page

Uppgifter och ansvarsområden

NVL:s arbete baseras på Nordiska Ministerrådets Strategiplan för utbildning och forskning (MR-U strategi 2011-2013), samt på SVL:s (Rådgivningsgruppen för nordiskt samarbete om vuxnas lärande) / ordförandelandets årliga handlingsplan.

NVL:s koordinatorer ansvarar för en kontinuerlig dialog med miljöer genom uppföljning av nätverk och projekt, förmedling av nyheter från sina länder och samarbete med representanter för Nordplus Vuxen.

NVL:s målsättningar strävar att främja livslångt lärande och fokuserar på tvärsektoriellt samarbete och NMR:s prioriterade insatsområden.

NVL:s arbetssätt är både starkt kopplat till miljöerna och deras intresse, och inriktat på att snabbt förmedla och implementera NMR:s prioriteringar.

NVL:s verktyg/instrument är information (båda insamlig och förmedling), möten (kring existerande information och kunskap), utredningar och jämförande studier som tillåter att dra slutsatser för innovation, reformer eller policy. Detta sätter i sin tur igång en ny informations- och mötesomgång.

NVL skall:
• Vara en nordisk mötesplats
• Stärka nordisk nytta genom information, nätverk och projekt
• Synliggöra resultat, förmedla erfarenheter och innovation
• Profilera nordisk särkunskap - vad är vi bäst på?
• Skapa policyförslag baserade på erfarenheter, utvecklade och testade i praxis genom projekt och nätverk

NVL:s mål är att:
1. Främja utveckling och implementering av strategier för livslångt lärande och kompetensutveckling inom olika områden av vuxnas lärande i de nordiska länderna.
2. Bidra till personlig utveckling och demokratiskt deltagande genom olika former för vuxnas lärande.
3. Främja samspelet med Nordplus ramprogram med sikte på att bidra till utveckling av de nordiska utbildningssystemen.
4. På ett strukturerat och strategiskt sätt informera om erfarenheter och resultat från nordiskt samarbete om vuxnas lärande, i första hand på ett nordiskt och europeiskt plan.

Mer om: Nordiskt samarbete om vuxnas lärande

Arbetsdokument


Verksamhetsplan 2012
PDF

Strategiplan
PDF

Informationsstrategi
PDF

Årsberättelse 2011
PDF