page

Danmark

De nye erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser

Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK) igangsætter en ny undersøgelse for Nordisk Ministerråd om integration af indvandrere gennem voksen- og efteruddannelse.
Undersøgelsen gennemføres som en sammenlignende analyse af forhold i de nordiske lande, og skal undersøge om indvandrere og efterkommere gennem voksen- og efteruddannelse bliver bedre integreret og opnår en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet.
Undersøgelsen sker i samarbejde med Åbo Akademi, Islands Universitet, Göteborgs universitet, NTNU
Undersøgelsen afsluttes med udgangen af 2009.
Læs mere www.ncfk.dk/site.aspx?p=112&newsid1=7764
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk

Folkeoplysningen og det folkelige engagement betydning for samfundsudvikling er vigtig

Udtrykker en række medlemmer i partiet Venstres folketingsgruppe. I oplægget ”Det folkelige engagements betydning” beskrives folkeoplysningens vigtige rolle i forbindelse med at opretholde og udvikle et frit, åbent og demokratisk samfund i en globaliseret verden.
Oplægget er et slags værdipolitisk manifest, der skal sende et signal til befolkningen om, at samfundet har brug for deres engagement. Det skal sendes bredt ud i Venstres kreds som et inspirationskatalog. Et af de få konkrete tiltag er en revidering af folkeoplysningsloven, der skal være mere fleksibel. Samtidig nedsætter regeringen et folkeoplysningsudvalg, der skal sætte fokus på det folkelige engagement. Men ellers er det helt bevidst, at oplægget ikke er konkret. Det skal tjene som et indspark i værdidebatten.
www.venstre.dk/fileadmin/venstre.dk/main/
files/oplaeg/Folkeoplysningsoplaeg-2008.pdf
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk

De nye erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser

Sorø-mødet 2008 følges op af en publikation, der du kan blandt andet læse om koblingen mellem teori og praksis i erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne, branding af uddannelserne, arbejdsmarkedets behov og internationalisering.
www.uvm.dk/08/ident.htm?menuid=6410
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk

Finland

Yrkeshögskolelagen ut på remiss

Ett utkast med förslag till ändring av yrkeshögskolelagen har sänts på remiss till intressentgrupperna för utlåtande.
Syftet med förslaget till ändring av yrkeshögskolelagen är att lagen skulle vara enhetlig med den nya universitetslagstiftningen, som är under beredning. Dessutom föreslås en del andra ändringar, vilka inte direkt hör samman med universitetslagsreformen.
Lagen föreslår att man förtydligar positionen av examen som avläggs i yrkeshögskolor. Begäran om utlåtande (pdf nedan) samt Utkast till förslaget (pdf nedan) kan läsas på undervisningsministeriets webbplats. Svar på remissen önskas senast 7.11.
E-post: Ingrid.Ronnow(ät)vsy.fi

Fördubbling av förberedande lärokurser före grundläggande utbildning för invandrare

Regeringen föreslår att den förberedande undervisning som ordnas för invandrare före den grundläggande utbildningen fördubblas.
Enligt propositionen utvidgas den undervisning som förbereder för grundläggande utbildning från nuvarande lärokurser på ett halvt år till att motsvara ett års lärokurs. Regeringen beslutade om innehållet i lagen om grundläggande utbildning samt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet på måndagen den 15 september. Republikens president har för avsikt att också ge propositionen till riksdagen på måndagen.
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2008/09/
mamu_valmistava_opetus.html?lang=sv

E-post: Ingrid.Ronnow(ät)vsy.fi

Island

Udgivelse af den islanske unddannelsesfordeling ÍSNÁM2008

Hagstofa Íslands- Islands Statistik udgiver den islandske lærings- og uddannelsesfordeling ÍSNÁM2008. ÍSNÁM2008 viser fordeling i uddannesle ifølge den internationale fordelingkode ISCED97. I håndbogen findes der definitioner af de forskellige uddannelsestrin og områder. På Islands statistiks hjemmeside vises fordeling af undervisning fra folkeskolen i det traditionelle skolesystem i årene 1997 til 2007 ifølge ÍSNÁM2008.
Ved inledning af ÍSNÁM2008 har undervisnings- og kulturafdelingen til Islands statistik udført fordelingen af undervisningsystemet i samarbejde med Undervisningsminiseriet. Et samarbejde har også været med de internationale organisationer, Island samarbejder mest med, dvs. OECD, Eurostat og UNESCO.
Tal om det islandske uddannelsessystem ifølge ÍSNÁM2008 kan findes på Islands statistiks hjemmeside, dv. Oplysninger om antal elever eftir trin og områder.
Håndbogen om ÍSNÁM2008 fordelingen kan hentes gratis på hjemmeside
Arnþrúður Ösp Karlsdóttir
E-post: arnthrudur(ät)frae.is

Norge

60 år i læringens tjeneste

Seniordiskusjonen går høyt i de nordiske landene. Har de ”gamle” kompetanse nok til å fortsette i arbeidslivet?
Folkeuniversitetet i Norge feirer i disse dager sine 60 år og går framtida optimistisk i møte.
Folkeuniversitetet er en svært aktiv senior med nok endringskompetanse til å stå på i mange år til. Dette ble bekreftet  på den nordiske jubileumskonferansen på Voksenåsen i Oslo.
Temaer som;  Hvilken kompetanse trenger vi i framtidas Norden? Globaliseringen og dens utfordringer for voksnes læring og arbeidsmarkedets kompetansebehov ble belyst og diskutert. Både næringslivets aktive direktør, Sigrun Vaageng og Utdanningsminister Tora Aasland erklærte sin tiltro til studieforbundenes viktige rolle i et framtidsrettet lærende samfunn.
www.fu.no
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no

Fortsatt behov for basiskompetanse i arbeidslivet

Millioner i tilskudd til opplæring på arbeidsplassen. Tilskuddet gjelder lesing, skriving, regning og data.
430 000 voksne i Norge har for svake ferdigheter i lesing og tallforståelse. 27 prosent av befolkningen behersker ikke data. Mange opplever ikke selv at de har et opplæringsbehov og risikerer å falle utenfor ved omstillinger. Dette viser norske og internasjonale undersøkelser.
Derfor er det for 2009 bevilget 27 millioner til gode samarbeidsprosjekter som kan øke basiskompetansen i arbeidslivet. VOx administrerer ordningen og du kan lese mer her:
www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=1674
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Mer om: baskunskaper

Viktige tiltak for fag- og yrkesopplæringen

Karlsen-utvalget for fag- og yrkesopplæringen overleverte 20. oktober sin rapport ”Fagopplæring for framtida” til Kunnskapsdepartementet.
Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell understreket at selv om fag-og yrkesopplæringen i Norge allerede er veldig bra, må det hele tiden jobbes for bli enda bedre.
”Vi har en tendens til å undervurdere fag- og yrkesopplæringen, og det må det bli slutt med. Dette er utdanninger av topp kvalitet som gir høy kompetanse til mange forskjellige og svært viktige yrker”, sa kunnskapsminister da han fikk overrakt rapporten av utvalgsleder Rolf Jørn Karlsen.
Rapporten  foreslår 80 forskjellige tiltak . Mange av dem handler om å hindre frafall fra utdanning, som er en av de største utfordringene vi har. ”Jeg håper arbeidet vårt kan føre til konkrete tiltak, slik at et betydelig antall elever kan få et bedre liv”, sa Karlsen i sin presentasjon av rapporten. Rapporten finner du her:
www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/NOUer/2008/nou-2008-18.html?id=531933
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no

Sverige

Regeringen satsar på långtidsarbetslösa

I årets höstbudget presenteras utformningen av jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas. Syftet med denna är att deltagarna ska få arbetslivserfarenhet och en möjlighet till arbetsgemenskap och delaktighet. Arbetsförmedlingen ska ges ett uppdrag att bilda en anordnargrupp, med ESF-rådet som en viktig aktör, bestående av sociala företag, kommuner, landsting och statliga myndigheter m.fl., för att säkerställa att det finns tillräckligt med sysselsättningstillfällen. Deltagarna kan få sysselsättning på alla typer av arbetsplatser, såsom sociala företag, privat näringsliv, kommuner m.fl. Tredje fasen inträder efter 450 ersättningsdagar i jobb- och utvecklingsgarantin.
www.regeringen.se/sb/d/8271/fromdepartment/
8270/pressitem/110638#anc110638
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se

Skolutveckling

Utvecklingsfrågorna har återigen tagit plats i Skolverket efter det att Myndigheten för skolutveckling lagts ner. Med uppföljning, utvärdering, styrning och utveckling ska det nya Skolverket fortsätta att bevaka läget i skolan och genomföra kommande reformer.
www.skolverket.se/sb/d/2481/a/
13647;jsessionid=38F961550AE3B237788CC8FEE5684941
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Mer om: utveckling

Arbete utomlands i ett reglerat yrke

Möjligheten att starta egen verksamhet eller ta anställning inom vilket EU-/EES-land som helst, är en grundläggande rättighet för medborgarna. Men hur går man tillväga för att få jobba som till exempel läkare, lärare eller arkitekt utomlands? Det finns nu en broschyr med instruktioner för den som vill jobba utomlands i ett så kallat reglerat yrke (pdf).
www.hsv.se/download/18.7a21c82b11c2deb2ac98000950363/EG-dir%28sv%29_ny+med+lankar.pdf
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se

Nya KY-utbildningar med start våren 2009

Nu är det klart vilka fyra nya KY -utbildningar (kvalificerad yrkesutbildning) som får starta våren 2009. De nya utbildningarna finns inom områdena ekonomi/försäljning och lantbruk.Senare i höst prioriteras de utbildningar som ansökt om få starta hösten 2009. För de återstående 210 ansökningarna pågår bedömningsarbetet och beslut om vilka som får starta hösten 2009 fattas i december 2008.
LÄNK
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se

Närmare 23 miljoner kronor till EU-projekt inom yrkesutbildning

Tio svenska utvecklingsprojekt inom yrkesutbildning har beviljats totalt cirka 22 707 000 kronor. Pengarna kommer från det EU-finansierade programmet Leonardo da Vinci.
– De här projekten ska bidra till att utveckla yrkesutbildningen i Europa, säger Ulf Melin, generaldirektör för Internationella programkontoret, den myndighet som ansvarar för Leonardo-programmet i Sverige.
Vidareutvecklingsprojekt inom Leonardo da Vinci syftar till att förbättra kvaliteten i yrkesutbildningen i Europa genom att bearbeta och utveckla tidigare goda erfarenheter. Projektresultaten ska sedan integreras i yrkesutbildningen eller i arbetslivet på nationell, regional eller branschnivå.
För mer information om beviljade projekt, kontakta: Marianne Feldt, handläggare
marianne.feldt(ät)programkontoret.se
E-post: Antra.Carlsen(ät)cfl.se

Europa

Lifelong Learning as a Right? European Perspectives

11th International LLinE Conference 29-31 January, 2009, Helsinki, Finland
The rhetoric of many national governments and international organisations views lifelong learning as a right for everyone. But what is the reality of lifelong learning – is it a right that is fulfilled in Europe today? How can LLL promote inclusion, empowerment, and democratisation? These will be the central questions discussed at the 11th LLinE Conference.
This conference welcomes paper and poster presentations on research, case studies and projects relevant to the theme. A selection of papers will be published in the LLinE journal in 2009. Deadline for abstracts (200 words): 17 November 2008.
Send your proposal abstract to lline (at) kvs.fi.
Early bird registration deadline 17 November 2008. Registration by 15 December.
Further information: Miisa Holmström, Conference Assistant: conference (at) kvs.fi
www.lline.fi
E-post: Antra.Carlsen(ät)cfl.se

NVL

Hvordan skaper vi fremtidens arbeidsliv?

NVL konferanse 21. November, hotell KEA Akureyri
Er overskriften for ett nasjonal seminar som arrangeres i samarbeide med Símey, Livslang læringssenter, Islands Senter for Likestilling, Universitetet i Akureyri og Innovasjonssentret i Island.
Et konkurransedyktig næringsliv er av fundamental betydning for et samfunn som vil utvikle en holdbar velferd for borgerne. Derfor er det viktig at mange andre enn bedriftenes ledere og eiere deltar i diskusjonen om hvordan arbeidslivet kommer til å utvikle seg og hvilke kompetanser behøves. På konferansen diskuteres bl.a. rapporten fra .NVL’s  Tenketanks: Framtidens kompetanser.
Lenk til rapporten
www.nordvux.net/download/
2267/ntt_rapport_v2.pdf
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)fraedslumidstod.is

50 gode ideer for bærekraftig utvikling

Konferansen One Small step, Nordic sustainability conference, er den tredje i rekken av nordiske konferanser med bæredyktighet som tema. Den første var i Gøteborg i 2004, så Oslo i 2006, og den en fjerde blir i Åbo i Finland.
Les Karen Brygmanns reportasje fra konferansen i Odense 16. september 2008:
www.nordvux.net/page/738/
nordiskklimakonferens2008.htm
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no

RSS
www.nordvux.net/rss/
76/nyhetsbrev.htm
 - via denna länk får du det nyaste numret av NVL:s Nyhetsbrev som RSS-import.

nmr_se

Publiceringsdag: 30.10.2008

Till NVL:s startsida