page


NVL

Kansansivistys ilmastokonferenssissa

NVL on saanut tehtäväkseen vastata työpajasta syyskuussa Tanskan Odensessa pidettävässä ilmastokonferenssissa.
Työpajan tarkoituksena on tuoda näkyville kestävän kehityksen hankkeita kansansivistystyössä. NVL haluaa, yhteistyössä Idebanken-säätiön kanssa, kerätä hyviä käytäntöjä eri Pohjoismaista. Osa esiteltäisiin konferenssissa, mutta tavoitteena on saada kaikki esitellyksi painotuotteessa tai cd-rompulla.
Konferenssista lisää: www.nordvux.net/page/36/hallbarutveckling.htm
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
NVL

Kurssi ”Demokraattinen dialogi käytännössä”

Kuinka voimme elää epätäydellisen maailmamme demokratiapulmien kanssa? Ja miten muuttuvaan demokratiaan tulisi suhtautua?  Kurssi on suunnattu ihmisille, jotka haluavat käytännön keinoja ja inspiraatiota demokratiapulmien ymmärtämiseen ja käsittelyyn. Kurssilla on vuoroin teoriaosuuksia, vuoroin käytännön harjoituksia ja keskustelua. Kurssilla tutustutaan demokraattisen vuorovaikutuksen, ajattelun ja toiminnan konkreettisiin työmuotoihin ja kehitellään ideoita omassa työssä käytettäväksi.
Koko ohjelma ja ilmoittautumiset: www.nordvux.net/object/18534/
kursusomdemokratiogmedborgerskab.htm
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Mer om: dialog, demokrati
NVL

Käytännön innovatiiviset oppimisprosessit

– kurssi aikuiskasvatusalan kouluttajille, suunnittelijoille ja tiedottajille NVL:n aikuiskasvatustyöryhmä järjestää syksyllä 2008 kahdesta moduulista koostuvan kurssin. Yhteistyökumppaneina ovat suomalainen Tiimiakatemia, tanskalaiset Tietgen kompetencecenter ja Performer House sekä ruotsalainen Växsjön yliopisto.

Ensimmäinen moduuli 16.–19. syyskuuta: Opettaja valmentajana projektimuotoisessa opetusympäristössä
Moduulin aiheina esimerkiksi innovatiivisten fyysisten oppimisympäristöjen käyttö, inspiroivan oppimiskulttuurin luominen sekä keskusteleva oppiminen ja tiimioppiminen aikuiskasvatuksessa.

Toinen moduuli 21.–24. lokakuuta: Opettaja ”näyttämöllä” – harjoittelusta esiintymiseen teatterivaikutteisten esteettisten harjoitusten avulla
Moduulissa tutustutaan esimerkiksi tietoista läsnäoloa harjoittavaan mindfulness-menetelmään, taide- ja teatteripohjaisiin työmuotoihin ja narratiiviseen lifemap -työskentelyyn.

Kurssin ohjelma ilmestyy pian NVL:n kalenterissa. Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
Lisbeth Junker Mathiassen ljma(ät)tietgen.dk tlf +45 20289675
Maria Marquard, NVL, maria.marquard(ät)skolekom.dk +45 61339836

E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Norden

Yhteistyöllä syrjäytymistä vastaan

Eri pohjoismaiden hyvinvointi- ja työviranomaiset ovat valinneet erilaisia ratkaisuja tehostamis- ja yhtenäistämisvaatimuksiin vastatakseen. Työkyvyttömien ja pitkäaikaistyöttömien kasvava joukko on kuitenkin koko Pohjolaa yhdistävä haaste.
Tukholmassa 26.5. pidetyssä seminaarissa Ruotsin sosiaalivakuutusministeri ja pohjoismainen yhteistyöministeri Cristina Husmark Pehrsson peräänkuulutti laajaa, organisoitua yhteistyötä ihmisten auttamiseksi takaisin työelämään. Husmark Pehrssonin mielestä viranomaisten, poliitikkojen ja organisaatioiden tulee tehdä yhteistyötä syrjäytyneiden tukemiseksi.
Aiheesta lisää: www.norden.org/webb/news/news.asp?id=7897&lang=1
E-post: Antra.Carlsen(ät)cfl.se
Danmark

Uusi kansallinen osaamisen kehittämiskeskus

15. toukokuuta perustettiin Tanskaan uusi kansallinen osaamisen kehittämiskeskus. Ajatuksena on ollut luoda tutkimustiedon voimakeskus, josta päättäjät, oppilaitokset, yritykset, aikuiskouluttajat ja -opiskelijat voivat hankkia tietoa aikuiskoulutusalasta.
Keskuksessa tulee työskentelemään alan tutkijoita ja asiantuntijoita. Osaamiskeskuksen perustamisesta ja toiminnan järjestämisestä kaudella 2008–2010 järjestettiin EU- tarjouskilpailu, jonka voitti Danmarks Pædagogiske Universitetsskolen (DPU) johtama tutkimus- ja koulutusalan organisaatioiden yhteenliittymä. Fyysisesti osaamiskeskus sijoittuu DPU:n tiloihin Kööpenhaminan Tuborgvejillä. Yksi keskuksen tärkeimmistä tehtävistä lähiaikoina tulee olemaan Tanskan
opetusministeriön perustamien 22 aikuisohjausverkoston arviointi.
Aiheesta lisää: www.dpu.dk/site.aspx?p=6641&newsid1=712
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Danmark

Arviointiraportti ”uudesta AMU-koulutuksesta”

Aikuisten ammatillinen työvoimakoulutus (AMU) siirrettiin vuonna 2001 silloisen työministeriön alaisuudesta opetusministeriöön, ja laki AMU-uudistuksesta astui voimaan vuonna 2004. Lailla haluttiin taata, että koulutus antaa nimenomaan työmarkkinoiden tarvitsemaa osaamista. Lisäksi haluttiin joustavoittaa koulutustarjontaa ja vahvistaa koulutuksen yhteyttä käytännön työssä hankittavaan osaamiseen.
Danmarks Evalueringsinstitutin tekemän arviointiraportin mukaan uusi järjestelmä on joustava ja vastaa työntekijöiden ja yritysten tarpeita. Kursseille osallistujat ovat olleet tyytyväisiä, mutta yritykset tuntevat AMU-koulutusta vielä huonosti.  
www.uvm.dk/08/nok.htm?menuid=6410

E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Mer om: utvärdering
Danmark

Kampanja aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen helpottaa pääsyä jatkokoulutukseen – tämä on Tanskan opetusministeriön tuoreen tiedotuskampanjan pääviesti.
Ministeriö pyrkii tehostamaan viestin perille menemistä panostamalla yhteistyökumppaneiden ja kampanjalähettiläiden hankkimiseen. Niinpä kampanja toteutetaan yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa. Kampanjalehtisten otsikoina on ”Osaat enemmän kuin uskotkaan” ja ”Miksi opiskella samaa asiaa kahta kertaa”. Ensimmäinen esite on suunnattu ammattikoulutetuille ja -kouluttamattomille työntekijöille, jotka kuuluvat Tanskan ammatillisen keskusjärjestön LO:n edunvalvonta-alaan. Toinen esite on tarkoitettu opettajille, sosiaalityöntekijöille ja muille julkis- ja yksityisalojen keskusliitto FTF:n toimialaan kuuluville. Kampanjaa varten on tehty myös juliste. Lisäksi ministeriö on tuottanut kampanjamateriaalia, jota työntekijä- ja työnantajajärjestöt voivat itse muokata omille jäsenilleen sopivaksi.
www.dfs.dk/netavisen/undervisningoguddannelse/
kampagneomrealkompetence.aspx
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Finland

Sarkomaa: Yliopistouudistuksen tavoitteena alueellisesti vahvempi ja vaikuttavampi yliopistoverkko

Opetusministeri Sari Sarkomaa painottaa, että yliopistolain kokonaisuudistuksen tavoitteena on vahvistaa kaikkien suomalaisten yliopistojen toimintamahdollisuuksia.
– Yksinkertaisesti on kyse siitä, että yliopistot ovat entistä parempi paikka tutkia, opiskella ja opettaa. Korkeakoulutuksen keskeinen haaste on koulutuksen ja tutkimuksen laadun parantaminen. Samalla korkeakoulujen alueellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta tulee vahvistaa. Haluamme, että kaikki yliopistot ovat parhaimmillaan, Sarkomaa sanoi puheessaan Oulun yliopiston 50-vuotisjuhlassa 12.5.2008.
– Yliopistolain uudistuksen rinnalla jatketaan korkeakoulujen rakenteellista kehittämistä. Yhtään yliopistoa ei lakkauteta, mutta selvää on, että tiivistä yhteistyötä ja jopa fuusioita tarvitaan opetuksen ja tutkimuksen laadun vahvistamiseksi sekä vahvempien ja vaikuttavampien korkeakoulujen synnyttämiseksi. Rakenteita uudistamalla voidaan myös vapauttaa voimavaroja opetukseen ja tutkimukseen, Sarkomaa totesi.
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2008/05/
oulunyliopistonjuhla.html?lang=fi
E-post: Ingrid.Ronnow(ät)vsy.fi
Finland

Oppisopimuskouluttajien laatupalkinto Rinnekoti-Säätiölle ja kunniamaininta Securitas Oy:lle

Opetusministeriö on myöntänyt vuoden 2008 oppisopimuskouluttajien laatupalkinnon kehitysvammaisten palveluita tuottavalle Rinnekoti-Säätiölle. Laatupalkinnon arvo on 5000 euroa. Kilpailussa myönnettiin myös kunniamaininta turvallisuusalalla toimivalle Securitas Oy:lle. Laatupalkinnon ja kunniamaininnan jakoi opetusministeri Sari Sarkomaan puolesta ylijohtaja Sakari Karjalainen 8 toukokuuta Helsingissä.
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2008/05/oppisopimus.html?lang=sv&extra_locale=fi
E-post: Ingrid.Ronnow(ät)vsy.fi
Island

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen motivoi jatko-opintoihin

Toukokuussa 22 naispuolista islantilaista pankkialan työntekijää sai päätökseen aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisprosessin. Hanke toteutettiin elinikäisen oppimisen keskus Mimirissä, ja se oli jatkoa viime vuonna loppuneelle yhteiseurooppalaiselle Leonardo-hankkeelle Value of work.
Käsitettä aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (opitun tunnustaminen) käytetään osaamisesta, jonka yksilö on hankkinut eri tavoin, esimerkiksi koulutuksen, harrastusten, työkokemuksen tai yhdistystoiminnan kautta. Prosessin tavoitteena on, että henkilön osaaminen arvioidaan ja tunnustetaan ja että se tulee näkyväksi sekä henkilölle itselleen että muille tahoille. Arviointi motivoi usein yksilöä opiskelemaan lisää tai kehittymään työssään. Monet Mimirissä järjestettyyn arviointiin osallistuneista naisista suuntaavatkin syksyllä opiskelemaan.
Pankkialan työntekijöiden opitun tunnustamisprosessin toteuttivat yhteistyössä Mimir, Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (Työelämän koulutuskeskus), pankkialan työntekijäliitto ja rahalaitokset.
www.mimir.is
Anna Vilborg Einarsdóttir
E-post: anna(ät)frae.is
Norge

Kirjastoalalla kiistellään digitalisoinnista ja resursseista

Kirjastoalalla on käynnissä kiivas kilpailu resursseista. Keskustelun ydinkysymyksenä on, tuleeko Norjan kansalliskirjaston digitalisoida ”kaikki”.
Digitalisointihankkeen arvioitu vuosibudjetti on 40–50 miljoonaa kruunua, jolla digitalisoidaan kirjallisuutta, joka on jo nyt suurelta osin saatavilla maksutta kirjastoissa. – Tässä ei kiistellä vain analyyseista ja strategioista, vaan kyseessä on selkeästi kilpailu resursseista, kirjoittavat Norjan kirjastoyhdistyksen toiminnanjohtaja Anne Hustad ja pääjohtaja Tore Kr. Andersen Aftenpostenin kolumnissa (ks. linkki).   www.aftenposten.no/meninger/debatt/article2437151.ece
Hilde Søraas Grønhovd
E-post: hsg(ät)vofo.no
Mer om: bibliotek
Norge

Opintokeskusten järjestämien kurssien määrä laski vuonna 2007

Vuonna 2007 Norjan opintokeskukset (studieforbundene) järjestivät 37 000 valtion tukeen oikeuttavaa kurssia. Kursseilla oli yhteensä 490 000 osallistujaa ja niiden yhteenlaskettu laajuus oli 1 315 000 oppituntia. Toteutuneiden kurssien kokonaismäärä laski edellisvuodesta, vaikka kahdeksassa opintokeskuksessa järjestettiin enemmän kursseja kuin edellisvuonna. Myös pidettyjen oppituntien määrä nousi kahdeksassa opintokeskuksessa mutta laski 6 % koko maan tasolla. Koko tilaston löydät linkistä. www.ssb.no/voppl
Hilde Søraas Grønhovd
E-post: hsg(ät)vofo.no
Mer om: folkbildning
Norge

Oppiminen valokeilassa NFF-konferenssissa 18.-19.11.2008

Oppiminen on teemana NFF:n (Norjan etäopetuksen ja joustavan koulutuksen liitto) tämänvuotisessa konferenssissa, joka järjestetään Høgskolen i Oslossa. Miten oppiminen tapahtuu? Mikä oikeastaan edistää oppimista? Miten sovittaa opetusta yksilöllisiin tarpeisiin? Onko opetuksen monimuotoisuus tarpeellista? Edistävätkö netti ja teknologia oppimista? Lapset oppivat käyttämään tietokonetta itsenäisesti – onko opetus tarpeetonta? Aihetta tarkastellaan monenlaisista jännittävistä näkökulmista.
Lisätietoja: Torhild Slaatto, slaatto(ät)nade-nff.no

E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Sverige

Ammattikorkeakoulujärjestelmän perustamista ehdotetaan

Hallituksen selvitysmies Anders Franzén ehdottaa, että kaikki toisen asteen jälkeinen ammattikoulutus kootaan uuden ammattikorkeakoulun (Yrkeshögskolan) puitteisiin. Järjestelmä tarjoaisi kehittymismahdollisuuksia lukiokoulun suorittaneille, joille nykyisissä korkeakouluissa ei ole sopivia vaihtoehtoja. Ehdotuksella pyritään osaltaan myös varmistamaan työelämän tarvitseman ammattitaidon saatavuus. Ammattikorkeakoulujärjestelmää hallinnoimaan perustetaan uusi viranomainen.
Ammattikorkeakoulun lähtökohdaksi ehdotetaan nykyisiä toisen asteen jälkeisiä ammattikoulutusmuotoja, jotka eivät kuulu korkeakoulutukseen. Näihin kuuluvat kvalificerade yrkesutbildningen (KY), kunnallisen aikuiskoulutussektorin järjestämä ammatillinen jatkokoulutus (påbyggnadsutbildning, PU), täydennyskoulutukset sekä joissakin käsityöläisammateissa järjestettävä aikuisten oppisopimuskoulutus.  Ehdotuksen mukaan kaikki nämä lakkautettaisiin itsenäisinä koulutusmuotoina. Mahdollisesti myös kestoltaan lyhyitä, vähemmän tutkimussuuntautuneita korkeakoulututkintoja voitaisiin siirtää ammattikorkeakoulujärjestelmään
Ehdotuksessa mainitaan kaksi eri tutkintoa. Yleisen ammattikorkeakoulututkinnon (yrkeshögskoleexamen) suorittaminen edellyttäisi, että opiskelija on saanut hyväksytyn arvosanan kaikista vähintään 60-viikkoiseen koulutukseen kuuluvista opintojaksoista. Kvalificerad yrkeshögskoleexamen -tutkinnon suorittamiseen puolestaan vaadittaisiin 80 opiskeluviikon laajuiset opinnot, joista vähintään neljäsosa on työssä oppimista, sekä lopputyö. Lisäksi opinnot järjestävän organisaation tulisi täyttää tietyt edellytykset.
www.regeringen.se/content/1/c6/10/13/62/6fb921b9.pdf
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Sverige

Maahanmuuttajien ruotsinopetuksessa osallistujaennätys – 65 000 opiskelijaa

Lukuvuonna 2006–2007 runsas 65 000 opiskelijaa osallistui ruotsia maahanmuuttajille -opetukseen (sfi). Tämä on kaikkien aikojen osallistujaennätys.
Noin 34 000 sfi-opiskelijoista aloitti lukuvuoden alkeistasolta, loput olivat aloittaneet ruotsin opiskelun edellisenä lukuvuotena tai aiemmin. Ruotsin alkeisryhmään ilmoittautuneiden sfi-opiskelijoiden määrä oli korkein sitten lukuvuoden 1993–1994, jolloin heitä oli 35 500. 
Lukuvuoden 200–2007 sfi-opiskelijoilla arabia oli selvästi yleisin äidinkieli; yli 20 % heistä oli arabiankielisiä. Arabian jälkeen yleisimmät äidinkielet olivat thai ja somali. Lukuvuoden 2006–2007 sfi-opiskelijoilla oli yhteensä 130 äidinkieltä, joista monilla oli opiskelijoiden keskuudessa vain yksittäisiä puhujia.
Lukuvuonna 2004–2005 sfi-opinnot aloittaneista opiskelijoista 62 % oli saanut hyväksytyn arvosanan jostain kurssista lukuvuoden 2006–2007 loppuun mennessä.
www.skolverket.se/sb/d/1840/a/11747
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Mer om: språk, invandrare
Sverige

Opitun tunnustamisen valtuuskunnan raportti lausuntokierrokselle

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen valtuuskunta Valideringsdelegationen on jättänyt loppuraporttinsa Ruotsin opetusministeriölle. Raportti menee nyt lausuntokierrokselle, ja lausunnot toimitetaan ministeriölle viimeistään 30. toukokuuta 2008.
Raportissa kuvaillaan valtuuskunnan saamaa tehtävää, sen toimintaa, yhteistyötahoja ja ehdotuksia aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen kehittämiseksi jatkossa. Määräajaksi asetettu valtuuskunta oli toiminnassa vuodet 2004–2007. 
www.skolutveckling.se/innehall/utbildning_arbetsliv_tillvaxt/
vuxnas_larande/validering/
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Mer om: validering
Sverige

Kahdeksan miljoonaa kruunua kansansivistykselle

Ruotsin hallituksen kevätbudjettiesityksessä esitetään, että kansansivistyksen piiriin tulisi tiettyjä toimintoja, jotka aiemmin kuuluivat CFL:lle (Nationellt centrum för flexibelt lärande – Ruotsin kansallinen joustavan oppimisen keskus). CFL:n toiminta loppuu 1 lokakuuta. Kansansivistysalan etäopetusmetodien kehityshankkeisiin suunnattavat varat sisällytetään kansansivistyksen vuotuiseen tukeen, ja niitä hallinnoi tästä syystä Folkbildningsrådet (Kansansivistysneuvosto). Ehdotus merkitsee kansansivistysmäärärahan korotusta kahdeksalla miljoonalla kruunulla (noin 878.000 €) vuoden 2009 alusta.
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se