page

Danmark

Aikuiskoulutus integraation edistäjänä

Tanskalainen osaamisen kehittämiskeskus NCK (Nationalt Center for Kompetenceudvikling) toteuttaa Pohjoismaiden ministerineuvoston toimeksiannosta tutkimuksen, jossa tarkastellaan aikuis- ja täydennyskoulutuksen vaikutuksia maahanmuuttajien kotoutumiseen.
Eri Pohjoismaita vertailevassa tutkimuksessa selvitetään, edistääkö aikuiskoulutus maahanmuuttajien ja heidän jälkeläistensä kotoutumista ja työmarkkinoille pääsyä. Toteutuksessa ovat mukana Åbo Akademi, Islannin yliopisto, Göteborgin yliopisto ja norjalainen teknillis-luonnontieteellinen yliopisto NTNU. Tutkimushanke valmistuu vuoden 2009 loppuun mennessä.
www.ncfk.dk/site.aspx?p=112&newsid1=7764
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk

Kansansivistystyön merkitys yhteiskunnan kehittymiselle

Oikeistoliberaalin Venstre-puolueen kansankäräjäryhmä on ottanut kantaa kansansivistystyön ja aktiivisen kansalaisuuden puolesta laatimalla aiheesta kirjallisen alustuksen. Kannanotossa kuvaillaan kansansivistystyön tärkeää roolia vapaan, avoimen ja demokraattisen yhteiskunnan tukijana globalisoituneessa maailmassa.
Alustus on eräänlainen arvopoliittinen manifesti, jolla halutaan viestittää ihmisille, että yhteiskunta tarvitsee heidän aktiivista panostaan. Kirjoituksen tarkoitus on myös toimia innoituksena puolueen omalle kenttäväelle. Yksi kannanoton harvoista konkreettisista ehdotuksista on vaatimus kansansivistyslain muuttamisesta joustavammaksi. Venstren tarkoituksena onkin lähinnä tuoda oma kommenttinsa arvokeskusteluun, ei tarjota konkreettista toimenpideohjelmaa.
www.venstre.dk/fileadmin/venstre.dk/
main/files/oplaeg/Folkeoplysningsoplaeg-2008.pdf
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk

Uudet ammatilliset korkeakoulutusohjelmat

Sorøssa järjestetään vuosittain ammatilliseen korkeakoulutukseen liittyvä seminaari, jonka tämänvuotista antia esitellään tuoreessa julkaisussa. Aiheita ovat mm. teorian ja käytännön suhde koulutusohjelmissa, koulutuksen brändäys, työmarkkinoiden tarpeet ja kansainvälistyminen.    www.uvm.dk/08/ident.htm?menuid=6410
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk

Finland

Ammattikorkeakoululaki lausuntokierrokselle

Esitysluonnos ammattikorkeakoululaista on lähetetty sidosryhmille lausuntoja varten.
Ammattikorkeakoululakiin ehdotetaan muutoksia, jotta se olisi yhtenäinen parhaillaan valmisteilla olevan uuden yliopistolainsäädännön kanssa. Lisäksi ehdotetaan joitakin muita muutoksia, jotka eivät liity suoraan yliopistolain uudistamiseen.
Laissa ehdotetaan selvennettäväksi mm. ammattikorkeakoulussa suoritettavien tutkintojen asemaa. Lakiluonnos (pdf) ja lausuntopyyntöohje (pdf) ovat luettavissa opetusministeriön verkkosivuilla . Lausunnot pyydetään 7.11. mennessä. Lue lisää
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2008/10/amk_laki.html
www.minedu.fi/OPM/Koulutus/ammattikorkeakoulutus/index.html 
(Lakiluonnos, lausuntapyyntöohje)
E-post: Ingrid.Ronnow(ät)vsy.fi

Maahanmuuttajille tarkoitetun perusopetukseen valmistavan opetuksen oppimäärä kaksinkertaistuu

Hallitus ehdottaa, että maahanmuuttajille tarkoitetun perusopetukseen valmistavan opetuksen tuntimäärä kaksinkertaistettaisiin.
Esityksen mukaan perusopetukseen valmistava opetus laajenisi nykyisen puolen vuoden oppimäärän sijasta yhden lukuvuoden oppimäärää vastaavaksi. Hallitus päätti perusopetuslakia sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia koskevan esityksen sisällöstä maanantaina 15. syyskuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle myös maanantaina.
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2008/09/mamu_valmistava_opetus.html?lang=fi&extra_locale=fi
E-post: Ingrid.Ronnow(ät)vsy.fi
Mer om: invandrare

Island

Koulutusluokitus ISNÁM2008 julkaistu

Islannin tilastokeskus Hagstofa Íslands on julkaissut Islannin koulutusluokituskäsikirjan ISNÁM2008, jossa islantilaiset koulutusasteet ja -alat on jaoteltu kansainvälisen ISCED97-luokituksen mukaisesti. Vuosia 1997–2007 koskeva formaalin koulutusjärjestelmän luokitus löytyy Islannin tilastokeskuksen kotisivuilta.

Islannin tilastokeskuksen koulutus- ja kulttuuriosasto on tehnyt luokitustyön yhteistyössä maan opetusministeriön kanssa. Työhön ovat osallistuneet myös koulutusalan tärkeimmät kansainväliset yhteistyöorganisaatiot, eli OECD, Eurostat ja Unesco.
Tilastokeskuksen kotisivuilla on myös Islannin koulutusjärjestelmään liittyviä tilastoja ja lukuja, kuten opiskelijamääriä koulutustason ja -alan mukaan jaoteltuina.
ÍSNÁM2008 on ladattavissa vapaasti Islannin tilastokeskuksen kotisivuilta.
LINKKI 

Arnþrúður Ösp Karlsdóttir
E-post: arnthrudur(ät)frae.is

Norge

60 vuotta oppimista

Pohjoismaissa keskustellaan vilkkaasti seniorikansalaisista. Riittääkö ”vanhusten” osaaminen jatkossakin?
Norjan suurin sivistysliitto Folkeuniversitetet viettää näinä päivinä 60-vuotisjuhliaan ja suhtautuu tulevaisuuteen optimistisesti. Folkeuniversitetet on erittäin aktiivinen seniori, jonka muuntautumiskyky antaa eväitä vielä monen vuoden työhön. Tähän tulokseen tultiin Oslossa pidetyssä pohjoismaisessa juhlakonferenssissa. Konferenssissa pohdittiin esimerkiksi sitä, millaista osaamista tulevaisuuden Pohjolassa tarvitaan. Lisäksi käsiteltiin mm. globalisaatiota ja sen aikuiskoulutukselle asettamia haasteita sekä työmarkkinoiden osaamistarpeita. Sekä elinkeinoelämää konferenssissa edustanut Sigrun Vaagen että koulutusministeri Tora Aasland korostivat sivistysliittojen tärkeää roolia tulevaisuussuuntautuneessa, oppivassa yhteiskunnassa.
www.fu.no
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no

Perustaito-opetus edelleen tarpeen työpaikoilla

Aikuisten luku-, kirjoitus- ja atk-taitojen opetus saa ensi vuonna runsaasti lisärahoitusta valtion budjetista.
Norjalaisaikuisista 430 000:lla on heikot luku- ja laskutaidot, ja 27 % aikuisväestöstä ei osaa käyttää tietokonetta. Tutkimusten mukaan monet näistä ihmisistä eivät itse koe tarvitsevansa perustaito-opetusta, ja he ovat syrjäytymisvaarassa työelämän muuttuessa. Vuoden 2009 valtionbudjetissa on myönnetty 27 miljoonaa kruunua käytettäväksi yhteistyöhankkeisiin, joilla parannetaan työntekijöiden perustaitoja. Määrärahoja hallinnoi Vox, joka on Norjan koulutus- ja tutkimusministeriön alainen aikuiskoulutusviranomainen.
www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=3088 
www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=1674 
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Mer om: baskunskaper

Ammattikoulutusraportissa runsaasti parannusehdotuksia

Rolf Jørn Karlsenin johtama toimikunta luovutti 20. lokakuuta koulutus- ja tutkimusministeriölle ammattikoulutuksen tulevaisuutta käsittelevän raporttinsa.
Puheessaan opetusministeri Bård Vegar Solhjell korosti, että vaikka Norjan ammattikoulutusjärjestelmä on hyvä jo nykyisellään, sitä on pyrittävä parantamaan jatkuvasti. ”Meillä on taipumus vähätellä ammattikoulutuksen merkitystä. Tähän on tultava loppu. Ammattikoulutusohjelmat ovat korkealaatuisia ja antavat pätevyyden moniin erilaiisin ja erittäin tärkeisiin ammatteihin”, ministeri totesi vastaanottaessaan raportin.
Raportissa ehdotetaan 80:tä eri toimenpidettä. Monet niistä liittyvät opintojen keskeyttämisen estämiseen, joka on yksi ammattikoulutussektorin suurimmista haasteista. ”Toivon työmme johtavan konkreettisiin toimiin, jotka parantavat monien opiskelijoiden elämänlaatua”, Karlsen sanoi. 
www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/NOUer/2008/nou-2008-18.html?id=531933
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no

Sverige

Hallitus panostaa pitkäaikaistyöttömiin

Syksyn budjettiesityksessä esitellään työ- ja kehitystakuun kolmannen vaiheen toteutussuunnitelma. Tavoitteena on tarjota pitkäaikaistyöttömille kokemusta työelämästä ja työyhteisössä toimimisesta. Työnvälitysvirasto (Arbetsförmedlingen) saa tehtäväksi muodostaa toteutusryhmän, johon kuuluu muun muassa sosiaalisia yrityksiä ja kunta- ja maakäräjätason sekä valtion viranomaisia. Euroopan sosiaalirahaston Ruotsin-neuvosto on tärkeä toimija työryhmässä, jonka tarkoituksena on varmistaa riittävät työllistymismahdollisuudet. Osallistujat voivat työllistyä kaikenlaisilla työpaikoilla, kuten sosiaalisissa yrityksissä, yksityisyrityksissä ja kuntien palveluksessa. Takuun kolmas vaihe alkaa, kun henkilö on saanut työ- ja kehitystakuukorvausta 450 päivän ajan.
www.regeringen.se/sb/d/8271/fromdepartment/
8270/pressitem/110638#anc110638
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se

Kouluvirasto vastuuseen koulujen kehittämisestä

Vastuu koulujen kehittämisestä on siirtynyt takaisin Ruotsin kouluvirastolle (Skolverket), koska aiempi koulujen kehitysvirasto lakkautettiin. Uudistettu kouluvirasto seuraa, arvioi, ohjaa ja kehittää koulujen toimintaa ja toteuttaa uudistuksia.
LINKKI
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Mer om: utveckling

Esite säännellyn ammatin harjoittamisesta ulkomailla

Mahdollisuus toimia yrittäjänä tai palkansaajana missä vain EU/ETA-maassa on kansalaisten perusoikeus. Mutta mitä toimenpiteitä vaaditaan, jos haluaa työskennellä ulkomailla esimerkiksi lääkärinä, opettajana tai arkkitehtina? Tuore esite antaa ohjeita niin sanottujen säänneltyjen ammattien harjoittamisesta ulkomailla.
PDF

E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se

Uusia KY-koulutusohjelmia käyntiin keväällä

KY-koulutusta valvova viranomainen on hyväksynyt neljä uutta ammattikoulutusohjelmaa, jotka alkavat keväällä 2009. Uudet koulutukset ovat talouden/myyntityön ja maanviljelyn alalla. KY eli kvalificerad yrkesutbildning on toisen asteen jälkeinen ammattikoulutusmuoto. Syyslukukaudella 2009 alkavaksi suunniteltujen koulutusohjelmien hakemukset käsitellään loppusyksystä ja päätökset niistä tehdään joulukuussa.
LINKKI
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se

Ammattikoulutuksen EU-hankkeille lähes 23 miljoonaa kruunua

EU:n rahoittama Leonardo da Vinci -ohjelma on myöntänyt kymmenelle ruotsalaiselle ammattikoulutusalan kehityshankkeelle yhteensä vajaat 23 miljoonaa kruunua. – Hankkeiden tarkoituksena on kehittää ammattikoulutusta Euroopassa, kertoo Ulf Melin, joka johtaa Ruotsin kansainvälisiä koulutushankkeita koordinoivaa virastoa (Internationella programkontoret). Leonardo da Vinci -kehityshankkeiden tavoitteena on parantaa eurooppalaisen ammattikoulutuksen laatua käyttämällä hyväksi aiempia hyviä kokemuksia. Hankkeiden tulokset integroidaan ammattikoulutukseen ja työelämään kansallisella tasolla, aluetasolla tai toimialatasolla.
Lisätietoa hyväksytyistä kehityshankkeista saat Marianne Feldtiltä: marianne.feldt(ät)programkontoret.se
E-post: Antra.Carlsen(ät)cfl.se

Europa

Lifelong Learning as a Right? European Perspectives

11th International LLinE Conference 29-31 January, 2009, Helsinki, Finland
The rhetoric of many national governments and international organisations views lifelong learning as a right for everyone. But what is the reality of lifelong learning – is it a right that is fulfilled in Europe today? How can LLL promote inclusion, empowerment, and democratisation? These will be the central questions discussed at the 11th LLinE Conference.
This conference welcomes paper and poster presentations on research, case studies and projects relevant to the theme. A selection of papers will be published in the LLinE journal in 2009. Deadline for abstracts (200 words): 17 November 2008.
Send your proposal abstract to lline (at) kvs.fi.
Early bird registration deadline 17 November 2008. Registration by 15 December.
Further information: Miisa Holmström, Conference Assistant: conference (at) kvs.fi
www.lline.fi
E-post: Antra.Carlsen(ät)cfl.se

NVL

Millaiseksi luomme tulevaisuuden työelämän?

NVL-konferenssi 21. marraskuuta Akureyrissa
Kansallinen seminaari järjestetään yhteistyönä, johon osallistuvat Símey, Islannin elinikäisen oppimisen keskus, Islannin tasa-arvokeskus, Akureyrin yliopisto ja Islannin innovaatiokeskus.
Kilpailukykyinen elinkeinoelämä on elintärkeä edellytys yhteiskunnalle, joka haluaa luoda kansalaisilleen pysyvää hyvinvoitia. Siksi on tärkeää, että yritysten johdon ja omistajien lisäksi monet muutkin osallistuvat keskusteluun työelämän kehityksestä ja tulevaisuudessa tarvittavasta osaamisesta. Konferenssissa käsitellään mm. NVL:n Tulevaisuuden osaamisen aivoriihen raporttia.
Linkki raporttiin:
www.nordvux.net/download/
2267/ntt_rapport_v2.pdf
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)fraedslumidstod.is

50 hyvää ideaa kestävästä kehityksestä

Konferenssi ”One Small step, Nordic sustainability conference” järjestettiin 16.9. 2008 Odensessa. Kyseessä oli kolmas pohjoismainen kestävän kehityksen konferenssi. Ensimmäinen konferenssi pidettiin Göteborgissa vuonna 2004, toinen Oslossa 2006, ja neljäs tullaan järjestämään Turussa.
Karen Brygmannin reportti Odensesta:
www.nordvux.net/page/738/
nordiskklimakonferens2008.htm
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no

RSS
www.nordvux.net/rss/
468/nvluutisia.htm
 - tämän linkin kautta saat NVL:n uusimman suomenkielisen Uutiskirjeen RSS-tuontina. Lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rss


nmr_fi


Julkaisupäivä: 30.10.2008

NVL:n aloitussivulle