page


NVL

NVL-konferenssi aikuisten oppimisen laadusta

Mitä on laatu aikuisten oppimisessa? Aikuisten oppimisen, sen organisointitavan ja tulosten tärkeys on korostunut entisestään elinikäisen oppimisen käsitteen myötä. Aikuisille suunnattu opintotarjonta on monipuolista, joustavaa ja tarvelähtöistä. Niinpä voi olla hankalaa löytää yhteisiä hyvän laadun kriteerejä aikuisten oppimiselle. NVL järjestää tästä haastavasta aiheesta konferenssin toukokuussa. Lisätietoa: www.nordvux.net/page/652/nordiskkonferens2008.htm
E-post: Ellen.Stavlund(ät)skolekom.dk
NVL

Pohjoismainen konferenssi oppimisen organisoinnista

DISTANS, yksi NVL:n verkostoista, järjestää 22. toukokuuta 2008 Kööpenhaminassa konferenssin, jonka aiheena on oppimisen organisointi. DISTANS-verkoston jäsenet edustavat pohjoismaisia aikuiskoulutusalan organisaatiota ja oppilaitoksia.
Tällä kertaa konferenssin järjestämisestä on päävastuussa FLUID eli Foreningen for fleksibel uddannelse i Danmark (Tanskan joustavan oppimisen liitto). Konferenssikutsussa todetaan muun muassa näin: ”Nykyisin oppimisen tulee olla tavoitehakuista, täsmällistä, yksilöllistä, dynaamista ja saatavilla juuri silloin, kun oppija sitä tarvitsee. Tämä edellyttää tehostamista. Miten näihin moninaisiin ja toisinaan ristiriitaisiin tarpeisiin voidaan vastata?” Yksi mahdollisuus on, että perinteisen opetuksen lisäksi järjestetään oppimisympäristö ja tarjotaan oppijoille materiaalit, jotka takaavat tavoitehakuisen, täsmällisen ja yksilöllisen oppimisen.
Konferenssi on suunnattu pohjoismaisille kouluttajille, opettajille, opetus- ja koulutusalan johtajille ja asiantuntijoille. Konferenssikielet ovat tanska, ruotsi, norja ja englanti. Odotettavissa on mielenkiintoisia esityksiä pohjoismaisilta tutkijoilta ja kouluttajilta. Eri kohderyhmille (koulutussuunnittelijat, johtajat, kouluttajat) on tarjolla omia esityksiä.
Lisätietoa: www.fluid.dk/arrangementer/organisering-af-laering.aspx
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Norden

”Kestävä kuluttajakasvatus”

Pohjoismainen seminaari Kööpenhaminassa 21. huhtikuuta 2008
Elämme nykyisin maailmassa, jossa sekä politiikassa että taloudessa ajatellaan kehityksen perustuvan vapaiden ihmisten väliseen kanssakäymiseen ja kauppaan vapailla markkinoilla – demokratian ja kapitalismin yhdistelmään. Tutkimukset osoittavat, että monet käyttävät hyväkseen näitä uusia mahdollisuuksia. Kasvava osa kuluttajista haluaa huomioida ympäristönäkökohdat ja sosiaaliset ja eettiset tekijät ostopäätöstä tehdessään, mutta monet kokevat myös, ettei heillä ole näistä asioista riittävästi tietoa.
Omaksuaksemme kriittisen ja harkitsevan kuluttajan roolin tarvitsemme enemmän kuluttajatietoisuutta ja -kasvatusta. Huhtikuussa Kööpenhaminassa järjestetään seminaari, jossa keskustellaan vapaan sivistystyön mahdollisuuksista osallistua tämän tehtävän ratkaisuun.
Seminaarin kohderyhmiä ovat:
• Yhteiskuntavastuuseen sitoutuneet yritykset, jotka ovat kiinnostuneita uusista yhteistyöhankkeista kuluttajakasvatuksen alalla
• Pohjoismaisten kansanopistojen, sivistysliittojen ja muiden vapaan sivistystyön organisaatioiden edustajat – johtajat, asiantuntijat ja kouluttajat
• Kuluttajajärjestöt
• Toimialajärjestöt
Lisätietoa: www.nordvux.net/object/17685/
bæredygtigforbrugerlæring.htm
E-post: Antra.Carlsen(ät)cfl.se
Danmark

Täydennyskoulutusta ideoidaan tanskalais-ruotsalaisen yhteistyön lisäämiseksi

Ruotsalais-tanskalaisten yhteistyöhankkeiden yleistyminen edellyttää lisää täydennyskoulutusta, toteaa Kööpenhaminassa toimiva Voksen Pædagogisk Center (aikuispedagogiikan keskus).
Keskus järjestää huhtikuussa kaksi keskustelu- ja ideointiseminaaria, jotka saattavat toimia alkusysäyksenä yhteistyöhankkeelle. Seminaarikutsussa todetaan muun muassa seuraavaa: "Käytettävissä olevien voimavarojen parempi hyödyntäminen edistäisi työmarkkinoiden suotuisaa kehitystä. Yksilölle tämä merkitsee parempaa työviihtyvyyttä ja parempia mahdollisuuksia rajat ylittävällä työmarkkina-alueella. Me uskomme, että kohderyhmän täydennyskoulutuksella on tässä ratkaiseva rooli.” Nyt VPC-keskus etsiikin sparrauspartnereita ja hankekumppaneita: "Toivomme, että esiin tuodaan mahdollisimman monia näkemyksiä ja kokemuksia, jotta voimme löytää kaikkia asianosaisia tyydyttävät menettelytavat.”
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Mer om: dialog, utveckling
Danmark

DPU:ssa uusi joustava maisteriohjelma koulutuksen laadun arvioinnista

Koulutuksen laadun arviointiin ja varmistukseen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Siksi on tärkeää, että arviointeja tekevät asiantuntijat, jotka koulutuksen sisällön ja pedagogiikan lisäksi tuntevat arvioinnissa käytettävän teoriat ja metodit ja tietävät, kuinka tuloksia tulkitaan ja sovelletaan.
Aarhusin yliopistoon kuuluvan Danmarks Pædagogiske Universitetsskolen uuden maisteriohjelman tarkoituksena on tutustuttaa opiskelijat arviointien suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan sekä tutkimustiedon että konkreettisten työtapojen kautta. Opiskelijat saavat valmiuksia kaikkien koulutustasojen laadun arviointiin peruskoulusta korkea-asteen koulutukseen ja erityyppisiin täydennyskoulutuksiin.
Lisätietoa: www.dpu.dk/evaluering
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Danmark

Tanskan opetusministeriön julkaisu ”Tal der taler 2007” (”Tilastojen kertomaa 2007”)

Julkaisu luo katsauksen Tanskan koulutusjärjestelmän rakenteeseen ja kuvailee tilastotietojen muodossa eri koulutusalojen kehitystä. Julkaisussa esitellään joukko tärkeitä tilastoja taulukoina ja kaavioina, jotka osoittavat kehityksen suunnan. Julkaisu sisältää lähinnä Tanskaa koskevia lukuja, mutta mukana on myös joitakin vertailutietoja muista maista. Julkaisu on verkossa osoitteessa http://pub.uvm.dk/2008/taldertaler/
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Danmark

Englanninkielinen julkaisu ammattikoulutuksen laatutyöstä Tanskassa

“The Danish Approach to Quality in Vocational Education and Training” on englanninkielinen esite, jossa esitellään Tanskassa ammattikoulutuksessa tehtävää laatutyötä.
Alkujaan vuonna 2005 ilmestynyt julkaisu on tarkastettu ja päivitetty vastaamaan tämänhetkistä lainsäädäntöä. Julkaisussa kuvaillaan, millaista laatutyötä ja jatkuvaa arviointia ammatillisessa nuoriso- ja aikuiskoulutuksessa tehdään Tanskassa.
Julkaisun kohderyhmänä ovat erityisesti kansainvälisen yhteistyön parissa toimivat oppilaitosten johtajat, opettajat ja muu henkilöstö. Julkaisua voidaan käyttää esimerkiksi kansainvälisten oppilaitosvierailujen yhteydessä.
www.uvm.dk/08/aq.htm?menuid=6410
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Finland

Koulutuksen keskeyttäjiä kuusi prosenttia

Tilastokeskuksen mukaan tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista kuusi prosenttia keskeytti opinnot eikä jatkanut missään tutkintoon johtavassa koulutuksessa toissa lukuvuoden aikana. Miehet keskeyttivät koulutuksen naisia useammin. Suurin sukupuolten välinen ero keskeyttämisessä oli ammattikorkeakoulukoulutuksessa, jossa miesten keskeyttämisprosentti oli yli 11 ja naisten 7,5.

Lähivuosien koulutuspolitiikkaa linjaavassa koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa tavoitteeksi asetetaan, että koulutuksen läpäisyaste tulee saada nostetuksi nykyisestä keskimäärin noin 70 prosentista vähintään 80 prosenttiin. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää tehokkaita toimenpiteitä opintojen keskeyttämisen vähentämiseksi. Myös epätarkoituksenmukaista, pitkäkestoista moninkertaista koulutusta tulee kehittämissuunnitelman mukaan vähentää.
Keinoina keskeyttämisen vähentämiseksi kehittämissuunnitelmassa tarjotaan opinto-ohjauksen, koulutusta koskevan tiedotuksen ja neuvonnan, opiskelijavalintojen, opintotuen kehittämistä. Niin ikään opiskelua tulee henkilökohtaistaa ja kehittää opintojen seurannan järjestelmiä, kodin ja koulun yhteistyötä sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa.

Aiheesta lisää:
www.minedu.fi/etusivu/arkisto/2008/2003/tilastot.html
www.stat.fi/til/kkesk/index.html

E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
Finland

Verovapaus koskemaan myös kulttuuriseteliä

Opetusministeriön työryhmä esittää, että tuloverolakia laajennettaisiin koskemaan myös kulttuuriseteliä. Kulttuurisetelit toimisivat samaan tapaan kuin jo nyt käytössä olevat liikuntasetelit. Työntekijän omaehtoiseen toimintaan kohdistuvan veroetuuden määräksi työryhmä esittää 400 euroa vuodessa. Kulttuurisetelin avulla työnantaja voisi verovapaasti tukea työtekijöidensä taideharrastuksia ja kulttuuripalvelujen käyttöä ja samalla edistää työntekijöidensä hyvinvointia ja työkykyä. Tavoitteena on, että verovapaa kulttuuriseteli otettaisiin käyttöön vuoden 2009 alusta.
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2008/03/kulttuuriseteli.html?lang=fi
E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
Norge

Norja säilytettävä elävänä kielenä

Norjan kielen tilaa tutkiva selvitys keskittyy kielen säilymiseen elinvoimaisena.
Norjan kieleen kohdistuu paineita, jotka johtuvat muun muassa mediakehityksestä. Niinpä kulttuuriministeri Trond Giske on teettänyt selvityksen norjan kielen tilasta. Huhtikuun lopussa julkistettavan selvityksen ruotimiin haasteisiin kuuluu kattavan norjankielisen sanaston ylläpitäminen elinkeinoelämässä ja yliopistomaailmassa, jotka ovat voimakkaasti englannin vaikutuksen alaisia. Giske ei halua syrjäyttää englantia vaan huolehtia siitä, että norjan kieleen ei synny sanastollisia aukkoja. 
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Sverige

”Ruotsi osaajamaana” -konferenssit

Nykyajan globalisoituneessa maailmassa jatkuva kasvu edellyttää yhä enemmän tietoa ja osaamista. Ruotsin Globaliseringsrådet (globalisaationeuvosto) järjestää kaksi puolipäiväistä konferenssia, joiden teema on Ruotsi osaajamaana. Ensimmäinen konferenssi pidetään 21. huhtikuuta, ja se käsittelee peruskoulun ja lukiokoulun edellytyksiä. Toisen, 24. huhtikuuta pidettävän konferenssin aiheena ovat yliopistojen, jatkokoulutuksen ja tutkimuksen haasteet. Konferenssialustajia ovat muun muassa professori Alan Krueger Princetonin yliopistosta, professori Philippe Aghion Harvardin yliopistosta, Andreas Schleicher OECD:sta ja joukko muita tunnettuja keskustelijoita.
www.regeringen.se/sb/d/9749/a/100982
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Sverige

Frivux-selvityksen ehdotukset eivät toteudu

Riippumattomia aikuisoppilaitoksia koskevan Frivux-mietinnön ehdotuksia ei toteuteta. Selvityksen pääehdotus oli, että aikuiskoulutuksen piirissä voitaisiin perustaa riippumattomia aikuisoppilaitoksia, jotka toimisivat samantyyppisin ehdoin kuin perus- ja lukiokoulutason ns. vapaakoulut. Hallituksen päätöksen syynä on, että koulutusalalle on jo luvassa huimasti muutoksia lähiaikoina. Valmisteilla on uusi koululainsäädäntö, uudet arvosana-asteikot, uudet opetussuunnitelmat ja uudistettu opettajankoulutus. Merkittävien lisämuutosten toteuttaminen saattaisi hallituksen mukaan vaarantaa koulutuksen laadun jo ennestään intensiivisen uudistuskauden aikana.
www.regeringen.se/sb/d/9985/a/100373
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Sverige

Oppisopimuskoulutus vakinaistetaan

Hallitus on päättänyt vakinaistaa koemielessä aloitetun oppisopimuskoulutuksen tietyissä käsityöläisammateissa. Oppisopimuskoulutusta järjestetään muun muassa kirjansitojan, ruukuntekijän ja verhoilijan ammateissa toisen asteen jälkeisenä koulutuksena. Vuosittaisten opiskelupaikkojen määrä nostetaan 25:stä 100:aan, ja ne sijoitetaan eri puolille maata.
www.regeringen.se/sb/d/9985/a/99739
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Sverige

Tukholman aikuiskoulutuskonferenssissa runsaasti osanottajia

Aikuiskoulutuskonferenssi ”Vuxenutbildning i samverkan” (”Aikuiskoulutusalan yhteistyö”) järjestettiin 10–11. maaliskuuta Tukholmassa. Joka toinen vuosi järjestettävään konferenssiin osallistui tällä kertaa 800 ihmistä. Materiaalia esityksistä ja seminaareista löydät Rvux/ViS:in kotisivuilta www.rvux.se
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Europa

Women and Employment

The French Economic and Social Council (CES) has published a study on "Les Femmes face au Travail à Temps Partiel." According to the survey results part-time work has risen overall in Europe; this represents 18% of jobs, and particularly involves women. In France one woman in three works part-time; this form of employment has grown constantly since the start of the 1990's. For one of third of women involved part-time work is something they are forced to do and hours are irregular. The report highlights that this form of employment comprises an impediment to equal opportunities and leads to unstable situations for women, a problem for which the "Nordic Models" should serve as an example in many ways. To fight against the disadvantages of part time work the CES advises women to take on several activities in order to foster full time work as well as a greater use of professional training.
www.ces.fr/rapport/doclon/08261005.pdf
E-post: Antra.Carlsen(ät)cfl.se