page


Klikkaa tähän lukeaksesi uutiskirje suomeksi:

www.nordvux.net/page/659/32008nvluutisia.htm

Smellið hér fyrir íslenska útgáfu:

www.nordvux.net/page/660/32008nvlfrettir.htm

NVL

Konferanse om kvalitet i voksnes læring

Hva kjennetegner kvalitet i voksnes læring?
Ideen om livslang læring innebærer sterkere fokus på voksnes læring, på hvordan den organiseres og hvilke resultater den skal gi. Tilbudet til voksne er mangfoldig, fleksibelt og behovsorientert. Derfor kan det være vanskelig å finne felles kriterier for hva som kjennetegner god kvalitet i voksnes læring. NVL møter denne utfordringen og inviterer til konferanse i mai. Les mer her:
www.nordvux.net/page/652/nordiskkonferens2008.htm
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
NVL

Nordisk konference i Danmark om organisering af læring

22. maj 2008 afholder DISTANS, (www.nordvux.net/page/574/distansnatverk.htm) et af NVL's netværk, en konference i København, der sætter fokus på organisering af læring. DISTANS's medlemmer kommer fra hvert af de nordiske lande og repræsenterer forskellige organisationer og institutioner, som beskæftiger sig med voksenoplæring. Denne gang er det FLUID, Foreningen for fleksibel uddannelse i Danmark som leder arbejdet om konferencen.
I oplægget står bl.a. ”Idag skal læring være målrettet, præcis, individuel, dynamisk og til rådighed lige, når den lærende har behov for den, og der kræves øget effektivisering. Hvordan kan de mangeartede og til tider modsatrettede behov imødekommes? ”
En af mulighederne er, at man i stedet for at alene satse på traditionel undervisning, organiserer ét læringsmiljø og gør de materialer tilgængelige, der kan sikre, at deltagerne kommer ind i et læringsmiljø, der netop tilgodeser kravene til målrettethed, præcision og individualisering.
Konferencen henvender sig til undervisere, lærere, ledere af uddannelse og undervisning, uddannelseskonsulenter mm fra hele Norden. Den foregår på dansk, svensk, norsk - og engelsk. Der bliver spændende oplæg fra både forskere og praktikere fra de nordiske lande, og i parallelle spor vil der være interessante indlæg rettet mod såvel uddannelsesplanlæggere, ledere og undervisere.
Læs mere: www.fluid.dk/arrangementer/organisering-af-laering.aspx
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Norden

”Bæredygtig forbrugerlæring” – Nordisk seminar i København 21. april 2008

Vi lever i dag i en verden, hvor både politikken og økonomien i høj grad baserer sig på ideer om udvikling gennem dialog og samhandel mellem frie mennesker på frie markeder - en kombination af demokrati og kapitalisme. Undersøgelser viser, at mange benytter sig af disse nye muligheder. Således ønsker mange forbrugere at tage hensyn til miljøet og sociale og etiske forhold, når de handler, men mange føler også, at de mangler den nødvendige viden for at kunne gøre det.
Der er et voksende behov for forbrugerbevidsthed og -læring, som kan klæde os på til rollen som kritiske, reflekterede forbrugere. På et nordisk seminar i april i København bliver der mulighed for at diskutere, hvordan folkeoplysningen kan være med til at løse denne opgave.
Målgrupperne for seminaret er: Virksomheder, som er optaget af Corporate Social Responsibility og interesserede i nye samarbejder omkring forbrugeruddannelse, Repræsentanter fra folkehøjskoler, oplysningsforbund (studieforbund) og folkeoplysende foreninger i Norden - ledere, konsulenter og undervisere, Forbrugerorganisationer, Brancheorganisationer.
Mer info: www.nordvux.net/object/17685/
bæredygtigforbrugerlæring.htm
E-post: Antra.Carlsen(ät)cfl.se
Danmark

Idéudvikling til og diskussion af efteruddannelse på tværs af Øresund

Danskere og svenskere skal i højere grad arbejde på tværs af grænserne. Der kræver mere efteruddannelse, mener Voksen Pædagogisk Center i Købehavn. De inviterer derfor til to dialog- og inspirationsmøder, som kan munde ud i et projekt.
I invitationen skriver Voksen Pædagogisk Center (VPC) bl.a. "Et bedre anvendelse af de ressourcer, som er til rådighed, vil bidrage til en stærkere udvikling af arbejdsmarkedet fremover. For individet giver det en øget arbejdsglæde og større muligheder på det grænse-regionale arbejdsmarked.
Her tror vi, at efteruddannelse af målgruppen vil spille en afgørende rolle."
Med dette formål søger VPC sparring og partnere til en projektide:
"Vi ønsker, at så mange erfaringer og holdninger som muligt vil blive fremlagt for at skabe mulighed for at kunne arbejde videre med disse spørgsmål på en for alle interessenter tilfredsstillende måde."
København
Tirsdag den 8. april, kl. 10-12
Københavns Rådhus, udvalgsværelse D, 1. sal
Helsingborg
Torsdag den 10. april, kl. 13-15
Utvecklingsnämndens förvaltning, Rönnowsgatan 10, ingång AA, 6. vån.
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Mer om: dialog, utveckling
Danmark

Ny fleksibel masteruddannelse om evaluering

- tilbydes af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet
Der er et stigende fokus på evaluering og kvalitetssikring af uddannelse. Det er derfor væsentligt, at evalueringen varetages af professionelle, som kan kombinere faglig og pædagogisk viden med indgående kendskab til evalueringsteori og -metode og til, hvordan resultaterne kan tolkes og bruges.
Målet med den nye uddannelse er at give de studerende indsigt i den omfattende forskningsbaserede viden om, hvordan man kan tilrettelægge, gennemføre og følge op på evalueringer og give dem kompetence til at arbejde konkret med evaluering og kvalitetsudvikling i hele uddannelsessystemets fødekæde - fra grundskole til videregående uddannelse og kompetenceudvikling i bred forstand.
Læs mere om uddannelsen www.dpu.dk/evaluering.
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Danmark

"Tal der taler 2007"- publikation fra Undervisningsministeriet

Publikationen giver et overblik over det danske uddannelsessystems opbygning og beskriver i tal udviklingen inden for hovedparten af de forskellige uddannelsesområder.
I publikationen præsenteres en række nøgletal i tabeller og grafer, der viser, hvilke veje udviklingen går. Publikationen belyser primært udviklingen med danske tal suppleret med tilsvarende tal fra udvalgte lande
Publikationen findes online på http://pub.uvm.dk/2008/taldertaler/
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Danmark

Kvalitet i de danske erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser – på engelsk

“The Danish Approach to Quality in Vocational Education and Training” er et præsentationshæfte, der på engelsk fortæller om arbejdet med kvalitet i de danske erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser.
Publikationen, der oprindelig udkom i 2005, er gennemgribende redigeret og opdateret i forhold til udviklingen inden for området og de seneste ændringer af lovgivningen. I publikationen beskrives, hvordan der i alle led i de danske erhvervsrettede ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser arbejdes med kvalitetsudvikling og løbende evaluering.
Publikationen henvender sig især til de ledere, lærere og andre på skolerne, der er beskæftiget med internationale relationer og samarbejde. Den vil især kunne anvendes ved besøg fra udlandet, men vil også kunne medbringes som repræsentationsmateriale ved besøg i udlandet.
http://www.uvm.dk/08/aq.htm?menuid=6410
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Finland

Sex procent avbryter sina studier

Enligt statistikcentralen har sex procent av de studerande i utbildning som leder till examen avbrutit sina studier. De fortsatte inte heller inom någon examensinriktad utbildning. Män avbröt sin utbildning oftare än kvinnor. Den största könsskillnaden i avbrotten fanns inom yrkeshögskoleutbildningen, där avbrottsprocenten för män var mer än 11 procent och för kvinnor 7,5 procent.

Utvecklingsplanen för utbildning och forskning innehåller de utbildningspolitiska linjedragningarna för de närmaste åren och har som mål att antalet genomförda examina skall stiga från 70 till 80 procent. Detta kräver effektiva åtgärder. Även oändamålsenlig, långvarig och flerfaldig utbildning bör begränsas enligt utvecklingsplanen. Som åtgärd föreslås en utveckling av studiehandledningen, informationen och rådgivningen i anslutning till utbildningen, elevantagningen samt studiestödet.

Läs mer:
www.minedu.fi/etusivu/arkisto/2008/2003/resume.html
www.stat.fi/til/kkesk/index_sv.html

E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
Finland

Skattefrihet skall gälla även kultursedeln

En arbetsgrupp vid undervisningsministeriet föreslår att inkomstskattelagen skall utvidgas till att omfatta även en kultursedel. Enligt arbetsgruppen skall kultursedeln fungera på samma sätt som de motionssedlar som redan är finns. Arbetsgruppen föreslår en skatteförmån på 400 euro per år för kulturverksamhet som arbetstagare ägnar sig åt på egen hand. Med hjälp av kultursedeln kan arbetsgivaren skattefritt stöda sina anställdas konsthobbyer och användande av kulturtjänster och samtidigt främja de anställdas välfärd och arbetsförmåga. Målet är att den skattefria kultursedeln tas i bruk från ingången av 2009.
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2008/03/kulttuuriseteli.html?lang=sv
E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
Norge

Norsk som levende språk

I en kommende språkmelding er det bevaring av språket, ikke kommareglene, som skal vies oppmerksomhet.
Norsk som språk er under press, ikke minst på grunn av medieutviklingen. Derfor vil kulturminister Trond Giske legge fram en melding om språkets tilstand i slutten av april.
En av utfordringene meldingen griper fatt i, er å opprettholde et fullverdig norsk vokabular innen næringsliv og akademia, to områder som er under sterkt engelsk språkpress. Giske vil ikke tvinge engelsk ut, men sørge for at norsk ikke får noen språkhull. Han er også opptatt av at språk er en viktig kulturbærer og at det å beherske språket, å kunne skrive, lese og uttrykke seg, kanskje er den viktigste forutsetningen for å kunne delta i demokratiet og å kunne ha innflytelse og makt over sin egen situasjon.
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Sverige

”Sverige som kunskapsnation”

Tillväxten i dagens globaliserade värld drivs mer och mer av kunskap. Globaliseringsrådet inbjuder därför till två halvdagskonferenser på temat Sverige som kunskapsnation. Den första, 21 april, belyser grund- och gymnasieskolans förutsättningar, och den andra, 24 april, diskuterar universitetens, vidareutbildningens och forskningens utmaningar. Medverkar gör Alan Krueger, professor Princeton University, Philippe Aghion, Harvard University, och Andreas Schleicher, OECD, tillsammans med ett flertal kända debattörer.
www.regeringen.se/sb/d/9749/a/100982
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Sverige

Frivux-utredningen genomförs inte

Frivux-utredningens betänkande, "Frivux - Valfrihet i vuxenutbildningen" kommer inte att remitteras. Huvudförslaget i frivux-utredningen, innebar fri etableringsrätt för vuxenutbildning.
Skälen till detta är att regeringen bedömer att reformtempot i utbildningsväsendet redan är högt under kommande år. Att bland annat införa ny skollag, nya betyg, nya läroplaner, ny lärarutbildning och samtidigt genomföra omfattande omstruktureringar genom fri etableringsrätt skulle kunna innebära en risk för en kvalitetssvacka under den redan intensiva reformperioden.
www.regeringen.se/sb/d/9985/a/100373
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Sverige

Lärlingsutbildning permanentas

Regeringen har beslutat att permanenta försöksverksamheten med lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken. Lärlingsutbildningen omfattar yrken så som bokbindare, krukmakare och möbeltapetserare på eftergymnasial nivå. Antalet årsstudieplatser utökas från 25 till 100 och dessa platser ska spridas geografiskt i landet.
www.regeringen.se/sb/d/9985/a/99739
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Sverige

Vuxenutbildning i samverkan

Den 10-11 mars ägde vuxenutbildningskonferensen ”Vuxenutbildning i samverkan” rum i Stockholm. Konferensen, som anordnas vartannat år, hade den här gången lockat ca 800 deltagare. Material från en del av föredragen och seminarierna återfinns på Rvux/ViS hemsida www.rvux.se.
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Europa

Women and Employment

The French Economic and Social Council (CES) has published a study on "Les Femmes face au Travail à Temps Partiel." According to the survey results part-time work has risen overall in Europe; this represents 18% of jobs, and particularly involves women. In France one woman in three works part-time; this form of employment has grown constantly since the start of the 1990's. For one of third of women involved part-time work is something they are forced to do and hours are irregular. The report highlights that this form of employment comprises an impediment to equal opportunities and leads to unstable situations for women, a problem for which the "Nordic Models" should serve as an example in many ways. To fight against the disadvantages of part time work the CES advises women to take on several activities in order to foster full time work as well as a greater use of professional training.
www.ces.fr/rapport/doclon/08261005.pdf
E-post: Antra.Carlsen(ät)cfl.se