page


NVL

Uudet oppimisprosessit käytännössä

- kahden modulin kurssi aikuiskouluttajille

Moduli 1, 16.-19.9., Suomi
Moduli 2, 21.-24.10., Tanska
Lisätietoja NVL:n Kalenteri-sivulla.

HUOM! Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö tukee pohjoismaista yhteistyötä myöntämällä matka-avustuksia pohjoismaisiin kokouksiin ja seminaareihin vapaan sivistystyön alalla työskenteleville. Lisätietoja VSY:n sivulla www.vsy.fi/index.php?k=10195.

E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Norden

Uusi pohjoismainen sosiaaliturvaportaali

Pohjoismaiden sosiaaliturvaviranomaiset ovat luoneet yhdessä uuden verkkosivuston. Portaalissa on tietoa toiseen Pohjoismaahan muuttaville, siellä työskenteleville tai opiskeleville henkilöille. Portaalin osoite on www.nordsoc.org/fi/
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Danmark

Uusi osaamisen kehittämiskeskus avataan

Opetusministeri Bertel Haarder avaa 18. kesäkuuta kansallisen osaamisen kehittämiskeskuksen (Nationalt Center for Kompetenceudvikling). Uuden keskuksen tehtävänä on lisätä tietoutta osaamisen kehittämisestä, aikuis- ja täydennyskoulutuksesta ja aikuisten ohjauksesta seuraavan kolmen vuoden ajan. Lisätietoja: www.ncfk.dk
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Danmark

Tanskan valtiolta taas aikuiskoulutustukea lyhyisiin täydennyskoulutuksiin

Työmarkkinaorganisaatioiden ja hallituksen neuvotteluista syntynyt uusi laki palauttaa korkeakoulutetuille mahdollisuuden aikuiskoulutustukeen 1-4 viikkoa kestävää ammatillista täydennyskoulutusta varten. Tämä tukimuoto on ollut lakkautettuna vuodesta 2003. Lyhyiden, tietylle ammattiryhmälle suunnattujen täydennyskoulutusten tarkoituksena on päivittää osallistujien ammattiosaamista ja antaa heille uutta työintoa sekä mahdollisuuksia uralla etenemiseen. Kurssit eivät johda tutkintoon eivätkä näin ollen anna muodollista pätevyyttä.
www.uvm.dk/08/kurser.htm?menuid=6410
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Danmark

”Nuorisoasteen koulutus kaikille” -konferenssi

Tanskan opetusministeriö ja kuntaliitto Kommunernes Landsforening ovat järjestäneet konferenssin, jonka aiheena oli nuorten toisen asteen koulutuksen osallistujamäärien kasvattaminen.
Opetusministeri Bertel Haarderin mukaan yhteiskunnan on kuunneltava nuorten toiveita entistä enemmän, sillä koulutusalalla vallitsevat ”ostajan markkinat”. Haarder korosti myös, että erityisesti heikommin menestyviä nuoria voidaan auttaa ohjausta ja mentorointitoimintaa kehittämällä. Hänen mukaansa koulumaailman ulkopuolelta tulevat vapaaehtoismentorit saattaisivat olla toimivin ratkaisu.
Näkökulmia opetukseen (www.uvm.dk/08/documents/perspektiver.pdf) -julkaisu jaettiin konferenssissa.
Lisätietoja: www.uvm.dk/08/vat.htm?menuid=6410
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Danmark

Ammatillinen korkeakoulutus keskitettiin kahdeksaan oppilaitokseen

Tanskassa kaikki keskipitkät ei-yliopistolliset korkeakoulutusohjelmat on nyt keskitetty kahdeksaan ammatilliseen korkeakouluun (professionshøjskole).  Keskittäminen on yksi viime aikojen merkittävimmistä koulutusuudistuksista. Se koskee kaikkia professionsbachelor-tutkintoja, joihin kuuluvat mm. opettajan, sairaanhoitajan, sosiaalityöntekijän ja fysioterapeutin tutkinnot. Uudistuksen koulutuspoliittisena tavoitteena on luoda ammatillisten korkeakoulujen verkosto, joka on tasaveroinen yliopistojen kanssa ja vastaa muuttuvan työelämän tarpeisiin.
www.uvm.dk/07/images/professions.gif
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Danmark

Kansanopistot yhteistyöhön formaalin koulutuksen kanssa

Tanskan opetusministeriö on varannut kolme miljoonaa kruunua vuodessa kansanopistojen ja kotitalous- ja käsityöopistojen kehittämistyöhön vuosiksi 2007–2009. Opistojen pedagogiikan ja toiminta-ajatuksen kehittämisen lisäksi pyritään erityisesti luomaan malleja formaalin koulutusjärjestelmän kanssa tehtävään yhteistyöhön. Kehittämismäärärahoja hallinnoivat Tanskan kansanopistoyhdistys ja kotitalous- ja käsityöopistojen yhdistys yhdessä. Ministeriö on laatinut myös ohjeistuksen, jossa esitellään erilaisia yhteistyömalleja.
Lisätietoja: Linkki Netavisen –lehteen.
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Finland

Kansallinen digitaalinen kirjasto -projekti

Digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden aineistojen sähköistä saatavuutta.
Opetusministeriö on käynnistänyt Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen (2008−2011). Hankkeen tavoitteena on edistää kirjastojen, arkistojen ja museoiden keskeisten kansallisten tietovarantojen saatavuutta ja käytettävyyttä tietoverkoissa sekä kehittää sähköisten kulttuuriperintöaineistojen pitkäaikaissäilytysratkaisuja.
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2008/06/digikirjasto.html?lang=fi
E-post: Ingrid.Ronnow(ät)vsy.fi
Mer om: bibliotek
Finland

Keskeytyneet ammattikorkeakouluopinnot loppuun työvoimakoulutuksena

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen keskeyttäneet voivat suorittaa tutkintonsa loppuun työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena. Valtioneuvosto päätti asetusmuutoksesta 29.5.2008. Asetus tulee voimaan 1. syyskuuta 2008.
Muutoksen avulla parannetaan työnantajien mahdollisuuksia saada osaavia, ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita työntekijöitä ja toisaalta ehkäistään koulutuksensa keskeyttäneiden syrjäytymistä antamalla heille mahdollisuus saattaa opintonsa päätökseen.
www.tem.fi/?89506_m=91717&s=2467
E-post: Ingrid.Ronnow(ät)vsy.fi
Finland

Aalto-korkeakoulun säädekirja allekirjoitetaan kesäkuussa

Valtioneuvosto valtuutti torstaina 29.5. opetusministeri Sari Sarkomaan allekirjoittamaan perustettavan korkeakoulusäätiön (nk. innovaatioyliopisto) säädekirjan ja säännöt. Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun muodostaman uuden yliopiston nimeksi on valittu Aalto-korkeakoulu.
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2008/05/saadekirja.html?lang=fi
E-post: Ingrid.Ronnow(ät)vsy.fi
Island

Vuoden 1982 ikäluokan opinnot tilastoina

Kesäkuun 3. päivänä ilmestyi Islannin tilastokeskuksen laatima raportti vuonna 1982 syntyneiden islantilaisten suorittamista opinnoista. Tutkimuksessa käytetyt tiedot olivat vuodelta 2006, jolloin tutkittavaan ikäluokkaan kuuluvat täyttivät 24 vuotta. Tuolloin 62,1 % heistä oli suorittanut jonkin peruskoulun jälkeisen tutkinnon. Noin kolmasosa ikäluokasta oli aloittanut toisen asteen opinnot muttei suorittanut niitä loppuun, kun taas 5,1 % ei ollut opiskellut lainkaan peruskoulun jälkeen. Tilastojen mukaan naisten suhteellinen osuus tutkinnon suorittaneista on miehiä suurempi. Pääkaupunkiseudulla asuvista suurempi osa on suorittanut tutkinnon kuin maalla asuvista. Naisista 60 % on suorittanut lukion, kun taas miehistä 60 % on valmistunut ammattikoulusta.
Uutinen englanniksi: www.statice.is/Pages/444?NewsID=3496
Anna Vilborg Einarsdóttir
E-post: anna(ät)frae.is
Mer om: studieavbrott
Island

Islantia maahanmuuttajille -hankkeen kokous

Islannin opetusministeriön islantia maahanmuuttajille -hanke sai alkunsa kasvaneesta islanninopetuksen tarpeesta. Hallitus on myöntänyt viime vuosina merkittävästi lisärahoitusta maahanmuuttajille suunnatun islanninopetuksen järjestäjille ja perusti tilanteen seuraamiseen erityisen hankeorganisaation. Organisaation johtoryhmä piti hiljattain kokouksen, jossa keskusteltiin hankkeen etenemisestä. Johtoryhmän raportin lisäksi kokouksessa esiteltiin Islannin yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tekemä kyselytutkimus, joka lähetettiin tukea saaneille opetuksen järjestäjille viime vuonna.
www.menntamalaraduneyti.is/
frettir/Frettatilkynningar/nr/4560
 
Anna Vilborg Einarsdóttir
E-post: anna(ät)frae.is
Norge

Syrjintä- ja esteettömyyslaki hyväksyttiin Norjassa

Laki takaa vammaisille juridisen suojan syrjintää vastaan. Laissa on myös esteettömyyttä koskeva osa, joka velvoittaa suunnittelemaan julkiset ja yleiset tilat universaalin suunnittelun periaatteiden mukaisesti. 
www.regjeringen.no/nb/dep/bld.html?id=298
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Mer om: hinder, jämlikhet
Norge

Nousua ja laskua kurssien osanottajamäärissä

Opintokeskusten järjestämät kurssit ovat Norjassa edelleen suosittuja. Reilusti yli puolet kurssien osanottajista on naisia, ja käsityö- ja taideaineet ovat kaikkein suosituimpia. Vuonna 2007 opintokeskukset rekisteröivät 490 000 osanottajaa, mikä on 16 000 vähemmän kuin edellisvuonna. Riippumattomissa etäoppilaitoksissa kurssin loppuun suorittaneita oli 22 000, eli 6 % edellisvuotta enemmän.
Sverige

Kunnallisen aikuiskoulutuksen osanottajamäärä laski

Syyslukukaudella 2007 kunnallisessa toisen asteen aikuiskoulutuksessa (Komvux) opiskeli 116 300 opiskelijaa, mikä on 21% vähemmän kuin syksyllä 2006. Luvut käyvät ilmi Ruotsin kouluviraston tekemästä selvityksestä.
Lue lisää...
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Sverige

Opettajille laillistamismenettely ja tiukemmat pätevyysvaatimukset

Tuoreessa mietinnössä ehdotetaan, että opettajan ja lastentarhanopettajan pätevyyteen vaadittaisiin laillistamismenettely. Ehdotuksen mukaan vastavalmistunut voisi saada laillistetun opettajan tai lastentarhanopettajan pätevyyden työskenneltyään ammatissa vuoden verran. Uusi järjestelmä astuisi voimaan kahdessa vaiheessa vuonna 2010.
Lue lisää...
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Åland

Robert Jansson kehittämään opitun tunnustamista

Maakunnan hallitus on nimittänyt Robert Janssonin johtamaan hanketta, jonka päämääränä on luoda Ahvenanmaalle järjestelmä aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseksi.
E-post: Viveca.Lindberg(ät)living.ax
Mer om: validering
Europa

2,000 new Master's students to receive scholarships from Erasmus Mundus

More than 2,000 students and 450 teaching staff from outside Europe have been selected to receive an Erasmus Mundus scholarship for the academic year 2008/09. These scholarships will allow them to study in Europe for one or two years and obtain a Master's degree from one of the 103 top-quality Erasmus Mundus Masters Courses offered by consortia of European higher education institutions.
In 2008, a total number of 17 new partnerships of Erasmus Mundus Masters Consortia with higher education institutions in non-European countries were selected. Altogether, they encompass 62 universities from 28 different third countries.
The partnerships allow European higher education institutions, scholars and students to strengthen their ties with other higher education environments in the world. One of the characteristic features of the Erasmus Mundus programme is that student grantees follow their courses in at least two universities located in different European countries. This gives them the additional opportunity to learn about European cultures, languages and academic systems.
Read more
E-post: Antra.Carlsen(ät)cfl.se