page


NVL

Quality in Adult Learning

Exchange of Nordic-European experiences

The Nordic Network for Adult Learning NVL and European Foundation for Quality in eLearning EFQUEL invite to a Nordic-European workshop in Nynäshamn, near Stockholm, 15-16 May 2008.
Registration: kate.sevon(ät)cfl.se
Program: www.nordvux.net/object/18298/qualityinadultlearning.htm

E-post: Kate.Sevon(ät)cfl.se
Danmark

Soviteltuun päivärahaan suunnitteilla rajoituksia

Tanskan hallitus, työnantajajärjestö Dansk Arbejdsgiverforening ja sosiaalidemokraatit haluavat rajoittaa oikeutta soviteltuun päivärahaan. Perusteena on, että väärinkäytökset ovat yleisiä.

Sekä Tanskan aikuiskouluttajaliitto LVU että maan kansansivistysneuvosto DFS huomauttavat, että vapaa sivistystyö voi kärsiä muutoksesta. Monet vapaan sivistystyön piirissä toimivat opettajat nimittäin tekevät osa-aikatyötä, koska alalla ei ole tarjolla kokopäivätyötä.
Aiheesta lisää:
LVU Fagbladet (pdf)
DFS Netavisen

E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Mer om: folkbildning
Danmark

Valtiolta kansanopistoille 19,9 miljoonaa kruunua

Tanskan opetusministeriö on myöntänyt maan kansanopistoyhdistykselle 19,9 miljoonaa kruunua ammattikoulutushankkeeseen. Tarkoituksena on järjestää kansanopistoissa ammattikoulutusta nuorille, joilla on riittämättömät edellytykset toisen asteen koulutuksen suorittamiseen. Nämä nuoret saattavat tarvita vaihtoehtoista opiskelumuotoa, jossa läsnäolo ja ohjaus ovat keskeisiä elementtejä. Lisäämällä kansanopistojen ja formaalin sektorin oppilaitosten välistä yhteistyötä nuorille annetaan parempi mahdollisuus suorittaa ammattitutkinto. Hallituksen tavoitteena on, että 95 % ikäluokasta suorittaisi nuorisoasteen tutkinnon 2015. Sekä opetusministerin että kansanopistoyhdistyksen puheenjohtajan mukaan kansanopistojen yhteisöllisyys ja muu erityisosaaminen ovat hyödyksi hankkeen kohderyhmään kuuluville nuorille. 
www.uvm.dk/08/satspulje.htm?menuid=6410
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Danmark

Ammattikoulutuksen arvostusta nostettava

DK Skills -yhdistyksen ammattikoulutuskonferenssissa pohdittiin ammattikoulutuksen yhteiskunnallista asemaa. Yhdistyksen tavoitteena on edistää ammatillisen koulutuksen statusta esimerkiksi ammattitaidon MM-kilpailujen avulla. Arvostusta pyritään nostamaan muun muassa lisäämällä ammattiylpeyttä, tiedottamalla hyvistä uramahdollisuuksista ja panostamalla lahjakkaisiin opiskelijoihin.    www.uvm.dk/08/dk-skills.htm?menuid=6410
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Danmark

Kansainväliset edelläkävijät – koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteistyöhanke

Kaupan alan koulutuksen ja tutkimuksen edistämisyhdistys FUHU on myöntänyt 25 000 kruunun palkinnon hankkeelle, joka toteutetaan VIA University Collegen ja VELFAC-nimisen yrityksen yhteistyönä.
Yritys ottaa harjoittelijoiksi kansainvälisiä opiskelijoita esimerkiksi Kiinasta tai Puolasta saaden näin käyttöönsä uusia, luovia työntekijöitä maista, joissa sillä on tuotantoa tai vientiä. Oppilaitos puolestaan voi tarjota opintoja, jotka avaavat opiskelijoille työmahdollisuuksia niin paikallisella, kansallisella kuin globaalilla tasolla.
FUHU:n palkinto jaetaan vuosittain henkilölle, laitokselle, organisaatiolle tai yritykselle, joka on toiminnallaan edistänyt merkittävästi koulutusalan kansainvälistymistä. 
http://artikler.vitusbering.dk/artikel.asp?artikel_id=859
www.fuhu.dk/article.asp?articleid=91
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Danmark

Käsikirja opitun tunnustamisesta aikuis- ja täydennyskoulutuksessa

Laki opitun tunnustamisen laajentamisesta aikuis- ja täydennyskoulutuksessa astui voimaan 1. elokuuta 2007. Lain mukaan aikuisella on oikeus pyytää oppilaitosta tekemään osaamiskartoitus, jonka perusteella hänen aiemmin hankkimaansa osaamista voidaan lukea hyväksi aikuis- tai täydennyskoulutuksessa.
Tanskan opetusministeriön uusi julkaisu opitun tunnustamisesta aikuis- ja täydennyskoulutuksessa antaa oppilaitoksille tietoa aiemmin hankitun osaamisen arvioinnista ja tunnustamisesta. Käsikirja luo katsauksen opitun tunnustamisen taustoihin, käsitteisiin, säännöstöihin, hyviin käytänteisiin ja uusiin haasteisiin. Tapaustutkimusten avulla annetaan esimerkkejä opitun tunnustamisen käytöstä eri koulutusaloilla.
www.uvm.dk/08/rkv.htm?menuid=6410
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Danmark

Demokratiakaanon

Tanskan hallitus asetti vuoden 2007 toukokuussa toimikunnan laatimaan demokratiakaanonia. Demokratiakaanoniin on koottu joukko keskeisiä tapahtumia, filosofisia virtauksia ja poliittisia tekstejä, jotka toimikunnan mielestä ovat olleet tärkeitä tanskalaisen kansanvallan kehitykselle. Toimikunta on valinnut kaanoniin 35 kohtaa, joita se pitää tärkeinä merkkipaaluina demokratian pitkässä kehityshistoriassa. Demokratiakaanonin tarkoituksena on innoittaa keskustelua ja lisätä ymmärrystä nykyaikaisen demokratian edellytyksistä Tanskassa.
http://pub.uvm.dk/2008/demokratikanon/
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Finland

Työryhmä selvittämään perheellisten opiskelijoiden toimeentuloa

Opintotuesta vastaava ministeri Stefan Wallin on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää, kuinka opintotuen avulla voitaisiin parantaa niiden opiskelijoiden taloudellista toimeentuloa ja opiskeluedellytyksiä, joilla on huollettavanaan alaikäisiä lapsia. Perheellisten opiskelijoiden asemaa voitaisiin kehittää esimerkiksi ottamalla käyttöön opintorahan ja opintolainan valtiontakauksen lapsikorotus ja muuttamalla opiskelijan omia vuositulorajoja siten, että niissä otettaisiin huomioon lasten ja huoltajien lukumäärä. Työryhmän on tarkoitus jättää esityksensä kulttuuri- ja urheiluministeri Wallinille huhtikuussa 2009.
Lue lisää.
E-post: Ingrid.Ronnow(ät)vsy.fi
Finland

Sarkomaa: Kuntarajat ylittävää yhteistyötä tarvitaan koulutuksen laadun parantamiseksi

Opetusministeri Sari Sarkomaa kannustaa kuntia kuntarajat ylittävään yhteistyöhön koulutuksen laadun parantamiseksi ja palveluiden turvaamiseksi.
- Koulutuspalvelut eivät nousseet vahvasti esiin kaupunkisuunnitelmissa, missä kaupunkiseutujen tuli esittää suunnitelmat siitä, miten palveluiden käyttöä kuntarajat ylittäen parannetaan. Kielten opetus on esimerkki sellaisesta koulutuspalvelusta, jossa kuntien pitäisi entistä enemmän tehdä kuntarajat ylittävää yhteistyötä, Sarkomaa sanoo. Näin voidaan turvata harvinaisempien kielten tarjonta.
Lue lisää.
E-post: Ingrid.Ronnow(ät)vsy.fi
Island

Sosiaaliministeri jakoi ammattikoulutusneuvoston hanketuen

Islannin ammattikoulutusneuvosto julisti helmikuussa haettavaksi hanketuen työelämän ammattikoulutushankkeisiin. Sosiaaliministeri jakoi yli 46 miljoonaa Islannin kruunua 32:een vuonna 2008 toteutettavaan hankkeeseen.
Kaksi hanketta herätti erityistä huomiota rahoitusta jaettaessa. Toinen niistä on Islannin opettajakorkeakoulun ja opettajaliiton yhteistyönä toteutettava tutkimushanke, jossa tutkitaan ammattiopettajien koulutusta ja asemaa. Tavoitteena on kerätä tietoa ammattiopettajien tilanteesta koulutuksen, elinikäisen oppimisen ja tulevaisuudennäkymien osalta.
Toisen mielenkiintoisen hankkeen tarkoituksena on suunnitella kursseja Islannin postin postinkantajille. Erityistä huomiota kiinnitetään muun muassa työasentoihin ja työntekijöiden yksilölliseen tukemiseen tavalla, joka vahvistaa heidän uskoaan omaan osaamiseen. Hankkeen toteuttavat Islannin postinkantajaliitto ja elinikäisen oppimisen keskus Mimir.
Myös monet muut koulutuskeskukset ja elinikäisen oppimisen keskukset saivat hanketukea. Esimerkiksi työelämän koulutuskeskus FA, joka on NVL:n islantilainen isäntäorganisaatio, sai tukea aikuisten luku- ja kirjoitustaitokurssien tulosten tutkimiseen. 
www.starfsmenntarad.is
Anna Vilborg Einarsdóttir
E-post: anna(ät)frae.is
Island

Islannin elinikäisen oppimisen liitto sai uuden puheenjohtajan

Leikn on Islannin elinikäisen oppimisen toimijoiden yhteisjärjestö, joka perustettiin kolme vuotta sitten. Järjestön puheenjohtajana on toiminut Smari Haraldsson. Hänen erotessaan tehtävästä uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 22.4. pidetyssä vuosikokouksessa Guðjonina Sæmundsdottir Sudurnesin elinikäisen oppimisen keskuksesta. Leiknin lähivuosien päätavoitteena on järjestön vahvistaminen jäsenmäärää lisäämällä. Leikn haluaa myös lisätä yhteistyötä Islannin opetusministeriön kanssa, osallistua elinikäisen oppimisen strategioiden laatimiseen ja toimia asiantuntijatahona.
Anna Vilborg Einarsdóttir
E-post: anna(ät)frae.is
Norge

Kirjastoilta käyttäjäystävällinen välityspalvelu nettiin

Norjan arkisto-, kirjasto- ja museoalan virasto aikoo perustaa uuden, nykyaikaisen verkkopalvelun, jonka kautta välitetään kirjallisuutta ja siihen liittyvää tietoa. Litteratursiden.no tulee olemaan kirjastojen yhteinen palvelu, joka välittää aineistoa norjalaiskirjastojen kokoelmista käyttäjien ehdoilla. Palvelun tarkoituksena on innostaa lukemaan ja luoda uusia tapoja kokea kirjallisuutta. Kunnallisia kirjastoja kutsutaan mukaan hankkeeseen kokeilemaan uusia toimintatapoja. 
Lue lisää...
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Mer om: bibliotek
Norge

Norja tarvitsee lisää työvoimaa

Hallitus haluaa tehostaa työperäistä maahanmuuttoa.
Työ- ja sosiaaliministeri Bjarne Håkon Hanssen esitteli vastikään työperäistä maahanmuuttoa käsittelevän suurkäräjäilmoituksen. Noin 77 000 ulkomaalaisella on työlupa Norjassa, ja 90 % heistä on Euroopan talousalueen maiden kansalaisia. Norja tarvitsee nyt lisää työvoimaa etenkin ETA-maiden ulkopuolelta talouskasvun ylläpitämiseksi. - Hallitus ehdottaa, että ulkomaalaisten työntekijöiden palkkaamista helpotetaan ja työnhakijat saavat mahdollisuuden aloittaa työnteon jo ennen työluvan saamista.
Lisäksi hallitus ehdottaa toimia, joilla pyritään parantamaan tiedonsaantia ja lyhentämään sekä yksinkertaistamaan ulkomaisiin työntekijöihin liittyvien asiakirjojen käsittelyä. Työn perässä Norjaan muuttaville ja heidän perheilleen halutaan myös antaa ripeästi tietoa heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä paremmat mahdollisuudet oppia Norjan kieltä ja yhteiskuntatietoutta.
E-post: Ellen.stavlund(ät)vofo.no
Norge

Radikaali esitys syrjintä- ja esteettömyyslaiksi

Uusi laki tekee Norjasta saavutettavuuden edelläkävijämaan.
Norjan hallituksen uusi syrjintä- ja esteettömyyslakiesitys kieltää vammaisten syrjinnän. Lain on määrä koskea kaikkia yhteiskunnan osa-alueita, ja siihen kuuluu suoja riittämättömänä esteettömyytenä ilmenevää syrjintää vastaan.  Lakiehdotukseen sisältyy säännös kaiken yleisölle suunnatun toiminnan universaalista suunnittelusta, joka koskee esimerkiksi julkisia rakennuksia ja niihin kuuluvia ulkoalueita. Universaali suunnittelu merkitsee tasavertaista saavutettavuutta, eli sitä, että mahdollisimman moni pystyy käyttämään toimintoa tai tilaa. Esteettömyysvelvollisuuden rikkominen katsotaan lakiehdotuksen mukaan syrjinnäksi, ellei esteettömyyden toteuttaminen aiheuta kohtuutonta taakkaa yritykselle. Universaali suunnittelu ottaa vammaisten lisäksi huomioon myös vanhukset, lastenvaunujen kanssa kulkevat jne. Myös kaiken uuden yleisölle suunnatun tietoteknisen materiaalin tulee 1.7.2011 alkaen olla universaalin suunnittelun periaatteiden mukaista. - Vammaisten saamiseksi mukaan työelämään ja muuhun yhteiskuntaan tarvitaan järeitä toimenpiteitä, toteaa tuore lapsi- ja tasa-arvoministeri Anniken Huitfeldt.
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Sverige

Uusi ammattiopettajakoulutus

Ammattiopettajia valmistuu yhä vähemmän, ja epäpätevien opettajien osuus lukiokoulujen ammattikoulutusohjelmissa kasvaa. Siksi Ruotsin hallitus on antanut opettajankoulutuksesta selvitystä tekevälle työryhmälle lisätehtäväksi tarkastaa ammattiopettajakoulutuksen nykytilannetta. Lisäksi hallitus teettää uuden selvityksen, joka tarkastelee tulevien ammattiopettajien pätevyysvaatimuksia.
www.regeringen.se/sb/d/10007/a/103574
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Sverige

Uudet tavoitteet ja kokeet ruotsi maahanmuuttajille -opetukseen

Ruotsin kouluvirasto on saanut tehtäväksi katsastaa maahanmuuttajien ruotsinopetuksen (sfi) tavoitteet ja opetuksessa käytettävät kokeet. Tehtävänä on tarkistaa ja konkretisoida sfi-opetusta koskevassa asetuksessa määritellyt opetussuunnitelman kokonaistavoitteet sekä eri kurssitasojen (A, B, C, D) tavoitteet. 
www.skolverket.se/sb/d/389/a/11617
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Mer om: språk, invandrare
Sverige

Uudet perusopetuksen opetussuunnitelmat aikuisten erityisopetukseen

Kouluvirasto on julkaissut uudet aikuisten erityisopetuksen (särvux) perusopetuksen opetussuunnitelmat, jotka tulevat voimaan 1. heinäkuuta 2008.
www.skolverket.se/sb/d/390/a/10938
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Sverige

SAFIR on uusi verkkopohjainen kurssimalli

SAFIR on ruotsi vieraana kielenä -opetuksen verkkokurssimalli. Se on suunniteltu antamaan aikuisille maahanmuuttajille hyvät taidot ruotsin kielessä tieto- ja viestintätekniikan, IKT:n, avulla. Pohjoismaiseen nyky-yhteiskuntaan kotoutuminen edellyttää kohtalaista tietoteknistä osaamista. Tähän asti kieltä ja tietotekniikkaa on opetettu erikseen, mutta SAFIR -mallissa IKT-opetus on integroitu osaksi kieliopetusta.
http://safir.cfl.se/safir/index.htm
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Sverige

Netvux

Netvux on aikuiskasvatusalan verkosto ja hakupalvelu, johon kaikki koulutuksen tarjoajat – sekä kunnalliset että yksityiset – kokoavat opintotarjontansa. Kurssi- ja koulutustiedot esitetään Netvuxin luoman yhteisen standardin mukaisessa muodossa.
www.cfl.se/netvux
www.netvux.se
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Europa

Launch of ‘Ljubljana Process’ to revive the European Research Area

Slovenian Minister for Higher Education, Science and Technology, Mojca Kucler Dolinar, chaired the Informal Meeting of the Competitiveness Council, bringing together the EU Ministers competent for Research. The Slovenian minister commented that Europe had as yet not fully exploited its research potential – its human resources, institutions and, in particular, the operational synergy between them.

On 15 April, the 27 European Ministers for Research and the Commission launched a partnership known as the "Ljubljana process". They hope to improve exploitation of research potential in Europe and set up a European Research Area (ERA). The European Research Area (ERA) can be created only in partnership between the Member States and the European Commission. The Slovenian Presidency, therefore, invited the EU Ministers to build partnership and show commitment to developing the ERA. The Ljubljana process should help to increase the competitiveness of European industries, a fundamental pillar of the Lisbon agenda. Ministers also stated that the dynamism and flexibility of small and medium enterprises were essential to the improvement of economic growth and competitiveness and called for greater European action in terms of company creation.
Read more.

E-post: Antra.Carlsen(ät)cfl.se
Mer om: forskning