page


Klikkaa tähän lukeaksesi uutiskirje suomeksi:

www.nordvux.net/page/661/42008nvluutisia.htm

Smellið hér fyrir íslenska útgáfu:

www.nordvux.net/page/662/42008nvlfrettir.htm

NVL

Quality in Adult Learning

Exchange of Nordic-European experiences

The Nordic Network for Adult Learning NVL and European Foundation for Quality in eLearning EFQUEL invite to a Nordic-European workshop in Nynäshamn, near Stockholm, 15-16 May 2008.
Registration: kate.sevon(ät)cfl.se
Program: www.nordvux.net/object/18298/qualityinadultlearning.htm

E-post: Kate.Sevon(ät)cfl.se
Danmark

Begrænsning af supplerende dagpenge

Regering, Dansk Arbejdsgiverforening og socialdemokraterne vil begrænse mulighederne for at få supplerende dagpenge. Begrundelsen er, at mange misbruger systemet.
Både LVU – Landorganisationen for voksenundervisere og DFS - Dansk folkeoplysningssamråd gør opmærksom på, at folkeoplysningen kan komme til at lide under ændringen. Mange undervisere netop i folkeoplysningen kan ikke opnå fuld beskæftigelse, selvom de ønsker det. 
Læs mere:
LVU Fagbladet (pdf)
DFS Netavisen
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Mer om: folkbildning
Danmark

Højskolerne får tildelt 19,9 millioner kroner fra satspulje

Undervisningsministeriet har bevilget Folkehøjskolernes Forening i Danmark 19,9 millioner kroner til et projekt, hvor unge med utilstrækkelige forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse tilbydes undervisning på en erhvervsrettet ungdomsuddannelse under deres højskoleophold. De unge, som ikke gennemfører en uddannelse, kan have brug for et alternativ til den formelle uddannelsesvej. Et alternativ hvor nærvær og vejledning er i centrum. Ved at skabe flere muligheder for samarbejde mellem de formelle uddannelsesinstitutioner og højskolerne, får de unge bedre muligheder for at gennemføre en uddannelse. Højskolerne ønsker med dette kombinationsforløb at hjælpe til med at opfylde regeringens målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, og både undervisningsministeren og Formanden for Folkehøjskolernes Forening i Danmark ser frem til, at højskolernes særlige kompetencer i.f.t. læringsrum og forpligtigende fællesskaber indgår i samarbejdet omkring de unge.
Læs mere: www.uvm.dk/08/satspulje.htm?menuid=6410

E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Danmark

Erhvervsuddannelsernes anseelse i samfundet skal øges

Det var konklusionen på DK Skills' konference om erhvervsuddannelserne. Formålet med DK-Skills er netop at arbejde for at fremme de danske erhvervsuddannelsers samfundsmæssige anseelse og status, og engagementet i verdensmesterskaberne (World Skills) er en del af dette. Vejen til dette er bl.a. at øge den faglige stolthed, skabe større opmærksomhed på det store karrierepotentiale og fokusere mere på talentpleje.
Læs mere: www.uvm.dk/08/dk-skills.htm?menuid=6410
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Danmark

Internationale frontløbere - samarbejdsprojekt mellem uddannelse og erhverv

Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse (FUHU), har i år valgt at præmiere et projekt der er resultat af en samarbejdsaftale mellem VIA University College og virksomheden VELFAC med 25000 kr.
Projektet går ud på, at virksomheden skal modtage internationale studerende i praktik, fra for eksempel Kina og Polen.
Det giver adgang til nye, kreative medarbejdere, der samtidig har en kulturel baggrund i de lande, som virksomheden eksporterer til eller har produktion i. For uddannelsesinstitutionen betyder aftalen, at de kan tilbyde deres studerende en uddannelse med fokus på fremtidige jobmuligheder. Lokalt, nationalt og globalt.
Prisen uddeles en gang om året til en person, institution, organisation eller virksomhed, som har gjort en særlig indsats for at styrke internationaliseringen inden for uddannelsesområdet. 
Læs mere:
http://artikler.vitusbering.dk/artikel.asp?artikel_id=859
www.fuhu.dk/article.asp?articleid=91
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Danmark

”Realkompetencevurdering inden for voksen- og efteruddannelse – en håndbog”

Loven om udbygning af anerkendelse af realkompetence inden for voksen- og efteruddannelsesområdet trådte i kraft 1. august 2007. Loven betyder, at voksne har ret til at anmode en uddannelsesinstitution om at vurdere deres realkompetencer med henblik på at få anerkendelse i forhold til en voksen- og efteruddannelse.
Undervisningsministeriets nye publikation Realkompetencevurdering inden for voksen- og efteruddannelse formidler viden til uddannelsesinstitutionerne om vurdering og anerkendelse af realkompetence på voksen- og efteruddannelsesområdet. Håndbogen giver overblik over baggrund, begreber, regelsæt, god praksis og nye udfordringer. Ved hjælp af case-historier gives eksempler på realkompetencevurdering inden for flere uddannelsesområder.
www.uvm.dk/08/rkv.htm?menuid=6410
E-post: Maria.marquard(ät)skolekom.dk
Danmark

Demokratikanon

Udvalget til udarbejdelse af en demokratikanon er nedsat af regeringen den 31. maj 2007.
Demokratikanon indeholder udvalgets bud på centrale begivenheder, filosofiske strømninger og politiske tekster, der har haft betydning for udviklingen af det danske folkestyre. Udvalget har udpeget 35 kanonpunkter som vigtige markører i demokratiets lange udviklingshistorie.
Demokratikanon er tænkt som inspiration til debat om og forståelse af forudsætningerne for det moderne demokrati i Danmark.
http://pub.uvm.dk/2008/demokratikanon/
E-post: Maria.marquard(ät)skolekom.dk
Finland

Arbetsgrupp skall utreda den ekonomiska situationen för studerande med familj

Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin, som även ansvarar för studiestödsfrågor i regeringen, har tillsatt en arbetsgrupp som skall utreda hur man med hjälp av studiestödet kan förbättra den ekonomiska situationen hos sådana studerande som har minderåriga barn att försörja. Situationen för studerande med familj kunde utvecklas till exempel genom att ta i bruk en barnhöjning av studiepenningen och studielånet och genom att ändra på gränsen för den studerandes årsinkomster så att antalet barn och försörjare tas i beaktande. Det är meningen att arbetsgruppen lämnar in sitt förslag till Wallin i april 2009.
Läs mer
E-post: Ingrid.Ronnow(ät)vsy.fi
Finland

Sarkomaa: Samarbete över kommungränserna behövs för att förbättra utbildningens kvalitet

Undervisningsminister Sari Sarkomaa uppmuntrar kommunerna att samarbeta över kommungränserna för att förbättra utbildningens kvalitet och för att trygga servicen.
- Utbildningsservicen togs inte upp i särskilt hög grad i stadsplanerna, där stadsregionerna skall framföra sina planer om hur utnyttjandet av service över kommungränserna skall förbättras. Språkundervisningen är ett exempel på sådan utbildningsservice där kommunerna i högre grad borde samarbeta över kommungränserna, säger Sarkomaa. På så sätt kan även utbudet av mera sällsynta språk tryggas.
Läs mer
E-post: Ingrid.Ronnow(ät)vsy.fi
Island

Socialminister uddeler Erhvervsuddannelsesrådets stipendier

Erhvervsuddannelsesrådet annoncerede i februar for ansøgninger om støtte til erhvervsuddannelse i arbejdslivet. Socialminister uddelte over 46 milljoner ISK til 19 ansøgere for 32 projekter i året 2008.
To projekter vakte særlig opmærksomhed og blev præsenteret ved uddelingen. Det ene af projekterne er Stilling og uddannelse lærere i erhvervsuddannelse i Island. Opgaven er et forskningsprojekt og bliver udført i samarbejde med SRR (Center for Livslang læring, forskning og rådgivning indenfor Islands Læreruniversitet) og Lærerforbundet i Island. Ansøger er Hrobjartur Arnason, lektor ved Islands Læreruniversitet. Målet med forskningsprojektet er at samle sammen holdbare oplysninger om lærere i erhvervsuddannelse og deres stilling i Island med hensyn til uddannelse, livslang læring og fremtidskurs. Her kan ikke undlades at fortælle at Hrobjartur Arnason styrer et af NVL´s netværk, Distans.  
Det andet projekt er Ekra-arbejdsudvikling som er et interessant eksempel på projekter som kom ind på Erhvervsuddannelsesrådets bord i år. Målet med dette projekt er at designe kurser for postbud i arbejde hos Islandspost A/S. Stor vægt bliver lagt på medarbejdernes personlige styrke, legemsstilling i arbejdet og de ting som vil styrke medarbejdernes tro på egen kunnen og kompetence idet man styrker dem som individer. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Mimir-livslang læringscenter og Islands Postbudsforbund.
Mange andre oplærings- og livslang læringscentre fik støtte til forskellige projekter, f.eks. fik Arbejdslivets oplæringscenter FA, NVL's værtsorganisation i Island, støtte til forskning på resultater af læse og skrivekurser for voksne. 
Nærmere oplysninger findes på www.starfsmenntarad.is
Anna Vilborg Einarsdóttir
E-post: anna(ät)frae.is
Island

Ny formand for Leikn, forbund for livslang læring i Island

Leikn er et fælles forum for aktøre i livslang læring i Island og deres repræsentant over for myndighederne. Leikn's mål er at styrke livslang læring i landet. Leikn's general forsamling blev afholdt den 22. april. Forbundet har fungeret i tre år og Smari Haraldsson fra Livslang læringscentret i Vestfjordene har beklædt formandsposten fra starten. Han ønskede at fratræde stillingen og da blev Guðjonina Sæmundsdottir, Center for livslang læring på Sudurnes, valgt som formand. Ny ind i bestyrelsen træder Emil Björnsson Austurland's Kendskabscenter. Stor interesse er for at styrke forbundet en del og forøge antal deltagere. Forbundet vil styrke forbindelsen ved undervisningsministeriet, være deltager i strategidannelse og rådgiver ang. voksenoplæring i Island. 
Anna Vilborg Einarsdóttir
E-post: anna(ät)frae.is
Norge

Brukervennlig litteraturformidling på nett

ABM-utvikling (Arkiv, bibliotek og media) ønsker å etablere en fremtidsrettet, nasjonal tjeneste for litteratur og litteraturformidling i folkebibliotekene.
Litteratursiden.no skal være en felles tjeneste for formidling av bibliotekenes samlinger på brukernes premisser. Den skal inspirere, skape leselyst og opplevelse av litteratur på nye og utradisjonelle måter for litteraturinteresserte. Bibliotekene landet over inviteres til å delta i prosjektet og være med å prøve ut nye måter for formidling. Du kan lese mer her.
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Mer om: bibliotek
Norge

Norge trenger arbeidskraft

Regjeringen ønsker å legge til rette for for en effektiv arbeidsinnvandring. Det skal bidra til fortsatt vekst i landet.
Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen presenterte nylig stortingsmeldingen om arbeidsinnvandring. Det er ca 77000 utlendinger som har arbeidstillatelse i Norge, bare 10 % er borgere utenfor EØS.
Men vi trenger flere. - Regjeringen foreslår derfor å forenkle regelverket for rekruttering av arbeidstakere fra land både i og utenfor EØS-området. Arbeidstakerne skal få anledning til å starte og arbeide før tillatelse foreligger. Samtidig får arbeidsgiverne et større ansvar ved rekruttering.
Men regjeringen tar også ansvar og foreslår flere tiltak for mer og bedre samordnet informasjon, samt enklere og raskere saksbehandling ved rekruttering av utenlandsk arbeidskraft. I tillegg skal arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer som bosetter seg her raskt få kjennskap til rettigheter og plikter, gis bedre muligheter til å lære norsk og få kunnskap om det norske samfunnet.
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Norge

Offensivt lovforslag

Med forslaget til ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov: Vern mot diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne, blir Norge et foregangsland i Norden på dette området.
Regjeringen har fremmet forslag til en ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov som forbyr diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne. Loven skal gjelde på alle på alle samfunnsområder. Det innføres et diskrimineringsvern knyttet til manglende tilgjengelighet. Lovforslaget inneholder en egen bestemmelse om plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) av all virksomhet som er rettet mot allmennheten, for eksempel publikumsbygninger og tilhørende uteområder.
Universell utforming innebærer en likeverdig form for tilgjengelighet, slik at tilbudet kan brukes av flest mulig. Brudd på plikten til tilrettelegging vil være diskriminering, såfremt tilretteleggingen ikke medfører en uforholdsmessig byrde for den aktuelle virksomheten. Universell utforming ivaretar ikke bare personer med nedsatt funksjonsevne, men også eksempelvis eldre, personer med barnevogn mv.
Loven stiller også krav til informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). All ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) rettet mot allmennheten skal fra 1. juli 2011 være universelt utformet. - Det er behov for offensive tiltak for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet og samfunnet for øvrig, sier Anniken Huitfeldt, fersk barne- og likestillingsminister.
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Sverige

Ny yrkeslärarutbildning

Allt färre yrkeslärare utexamineras och andelen obehöriga lärare på gymnasiets yrkesprogram ökar. Regeringen har därför gett lärarutbildningsutredningen ett tilläggsuppdrag om att se över yrkeslärarutbildningen. Dessutom ska en ny utredning granska behörighetskraven för blivande yrkeslärare.
www.regeringen.se/sb/d/10007/a/103574
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Sverige

Nya mål och prov inom sfi

Skolverket har fått uppdrag om mål och prov på varje studieväg i svenskundervisning för invandrare (sfi). Uppdraget gäller att se över och konkretisera det övergripande målet för sfi, samt målen för kurserna A, B, C och D i förordningen om kursplan för svenskundervisning för invandrare.
www.skolverket.se/sb/d/389/a/11617
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Mer om: språk, invandrare
Sverige

Nya kursplaner för grundläggande särvux

Skolverket har tagit fram nya kursplaner för grundläggande särvux som ska gälla från 1 juli 2008.
www.skolverket.se/sb/d/390/a/10938
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Sverige

SAFIR webbaserad kursmodell

SAFIR är en webbaserad kursmodell för undervisning i svenska som främmande språk.
Kursmodellen är utvecklad för att ge vuxna invandrare god kunskap i det svenska språket, med hjälp av modern teknologi, IKT. För att integreras i det moderna samhället krävs idag relativt goda datakunskaper. Hittills har språkundervisning och dataundervisning varit två separata företeelser, men i SAFIR är dataundervisningen en integrerad del i språkundervisningen.
http://safir.cfl.se/safir/index.htm
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Sverige

Netvux

Netvux är ett nätverk för aktörer inom vuxenutbildningen och en söktjänst där alla utbildningsanordnare - både kommunala och privata - samlar sitt utbud av utbildningar. Netvux vill etablera en gemensam standard för kursinformation.
www.cfl.se/netvux
www.netvux.se
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Europa

Launch of ‘Ljubljana Process’ to revive the European Research Area

Slovenian Minister for Higher Education, Science and Technology, Mojca Kucler Dolinar, chaired the Informal Meeting of the Competitiveness Council, bringing together the EU Ministers competent for Research. The Slovenian minister commented that Europe had as yet not fully exploited its research potential – its human resources, institutions and, in particular, the operational synergy between them.

On 15 April, the 27 European Ministers for Research and the Commission launched a partnership known as the "Ljubljana process". They hope to improve exploitation of research potential in Europe and set up a European Research Area (ERA). The European Research Area (ERA) can be created only in partnership between the Member States and the European Commission. The Slovenian Presidency, therefore, invited the EU Ministers to build partnership and show commitment to developing the ERA. The Ljubljana process should help to increase the competitiveness of European industries, a fundamental pillar of the Lisbon agenda. Ministers also stated that the dynamism and flexibility of small and medium enterprises were essential to the improvement of economic growth and competitiveness and called for greater European action in terms of company creation.
Read more.

E-post: Antra.Carlsen(ät)cfl.se
Mer om: forskning