page

Danmark

Budjetissa 143,3 miljoonaa kruunua uusiin koulutushankkeisiin

Vuoden 2009 valtionbudjetissa on varattu rahaa mm. tehostettuun äidinkielenopetukseen, läksynlukutukeen, kouluavustajiin ja toisen asteen sekä korkea-asteen ammattikoulutukseen. Uusilla panostuksilla pyritään saavuttamaan suurimpien puolueiden vuonna 2006 asettama tavoite, että 95 % ikäluokasta suorittaisi toisen asteen nuorisokoulutuksen 50 % toisen asteen jälkeisen jälkeisen tutkinnon.
Varoja myönnetään esimerkiksi hankkeile, joilla tuetaan opiskelemaan hakemista ja opiskelumotivaatiota, kehitetään ammattiopetusta, parannetaan ammatillisen korkeakoulutuksen laatua ja vahvistetaan ohjauksen asemaa. Kokonaistavoitteina on koulutuksen laadun parantaminen, keskeyttämisten vähentäminen ja opiskeluaikojen lyhentäminen. Uusien koulutusmuotojen akkreditoinnin nopeuttamiseksi lisävaroja suunnataan myös akkreditoinnista vastaavalle EVA:lle (Danmarks evalueringsinstitut).
Linkki Tanskan opetusministeriön sivuille
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk

Ammattikoulutuksen arvostusta nostetaan kampanjalla

Tanskan opetusministeriö toteuttaa 15 miljoonaa kruunua maksavan kampanjan, jonka tarkoituksena on saada lisää harjoittelupaikkoja ja parantaa ammattikoulutuksen julkisuuskuvaa.
Kampanjalla halutaan nostaa ammattikoulutuksen arvostusta työnantajien ja nuorten parissa. Tavoitteena on nostaa hakijamäärää ja lisätä oppisopimus- ja työssäoppimispaikkoja. Kampanjasta ovat päävastuussa opetusministeriö ja Tanskan ammattioppilaitosten liitto, mutta siihen osallistuu muitakin koulutusalan ja elinkeinoelämän tahoja.
Linkki Tanskan opetusministeriön sivuille
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk

Lisää kansansivistysvaroja vammaisille

Tanskan valtio suuntaa lisää varoja vammaisten vapaaseen sivistystyöhön. Seuraavan neljän vuoden ajalle on varattu yhteensä 15 miljoonaa kruunua lisärahaa.
Valtionbudjetissa tähän tarkoitukseen on entisestään varattu 4,1 miljoonaa. Tavoitteena on, että vammaisten itsensä maksettavaksi jää entistä pienempi osa osallistumismaksuista. Varoista hyötyy muun muassa nuorille suunnattu työpajamuotoinen opetus (produktionsskole). Työpajaopiskelijoille suunnataan hankkeita, joilla esimerkiksi tuetaan luku- ja kirjoitusvaikeuksista kärsiviä ja lisätään yhteistyötä opiskelijoiden perheiden kanssa.
www.dfs.dk/netavisen/tilskud/merefolkeoplysningtilhandicappede.aspx?umbNl=5787
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk

Tutkimus aikuisten ammatillisista korkeakouluopinnoista

Danmarks evalueringsinstitut, EVA käynnistää vuodenvaihteessa tutkimuksen aikuisten ammatillisista korkeakouluopinnoista (videregående voksenuddannelse, VVU). Tarkoituksena on selvittää, ketkä hakevat 2-vuotisiin VVU-koulutuksiin ja miksi, sekä millaiset tekijät voivat estää potentiaalisia opiskelijoita hakeutumasta koulutukseen. Vaikka potentiaalinen kohderyhmä on suuri, VVU-koulutukseen on osallistunut vuosina 2004–2007 vain noin 15 000 opiskelijaa. Tutkimuksen arvellaan valmistuvan kesällä 2009.
Linkki EVA:n sivulle
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk

FremKom-hanke

FremKom -hankkeessa tutkitaan Pohjois-Jyllannin alueen tulevia osaamistarpeita ja -haasteita. Toteuttajina on kaksi alueen kehityksestä vastaavaa viranomaista, Vækstforum Nordjylland ja Beskæftigelsesregion Nordjylland. FremKom on kehitys- ja pilottihanke, johon osallistuu paljon kumppaneita elinkeino-, työllisyys- ja koulutuspolitiikan alalta. Hanke kartoittaa tämänhetkistä ja tulevaa osaamistarvetta kuudella elinkeinoelämän alalla, joilla työskentelee yhteensä noin 50 % Pohjois-Jyllannin työvoimasta. Lisäksi tavoitteena on selvittää, minkälaista osaamista tulisi kehittää, ja kerätä tietoa jota voidaan käyttää osaamisstrategioiden laatimiseen. Saatuja kokemuksia ja hankeraportteja voidaan käyttää hyödyksi vastaavanlaisten hankkeiden toteuttamiseen muualla.
FremKomista lisää tanskaksi: www.nordvux.net/download/3255/dk_bilaga_fremkom.pdf
Raportit ovat ladattavissa hankkeen toteuttajien kotisivuilta: www.rn.dk/RegionalUdvikling/Erhverv/FremKom
www.brnordjylland.dk
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk

Finland

Vuoden 2008 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot Pohjois-Karjalaan ja Helsinkiin

Opetusministeriö on myöntänyt vuoden 2008 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymälle ja Suomen Liikemiesten Kauppaopisto – Atk-Instituutille. Erityisteemana vuoden 2008 laatupalkintokilpailussa oli työpaikalla tapahtuva oppiminen. Kahdeksannen kerran jaetun laatupalkinnon luovutti opetusministeri Sari Sarkomaa Savonlinnassa 11.11.2008.
Ammatillisen koulutuksen laatupalkintojen tavoitteena on tukea ja kannustaa koulutuksen järjestäjiä ja koulutusorganisaatioita jatkuvaan laadun arviointiin ja kehittämiseen sekä löytää parhaita käytäntöjä myös muiden organisaatioiden oppimisen perustaksi. Lisäksi laatupalkintojen avulla pyritään edistämään ammatillisen koulutuksen tunnettuutta, arvostusta ja vetovoimaa. Ammatillista peruskoulutusta antavat koulutuksen järjestäjät voivat saada laatupalkinnon tunnustuksena toiminnasta ja sen jatkuvasta kehittämisestä, tulosten laadusta sekä esimerkillisestä työstä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä.
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2008/11/laatupalkinto.html?lang=fi
E-post: Ingrid.Ronnow(ät)vsy.fi

Ammatillisen lisäkoulutuksen tulosrahoitus

Opetusministeriö asetti 24.1.2008 virkamiesryhmän, jonka tehtävänä oli 1) valmistella ehdotukset ammatillisen lisäkoulutuksen tuloksellisuusrahoituksen kriteereiksi, 2) laskelmat uusien rahoitusperusteiden vaikutuksista rahoitusjärjestelmään kokonaisuutena ja järjestäjäkohtaisiin valtionosuuksiin sekä 3) luonnokset muutosten vaikutuksista lainsäädäntöön.
Virkamiesryhmä esittää, että ammatillisen lisäkoulutuksen tulosrahoitus otetaan käyttöön vuonna 2010. Tulosrahoituksen osuus olisi 5 % lisäkoulutuksen valtionosuuksien kokonaismäärästä ja tulosrahoituksen osuus valtionosuuden määrästä noin 10 milj. euroa. Tulosrahoituksen perusteena olisi koko tutkinnon suorittaminen. Tulosrahoitus maksettaisiin valmistavan koulutuksen järjestäjälle. Tulosrahoitusjärjestelmän käyttöönotto edellyttää muutoksia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin ja asetukseen Virkamiesryhmä toteaa, että tarvittavan tiedonkeruun valmistelutyö tulee käynnistää välittömästi niin, että tulosrahoituksen perusteena olevat tiedot voidaan kerätä kevään 2009 kustannustietotietokyselyn yhteydessä.
www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2008/
Ammatillisen_lisakoulutuksen_tulosrahoitus.html?lang=fi
E-post: Ingrid.Ronnow(ät)vsy.fi

Island

Yhteistoimintaryhmä etsii lääkkeitä vaikeaan työmarkkinatilanteeseen

Islantia vaivaavien talousvaikeuksien odotetaan johtavan taantumaan ja työttömyyden rajuun kasvuun. Islannin työelämän koulutuskeskus (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, FA) on perustanut erityisen yhteistoimintaryhmän vaikean työmarkkinatilanteen vuoksi.
Ryhmään kuuluu edustajia työntekijä- ja työnantajaliitoista, työvoima- ja koulutusalan viranomaisia sekä muita toimijoita. Ryhmän tavoitteena on:
• seurata yhteiskunnan muutoksia
• pohtia, kuinka mm. ohjausta, aiemman osaamisen tunnustamista ja koulutustarjontaa voidaan hyödyntää parhaiten uudessa tilanteessa
• mitoittaa uudelleen ohjaus-, koulutus- ym. palvelujen tarjontaa tietyille ryhmille tarpeen mukaan.
FA:n erityisenä kohderyhmänä ovat matalasti koulutetut, joista monet menettänevät työpaikkansa talouslaman takia. Koulutuskeskus pyrkii varmistamaan, että näille ihmisille on tarjolla riittävästi aikuiskoulutusta ja muita palveluita.
Arnþrúður Ösp Karlsdóttir
E-post: arnthrudur(ät)frae.is

Ennätysmäärä yliopistotutkinnon suorittaneita 2006–2007

Islannin tilastokeskuksen mukaan maan yliopistoista valmistui lukuvuonna 2006– 2007 ennätysmäärä opiskelijoita. Yliopistotutkinnon suoritti 3521 henkilöä, joka on 4,7 % edellisvuotta enemmän. Valmistuneista 67,4 % oli naisia.
www.hagstofa.is
Arnþrúður Ösp Karlsdóttir
E-post: arnthrudur(ät)frae.is

Norge

Olemmeko valmiita tulevaisuuteen?

Norjan hallitus haluaa kehittää hyvinvointiyhteiskuntaa osallistavammaksi ja solidaarisemmaksi ja lisätä kasvua.
Hallitus valmistelee suurkäräjäilmoitusta, jonka otsikkona on Forberedt på framtida (Valmiina tulevaisuuteen). Ilmoituksta varten selvitetään mm. tulevaisuuden tieto- ja taitotarpeita ja koulutuksen ja työelämän tarpeiden yhteensovittamista. Lisäksi tarkastellaan, miten formaalin koulutusjärjestelmän ulkopuolella hankittua osaamista arvioidaan.
Lisää aiheesta Norjan hallituksen sivuilla
Pohjoismainen raportti tulevaisuuden osaamisesta: www.nordvux.net/download/2623/ntt_rapport.pdf
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no

Ympäristötieteelle lisää näkyvyyttä

Norjan hallitus valmistelee parhaillaan luonnon monimuotoisuutta koskevaa lakiehdotusta. Tarkoituksena on saada aikaan laki, joka määrää, että ympäristöhallinnon on pohjauduttava tutkimustietoon.
Monimutkaisten ympäristöhaasteiden ratkaiseminen edellyttää asianmukaista tietoa. Tutkijoiden ääntä tarvitaan ympäristökeskustelussa, totesi valtiosihteeri Heidi Sørensen avatessaan Miljø 2015 -ohjelmaa käsittelevän tutkijakonferenssin marraskuussa. Ohjelman tarkoituksena on selvittää, millaista uutta tietoa ympäristöasioissa tarvitaan, ja tukea sekä laajentaa ympäristötiedettä tieteenalana.
Linkki Forskningsrådetin sivuille
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no

Sverige

Ammattikorkeakouluvirasto Västeråsiin

Nyt on varmistunut, että uutta ammattikorkeakoulujärjestelmää (Yrkeshögskolan) hallinnoiva virasto sijoitetaan Västeråsiin. Kaupungissa ei toistaiseksi ole yhtään valtion virastoa. Lisäksi virasto saa sivukonttorin Hässleholmiin, jossa tällä hetkellä toimii kvalificerad yrkesutbildning -koulutusta (KY) hallinnoiva virasto.
– Västerås tarjoaa hyvät edellytykset uuden viraston toiminnalle. Se on vanha teollisuuskaupunki ja siellä on korkeakoulu, opetusministeri Jan Björklund toteaa.
Ruotsissa on tällä hetkellä erilaisia toisen asteen jälkeisiä ammattikoulutusmuotoja, jotka eivät kuulu korkeakoulusektoriin. Näitä ovat mm. KY-koulutus ja täydennyskoulutus. Ruotsin hallitus aikoo esittää näiden koulutusmuotojen kokoamista ammattikorkeakoulu-nimikkeen alle. Tavoitteena on selkeyttää koulutusmuotojen asemaa, helpottaa laadunvalvontaa ja parantaa opiskelijoiden oikeusturvaa Ammattikorkeakoulu aloittaa näillä näkymin toimintansa 1. heinäkuuta 2009, ja siellä tulee työskentelemään yhteensä noin 55 henkilöä. www.newsdesk.se/view/pressrelease/yrkeshoegskolemyndigheten-till-vaesteraas-251599  
E-post: Antra.Carlsen(ät)cfl.se

Kansallinen oppisopimustoimikunta valittu

Jan Björklund nimitti 4. marraskuuta Ruotsin kansallisen oppisopimuskoulutustoimikunnan jäsenet ja puheenjohtajan.
Toisen asteen oppisopimuskoulutusta alettiin järjestää syksyllä 2008. Toimikunnan tehtävänä on toimia oppisopimuskoulutuksen neuvoa-antavana elimenä, edistää työssäoppimiskokeilujen järjestämistä ja vaikuttaa sitä kautta koulutuksen laatuun ja sisältöön. Toimikunnan puheenjohtajaksi nimitettiin Ruotsin kouluviraston pääjohtaja Per Thullberg. Hän on historian professori ja on aiemmin toiminut mm. Södertorns högskolan rehtorina.
www.regeringen.se/sb/d/10408/a/114888
E-post: Antra.Carlsen(ät)cfl.se

Åland

Uudet säännöt kansansivistystyön maakunta-avustusten myöntämiseen

Ahvenanmaan maakunnan hallitus on laatinut uuden lakiesityksen sivistysliitoille myönnettävistä maakunnan avustuksista.
Esityksen mukaan avustus olisi korkeintaan 85 % sivistysliiton hyväksyttävistä kuluista. Avustus on tarkoitettu kattamaan kuluja, jotka aiheutuvat hallintotoiminnasta, opintopiireistä ja kursseista sekä kansansivistystoimintaan liittyvistä kehitys- ja muista hankkeista. Lisäksi liitot voivat saada avustusta luentojen ja seminaarien järjestämiseen. Myös tavoitteet, joita maakunta haluaa avustuksilla tukea, on muotoiltu uudelleen esityksessä. Tavoitteena on edistää elinikäistä oppimista, aktiivista kansalaisuutta ja demokratiaa sekä kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Saadakseen avustusta sivistysliittojen toiminnan tulee edistää näitä asioita.
Aiheesta lisää...
Viveca Lindberg
E-post: vivve(ät)living.ax

Färöarna

Färsaarilla pohditaan koulun kehittämistä

Färsaarten PISA-tulokset olivat erittäin huonoja verrattuna muihin Pohjoismaihin, ja saarilla on käyty keskustelua koulujen ongelmista ja kehittämisestä. Syinä kehnoihin oppimistuloksiin on mainittu puutteellinen opettajankoulutus, huonosti varustetut kirjastot ja koulujen riittämätön varustetaso. Huonoon koulumenestykseen vaikuttaa myös se, että koulutusta ei arvosteta Färsaarilla.
Nykyaikaiseen osaamisyhteiskuntaan on pitkä matka perinteisestä yhteiskunnasta, jossa monet saavat edelleen elantonsa kalataloudesta. Siksi Färsaarilla aiotaan panostaa entistä enemmän kouluun ja opettajankoulutukseen. Myös yliopistosektoria kehitetään: sairaanhoito-oppilaitos ja opettajakorkeakoulu liitetään yhteen yliopiston kanssa uudeksi Färsaarten yliopistoksi (http://setur.fo/en/university/).

 

Lähde: Tjaldur tidindi 2008,  julkaisija Tjaldur – Ystävyysseura Suomi - Färsaaret ry. Teksti: Martina Huhtamäki

E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi

Europa

Kulttuuriperintö kaikkien ulottuville

20. marraskuuta avattiin Euroopan yhteisen kulttuurin ja historian verkkosivusto Europeana. Sivustolla on jo kaksi miljoonaa digitoitua teosta, ja lisää aineistoa tulee päivittäin arkistoista, kirjastoista ja museoista eri puolilta Eurooppaa. – On vaikeaa tajuta, kuinka hienon mahdollisuuden sivusto antaa opiskelijoille, taiteenharrastajille ja tutkijoille, jotka voivat nyt tutkia kaikkien jäsenmaiden kulttuuriaarteita internetissä, Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso ylisti.
www.europeana.eu
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Mer om: bibliotek, databas

NVL

Seminaarista apua Nordplus-hakemusten kirjoittamiseen

CIRIUS ja NVL tarjoavat ohjausta Nordplus Aikuiskoulutus -hankehakemusten kirjoittamiseen.

Puiteohjelman seuraava hakukierros loppuu 1. maaliskuuta 2009. Järjestäjät haluavat korostaa, että seminaarissa ei tehdä esikarsintaa vaan annetaan ohjausta hyvän hakemuksen kirjoittamiseen.
Seminaarissa on noin 30 paikkaa. Osallistumiskriteerit ovat seuraavat:
1. Hankeidea liittyy vuodelle 2009 määriteltyihin painopistealueisiin.
2. Hankekumppanit on löydetty.
3. Hankeidea on kehitelty valmiiksi.
Aika: 2. helmikuuta 2009 klo 10–15
Paikka: CIRIUS, Fiolstræde 44, Kööpenhamina
Seminaariin osallistuminen on ilmaista, mutta osallistujat maksavat matka- ja majoituskustannukset itse. Tarkempia tietoja ohjelmasta ja ilmoittautumisesta saat joulukuussa NVL:n ja Ciriuksen kotisivuilta. Voit myös tilata ne suoraan jo nyt Benedikta Harrisilta, bha(ät)ciriusmail.dk.

HUOM! Vapaan Sivistystyön Yhteisjärjestö myöntää anomuksesta matka-apurahoja pohjoismaisiin kokouksiin ja seminaareihin osallistuville henkilöille, jotka työskentelevät vapaan sivistystyön oppilaitoksissa tai järjestöissä. Lisätietoja: www.vsy.fi/index.php?k=10195

E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Mer om: projekt

RSS
www.nordvux.net/rss/
468/nvluutisia.htm
 - tämän linkin kautta saat NVL:n uusimman suomenkielisen Uutiskirjeen RSS-tuontina. Lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rss


nmr_fi


Julkaisupäivä: 27.11.2008

NVL:n aloitussivulle