page

Innovation


Kreativitet, innovation og entreprenørskab bliver stadig vigtigere begreber i diskussionen om at fremme samfundsmæssig bæredygtig vækst og udvikling og bevare de nordiske landes velfærdssystemer. Nordisk Ministerråd (NMR) har sat begreberne på dagsordenen både indenfor forskning, uddannelse og erhverv.

Indenfor uddannelsesområdet har NMR publiceret flere rapporter, der beskriver forskellige perspektiver, muligheder og udfordringer i arbejdet med at fremme innovative strukturer, tankegange og konkret praksis. Uddannelse er en væsentlig faktor i dette arbejde.
Derfor satte det danske formandsskab i 2010 – under overskriften Norden som region for kreativitet og innovation – fokus på at styrke de kreative og innovative kompetencer hos befolkningerne. I den forbindelse bad det danske formandskab for SVL og NMR forskerne Hanne Shapiro og Niels Henrik Helms om at  udarbejde et debatoplæg ”Kreativitet og innovation. Udfordringer og muligheder for voksen- og efteruddannelser i Norden” om emnet med særlig fokus på voksen- og efteruddannelse.

SVL og NVL følger op på arbejdet med dette tema på flere måde. Aktuelt 2012 kan nævnes:
• innovation er fortløbende relateret til NVL’s arbejde med voksenpædagogik, bl.a. gennem at skabe møder mellem meget forskellige sektorer som fx IT, forsvar, erhverv og uddannelse på møder og seminarer om voksenpædagogik og uddannelse af voksenlærere
• Der er etableret et tematisk NVL forskernetværk om emnet i foråret 2012. Deltagere i forskernetværket indgår som keynotespeakere, chairs og oplægsholdere på det norske formandsskabs konference om ”Innovation” i Oslo i juni.
• NVL er involveret i planlægning og gennemførelse af det norske formandsskabs konference om ”Innovation” i Oslo i juni.
• NVL har etableret en arbejdsgruppe med det formål at samle og beskrive erfaringer med etablering af innovative, regionale netværksbaserede organiseringer for efteruddannelse af voksenlærere.
• Innovation og nytænkning vil blive en del af indholdet i arbejde med transnationale kompetencer og etnisk entreprenørskab.

Publikationer

• Kreativitet og innovation. Udfordringer og muligheder for voksen- og efteruddannelser i Norden
www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2011-715
• Kreativitet, innovation og entreprenørskab i de nordiske uddannelsessystemer  - Fra politiske hensigtserklæringer til praktisk handling.
www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2011-706
• Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden. Bakgrunn og begrepsinnhold basert på politisk initiering og strategivalg
www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2011-517
• Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap. Perspektiv på naturvitenskapelig talent og praktisk-musiske fag
www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2011-520
• Innovative læreprocesser i praksis et udviklingsforløb. For undervisere, planlæggere, formidlere, designere af voksenlæring (2009)
www.nordvux.net/download/5738/vuxped_rapport_upd.pdf
• ”En dansk innovationsstrategi med udsyn – hvad kan vi lære af Finland og Singapore?”, DEA februar 2012: PDF
• Professionshøjskolerne: Et potentiale for innovation.”, DEA i samarbejde med FTF og professionshøjskolernes rektorkollegium. Marts 2012: HTML
• ”Innovationspædagogik, kunsten at fremelske innovationskompetence”, Lotte Darsø: HTML


Mer om: innovationEn vellykket Innovasjonskonferanse
4. – 5. juni 2012

- en omfattende dokumentasjon fra konferansen er tilgjengelig her:

DOKUMENTASJONARTiT

er et Grundtvig Multilateralt projekt, som sigter mod at forsyne voksenundervisere med kvalifikationer, som gør dem i stand til at udvikle innovative uddannelsesforløb, som kan understøtte deltagerens kreativitet og kritiske tænkning ved at inddrage kunst i undervisningen. Projektet er nødvendigt idet at metoder, som udvikler kreativitet i undervisningen ikke er særlig udbredt i Europa til trods for at europæisk politik anser disse kompetencer som fundamentale for borgere, for at de kan håndtere forandringer og fungere under nye sociale og økonomiske vilkår.

Mer information og nyhedsbrev:  
http://artit.eu/da/index.htmlKreativitet og innovation

- Udfordringer og muligheder for voksen- og efteruddannelser i Norden.


Rapport: NMR:s webbsida


Läs presentation av rapporten:
HTML