page

Nordiskt nätverk för formell vuxenutbildning

Bakgrund

Det finns ett stort behov och intresse inom den formella vuxenutbildningen att ha ett utbyte mellan de nordiska länderna. Inom specialundervisningen finns sedan 2001 ett etablerat nätverk som nu utvecklats och omfattar även allmän vuxenutbildning på grundläggande nivå samt undervisning i främmande språk för invandrare.

Samverkande organisationer är
Finland - Axxell
Danmark - VUC& FLD
Island - IDAN fræðslusetur
Norge - IKVO
Sverige – VIS & Riksföreningen Särvuxpedagogerna

Mer om samverkande organisationer HÄR

Nätverket beslutade hösten 2010 att bli ett självständigt nätverk. Nätverket fortsätter att ha sin verksamhet synliggjord via NVL:s webb. Nätverket samverkar med NVL och kan efter överenskommelse utföra uppdrag för NVL.

Syfte/formål

Syftet/formålet med nätverket är att det ska utgöra en arena för att:
• utväxla information inom den formella vuxenutbildningen
• stimulera till och bidra till erfarenhetsutbyte mellan fackfolk tvärsektoriellt inom olika ämnesområden.
• lära känna varandras utbildningssystem i de olika länderna
• ge inspiration genom goda exempel
• peka på utvecklingsområden i de olika länderna (problem – bra lösningar)
• föreslå mötesplatser / konferenser
• bidra till forskning och utveckling och till större fokus på fackområdet

Utgångspunkter i det nordiska nätverket är:
• gemensam människosyn, kompetensbegreppet, solidaritetsprincipen
• synen på utbildning för vuxna (rättighet)
• personlig utveckling genom lärande
• värdegrunden

Projekt

Nätverket har under åren beviljats medel från Nordplus för följande projekt:
• Kartläggningsprojekt om Särvux i Danmark, Norge och Sverige (2005)
• Realkompetensprojekt (2006-2007)
• Kvalitetsprojekt (2008 – 2010)

Under 2007 genomfördes en kartläggning av möjligheterna till yrkesutbildning för vuxna.

 

Aktuellt 2012

• Nätverket genomför Nordplus-projektet ”Frafald i voksenuddannelser – er det et problem eller en gevinst?”
• Resultaten från projektet synliggörs på NVL webb och sprids i andra relevanta
sammanhang.
• Nätverket har påbörjat planeringen av en nordisk vuxenutbildningskonferens i Danmark 2013. Läs mer på NVL:s Kalender-sida.

Mötesplan 2012

Nätverket möts minst 2 gånger per år och följande preliminära planering föreligger:
• 8-10 mars Reykjavik, Island
• 27-29 september i NorgeFoto: NVL:s arkiv

Verksamhetsplan 2012
HTML | PDF

Faktablad
PDF, uppd. 9.5.2012

Presentationer, reportage

Kvalitetsbegreppet inom vuxenutbildningen
Tanja Halttunens presentation vid de finlandssvenska rektorsdagarna
17-18.11.2011 i Helsingfors, Finland:
PDF

TÄNK OM… Innovation och nytänkande inom vuxen- utbildningen i Norden
15-17.9.2011 Helsingfors, Finland >>> Till reportaget


Relaterade artiklar och rapporter

Yrkesutbildning för vuxna i de nordiska länderna
samt några EU-initiativ inom yrkesutbildningsområdet
(rapporten reviderad juni 2010)
PDF

DialogWeb 8/2006


Studier i flexibla former
Vilka möjligheter har vuxna i Norden att genomföra studier i flexibla former? Här finns en samling länkar där möjligheterna beskrivs.
Länkarna är sorterade landsvis.


Äldre material
HTML