page

Sverige


Alla vuxna ska ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt en rättvis fördelning.
Hur det uppställda målet ska nås preciseras i en strategi för förverkligande av vuxnas lärande i ett samhälle präglat av livslångt lärande. Den omfattar följande punkter:

• Pedagogik och arbetsformer utvecklas för att motsvara individernas föränderliga och ökande behov av lärande i ett kunskapsbaserat samhälle.
• Individens lärande och kunskapssökande stöds genom rådgivning och vägledning, baserad på erkännande av faktiska, redan förvärvade kunskaper.
• Ändamålsenliga lärmiljöer samt undervisning, handledning och nätbaserad utbildning tillhandahålls i en omfattning som så långt möjligt svarar mot alla vuxnas varierande behov av och förutsättningar för lärande.
• Ekonomiskt stöd erbjuds vuxna för att stimulera deltagande i utbildning och kompetensutveckling.
• Samhället, arbetsgivarna och de enskilda ansvarar gemensamt för att olika individers och olika gruppers behov av såväl allmänt som specialinriktad utbildning tillgodoses.
• Allt formellt och ickeformellt lärande, som åtnjuter samhällets stöd, genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och respekt för allas lika värde.
• En grundläggande samsyn över politikområden och samverkan mellan myndigheter, arbetsmarknadens parter och folkrörelser eftersträvas för att förverkliga individernas lärande och kompetensutveckling.

Prop. 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen:
http://regeringen.se/sb/d/108/a/2579Utbildningssystemet
PDF (uppd. 25.10.2010)

Adult Education in Sweden
PDF (upd. 12.10.2011)

Lagar om vuxnas lärande
PDF (uppd. 9.3.2011)