page

Danmark

Matalasti koulutettujen koulutustarpeita selvittänyt neuvosto lakkautetaan

Tanskan parlamentti hyväksyi 4. joulukuuta lakiesityksen matalasti koulutettujen lisäkoulutusneuvoston (KFU) lakkauttamisesta. Neuvosto lopettaa toimintansa 1. tammikuuta 2009. Sen tehtävänä on ollut neuvoa opetusministeriä matalasti koulutettujen koulutustarpeista.
KFU:n tehtävät siirtyvät kahdelle jo olemassa olevalle neuvostolle: Ammattisuuntautuneen aikuis- ja jatkokoulutuksen neuvostolle ja ammatillisen peruskoulutuksen neuvostolle.
LINKKI
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk

DFS:n konferenssissa kuultiin hyviä kokemuksia kulttuurikohtaamisista

Etniset vähemmistöt eivät tällä hetkellä juurikaan osallistu vapaaseen sivistystyöhön, mutta tilannetta voidaan muuttaa. Tanskan kansansivistystyön kattojärjestö Dansk Folkeoplysnings Samråd järjesti jäsenilleen konferenssin, jonka otsikkona oli ”Kulttuurikohtaamisia ja kulttuurienvälistä osaamista”.
Kollekollessa järjestetyssä konferenssissa kuultiin monta innoittavaa esimerkkiä myönteisistä kokemuksista. Vapaan sivistystyön eri osa-alueilla toimivat jäsenjärjestöt esittelivät erityyppisiä hankkeita, jotka liittyvät kulttuurikohtaamisiin kansansivistystyössä.
Linkki DFS:n sivuille.
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk

Sophia – tieteen ja tutkimuksen ajatushautomo

SOPHIA on demokraattisiin ja humanistisiin arvoihin pohjautuva foorumi, joka tekee strategisia analyyseja opetukseen ja koulutukseen liittyvistä tekijöistä. Tavoitteena on kartoittaa tämänhetkisiä kehityssuuntauksia ja oppilaitoksiin suuntautuvia kehitysvaatimuksia sekä tarvittaessa analysoida harkitusti vaihtoehtoisia kehitysmahdollisuuksia.
Sophia on rakentava ja kriittinen vastavoima Tanskan nykyisen hallituksen ajamalle koulutuspolitiikalle. Akateemisesti koulutettujen ammattiyhdistyksen lehden Magisterbladetin joulukuun numerossa Sophia-ajatushautomon johtaja Pia Kjeldsen toteaa muun muassa: ”Venstren ja konservatiivien hallituksen uusliberaali koulutusuudistus on rapauttamassa hyvinvointiyhteiskunnan perustaa: demokraattisesti koulutettuja kansalaisia, jotka ajattelevat yhteisön hyvää. Sen sijaan meitä odottaa individualismin ja epäluottamuksen leimaama yhteiskunta.”
www.sophia-tt.org
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk

Finland

Maahanmuuttajien opiskeluasenteet myönteisiä

Opetushallitus on tutkinut Suomessa asuvien maahanmuuttajanuorten koulutustilannetta. Maahanmuuttajaoppilaiden osaaminen on heikompaa kuin suomenkielisen vertailuryhmän, mutta suhtautuminen opiskeluun on myönteisempää.
Raportin mukaan maahanmuuttajien opetusjärjestelyissä eri viranomaisten yhteistyö kangertelee. Taloudellisia resursseja pidetään riittämättöminä eikä sopivia opettajia aina löydetä. Myös kodin ja koulun yhteistyö koetaan toisinaan pulmalliseksi.
Kaikilla maahanmuuttajaryhmillä lukio on ollut yleisempi toisen asteen koulutusvaihtoehto kuin ammatillinen koulutus. Maahanmuuttajaoppilaat pyrkivät ja myös pääsevät lukioon keskimäärin heikommin arvosanoin kuin kantaväestöön kuuluvat.
Toisen asteen tutkinnon suorittaneet maahanmuuttajanuoret ovat keskimäärin heikommassa asemassa kuin tutkinnon suorittaneet kantaväestöön kuuluvat. Ilman tutkintoa olevat suomalaisnuoret työllistyvät paremmin kuin ilman toisen asteen tutkintoa olevat vieraskieliset nuoret.
www.oph.fi/page.asp?path=1,434,88119
E-post: Ingrid.Ronnow(ät)vsy.fi
Mer om: invandrare

Menestyksellistä hakevaa toimintaa Nosteessa

Noste-ohjelmassa on järjestetty aikuiskoulutusta toisin kuin aiemmin. Ohjelmassa on tehty kohde-ryhmän aktiivista etsintää, ns. hakevaa toimintaa. Tämä on yleensä ollut kouluttajien jalkautumista oppilaitosten ulkopuolelle, yrityksiin ja työpaikoille, missä on päästy henkilökohtaiseen kasvotusten tapahtuvaan vuorovaikutukseen kohderyhmän kanssa. Ohjelman aikana on panostettu opiskeluvalmiuksien tukemiseen opiskeluvaikeuksien ehkäisemiseksi sekä ohjaukseen ja neuvontaan.
Hakevalla toiminnalla on pystytty näiden vuosien aikana tavoittamaan sitä väestön osaa, joka on sekä ikänsä että aikaisemman pohjakoulutuksensa puolesta heikoimmin koulutukseen innostuvaa. Koulutuksen on 1.12.2008 mennessä aloittanut noin 24 000 henkilöä ja saman ajanjakson kuluessa he ovat suorittaneet noin 15 600 ammatillista tutkintoa, ammatillista osatutkintoa, tietokoneen ajokorttia tai ajokortin osia.  Ruotsinkielisessä koulutuksessa aloittaneiden määrä on 854 ja tutkintoja sekä tutkintojen osia on tullut suoritetuksi 427.
Ohjaukseen ja neuvontaan panostamalla on voitu vähentää opiskelun vaikeutumista ja keskeyttämistä. Arvioinnin mukaan Noste-opiskelijat ovat keskeyttäneet opiskelunsa keskimääräistä harvemmin kuin muut aikuisopiskelijat.
Vuonna 2003 alkaneen Noste-ohjelman tavoitteena on ollut lisätä vähiten koulutusta saaneiden aikuiskoulutukseen osallistumista. Koulutustarjontaa ja mahdollisuuksia on lisätty 30-59 –vuotiaille työelämässä oleville aikuisille, joilla on enintään perusasteen tutkinto sekä niille 25 vuotta täyttäneille, joiden perusasteen tutkinto on jäänyt kesken. Ohjelmaa toteutetaan valtakunnallisesti eri puolilla Suomea. Noste on opetusministeriön aikuiskoulutuksen interventio, jota toteutetaan kolmikantayhteistyönä ja lääninhallitusten hallinnoimana. Koulutuksen järjestäjät ovat verkostoituneet alueellisiksi ja maakunnallisiksi verkostoiksi, joissa on ylitetty oppilaitosmuotojen rajoja ja verkostoiduttu myös työelämän järjestöjen kanssa.
Koulutus on maksuton osallistujille. Noste-ohjelma päättyy 31.12.2009.
Lisätietoja: projektipäällikkö Marja Pakaste puh. 0400 693 887, marja.pakaste(ät)laaninhallitus.fi
www.noste-ohjelma.fi
E-post: Larry.Karkkainen(ät)kansanopistot.fi

Island

Islannin puheenjohtajakausi Pohjoismaiden ministerineuvostossa alkaa 1. tammikuuta 2009

Pohjoismaisen yhteistyön voima perustuu muun muassa joustavaan, sektorienväliseen yhteistyöhön. Siksi Islannin opetus-, koulutus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt laatia koulutuksen, tutkimuksen ja kulttuurin alalle yhteisen puheenjohtajakauden ohjelman, jonka tunnuslauseena on koulutus, luovuus ja yrittäjyys globalisaation aikakaudella. Pohjoismaiden sopeutumiskyky, innovatiivisuus ja aloitteellisuus muutostilanteissa pohjautuvat kulttuuriin. Myös monialaisella yhteistyöllä ja luovuuden, kulttuurin sekä elinkeinoelämän välisillä yhteyksillä on keskeinen merkitys pohjoismaiselle innovaatiotoiminnalle. 
Pohjoismainen yhteenkuuluvuuden tunne ja vuosikymmenten menestyksekäs yhteistyö pohjautuvat yhteisiin arvoihin ja kulttuuriseen perustaan, joita on tärkeä vaalia. Tästä johtuen Islanti pyrkii jalostamaan avainsanojen koulutus, luovuus ja kulttuurinen osaaminen alle
kokoamansa koulutus-, tutkimus- ja kulttuurialan panostukset innovaatioiksi ja aloitteiksi. Lisäksi Islanti aikoo seurata pohjoismaista kielipolitiikkaa ja tukea hanketta, jonka avulla pyritään lisäämään pohjoismaalaisten kiinnostusta ymmärtää toistensa kieliä ja kulttuuria. Näin pyritään vahvistamaan maiden keskinäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Islannin puheenjohtajakauden ohjelma koulutuksen, tutkimuksen ja kulttuurin alalta on julkaistu islanniksi, tanskaksi ja suomeksi sekä Islannin kulttuuri- ja koulutusministeriön sivuilla että Pohjoismaiden ministerineuvoston sivuilla.
www.menntamalaraduneyti.is
http://www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2008:753
Arnþrúður Ösp Karlsdóttir
E-post: arnthrudur(ät)frae.is
Mer om: forskning, språk

Norge

Osaaminen ja tutkimus vahvistavat uutta ajattelua

Norjan hallitus antoi joulukuussa suurkäräjäilmoituksen innovaatiotoiminnasta. Esityksessä ehdotetaan erilaisia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on antaa ihmisille mahdollisuus kehittää ja käyttää resurssejaan ja osaamistaan.
Elinkeino- ja työministeri Brustad  korostaa, että toimiva hyvinvointijärjestelmä luo perustan innovaatioille ja arvonmuodostukselle. Lisääntynyt arvonmuodostus rahoittaa puolestaan uusia, entistä parempia hyvinvointipalveluja. Niinpä arvonmuodostus ja hyvinvointi kulkevat käsi kädessä ja tukevat toisiaan. Ilmoituksessaan hallitus sanoo haluavansa edistää luovaa yhteiskuntaa, jossa luovat ihmiset työskentelevät luovissa organisaatioissa. Tähän pyritään pitkäjänteisellä osaamisen rakentamisella.
Lue lisää...
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no

Monikulttuurisuus kilpailuetuna

Joulukuun alussa Lørenskogin kunnalle myönnettiin vuoden 2008 monikulttuurisuuspalkinto. Kunnan työntekijöistä 11,2 % on vähemmistötaustaisia.
Palkittu kunta pyrkii johdonmukaisesti  ja suunnitelmallisesti edistämään monikulttuurisuutta. Lørenskogin kunta saa tuomaristolta kehuja siitä, että monikulttuurisuus toteutuu kuntasektorin kaikilla tasoilla. Lørenskogissa monikulttuurisuus nähdään kilpailuetuna, ja  osaavaa työvoimaa pyritään rekrytoimaan ensisijaisesti kunnan omien asukkaiden joukosta. Suuri osa lørenskogilaisista on vähemmistötaustaisia, ja tätä voimavaraa halutaan hyödyntää aktiivisesti. Vuonna 2007 Lørenskogin kunta toteutti oman hankkeen, jonka tavoitteena oli maahanmuuttajien rekrytointi, ja tulokset olivat huomattavia. Tuomaristo perustelee valintaansa muun muassa sillä, että monikulttuurisuuteen panostetaan Lørenskogissa sekä pienissä, muutaman työntekijän yksiköissä että suurissa yksiköissä. Lørenskog on hyvä esimerkki siitä, että monikulttuurisuustyöstä on hyötyä, että se tuottaa lisäarvoa ja rakentaa parempaa yhteiskuntaa. Monikulttuurisuuspalkinnon myöntää Työ- ja osallisuusministeriö yhdessä työelämäosapuolten kanssa.
Lue lisää...
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no

Norjalaiset haluavat lisää koulutusta

Voxin tuoreen tutkimuksen mukaan 58% työssäkäyvistä norjalaisista haluaisi lisää koulutusta.
Parempi palkka ja mahdollisuus vaativampiin työtehtäviin ovat tärkeimpiä koulutukseen osallistumisen syitä. Yli puolet väestöstä kokee kuitenkin, että heidän osaamisensa ylittää työn vaatimukset – paitsi vieraiden kielten ja tietotekniikan alueilla. Tutkimus osoittaa myös, että aikuisille suunnatusta opintotarjonnasta pitäisi tiedottaa paremmin. Vain 13 % kyselyyn vastanneista tiesi, että aiemmin hankitusta osaamisesta voi saada todistuksen ja että opiskeluaikaa voidaan lyhentää sen perusteella. Alla linkki vuoden 2008 Vox-barometriin.
Lue lisää...
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no

Lisärahoitusta ammattikorkeakoululle ja toisen asteen ammatilliselle aikuiskoulutukselle

Ruotsin hallituksen niin kutsuttu kriisipaketti vuodelle 2009 on suuruudeltaan 8,3 miljardia kruunua. Siihen sisältyy mm. lisää aloituspaikkoja ammattikorkeakouluun ja aikuisten toisen asteen ammattikoulutukseen. Lisäksi hallitus esittää, että oikeus korkeampaan opintotukeen ulotettaisiin koskemaan suurempaa osaa toisen asteen ammatillisessa aikuiskoulutuksessa opiskelevista.
Vuosina 2009–2011 ammattikorkeakoulupaikkoja lisätään yhteensä 4000:lla. Aikuisten toisen asteen ammattikoulutukseen (lukiokoulun ammattilinjat) tulee vuosina 2009–2011 yhteensä 8700 lisäpaikkaa. Paikkoja lisätään eri koulutusohjelmiin työmarkkinoiden tarpeiden mukaisesti. Osa lisärahoituksesta suunnataan ammattikoulutusohjelmiin sisältyvään ruotsinopetukseen.
Vuosina 2009–2010 yli 25-vuotiaat, joilta puuttuu toisen asteen tutkinto, saavat korkeampaa opintotukea. Tällä pyritään lisäämään ammatilliseen toisen asteen aikuiskoulutukseen hakevien määrää
www.regeringen.se/content/1/c6/11/70/36/d1380200.pdf
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se

Sverige

Esitys uudesta arvosteluasteikosta

Hallitus on antanut valtiopäiville esityksen uudesta, kuusiportaisesta arvosana-asteikosta.
Käytössä on viisi hyväksyttyä arvosanaa (A–E) ja yksi hylätty (F). Jos suoritusta ei voida arvostella runsaiden poissaolojen takia, todistukseen merkitään viiva. Arvosana-asteikko on tavoitepohjainen. Ylimmälle, keskimmäiselle ja alimmalle hyväksytylle arvosanalle (arvosanat A, C ja E) määritellään kansalliset arviointikriteerit. Jatko-opintoihin pyrittäessä arvosanasta E saa 10 pistettä, ja pistemäärä nousee 2,5:llä jokaista arvosanaporrasta kohden. Arvosanasta A saa siis 20 pistettä. Hylätystä suorituksesta saa 0 pistettä. 
Esitys koskee peruskoulua ja lukiokoulua sekä näiden aikuiskoulutusmuotoja. Hallitus arvioi, että uusi arvosteluasteikko voidaan ottaa käyttöön peruskoulussa ja lukiokoulussa lukuvuonna 2011–2012.
www.regeringen.se/sb/d/10408/a/115030
www.regeringen.se/sb/d/10003/a/115617
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se

Korkeakoulutuksella työllistyy

Korkea-asteen perus- tai jatkotutkinnon kolme vuotta sitten suorittaneista jopa 95 % oli työssä huhtikuussa 2008. Tiedot ovat peräisin Ruotsin tilastokeskuksesta. Suurin osa oli myös hakeutunut koulutustaan vastaavaan työhön. Tutkituista Ruotsissa syntyneiden työllisyys oli 96 %, eli korkeampi kuin ulkomailla syntyneiden työllisyysaste, joka oli 90 %. Ulkomailla syntyneiden miesten työllisyysaste oli 86 %.
Naiset ja miehet olivat työllistyneet yhtä hyvin korkea-asteen perustutkinnon suoritettuaan. Naiset työskentelivät kuitenkin useammin koulutustaan vastaavalla alalla kuin miehet. Humanistisia tieteitä ja taideaineita opiskelleet ja 3-vuotisen insinööritutkinnon suorittaneet työskentelivät muita useammin eri alalla kuin se, jota olivat opiskelleet.
Lue lisää... (pdf)
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se

Kansanopistojen valtionosuudet nousevat

Kansanopistojen valtionosuuksia on nostettu. Opiskelijaviikon arvo on noussut 1410:stä 1435 kruunuun. Lisäksi Göteborgin ja Sjövikin kansanopistot saavat kumpikin 840 000 kruunua aiemmin aloitettujen kokeilujen jatkamiseksi vuonna 2009. Rahoilla järjestetään romaneille ja muslimeille suunnattuja kansanopistokursseja. Jokaiselle kansanopistolle on myös myönnetty 100 000 kruunua laatutyöhön.
www.folkbildning.se
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Mer om: folkbildning

NVL

Nordplus Aikuiskoulutus -tiedotustilaisuus 14. tammikuuta 2009

Tilaisuus on nähtävissä suorana lähetyksenä netissä ja kaikissa Ruotsin oppimiskeskuksissa.
Paikka: kaikki Ruotsin oppimiskeskukset, jotka ovat ilmoittaneet halukkuutensa järjestää tiedotustilaisuuden tiloissaan.
Aika: 14.1.2009 klo 14.00–16.00
Pohjoismaiden ministerineuvosto tukee lähetystä NVL:n strategisten varojen kautta.
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Mer om: projekt

Kirjoitusseminaari Tanskassa

2. helmikuuta 2009 klo 10.00–15.00, paikka: CIRIUS, Fiolstræde 44, Kööpenhamina
CIRIUS ja NVL tarjoavat ohjausta potentiaalisille Nordplus Aikuiskoulutus -hankerahoituksen hakijoille. Nordplus Aikuiskoulutus -ohjelman seuraava hakuaika päättyy 1.3.2009. 
Seminaarissa on noin 30 paikkaa. Osallistumiskriteerit ovat seuraavat:
1. Hankeidea liittyy vuodelle 2009 määriteltyihin painopistealueisiin.
2. Hankekumppanit on löydetty.
3. Hankeidea on kehitelty valmiiksi.
E-post: Antra.Carlsen(ät)ky.se
Mer om: projekt

RSS
www.nordvux.net/rss/
468/nvluutisia.htm
 - tämän linkin kautta saat NVL:n uusimman suomenkielisen Uutiskirjeen RSS-tuontina. Lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rss


nmr_fi


Julkaisupäivä: 18.12.2008

NVL:n aloitussivulle


God Jul och Gott Nytt År

Glædelig Jul og Et Godt Nytår

Gleðileg jól og farsælt komindi ár

Juullimi Ukiortaassamilu Pilluaritsi

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

God Jul og Godt Nyttår

Gledilig Jól og Gott Nyttár

Buorit Juovllat ja Lihkolaš Oðða Jagi

Merry Christmas and Happy New Year