page

Rapporter


NVL:s rapporter

hittar du HÄR

Rapporter i varje sektion presenteras alfabetiskt enligt titel
The reports in each section are presented in alphabetical order.

Nordiska ministerrådet

Arbejdspladslæring - forudsætninger, strategi/metoder og resultater.

Publicerad 2007
Rapporten er udgivet på baggrund af et komparativt studie af ”Voksnes læring i arbejdslivet” i de nordiske lande, som blev initieret af SVL i 2006 og udført af Danmarks Pædagogiske Universitet i samarbejde med Linköbing Universitet. Projektet sætter fokus på arbejdspladsens som arena for læring og undersøger, hvordan læring og kompetenceudvikling bedst kan fremmes i en arbejdssammenhæng. På baggrund af tidligere forskning og et studie af seks cases peger rapporten på faktorer, der grundlæggende fremmer læringen samt modeller for best practice.
Læs mere og download rapport:
PDF

Effektive strategier for livslang læring i de nordiske lande

Publicerad 2011
I tråd med Lissabonstrategien er det de nordiske landes mål, at øge befolkningernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse, særligt blandt kortuddannede og tosprogede.

Det er baggrunden for undersøgelsen af landenes kompetencepolitiske indsatser til fremme af livslang læring for alle. Undersøgelsen fokuserer på samarbejdet mellem myndigheder og arbejdsmarkedets parter, samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder, samt indsatser for at styrke voksnes nøglekompetencer.

Rapporten afsluttes med anbefalinger til opfølgende arbejde og til videre analyser på området.

Hent publikationen: PDFFagintegreret læseundervisning for kortuddannede voksne

NMR 2012
Er det muligt at øge voksnes faglige læseforståelse gennem den almindelige faglige uddannelse, og hvordan tilrettelægger man en veldokumenteret fagintegreret læseundervisning for voksne?

Det belyser denne undersøgelse, som blev afviklet på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen i Greve. Undersøgelsen beskriver, hvilke særlige læsekrav en fagbog stiller til sin læser, og giver et overblik over metoder i arbejdet med læseforståelsesstrategier. Endelig præsenteres et særligt LÆS SMART-forløb, der afprøves i faget Sundhedsfag på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen, og resultaterne af effektundersøgelsen og de videre perspektiver diskuteres.

Ladda ner publikation (gratis)


Global pressure - Nordic Solutions?

The Nordic Globalization Barometer 2008
An important question remains: how can the Nordic countries also in the future continue be competitive on a global scale?
The first Nordic Globalization Barometer identifies central issues related to the dynamics of globalization and evaluates the position of the Nordic countries in the global economy in three main categories: Economic performance, competitiveness, and globalization readiness.
www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2007:741

Kreativitet og innovation

- Udfordringer og muligheder for voksen- og efteruddannelser i Norden, NMR 2011
Af Niels Henrik Helms, Syddansk Universitet, Knowledge Lab.

Udviklingen af en innovativ kapacitet i Norden er en forudsætning for at de Nordiske lande kan bevare deres konkurrencedygtighed i en globaliseret verden. ’Kreativitet og innovation’ er et debatoplæg som har til formål, at afsøge hvordan voksen- og efteruddannelserne i Norden i højere grad kan bidrage til at styrke de kreative og innovative kompetencer hos befolkningen. Oplægget henvender til alle aktører, som arbejder med at udvikle og planlægge voksen-og efteruddannelse i Norden.

”Kreativitet og innovation” er udarbejdet under Danmarks formandskab i Nordisk ministerråd i 2010. Det tager afsæt i formandsskabets fokus på ”Norden som region for kreativitet og innovation” og et komparativt studie om kreativitet, innovation og entrepenørskab i de nordiske landes uddannelsessystemer.

Debatoplægget er opdelt i forskellige afsnit med praksiseksempler og spørgsmål til debat, der stilles løbende. Det indleder med 10 teser om, hvordan udvikling af kreative og innovative kompetencer kan fremmes på voksen- og efteruddannelserne.

I indledningen diskuteres det nordiske fundament for at arbejde med kreativitet og innovation og voksenuddannelsernes rolle i denne proces. I afsnittet ”Kreativitet og innovation” diskuteres de to begreber, det kreative læringsrum, brugerdreven og medarbejderdreven innovation og innovation i et systemperspektiv. Afsnittet ”Voksenuddannelser i et sporskifte?” omhandler virksomheders arbejde med innovation og voksenuddannelsesinstitutionernes rolle som innovationspartnere. Afsnittet ”Læreprocesser og innovation” diskuterer, hvad voksenuddannelserne skal kunne for at være innovationsfremmende.

Til Norden.org: Publikasjoner: Kreativitet og innovationNorden som global vinderregion

Publicerad 2005

HTMLNorden

A World Worth Living In - en slutrapport

Publicerad 2011
Folkbildningsrådet har tagit fram en slutrapport för världskonferensen A World Worth Living In som genomfördes den 14-17 juni 2011 i Malmö.

Folkbildningsrådets styrgrupp konstaterar bl.a i sina sammanfattande slutkommentarer att arrangerandet av världskonferensen sammantaget blev en framgång innehållsmässigt och organisatoriskt. Mycket positiva omdömen har kommit från såväl deltagare, medarrangörer som samarbetspartners.

En viktig fråga inför framtiden är hur folkbildningen långsiktigt kan stärka sin position i EU och i övrigt internationellt arbete. Ett av syftena med konferensen var att aktualisera och stärka folkbildningens betydelse i utvecklingssamarbetet.

Rapport (pdf)Anerkendelse af realkompetencer – sådan gør vi

NVR 2012
NVR har udarbejdet publikationen for Ministeriet for Børn og Undervisning. Her formidles gode historier om hvordan RKV anvendes på arbejdspladser og af enkeltpersoner, og den fortæller historier om hvordan uddannelsesinstitutioner tilrettelægger arbejdet med RKV ordningen på en kvalitativ god måde.

Læs mere og download udgivelsen herAtt utbilda världsmedmorgare

– nordiska folkhögskolelärare inspirerar till pedagogiskt arbete kring hållbar utveckling och globalt medborgarskap, publ. 2011
Vilken identitet har vi som människor? Är vi i första hand oslobor, norrmän, européer eller världsmedborgare? Kan man lära någon att bli världsmedborgare med syfte att få en global identitet och medvetenhet? Detta häfte är resultatet av ett Nordplus-projekt i regi av Nordiska Folkhögskolerådet.
Projektet pågick mellan 2010 och 2011 och alla projektdeltagare utbytte erfarenheter under den globala folkbildningskonferensen A world worth living in i Malmö i juni 2011.

Rapporten publiceras på NFR:s hemsida.

Länk till NFR:s hemsidaDokumentation af (real)kompetencer på nordiske folkehøjskoler

Nordisk Folkehøjskoleråd, 2009
Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Nordisk Folkehøjskoleråd. Den bygger på en kortlægning af, hvordan de nordiske folkehøjskoler dokumenterer elevers realkompetencer og ikke-formelle kompetencer. Formålet er, at belyse de forskellig praksis i de nordiske lande og hvad de kan lære af hinanden. Derudover kan rapporten åbne op for en Nordisk debat om dokumentation af realkompetencer. Uddannelseskonsulent i FFD, Kristina Bæk Nielsen har været projektkoordinator.

Uppgiftslämnare: Nanna Scheuer
E-post: nhs(ät)ffd.dk

Rapport (pdf)En lærerig vej til resultater – håndbog i evaluering ved hjælp af indsatsteori

Publicerad 2009
Håndbogen giver konkret vejledning til, hvordan projektledere og pædagogiske konsulenter kan planlægge og evaluere udviklingsprojekter. Den tager udgangspunkt i indsatsteorien og kan bruges af projektansvarlige som et værktøj til at få overblik over projekter og processer.
Læs mere og download håndbog:

PDF

Mer om: projekt


Finecvet som vägvisare - Från testning till praktik!

Utgångspunkter för införandet av systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen. Ubs, Finland 2012
Publikationen FINECVET som vägvisare har sammanställts inom det av Utbildningsstyrelsen finansierade FINECVET-projektet, där ECVET-systemets tillämpning inom finländska grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen har testats.

Publikationen syftar till att stödja ibruktagandet av systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen i Finland. I publikationen finns samlat de erfarenheter och resultat som erhållits under projektets olika skeden. I publikationen behandlas rörlighet över geografiska gränser men samma principer kan även användas vid tillämpning av individuella studievägar i Finland. Publikationen belyser fördelarna med användningen av ECVET- systemet inom rörlighet och beskriver de finländska aktörernas roller. Publikationen fungerar också som en handbok inom ECVET-processens olika rörlighetsskeden. Inom projektet har verktyg och modeller för ibruktagandet av systemet för meritöverföring för utbildningsanordnare och examenskommissioner utvecklats.

En lista över använda begrepp finns i slutet av publikationen.

Rapport (pdf)Finsk nationell referensram för examensbaserat och övrigt kunnandeFolkbildningsforskning som fält

Linköping 2008
Anna Lundins avhandling: Folkbildningsforskning som fält - från framväxt till konsolidering

Läs mer...

Mer om: folkbildning


Folkeoplysning i de nordiske lande

Rapport til det Nationale Folkeoplysningsudvalg, publicerad 2009
Folkeoplysningen har stærke fælles rødder i de nordiske lande. Men både hvad angår indhold, organisering og finansiering er der i dag store forskelle. En rapport om ligheder og forskelle skal inspirere arbejdet i det nationale folkeoplysningsudvalg. DFS (Dansk Folkeoplysnings Samråd) har udarbejdet rapporten for regeringens folkeoplysningsudvalg.

Rapport, presentation

Mer om: folkbildning


Foreløbig evaluering af de 22 voksenvejledningsnetværk

Publicerad 2009
I Danmark er de 22 voksenvejledningsnetværk just blevet evalueret (midtvejsevaluering) – evalueringsrapporten kan læses her:

PDF

Mer om: vägledning


Komparativt studium af de nordiske læreruddannelser

Denne rapport er den første, som sammenligner læreruddannelserne i alle de nordiske lande. Publicerad 2009
Hovedformålet med det komparative studium af de nordiske læreruddannelser er at skabe grundlag for erfaringsudvekslinger og gensidig inspiration og læring imellem de nordiske lande.
Studiet er udarbejdet for Nordisk Ministerråd af Danmarks Evalueringsinstitut, EVA og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, DPU sammen med samarbejdspartnere i de nordiske lande.

www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2009:505Konsulentrapport vedr. international viden og best practices

Publicerad 2012. Nationalt videncenter for Etnisk erhvervsfremme har udgivet en ny rapport, der indeholder en kortlægning af inspirerende initiativer og bedste praksis inden for etnisk erhvervsfremme i udlandet.
Ni lande fra Europa og Nordamerika danner udgangspunktet for rapportens behandling af de internationale erfaringer, som bl.a. går på netværksdannelse, mentorordninger, uddannelse og eksportfremme for etniske iværksættere. Danske og nordiske vejledere kan lade sig inspirere af udlandets erfaringer og tilpasse dem egen vejledningspraksis.

Rapport (pdf)Nordic Network for empowerment of immigrant women with low educational background / working experience

Published 2011
The focus of this report will be on women originating in non-Western countries from the Middle East, Asia, Africa and South America. Relevant education based on individual and labour market needs is considered to be the way for the successful integration into labour
markets according to the Action Plan of the Commission of the European Communities.
Labour market integration opens the way to full integration into the society. The Action Planfocuses on those who are in disadvantaged groups because of their low literacy levels and/or inadequate work skills. Usually these disadvantaged groups include migrants, older people, women or persons with disability (Commission of the European Communities Action plan on Adult Learning. “It is always good time to learn”, Brussels, 27.09.2007). Our report shifts the focus from the cultural barriers for successful integration to possibilities through relevant education and working opportunities.

More information through the links below.

Uppgiftslämnare: Asta Modig
E-post: asta.modig(ät)skolverket.seNordic Prison Education

(TemaNord 2005:526), A Lifelong Learning Perspective
The purpose of the project Education, Training and Prison and Probation Service in a Lifelong Learning Perspective ­ a Nordic Study of Structures and Models, was to provide a concise, overall and updated comparative view of education and training in prisons in Denmark, Finland, Norway and Sweden, as well as a brief description of the situation in Iceland, Greenland, the Faeroe islands and the Åland islands.
This report provides useful documentation for individuals working with any aspect of the wider problem complex relating to prison and probation services.

www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2005:526Ny mesterlære og andre praktiske veje til erhvervsuddannelse

17.6.2010 Uvm.dk
I en ny publikation fra undervisningsministeriet giver en række eksempler på praktiske veje til en erhvervsuddannelse samt en kommenteret oversigt over aktuelle, relevante projekter og publikationer, som kan bruges som inspiration i det daglige arbejde med praktik

Uppgiftslämnare: Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Læs mer...Studiecirkeldeltagare 2008

Av Eva Andersson, Monica Larson och Lena Lindgren. Publicerad 2009
En studie om deltagare i studieförbundens studiecirkelverksamhet. Studien bygger på resultat från en enkätundersökning till 10 800 personer som deltagit i studiecirklar 2008. Citat från 50 intervjuer som genomförts finns med för att belysa resultaten.

Mer om: folkbildning


Transfer mellem uddannelse og arbejde

Bjarne Wahlgren, 2009
Denne forskningsoversigt sammenfatter, hvilke faktorer der bidrager
til, at det, vi lærer i undervisningen, efterfølgende anvendes i
en arbejdssituation.Internationellt

Confintea VI

NVL deltok aktivt på UNESCO konferansen Confintea VI, desember 2009.
Confinteas fokus er voksnes læringsmuligheter og utdanning og hvor viktig det er for velferd og utvikling, nasjonalt og globalt.
Lærende hadde en bred og tydelig plass for første gang i Confinteas historie. NVL var medspiller i en workshop om betydningen av ”The learners voice.
En fullsatt sal deltok interessert i debatten
Du kan lese mer her:
Rapport (pdf)

Eurydice

Quality Assurance in Teacher Education in Europe, New Eurydice Glossary published 2011
Quality Assurance in Teacher Education in Europe
This study analyses processes for evaluating and accrediting initial and in-service teacher education programmes and institutions. It provides a general overview of the existence of regulations on external and internal evaluation in different countries as well as specific information on the main features of theses processes and the use made of their findings.
Document and press release: See link below.

New Eurydice Glossary published
Eurydice has just updated the second volume of its European Glossary on Education first published in 2000. In this Glossary you can find the answer to these and hundreds of other similar questions. This new edition clarifies 670 national terms in their original language, describing the various types of educational institution, at all levels of education, including adult education and special needs provision. It covers 30 countries in the Eurydice Network.
Document and press release: See link below.Educating for Innovative Societies

In the framework of its “Innovation Strategy for Education and Training” project, the OECD Centre for Educational Research and Innovation hosted a conference on Educating for Innovative Societies on 26 April 2012 in Paris, at the Auditorium of the OECD Conference Centre.
The objectives of the conference were to:

• Present the findings of the forthcoming OECD/CERI report on arts education’s role in developing skills for innovation-driven societies;
• Present and discuss evidence and policies in mathematics and science education that can lead to better skills in thinking and creativity;
• Present and discuss innovative assessment tools that raise awareness and provide formative and summative feedback on other skills than disciplinary skills.

Mer om: innovation

Education, Professionalization and Social Representations: On the Transformation of Social Knowledge

Edited by Mohamed Chaib, Berth Danermark & Staffan Selander, published 2010
This edited collection of works, to be published by Routledge in November 2010, is a product of an international network of scholars working on lifelong learning. The chapters present a broad range of research related to how social knowledge is shared, transmitted and transformed in the context of education — especially adult education —and professional formation.

Publication (pdf)Education at a Glance 2011: OECD Indicators

Published 2011
The 2011 edition of Education at a Glance: OECD Indicators enables countries to see themselves in the light of other countries’ performance. It provides a broad array of comparable indicators on education systems and represents the consensus of professional thinking on how to measure the current state of education internationally.

The indicators show who participates in education, how much is spent on it, and how education systems operate. They also illustrate a wide range of educational outcomes, comparing, for example, student performance in key subjects and the impact of education on earnings and on adults’ chances of employment.

Publication, more informationInitial Findings from the IEA International Civic and Citizenship Education study

By Wolfram Schulz, John Ainley, Julian Fraillon, David Kerr and Bruno Losito. Published in 2010.
The 2009 IEA study of civic and citizenship education (ICCS), conducted in 38 countries around the world, built on the previous IEA studies of civic education, but took place in a context characterized by significant societal change, including the rapid development of new
communication technologies, increased movement of people between countries, and the growth of supranational organizations. The data gathered from more than 140,000 students and 62,000 teachers in over 5,300 schools during the course of the study offers information that countries and education systems worldwide can use to inform and improve policy and practice in civic and citizenship education.
This report of the initial findings is the first in a series of publications presenting the study outcomes.Lifelong Learning for All

Recommendations Report February 2012
The 'Inclusion' network has produced a report on recommendations for a more inclusive and accessible Lifelong Learning Programme and new Education and Training Programme.

A response to main findings and challenges The recommendations are the result of a review of all the documents produced by the 'Inclusion' network to date as well as an analysis of key external consultations on the LLP and wider EU strategy documents.

The recommendations have been tailored towards three key actors:

* European Commission
* Executive Agency and National Agencies (NA)
* Project Promoters

Report pageWork, Society and Lifelong Literacy - Report of the inquiry into adult literacy in England

Executive summary • September 2011
Published by the National Institute of Adult Continuing Education (NIACE), England and Wales

There are an estimated 5.2 million adults in England who do not have the literacy skills to enable them to function effectively in modern society (The Skills for Life Survey, 2003).
Ten years after the introduction of the Skills for Life strategy the National Institute of Adult Continuing Education (NIACE) launched an independent inquiry into the state of adult literacy in England, under the chairmanship of Lord Boswell of Aynho.

Report, more information