page

Resultat från NVL:s nätverk
2005-2008


Den nordiska vuxenutbildningsscenen är i konstant förändring och därför skall NVL:s nätverksarbete också vara dynamiskt och lyfta fram de mest prioriterade frågorna i Norden. Synergieffekter mellan det nordiska och nationella eftersträvas i alla nätverk och arbetsgrupper. NVL:s nätverk som uppfyllt sitt syfte och uppdrag avslutas, andra kommer att fortsätta samarbetet inom NVL, Nordplus Vuxen eller på självständig basis.

Under perioden 2005 – 2008 har NVL initierat, koordinerat och get stöd till 18 nätverk och arbetsgrupper som faller under följande kategorier: expertnätverk, professionella/tematiska nätverk och arbetsgrupper.

De aktiva nätverken och arbetsgrupperna vars arbete pågår under 2009 fortsätter sina aktiviteter inom NVL:s målområden. Deras arbete kan följas enligt nätverkstyp under sidan NVL:s nätverk och arbetsgrupper.

Åtta nätverk och arbetsgrupper har avslutat sitt uppdrag/ avslutar under våren 2009. Resultat från dessa nätverk presenteras här till vänster.


Visby hamn, foto: Johannes Jansson /norden.org
Visby hamn, foto: Johannes Jansson /norden.org