page

www.nordvux.net/page/76/nyhetsbrev.htm

Smellið hér fyrir íslenska útgáfu

www.nordvux.net/page/308/22006nvlfrettir.htm

Klikkaa tähän lukeaksi uutiskirje suomeksi (lyhennetty versio)

www.nordvux.net/page/307/22006suomenkielinenversio.htm

NVL

DEMOS startkonferensen (Helsingör 9-10/2)

initierade en deliberativ läroprocess som pågår hela 2006 och skall leda till ett nytt politik-dokument inom temat, en nordisk vitbok om demokrati, aktivt medborgarskap och livslångt lärande. Alla aktiva inom folkbildningen och vuxenutbildningen är inviterade att lämna bidrag och kommentera Vitboken. Texter kommer löpande att läggas på: www.nordvux.net/page/245/demos.htm
Slutdiskussion kring Vitboken är planerad den 30/11-1/12 i Stockholm. Inbjudan och konferensprogram finns på:
www.nordvux.net/page/39/norden.htm

Helsingör-reportaget är klart - läs Mette Engell Friis' artiklar från konferensen: www.nordvux.net/page/266/demokratipatværsafnorden.htm

NVL etablerer en tenketank om fremtidens kompetanser

Norden har gode muligheter for at fortsette med å være en global vinderregion basert på holdbar utvikling. Velfungerende arbeidsmarkeder, sterke demokratier, felles kultur og solid identitet er viktige forutsetninger men verden forandrer sig hurtigt. Vi må vite hvilken kompetanser kreves i fremtiden for å forberede oss på nye utfordringer og utruste oss til å kunne klare forandringer. Den 3. februar ble en tenketank for fremtidens kompetanser opprettet i Reykjavík på et initiativ av Nordisk Nettverk for Voksnes Læring NVL.
I nettverket sitter eksperter fra alle de Nordiske land, fremtidsforskere, ledere og pedagoger som arbeider sammen med representanter fra arbeidslivet i hvert land. Nettverket skal arbeide de neste atten måneder og har planlagt et midterm seminar i august 2006. Til seminaret inviteres flere til dialog om kunnskap og kompetanser. Dette vil danne grunnlag for videre arbeid ved dokumentasjon av en vision for utvikling av fremtidens kompetanser.
Formålet er å utvikle et visionsdokument som skal inspirere til samtal om fremtidens kompetanser. Et kunnskapsunderlag for både ny tankemodell, definisjon av begrepet kjernekompetanse og methoder for utvikling av kompetanser. Visioner om hvordan kunnskap og kompetanser forbundet med inititativ kan bidra til Nordisk nytte.

Nordiskt expertnätverk för validering bildat

Den 3 februari hade det nordiska expertnätverket för validering sitt första möte i Köpenhamn. Nätverket består av representanter från arbetslivet, forskningsmiljön, folkbildningen och utbildningssystemet. Nätverket bestämde bl.a. att genomföra en nordisk konferens om validering i januari 2007. Före denna konferens kommer en jämförande studie att genomföras med sikte på att kritiskt belysa de svaga punkterna i de olika ländernas ”system” för validering.
Du kan läsa mer om nätverket på
www.nordvux.net/page/23/nordiskanatverk.htm

Nordiskt nätverk för formell vuxenutbildning

Den 26-27 januari startade nätverket för formell vuxenutbildning med ett möte på Östra Grevie folkhögskola utanför Malmö. Nätverket består av representanter från Komvux/VUC/motsvarande, specialundervisning för vuxna samt för språkundervisning för invandrare. Nätverket bestämde bl.a att skapa en gemensam nordiska portal för den formella vuxenutbildning med information om resp. länders vuxenutbildning och om skolor som önskar utbyte med andra nordiska länder. Du kan läsa mer om nätverket på
www.nordvux.net/page/23/nordiskanatverk.htm

EQF

Information om diskussionen i de nordiska länderna kring EQF, European Qualification Framework, finns på sid:
www.nordvux.net/page/178/lankar.htm

DialogWeb 2/2006

har utkommit. Tema: Mobilitet i arbetslivet
on ilmestynyt. Teema: Työvoiman liikkuvuus
has been published. Theme: Worker's Mobility
www.nordvux.net/page/285/22006.htm


DANMARK

Komparativt studium i de nordiske lande: Voksnes læring i arbejdslivet

Styregruppen for Voksnes Læring SVL under Nordisk Ministerråd har besluttet at igangsætte et komparativt studie i de nordiske lande om voksnes læring i arbejdslivet. Studiet omfatter Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island samt selvstyreområderne Grønland, Færøerne og Åland.
Danmarks Pædagogiske Universitet står som ansvarlig for projektet, der gennemføres med Steen Høyrup som projektleder for projektet i samarbejde med amanuensis Mette Iversen og professor Knud Illeris i regi af DPU’s forskningsprogram: Kompetenceudvikling for unge og voksne, Learning Lab Denmark, DPU.
Det overordnede formål med projektet - den komparative undersøgelse - er at kortlægge best practice på området, med henblik på at sikre vidensspredning, således at det gode eksempel kan være til inspiration for igangsætning af yderligere initiativer i de nordiske lande.
Les mere:
www.nordvux.net/object/6568/komparativtstudiumidenordiskelande.htm


FINLAND

EU ordförandeskapet 2006

Österrike är ordförande för EU första halvåret 2006 och Finland är redo att ta över stafettpinnen. Aldrig tidigare har två EU-länder samarbetat inför ordförandeskapet lika djupt. De två länderna har koordinerat sina ordförandeskap för EU:s ministerråd i ett 59-sidigt program, som innehåller alla tyngdpunktsområden för EU-politiken under 2006. Finland kommer inte att utarbeta något separat finländskt ordförande program.
Det finns tyngdpunktskillnader i Österrikes och Finlands EU-politik. Av historiska och geografiska skäl betonar Österrike mer läget på västra Balkan, medan Finland poängterar en nordisk dimension. I programmet finns inskrivet att den nordliga dimensionen skall förnyas, vad detta konkret innebär eller kunde innebära för vuxenutbildningen, får vi återkomma till när verkställandet av programmet bearbetats mer.
EU-våren präglas av EU-toppmötet som skall granska de nya nationella så kallade Lissabonstrategierna avsedda att höja konkurrenskraften i Europa. Dessa strategier påverkar tyngdpunkterna och förväntningarna på vuxenutbildning.
WTO-rundan om friare världshandel ska slutföras och den kan indirekt lyfta fram vikten i valideringsarbete och olika sätt att stöda karriärutveckling och mobilitet. Länk:
www.eu2006.at/
Huvudteman för de två toppmöten som skall hållas i Finland är ännu öppna.


NORGE

Kunnskapskravene øker i norske bedrifter

Åtte av ti ledere mener at leseferdigheten til de ansatte er viktig.
Vox-barometeret satte høsten 2005 fokus på grunnleggende ferdigheter i norsk arbeidsliv. Undersøkelsen ser på ledernes holdninger og erfaringer i forhold til medarbeidernes grunnleggende ferdigheter. Resultatet foreligger nå, og du kan lese mer om undersøkelsen her:
www.vox.no/templates/NewsOverview.aspx?id=317

Utdanning styrker sosial utjevning

Den norske regjeringen mener at utdanningssystemet er samfunnets viktigste arena for sosial utjevning. Likevel viser forskning at ikke alle grupper lykkes i like stor grad som andre.
Utdanning og kunnskap er skjevt fordelt i samfunnet. Dette ønsker kunnskapsminister Øystein Djupedal å gjøre noe med. Han vil at alle skal ha en reell mulighet til å få jobb og delta i livslang læring. Forskning viser også at utdanning har sammenheng med god helse og evne til å delta i samfunnet.
Kunnskapsministeren og regjeringen vil derfor fremme en stortingsmelding høsten 2006. Meldingen skal gi en helhetlig analyse av hvilke ulikheter som videreføres og forsterkes av utdanningssystemet. Målet er å identifisere barrierer som hindrer sosial utjevning i utdanningen.


SVERIGE

Ny central myndighet för Vuxnas lärande bildas

Förslaget innebär att en ny central myndighet för Vuxnas lärande bildas. Till den nya myndigheten förs all verksamhet som bedrivs i Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning samt all verksamhet i Nationellt centrum för flexibelt lärande förutom den utbildning som anordnas i egen regi, vilken istället avvecklas. Till den nya myndigheten förs de arbetsuppgifter kopplade till vuxnas lärande som idag utförs av Statens skolverk och Myndigheten för skolutveckling. Här avses ansvarsområdena utbildningsinspektion, styrmedel och finansiella styrmedel, nationell uppföljning, nationell utvärdering samt utvecklingsstöd.
Förslaget innebär att CFL:s värdskap för Valideringsdelegationen överförs till den nya myndigheten. Den nya myndigheten föreslås lokaliseras till tre orter, Norrköping, Härnösand och Hässleholm. Myndighetens ledning ska enligt förslaget lokaliseras till Härnösand.

Hur har folkhögskolan utvecklats i takt med förändrade villkor?

Örebro universitet, genom professor Bernt Gustavsson, påbörjar 2006 ett treårigt forskningsprojekt där folkhögskolans förändrade villkor studeras. Man kommer bland annat att studera vari folkhögskolans särart består och om särarten förändrats över tiden samt om folkhögskolan nu har en annan funktion i samhället än tidigare. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och Örebro universitet. Budgeten är på 4,6 miljoner.
Frågor besvaras av Bernt Gustavsson, bernt.gustavsson(ät)pi.oru.se