstads kommun och Asta Modig, svensk koordinator, NVL. Utgiven 2010
Rapporten speglar vilka möjligheter det finns för den vuxne att få yrkesutbildning i de olika nordiska länderna. Främst beskrivs
de olika utbildningsformerna utförligt, uppdelade på den gymnasiala nivån (upper-secondary) och den eftergymnasiala nivån (post upper-secondary).
Även frågor om lagstiftning och finansiering beskrivs. Dessutom finns ett kapitel om de viktigaste initiativen inom EU som berör yrkesutbildning.

Rapport, uppd. 15.9.2010 (pdf)