page


NMR

The Nordplus Framework Programme

offers financial support to a variety of educational cooperation between partners in the area of lifelong learning from the eight participating countries in the Baltic and Nordic regions. The total budget for The Nordplus Framework Programme in the first programme year, 2008, is 63,7 MDKK.
The Nordplus Adult Learning Programme stimulates and develops adult learning in all its forms; formal, non-formal as well as informal learning. Prioritised areas and themes for Nordplus Adult in 2008
• Quality development in the area of adult learning in a perspective of lifelong learning
• Recognition and validation of skills and competencies acquired in informal and non-formal learning
• Basic competencies (i.e. reading-, writing-, mathematics- and IT-skills)
• Language learning for immigrants and minority groups
• Results of investments in adult learning
The application deadline is March 14. More information: www.nordplusonline.org
E-post: Antra.Carlsen(ät)cfl.se
NVL

Web 2.0 opetuksen apuna

Pohjoismainen aikuisten oppimisen verkosto NVL ja siihen kuuluva Distans-verkosto järjestävät mielenkiintoisen mini-symposiumin Oslossa 4. maaliskuuta 2008. Tilaisuudessa esitellään uusia, ilmaisia verkkotyökaluja, joita voi käyttää erityisesti henkilöstökoulutuksen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen apuna. Tunnetuimpiin palveluihin kuuluvat Flickr, Wikipedia, del.icio.us ja erilaiset blogit. Tämäntyyppisiä verkkopalveluita on alettu kutsua nimellä Web 2.0, koska niiden katsotaan muuttaneen ratkaisevasti maailmanlaajuisen tietoverkon luonnetta. Tervetuloa seuraamaan mini-symposiumia paikan päällä tai verkossa. Ohjelma ja ilmoittautuminen symposiumiin alla olevasta linkistä. Ohjeet verkko-osallistumisen tulevat myöhemmin.  
Ohjelma ja ilmoittautuminen (pdf)
Anna Vilborg Einarsdóttir
E-post: anna(ät)frae.is
Danmark

Opitun tunnustamisen tiedotuskeskus aloitti toimintansa

Kansallisen opitun tunnustamiskeskuksen (Nationalt Videncenter for Realkompetencevurderinger, NVR) toiminta on käynnistynyt. Työntekijät keskuksen tuleviin hankkeisiin on palkattu, ja 31.1.2008 pidettiin sisäinen aloitusseminaari.
Tiedotuskeskus kerää, dokumentoi, kehittää ja levittää tietoa aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen periaatteista ja metodeista. Toiminnassa keskitytään erityisesti työpaikalla ja kolmannella sektorilla hankitun osaamisen tunnustamiseen. Keskus pyrkii luomaan keskustelua ja verkostoja ja edistämään yhteistyötä koulutussektorin, organisaatioiden, työpaikkojen ja kolmannen sektorin välillä. Keskuksen johtaja Kirsten Aagård on vuoden 2008 alusta lähtien mukana myös NVL:n opitun tunnustamisen asiantuntijaverkostossa. NVR on järjestänyt kaksi seminaaria, joiden aiheena oli opitun tunnustaminen lisä- ja täydennyskoulutuksessa. Seminaariaineistoa löytyy osoitteesta www.nvr.nu.
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Mer om: validering
Danmark

Käsikirja yksilöllisestä opitun tunnustamisesta

Lisää tietoa aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta antaa Tanskan opetusministeriön tuore käsikirja, jossa käsitellään opitun tunnustamista aikuisten ammatillisessa työmarkkinakoulutuksessa (AMU). Käsikirjassa on tietoa Tanskan lainsäädännöstä, esimerkkejä todistuksista ja linkkejä opitun tunnustamisessa käytettäviin työkaluihin. Käsikirja löytyy osoitteesta http://pub.uvm.dk/2008/ikviamu/kap02.html#kap02
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Mer om: validering
Danmark

Korkeakouluneuvosto puoltaa yliopistotasoisen opettajantutkinnon perustamista

Aarhusin yliopisto on hakenut lupaa 5-vuotisen akateemisen opettajantutkinnon järjestämiseksi. Tutkinto koostuisi 3-vuotisesta alemmasta ja 2-vuotisesta ylemmästä korkeakoulututkinnosta. Korkeakoulutuksen akkreditointineuvosto antoi hankkeesta puoltavan lausunnon. Neuvoston mukaan hakemuksen hyväksymistä puoltavat suunnitellun opettajankoulutuksen tutkimuslähtöisyys, yhteiskunnallinen merkitys ja sisältö. Yliopistotasoinen opettajankoulutus on Tanskassa uutta, sillä opettajaksi opiskellaan siellä normaalisti 4-vuotisessa opettajaseminaarissa. Viime aikoina opettajankoulutuksen tasosta ja arvostuksesta on keskusteltu paljon, ja uudella koulutusmuodolla niitä pyritään kehittämään. Ehdotusta uudesta opettajankoulutuksesta ei ole vielä hyväksytty muodollisesti, mutta päätös asiasta tehdään pian.
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Finland

Oppia ikä kaikki – aikuiskoulutukseen osallistutaan yleisesti

Melkein joka toinen työikäinen osallistuu aikuiskoulutukseen. Vuonna 2006 noin 1,7 miljoonaa 18-64-vuotiaista osallistui koulutukseen. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen, opetusministeriön ja Eurostatin yhteistyönä tehdystä Aikuiskoulutustutkimuksesta 2006.
Yleisimpiä aikuiskoulutuksen sisältöjä olivat liiketalous- ja oikeustieteisiin sekä palveluihin, turvallisuusalaan ja harrastuksiin liittyvät koulutukset. Noin joka kolmas 18-64-vuotias aikuiskoulutukseen osallistunut oli saanut koulutusta näistä aiheista.
Puolet osallistuneista oli saanut koulutusta vähintään kahdeksan päivää. Vähiten koulutusta saaneelle neljännekselle kertyi koulutuspäiviä kolme ja eniten koulutusta saanut neljännes opiskeli vähintään yhdeksäntoista päivää vuonna 2006.
Naiset osallistuivat aikuiskoulutukseen miehiä useammin, ja he saivat koulutusta myös useampia päiviä. Naisten osallistumispäivien mediaani oli yhdeksän ja miehillä alle seitsemän päivää.
Lue lisää: www.minedu.fi/etusivu/arkisto/2008/2401/tilastot.html
E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
Finland

Raportti koulutustarpeiden ennakoinnista

Koulutustarpeiden ennakoinnin koordinaatioryhmän ensimmäinen raportti on valmistunut. Koordinaatioryhmä raportoi kerran vuodessa koulutus- ja osaamistarpeiden kehittymisestä sekä ennakoinnin tilasta, tuloksista ja kehittämistarpeista. Ryhmän ensimmäisessä raportissa kuvataan ennakointijärjestelmän nykytilaa.
Lue lisää: www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2008/koulutus-_ja_osaamistarpeiden.html
E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
Island

Vankilakoulutuksen suuntaviivoja

Islannin opetusministeri ja oikeusministeri esittelivät viime viikolla hallitukselle tuoreen raportin maan vankilakoulutustilanteesta.
Selvitystoimikunnan työhön perustuvassa raportissa käsitellään internetin kautta tapahtuvaa etäopetusta, ammattiopetusta, ulkomaalaisten vankien saamaa opetusta sekä niitä vankeja, joilta peruskoulu on jäänyt kesken. Raporttiin on yhdistetty suppeampi pohjoismainen raportti vankilakoulutuksesta. Toimikunnan mielestä vankilakoulutus on muun vankeinhoidon ohella tärkeä osa vankien kuntoutusta. Raportin mukaan vankeja tulisi motivoida opiskelemaan vankilassa ja heille tulisi tarjota opinto-ohjausta, aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista, ammatinvalintatestejä sekä apua opintojen suunnittelussa. Matalasti koulutettujen vankien opiskelua voidaan helpottaa tarjoamalla luku-, lasku- ja tietotekniikkataitoja kohentavia perustaitokursseja. Toimikunta ehdottaa, että kaikkiin vankiloihin hankitaan tietokoneyhteydet, joiden käyttöä voidaan tarvittaessa rajata. Vankien opiskelumahdollisuuksia on parannettava, ja heille on tarjottava tilaisuus osallistua vankilan ulkopuolella tapahtuvaan ammattikoulutukseen tietyin edellytyksin. Ulkomaalaisille vangeille tulee tarjota islannin kielen opetusta ja mahdollisuus etäopiskeluun oman kotimaansa oppilaitoksessa. Toisen asteen oppilaitos Fjölbrautaskoli Suðurlands toimii Islannin vankilakoulutuksen keskusoppilaitoksena, jonne palkataan pian vankilakoulutuksesta vastaava opinto- ja uraohjaaja.
Anna Vilborg Einarsdóttir
E-post: anna(ät)frae.is
Norge

Ajankohtainen kirja aikuisten korkeakouluopiskelusta

”Den usynlige student – voksne i fleksibel høyere utdanning” (Näkymätön opiskelija – aikuiset joustavassa korkeakoulutuksessa) on Wenche Rønningin toimittama tuore teos.

Kirjoittajina ovat seitsemän norjalaista, tanskalaista ja ruotsalaisista tutkijaa, jotka ovat tutkineet yliopistoissa ja korkeakouluissa opiskelevien aikuisten olosuhteita. Vuonna 2005 perustettu asiantuntijaryhmä on tarkastellut erityisesti niin sanottua joustavaa aikuiskoulutusta. Kirjassa korostetaan, että aikuisopiskelijat ovat kasvava ryhmä, jonka tarpeet on otettava vakavasti korkeakouluissa.
Lue lisää...

E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Norge

Norjaan vähemmän ja suurempia yliopistoja?

Professori Steinar Stjernøn johtama Stjernø-toimikunta on noin kahden vuoden ajan tehnyt selvitystyötä Norjan korkeakoulutuksen tulevaisuudesta. Vastikään valmistuneessa selvityksessä ehdotetaan muun muassa, että yliopistojen ja korkeakoulujen rakennetta muutetaan oppilaitoksia yhdistämällä. Toimikunnan mukaan näin pystytään vastaamaan paremmin korkeakoulutuksen ja tutkimuksen haasteisiin ja luodaan suurempia, vahvempia yksiköitä. Yliopistojen siirtäminen on kuitenkin tunnetusti hankalaa, joten asiasta keskustellaan vilkkaasti. Tutkimus- ja korkeakouluministeri Tora Åsland rauhoittelee huolestuneita vakuuttamalla, että valittavista ratkaisuista riippumatta tavoitteena on monipuolinen korkeakoulusektori, jossa on tilaa sekä tutkimukselle että ammatilliselle korkeakoulutukselle.
Lue lisää...
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Sverige

Kansallinen seminaari tulevaisuuden osaamisesta

Seminaari järjestetään Tukholmassa konferenssikeskus Piperska Murenissa 28. helmikuuta 2008. Seminaari on maksuton. NVL tarjoaa lounaan ja kahvit. Lisätietoa ja ilmoittautumiset.
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Sverige

Opitun tunnustamisen valtuuskunta lakkautettiin

Ruotsin Valideringsdelegationen lopetti toimintansa 31.12.2007. On kuitenkin tärkeää muistaa, että opitun tunnustamisen parissa tehtävä työ ei koskaan varsinaisesti valmistu. Luotettavan, tasa-arvoisen ja korkealaatuisen opitun tunnustamisjärjestelmän vakiinnuttamiseksi tarvitaan jatkuvaa kehitystyötä. Ruotsin hallitus päättänee, mikä viranomainen jatkossa ottaa päävastuun opitun tunnustamisesta.
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Mer om: validering
Sverige

Oppisopimuskoulutus alkaa syksyllä 2008

Toisen asteen oppisopimuskoulutus alkaa Ruotsissa kokeiluluontoisena. Koulutuksessa ainakin puolet opintopisteistä suoritetaan työssä oppimisella. Alkuvaiheessa koulutukseen tulee vuosittain 4000 opiskelupaikkaa. Oppisopimusopiskelijan ottava työpaikka saa taloudellista tukea kunnalta. Valtio myöntää tähän tarkoitukseen kunnille 25 000 kruunua tukea vuodessa oppisopimuspaikkaa kohden. Yhteensä valtio panostaa uuteen koulutusmuotoon 515 miljoonaa kruunua seuraavan kolmen vuoden aikana. 
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Sverige

Uusi työnvälitysvirasto perustettiin

1. tammikuuta 2008 perustettiin uusi työnvälitysvirasto, Arbetsförmedlingen. Uusi virasto muodostettiin yhdistämällä Arbetsmarknadsstyrelsen (työmarkkinahallitus) ja 20 läänitason työvoimalautakuntaa.
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Sverige

Raportti kansanopistojen järjestämästä työllistymiskoulutuksesta

Ruotsin kansanopistoissa syksyllä 2007 toteutetusta pitkäaikaistyöttömien työllistymiskoulutuksesta on ilmestynyt seurantaraportti. Raportissa kuvaillaan hankkeiden organisaatioita, sisältöä, seurantaa ja dokumentaatiota sekä muiden tahojen kanssa tehtyä yhteistyötä.
Lisätietoa (pdf) 
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Mer om: folkbildning
Europa

Intercultural Dialogue

On 7th January in Ljubljana Vasko Simoniti, Slovenian Culture Minister and Jan Figel, European Commissioner for Culture and Multilinguism launched the European Year of Intercultural Dialogue. The Slovenian presidency announced that this theme would be paid particular attention during its term in office. Commissioner Jan Figel pointed out that we want to go beyond multicultural societies where different cultures simply exist side by side, to surpass mere tolerance and to achieve instead a real intercultural environment. He further pointed out that the year will not only include individual projects, but that he will make intercultural dialogue a priority of all policies within his competence. He particularly stressed the key role of civil society in the endeavours to reach a large number of people with the activities this year. In the long-term perspective, intercultural dialogue is essential for every individual and state, as well as for the European Union as a whole. Commissioner Figel’ further appealed that we set the elimination of divisions between people as our common goal in 2008, and that we not only exist but also live together.
Link to more info.
E-post: Antra.Carlsen(ät)cfl.se