page

Rapporter 2003-2008


Rapporter i varje sektion presenteras alfabetiskt enligt titel
The reports in each section are presented in alphabetical order.

Nordiska Ministerrådet

Forbedring af læse-, skrive- og IT-færdigheder for kortuddannede voksne

Publicerad 2007
En nordisk forundersøgelse belyser omfanget af læsevanskeligheder blandt voksne i Sverige, Danmark, Norge, Finland og Island - med særligt henblik på kortuddannede.
www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2007:549

Indicators for the Information Society in the Baltic Region

Action Line 6. Pubished 2005
The Northern e-Dimension Action Plan - NeDAP - 2005-06 was adopted by the Heads of Government of the Council of the Baltic Sea States during the 5th Baltic Sea States Summit in June 2004, and by the Nordic Council of Ministers in August 2004.
The action plan is a tangible result of a new cooperation arrangement between the Council of Baltic Sea States, the European Commission and the Nordic Council of Ministers.

www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2005:577Tro och mångfald

Religionsmöten och religionsteologi i Norden, red. Yvonne Terlinden. TemaNord 2005:582
Bakgrunden till boken är en nordisk konferens om religionsmöten och religionsteologi, som arrangerades hösten 2004 på Lärkkulla i Finland. Arrangör för konferensen var Nordiska Kyrkliga Studierådet (NKS). NKS är ett samarbetsorgan för kyrkliga vuxenpedagoger i Norden. Boken har bekostats av Nordisk Kulturfond.
Mera information: Sinikka Metsätähti, sinikka.metsatahti(ät)evl.fi
www.norden.org/pub/kultur/kultur/sk/TN2005582.pdf


Validering

Publicerade 2001 och 2003
Nordiska rapporter om validering (2001 och 2003) kan beställas via NMRs webbsidor:

www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2001:530&lang=1Norden

Det framtida behovet av utbildning på Åland

ÅSUB Rapport 2006:2
Rapporten er udgivet af Ålands landskapsregerings Utbildnings- och kulturavdelning Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB). Den bygger på en kortlægning og analyse af det nuværende og kommende uddannelsesbehov i Åland hos aldersgrupperne 17-60 år. Rapporten udgør et prognose- og analyseværktøj til uddannelsessektoren og skaber videnskabeligt grundlag for beslutningstagere og forvaltninger.
Download rapport:

PDFFolkbildningsforskning som fält - från framväxt till konsolidering

Avhandling av Anna Lundin, Linköpings Universitet 2008
Afhandlingen har sin oprindelse i de offentlige evalueringer af Voksenuddannelserne 2001-2004 i Sverige. Den tager udgangspunkt i, hvordan afhandlinger inden for det offentlige uddannelsesområde er med til at legitimere en bestemt tænkning, samt hvordan forskellige aktører inden for voksenuddannelsessfæren forholder sig til hinanden i dette spørgsmål.

Formålet med afhandlingen er at afsøge, hvordan forskningen inden for voksenuddannelse har etableret sig som separat felt. Den undersøger feltets fremvækst, hvilke værdier der holder sammen på feltet og hvor dets grænser går. Derudover fokuserer den på feltets aktører og hvordan de opnår anerkendelse hos hvilke instanser.

LINKÖPINGS UNIVERSITET
Institutionen för beteendevetenskap och lärande
SE-581 83 Linköping

Avhandling (pdf)Idékatalog om vejledning på mellemlange og videregående uddannelser

Publicerad 2008
VUE videnscenter for uddannelses og erhvervsvejledning. har udgivet idékataloget ”46 idéer til vejledning på de mellemlange videregående uddannelser”
Kataloget er udarbejdet på baggrund af et undersøgelses- og udviklingsprojekt i VUE.
Mere om idekataloget og rapporten:

www.vejledning.net

Mer om: vägledning


Kartläggning av Alfabetiseringsundervisning i Norden (KAN)

Publicerad 2007
Rapport analyserar utbildningssituationen för den grupp av invandrare som är helt utan eller har mycket kort formell skolutbildning.
Läs mer...

Kunnskapsgrunnlaget

Publicerad 2005
Sluttrapporten fra prosjektet om voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring.
www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=1061

Kvalitetssikring

Publicerad 2005
Kvalitetssikting skal styrkes:
Kommunikeet etter ministerkonferansen i Bergen i mai 2005
PDF

Læring, et bidrag til god livskvalitet

Publicerad 2006
Undervisning for voksne med spesialpedagogiske behov i Danmark, Norge og Sverige. Synteserapport fra prosjektet:
PDF

Miljöer som stöder lärande. En introduktion till lärmiljötänkande

Environments that support learning. Introduction to Learning Environments approach. Publ. 2007
Manninen, J., Burman, A., Koivunen, A., Kuittinen, E., Luukannel, S., Passi, S. & Särkkä, H.
2007. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.
Kan beställas från

www.oph.fi/svenska/bokhandelMønsterbryterne

Slutrapport publicerad 2005
Prosjekt i utdannings- og forskningsdepartementet med mandat å utrede forslag til ny kunnskapspolitikk
HTML

Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik - konferensrapport 2008

Den 20-21 februari 2008 arrangerades den tredje Vårkonferensen i NCK:s regi. 80 personer kom till konferensen för att under två dagar lyssna till föreläsningar och knyta kontakter. Nu finns en konferensrapport från konferensen.Ny kurs för Norden - planering och hållbar utveckling

Hólmfrídur Bjarnadóttir och Karin Bradley
(Nordregio Report 2003:2) 145 s.
SEK 150 excl. VAT ISBN 91-89332-32-6
Order from library(ät)nordregio.se.
Rapport som pdf-fil:
www.nordregio.se/Files/r0302.pdf

Status Livslang læring. Rapport fra Kunnskapsdepartementet

Publicerad 2007
Rapporten redegjør for status innen arbeidet for livslang læring, den peker på de viktigste oppgavene fremover, og presenterer politisk prioriterte innsatsområder.
PDF

Studiecirkeldeltagare 2004 – två rapporter om deltagare i Studieförbundens cirkelverksamhet

Folkbildningsrådet, 2005.
Rapporten omhandler Folkbildningsrådets fjerde undersøgelse af deltagere i studiecirkler. Den bygger på en undersøgelse af 10.800 deltagere og 87 dybdegående interviews. Rapporten giver en dybere forståelse af deltagernes motiver for at deltage i studiecirkler samt betydningen for individ, foreningsliv og samfund.
Link til FBR’s rapporthjemmeside:

HTML

Mer om: folkbildning


Studieforbundene – Læring for livet

En offentlig utredning om studieforbundenes rolle for den enkelte, samfunnet og for arbeidslivet (NOU 2007:11)
Länk

Til gavn for uddannelserne

Rapport fra Udvalget for uddannelsesforskning. Universitets- og byggestyrelsen, 2007.
Udvalget for uddannelsesforskning blev nedsat i 2006 med henblik på, at analysere hvordan uddannelsesforskningen i Danmark kan styrkes. Det bestod af formand Jens Thorhauge, Direktør for Biblioteksstyrelsen og formand for DPU-udvalget samt en række repræsentanter fra danske universiteter og andre institutioner for videregående uddannelse.

Udvalgets opgave var, at vurdere hvordan det sikres, at uddannelsesforskningen inden for det pædagogiske og fagdidaktiske uddannelsesområde retter sig mod samfundets behov og at opstille modeller for at styrke uddannelsesforskningen og samspillet mellem forskning, uddannelse og efteruddannelse med udgangspunkt i universiteternes rolle.

Formålet med rapporten er, at give en række anbefalinger, der kan bidrage til at fastholde og styrke opmærksomheden omkring uddannelsesforskning og udvikling som centralt for uddannelseskvaliteten i uddannelsessektoren. Rapporten indeholder 26 anbefalinger der er rettet mod universiteter, professionshøjskoler og ministerier.

Rapportens omfatter en redegørelse for organiseringen af den pædagogiske og fagdidaktiske forskning og uddannelse i Danmark, en række anbefalinger om
styrkelse og formidling af den danske uddannelsesforskning og en beskrivelse af en række områder, hvor uddannelsesaktiviteterne inden for det pædagogiske og fagdidaktiske felt kan styrkes.

Rapport (pdf)

Mer om: forskning


Udgivelser om det danske uddannelsessystem oversat til engelsk

Publicerad/Published 2008
On 31 May 2007, the Danish Government set up a committee whose task was to draw up a democracy canon. The democracy canon contains what the committee believes to be key events, philosophical trends and political texts that have played an important role in the development of Danish democracy.
Den danske demokratikanon er nu oversat til engelsk og kan findes på:

http://pub.uvm.dk/2008/democracycanon/

Mer om: demokrati


Utbildning och Arbete – hand i hand

En utvärdering av HAND-projektet. Publicerad 2004
HAND-projektet, ”Kompetenssystemet för handledarutbildning på Åland” startade 2001 i huvudsakligt syfte att samordna olika aktörers intressen av praktik och handledare samt att tillhandahålla handledarutbildning.

Rapport (pdf)

Mer om: vägledning


Vuxenutbildning på Åland

- nulägesbeskrivning och förslag till utveckling av en infrastruktur.
Vuxenutbildningskommitténs betänkande 3.4.2007.
PDF

Yrkesprøving

Publicerad 2004
En metode for realkompetansevurdering
www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=936


Årsbok för folkbildning 2006

Föreningen för folkbildningsforskning, 2006. Redaktion: Anders Ekman, Maj-Britt Imnander, Stellan Boozon og Bo Ardström.
Siden 1994 har Föreningen för folkbildningsforskning udgivet årsbøger om aktuelle emner inden for voksenuddannelse og forskning i voksnes læring.

Årsbok om folkbildning 2006 indeholder 12 artikler, der bl.a. omhandler voksenuddannelse i et globalt og international perspektiv, studiecirkler og andre dannelsesfremmende projekter og initiativer i og uden for Norden. Derudover findes der en årsoversigt over, hvad der skete på voksenuddannelsesområdet i løbet af 2006 samt statistik.

Se en oversigt over årsbøger fra Föreningen för folkbildningsforskning og bestil årsbogen:

Föreningen för folkbildningsforskning, Box 730, 101 34 Stockholm, eller per fax 018-13 7040 eller per e-post anders.ekman(ät)folkbildning.netInternationellt

Action Plan on Adult Learning

Published 2007
The Action Plan aims to help strengthen the adult learning sector in order to be able to use its full capacity. This is a complex sector, with a wide variety of providers, reaching all kinds of target groups. The cross-sectoral nature of adult learning is recognised. The general objective of the Action Plan is to implement the five key messages established in the Communication It is never too late to learn: to remove barriers to participation; to increase the quality and efficiency of the sector; to speed up the process of validation and recognition; to ensure sufficient investment; and to monitor the sector.

PDFAdult Education Trends and Issues

Published 2006
The study (73 pages) is a high quality analysis of the current State of the Art in non-formal adult education. The full version of the study is available through the link below.

www.eaea.org/index.php?k=10263Adult learning: It is never too late to learn

Published 2006
On 23 October 2006, the European Commission adopted a Communication calling on the Member States to promote adult learning in Europe. The pressures of demographic change, globalisation and the emergence of newly industrialised and highly competitive countries mean that adult learning must be placed firmly on the political agenda. To do so, the Commission will work with the Member States to produce an Action Plan on Adult Learning in 2007. This aims to support European adult education, with high quality information, guidance and assessment systems, excellent learning content and delivery mechanisms.

HTMLBringing education to life

Published 2003
Reaching hard-to-reach learners by creating innovative approaches to adult and community learning
A UK–Sweden initiative
PDF

Civil dialogue: making it work better

Published 2006
The Civil Society Contact Group published in autum 2006 the study Civil Dialogue, making it work better, which reviews and assesses NGOs' participation in the European project. "NGOs have played a key role in the development of a more democratic and accountable European Union. Over the years we witnessed the multiplication of opportunities for citizens to take part more directly in the EU project, going from online consultations to citizens' forums or juries" said Ilona Kish, chair of the Civil Society Contact Group. "However, more is not necessarily better: time has come for a common reflection on how to make participatory democracy work better in the EU", she added.

Based on case studies analysing key moments of the EU public debate (such as the constitutional process and the Service Directive), the study is intended as a contribution to the heated debate on how to better connect the EU to its citizens.

PDFComparative analysis of LLL strategies in Nordic and Baltic countries

Published 2003
The report has been produced as the background document for the Nordic - Baltic Lifelong Learning Conference “A Human Touch – Adults Learning with a Difference”

PDFNational Policies Concerning Lifelong Learning

Source: International Labour Office

New Approaches in Education for Adult Migrants

Grundtvig Award 2006 project

www.hydra.com.tr/eng/projects.php

Mer om: invandrare


New Learning Pathways for Adults

Published 2002A cross-sectoral overview of lifelong learning strategies.

OECD Work on Education

Published in 2006
"Assisting members and partners to achieve high quality lifelong learning for all that contributes to personal development, sustainable economic growth and social cohesion".
www.oecd.org/dataoecd/35/40/30470766.pdf

Participation in Adult Learning

OECD and the Swedish Ministry of Education, Research and Culture organised the international conference ”PROMOTING ADULT LEARNING”, 10 - 11 March 2005 in Malmö. The Comparative report and all the conference materials are available at: www.sweden.gov.se/promotingadultlearning

Promise and problems of E-democracy

Published 2003
Today, all OECD member countries recognise new information and communication technologies (ICTs) to be powerful tools for enhancing citizen engagement in public policy-making. Despite the limited experience to date, some initial lessons for online citizen engagement in policy-making are emerging:
www.oecd.org/dataoecd/9/11/35176328.pdf

Qualifications Systems: Bridges to Lifelong Learning

OECD 2007
Evidence suggests that some mechanisms, such as those linked to credit transfer, recognition of prior learning, qualifications frameworks and stakeholder involvement, are especially powerful in promoting lifelong learning.
This book presents policy responses to lifelong learning agendas that countries have adopted and that relate directly to their national qualifications system.
Link to OECD page

Recent Developments in Adult Education

Published 2005
EU Commission DG for education and culture. Reports 2005 from Czech Republic, Denmark, Ireland, Lithuania, Hungary, Slovak Republic, Norway.
Word (.doc)

Skill needs in Europe - Focus on 2020

Published in 2008
Cedefop Panorama series; 160
Luxembourg 2008

www.cedefop.europa.eu

Report (pdf)The Right To Knowledge and Development - Liberal education in a Global Context

Published 2004
Nordic Folk High School Council International Conference
in Moshi, Tanzania 26.9.-2.10.2004

PDF