page


Klikkaa tähän lukeaksesi uutiskirje suomeksi:

www.nordvux.net/page/690/72008nvluutisia.htm

Smellið hér fyrir íslenska útgáfu:

www.nordvux.net/page/689/72008nvlfrettir.htm

NVL

Kommande konferenser

Läs mer på www.nordvux.net

Med e-læring ind i fremtiden

Distans, et af NVL's netværk afholder et interessant symposium den 22. sept. í Espoo, Hanaholmen, Finland. Symposiet er især egnet for lærere/undervisere i livslang læring, ledere af uddannelse og undervisning, ledere, projektledere og uddannelseskonsulenter samt alle andre interesserede om uddannelse og undervisning fra hele Norden.

Innovativa inlärningsprocesser i praksis

- et kursus i to moduler for voksenundervisere
Modul 1, 16-19 september, Finland: Læreren som coach i en projektorganiseret institution
Modul 2, 21-24 oktober,  Danmark: ”Underviseren på ”scenen”

Kursus om Demokrati og medborgerskab

Dato: 2.-4. oktober 2008
Sted: Östra Grevie folkhögskola, Vellinge
Rettet mod praktikere, der i det daglige arbejde møder og skal fremme demokratisk forståelse, håndtere dilemma.

www.nordvux.net

Norden

Nordisk bibliotekuke 10. - 16. november 2008

Nordisk bibliotekuke er Nordens største høytlesningsarrangement. I fjor deltok over 2600 skoler og bibliotek i hele Norden og Baltikum. Nordisk bibliotekuke arrangeres hvert år i november. Årets tema er "Kjærlighet til Norden." Les tekstene og bli kjent med forfatterne på www.bibliotek.org.

E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Mer om: bibliotek
Danmark

DPU overtager formandskab for den internationale tænketank International Alliance of Leading Education Institutes

Danmark har overtaget formandskabet for alliancen efter Singapore - og DPU skal nu stå i spidsen for næste års fælles komparative forskningsprojekt under overskriften: Klimaændring og bæredygtig udvikling: Hvad kan uddannelse bidrage med?
Alliancemedlemmerne er alle er dekaner på verdens mest anerkendte fakulteter og universitetsskoler inden for uddannelsesforskning. De peger bla. på, behovet for bedre uddannelse af lærere og for at se uddannelse af lærere som en investering frem for en udgift, behovet for at styrke det internationale samarbejde og behovet for at forbedre læreruddannelsens indhold gennem partnerskaber. Det skal være attraktivt at uddanne sig til lærer, var dekanerne enige om.
DPU udgiver i forbindelse med konferencen et særnummer af et nyt internationalt magasin Quarterly om læreruddannelse i et internationalt perspektiv. Det kan rekvireres ved at skrive til quarterly(ät)dpu.dk eller telefonisk hos Ib Jensen på 8888 9059
Mere: www.dpu.dk/site.aspx?p=6641&newsid1=7515
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Danmark

Ros til de danske erhvervsuddannelser fra OECD

En netop offentliggjort analyse fra OECD konkluderer, at det danske erhvervsuddannelsessystem står stærkt, når det gælder fornyelse inden for området. Rapporten konkluderer også, at kulturen i erhvervsuddannelsessystemet er en samarbejdskultur, og at parterne udviser et fælles ejerskab til systemet.
OCED anbefaler, at forskningen inden for erhvervsuddannelsesområdet prioriteres. Den er i dag i høj grad været præget af uformel, intern videndeling. Trods et svagt forskningsgrundlag anerkender OECD det danske erhvervsuddannelsessystem som rigtig godt. For at sikre at der tilføres viden udefra til området, anbefaler OECD at styrke forskningen på området.
Læs hele rapporten ”OECD – Systematic Innovation in VET på www.oecd.org/dataoecd/19/23/40892777.pdf
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Danmark

Ny temaside om klima

er blevet åbnet på Dansk folkeoplysningssamråds hjemmeside.
Den fælles baggrund er en erkendelse af, at befolkningen er drivkraften i forandringsprocessen - uanset om det gælder de politiske beslutninger, virksomhedernes initiativer eller borgernes handlinger. Det forudsætter viden, muligheder for debat og inspiration til nytænkning. Her kan man læse om de aktiviteter, som folkeoplysningens skoler og foreninger har sat i gang frem mod klimatopmødet i København i november 2009.
Siden retter sig mod folkeoplysere i Danmark men indeholder information om klimaet, samt aktiviteter og planer, der kan have interesse udenfor Danmark.
www.dfs.dk/klima/klima.aspx
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Danmark

Konference: Medborgerskab på Europæisk plan

Fritid og Samfund inviterer til conference i Århus den 23. september.
Konferencen er afslutningen på et EU-Grundtvigprojekt med titlen ”Strengthening Participative Democracy through Collaborative Learning”.
Konferencen foregår på engelsk.
The conference will offer participants the opportunity to discuss about how to improve active citizenship in different fields. Working place, leisure time are part of the topics as well as active citizenship especially in relation to youth and to immigrants.
www.dfs.dk/netavisen/konference/
aktivtmedborgerskabpaaeuropaeiskplan.aspx?umbNl=5470
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Danmark

Idékatalog om vejledning på mellemlange og videregående uddannelser

VUE videnscenter for uddannelses og erhvervsvejledning har udgivet idékataloget ”46 idéer til vejledning på de mellemlange videregående uddannelser”
Kataloget er udarbejdet på baggrund af et undersøgelses- og udviklingsprojekt i VUE.
Mere om idekataloget og rapporten: www.vejledning.net
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Finland

Nordiskt samarbete i forskning av inlärning

Inlärningsforskningscentralen vid universitet i Åbo har fått status och finansiering för åren 2009 – 2011 av Nordic Network of National Centres of Excellence.
Nordiska forskningsfinansiären Nordforsk har nominerat Inlärningsforskningscentralen till en del av ett toppforskningsnätverk med enheter från universiteten i Göteborg, Oslo och Tallinn. Projektet som startar i början av nästa år heter NordLearn – Nordic Centre for Research on Learning and Media. Målsättningen är att förstärka sådan forskning och vetenskaplig fortbildning i de medverkande enheterna som fokuserar på de utmaningar och möjligheter av inlärning som utgörs av
teknologi och media.
Nordforsk har beviljat över en miljon norska kronor för projektet.
www.otuk.utu.fi/en
E-post: Ingrid.Ronnow(ät)vsy.fi
Finland

Undervisningsministeriets förslag till statsbudgeten 2009

Undervisningsministeriets budgetförslag för nästa år omfattar en ökning på 507 miljoner euro för förvaltningsområdet. I förslaget uppgår förvaltningsområdets utgifter till sammanlagt 7,5 miljarder euro.
Fokus ligger på utvecklande av den grundläggande undervisningens och högskoleutbildningens samt forskningens kvalitet samt på säkrande av konstens och kulturens verksamhetsförutsättningar, främjande av hälsofrämjande motion och medborgarverksamhet inom idrott och motion samt stärkande av ungdomarnas sociala identitet.
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2008/08/
opmbudjetti2009.html?lang=sv
E-post: Ingrid.Ronnow(ät)vsy.fi
Finland

Svårare för personer som studerat utomlands att få arbete

Över 4000 finländare studerar årligen utomlands med högskoleexamen som mål. En del blir kvar utomlands efter avlagd examen, en del återvänder till Finland. Enligt Folkpensionsanstaltens undersökning är det svårare för personer som studerat utomlands att få arbete i Finland.
Enligt enkäten var det bl.a. bristen på inhemska nätverk som var ett problem för de arbetssökande. Nästan en tredjedel av de personer som avlagt sin examen utomlands meddelade att de varit arbetslösa i något skede under den period undersökningen gällde.
www.minedu.fi/etusivu/arkisto/2008/2108/resume.html?lang=fi#4
E-post: Ingrid.Ronnow(ät)vsy.fi
Island

Real kompetence vurdering for voksne i de nye lov for videreuddannelse

I den nye lov for videreuddannelse, som for nylig blev vedtaget, er der fastsæt at undervisningsministeren udgiver regler om klassificering og opdeling af uddannelse i forhold til uddannelsens kompetence- og slutmål (§ 23) og om at en elev som optages til videregående uddannelse har ret til real kompetence vurdering (§ 31) og at undervisningsministeren fastsætter regler om real kompetence vurdering i uddannelsens hovedcurriculum. På den ene side er her tale om en bestemmelse om at man opretter en national ramme om kvalifikationer (e. national qualifications framework) som kan forbindes med den europæiske ramme EQF. På den anden side foreligger at man opretter et real kompetence vurderingssystem som kan give et helhedsbillede af den voksnes forrige uddannelse, den formelle jævnt den uformelle samt den voksnes erfaring, til forkortelse af videregående uddannelse til afgangseksamen.
Se mere på www.menntamalaraduneyti.is/log-og-reglugerdir/
Anna Vilborg Einarsdóttir
E-post: anna(ät)frae.is
Island

Ugen for livslang læring 22. – 28. september

Målet med ugen for livslang læring er at forøge livslang læring i arbejdslivet og inspirere folk til at livslang læring.  I Ugen for livslang læring 2008 lægger man vægt på undervisning i virksomheder og som før at tiltrække voksne med kort uddannelse. Undervisningsministeriet står bag ugen men projektets udførelse er i et nært samarbejde med alle livslange læringscentre rundt omkring i landet. 
Anna Vilborg Einarsdóttir
E-post: anna(ät)frae.is
Norge

Mye pengebruk og svake resultater?

OECD med søkelys på norsk utdanning
OECDs Economic Survey inneholder denne gang et spesialkapittel om den norske grunnutdanningen, der det konkluderes med at den gir elevene for svake kunnskaper og resultater i lesing, matematikk og naturfag sett i forhold til pengebruken. Organisasjonen kommer med flere anbefalinger for å forbedre effektiviteten, bl.a. å øke grunnskolelærernes kompetanse, gjøre yrket mer attraktivt og oppmuntre til mer formell etterutdanning.  Du kan lese mer her: www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2008/
oecd-med-sokelys-pa-norsk-utdanning-.html?id=524787
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Mer om: baskunskaper
Norge

Stort behov for utdanning i framtidas Norge

Ny rapport viser at Norge de nærmeste årene vil ha stort behov for arbeidskraft med høy utdanning.
”Tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft etter utdanning 1986-2025” er skrevet av Roger Bjørnstad sammen med Dennis Fredriksen, Marit L. Gjelsvik og Nils Martin Stølen i Forskningsavdelingen til Statistisk sentralbyrå. Ved hjelp av demografiske og økonomiske modeller oppdaterer rapporten bildet av etterspørselen etter arbeidskraft fram til 2025 fordelt på nær 30 studieretninger innen fire utdanningsnivåer. Du kan lese mer om behovene her
www.ssb.no/vis/magasinet/analyse/art-2008-08-13-01.html
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Norge

Nordmenn sliter med dataferdighetene

27 prosent av den norske befolkningen er ikke-brukere eller svake brukere av digitale verktøy. Mesteparten av disse har verken behov eller interesse for å bli bedre.
Vox-rapporten Borgere og Brukere bygger på en undersøkelse som hadde som mål å få større kunnskap om den digitale kompetansen i Norge, men også å avdekke hvorvidt det finnes et digitalt skille i befolkningen
– Svak digital kompetanse kan ha konsekvenser på flere arenaer i den moderne hverdagen. Dersom dette fortsetter, så kan vi vente at en stor andel av befolkningen havner utenfor samfunnslivet i fremtiden, sier Turid Kjølseth, direktør i Vox. Du kan lese mer her:
www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=3191
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Mer om: IT kunnande
Norge

Mangfold i Læringsdagene

1.-8. september arrangeres Læringsdagene for Voksne i hele Norge. Årets tema er mangfold, det vil si det er plass til alle og mulighetene er mange!
Dagene, som varer en hel uke, inneholder utstillinger, smaksprøver på kurs, prisutdelinger, bokcaféer, stands, foredrag og møteplasser. Målet er å motivere voksne for læring ved å synliggjøre tilbudene. For mer informasjon om Læringsdagene:
Nettside: www.vofo.no/ld
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Mer om: jämlikhet
Sverige

Ibn Rushd - det nya studieförbundet - utvärderas

I utvärderingsrapporten Ibn-Rushd - ett nytt studieförbund följs Ibn - Rushds arbete under kvalificeringsperioden.  Utvärderingsrapporten finns att beställa på fbr-bestallningar(ät)folkbildning.se
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Sverige

Folkbildningsrådet flyttar till nya lokaler

Folkbildningsförbundet,  Sveriges Kommuner och Landsting och Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) är medlemmar i Folkbildningsrådet (FBR). Till FBR:s uppgifter hör bl.a. att fördela statsbidrag till studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet samt att följa upp och utvärdera verksamheten.
Folkbildningsrådet lämnar sina tidigare lokaler vid Norra Bantorget och finns fr.o.m. den 16 juni i nya lokaler på Rosenlundsgatan 50 i Stockholm.
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Mer om: folkbildning
Sverige

Studie- och yrkesvägledning inom vuxenutbildningen nu och i framtiden.

På sin hemsida presenterar CFL tre artiklar som handlar om studie- och yrkesvägledning inom vuxenutbildningen nu och i framtiden.
www.cfl.se//default.asp?sid=2397
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Europa

2009 European Year of Creativity and Innovation

Europe needs to boost its capacity for creativity and innovation for both social and economic reasons. That is why the Commission has adopted a proposal to declare 2009 the European Year of Creativity and Innovation. The decision will be taken later this year by the Council and the European Parliament.
Read more: www.eaea.org/news.php?k=15611&aid=15611
E-post: Antra.Carlsen(ät)cfl.se