page

Danmark

Ny finanslov – 143,3 millioner kroner til nye initiativer

I den nye finanslov 2009 bevilges midler til turbodansk, lektiehjælp, undervisnings-assistenter og erhvervsuddannelser og professionshøjskoler. I alt 143,3 millioner kroner til nye initiativer, som kan understøtte Velfærdsaftalens overordnede formål om, at 95 procent af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og 50 procent af en årgang skal gennemføre en videregående uddannelse.
Initiativer der fremmer motivation, styrker rekruttering til og gennemførelse af uddannelser, forsøgs- og udviklingsmidler til udvikling af pædagogik og uddannelsesmiljøer på erhvervsuddannelserne, kvalitetsudvikling af uddannelserne på professionshøjskolerne, styrkelse og målretning af vejeledningsindsatsen er nogle af de områder, der bevilges penge. Målet er bl.a. øget kvalitet, mindre frafald og hurtigere gennemførelse af uddannelser. Desuden øges bevillingen til EVA (Danmarks evalueringsinstitut), med henblik på hurtigere akkreditering af nye uddannelser.
Læs mere på UVM’s hjemmeside:
www.uvm.dk/For%20institutioner/Nyheder/For%20institutioner/IS/2008/Nov/081111%20Ekstra%20penge%20paa%20finansloven%20for%202009.aspx
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk

Stor kampagne til 15 millioner kroner skal forbedre erhvervsuddannelsernes image

Undervisningsministeriets nye kampagne til 15 millioner kroner, skal skaffe flere praktikpladser og forbedre erhvervsuddannelsernes image.
Respekt om erhvervsuddannelserne er kodeordet, der skal skabe genklang hos virksomheder og ikke mindst de unge. Målet er at øge antallet af ansøgere til uddannelserne, og uddannelsesaftaler mellem elever og virksomheder.
Kampagnen er blevet til i et samarbejde mellem Undervisningsministeriet og Danske Erhvervsskoler, men også Danske Landbrugsskoler, SOSU-lederforeningen, Dansk Arbejdsgiverforening og LO har deltaget i projektet.
Læs mere
www.uvm.dk/Uddannelse/Erhvervsuddannelser/Om%20erhvervsuddannelserne/
Nyheder/Erhvervsuddannelser/Udd/Erhvervs/2008/Nov/081116%20Flere%20fagfolk%20tak.aspx
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk

Mere folkeoplysning til handicappede

Over de næste fire år vil der blive afsat yderligere 15 mio. kr. til handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed. Pengene kommer fra satspuljen.
I finansloven er der i forvejen afsat 4,1 mio. kr. til formålet. Oven i det bliver der altså nu lagt 3,75 mio. kr. hvert år de næste fire år. Pengene skal bidrage til, at handicappede kan få dækket en større andel af de ekstra udgifter der er forbundet med deltagelse i folkeoplysende virksomhed.
Også produktionsskolerne nyder godt denne udlodning fra satspuljen. I alt 30,3 millioner kroner vil i perioden 2009-2012 gå til fire projekter rettet i mod produktionsskoleelever, som bl.a. er frafaldstruede, som har læse- og stavevanskeligheder, og til forsøg med udvidet familiesamarbejde på produktionsskoler.
www.dfs.dk/netavisen/tilskud/merefolkeoplysningtilhandicappede.aspx?umbNl=5787
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk

VVU, Videregående voksenuddannelser – hot or not?

Ved årsskiftet indleder Danmarks evalueringsinstitut, EVA en undersøgelse af de videregående voksenuddannelser (VVU). Undersøgelsen skal kaste lys over hvem der søger ind på en VVU og hvorfor, og hvad der kan være barrierer for at potentielle deltagere starter på en videregående voksenuddannelse.
Baggrunden er, at trods stor potentiel målgruppe har kun ca. 15.000 kursister deltaget i VVU, viser tal fra 2004-2007. Undersøgelsen forventes klar sommeren 2009.
Kontakt til og mere om undersøgelsen
www.eva.dk/Udgivelser/EVAs_e-magasin/EVAluering_oktober_2008.aspx?M=News&PID=2824&NewsID=628
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk

FremKom-projekt

- Nye rapporter afdækker fremtidens kompetencebehov i Region Nordjylland
FremKom-projektet er en analyse af kompetenceudfordringerne i Region Nordjylland. Initiativet er sat i gang af Vækstforum Nordjylland med Beskæftigelsesregion Nordjylland som tovholder. FremKom er et udviklings- og pilotprojekt med inddragelse af mange parter inden for det erhvervspolitiske, det beskæftigelsespolitiske og det uddannelsespolitiske område i Nordjylland, og har til formål at give et billede af kompetencebehovet nu og i fremtiden inden for seks erhvervsklynger i Nordjylland, der dækker ca. 50 % af den nordjyske arbejdsstyrke. Hensigten er desuden at give et bud på hvilke kompetencer det er hensigtsmæssigt at udvikle og at generere viden om kompetencebehov på det strategiske plan. Projekterne og rapporterne kan give indsigt og inspiration til lignende arbejde andre steder.
Læs mere: www.nordvux.net/download/3255/dk_bilaga_fremkom.pdf
Alle rapporterne kan downloades fra Region Nordjyllands og Beskæftigelsesregion Nordjyllands hjemmesider på adresserne www.rn.dk/RegionalUdvikling/Erhverv/FremKom og http://www.brnordjylland.dk
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk

Finland

Kvalitetspriset för yrkesutbildning 2007 till Norra Karelen och Helsingfors

Undervisningsministeriet har beviljat Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä samt Suomen Liikemiesten Kauppaopisto - Atk-Instituutti kvalitetspriset för yrkesutbildning 2008. Examensutbildningen vid Centralparkens yrkesinstitut fick hedersomnämnande. Kvalitetspriset beviljades nu för åttonde gången och det överräcktes av undervisningsminister Sari Sarkomaa i Nyslott 11.11.2008.
Syftet med kvalitetsprisen för yrkesutbildning är att stödja och sporra anordnare av utbildning och utbildningsorganisationer till en fortgående utvärdering och utveckling av kvaliteten i samband med de grundläggande uppgifterna. Man strävar också efter att ta fram god praxis i fråga om grunderna för inlärning i andra organisationer. Vidare vill man med kvalitetsprisen göra yrkesutbildningen mer känd och uppskattad samt öka dess dragningskraft. Anordnare av grundläggande yrkesutbildning kan få kvalitetspriset som en erkänsla för verksamheten och för fortgående utveckling av den, för kvaliteten på resultaten samt för exemplariskt arbete inom utvecklingen av den yrkesinriktade utbildningen.
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2008/11/laatupalkinto.html?lang=sv
E-post: Ingrid.Ronnow(ät)vsy.fi

Resultatfinansiering av den yrkesinriktade tilläggsutbildningen

Undervisningsministeriet tillsatte den 24 januari 2008 en tjänstemannagrupp med uppgift att 1) bereda förslag till kriterierna för resultatfinansieringen av den yrkesinriktade tilläggsutbildningen, 2) beräkna hur de nya finansieringsgrunderna inverkar på dels hela finansieringssystemet, dels utbildningsanordnarnas statsandelar samt 3) bedöma hur ändringarna kommer att inverka på lagstiftningen.
Beredningen utgick i enlighet med det fastställda uppdraget ifrån att betona betydelsen av examina som grund för finansiering.
Beredningsgruppen föreslår att resultatfinansiering inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen införs år 2010. Resultatfinansieringens andel föreslås vara 5 procent av det totala statsanslaget till tilläggsutbildning och omkring 10 miljoner euro av statsandelsbeloppet. Resultatfinansiering förutsätter avläggande av examen i sin helhet. Finansieringen betalas till den instans som stått för den examensinriktade utbildningen. Införande av resultatfinansiering föranleder ändringar i lagen och förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.
www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2008/
Ammatillisen_lisakoulutuksen_tulosrahoitus.html?lang=sv
E-post: Ingrid.Ronnow(ät)vsy.fi

Island

Samrådsgruppe på grund af besværlig situation på arbejdsmarked

I belysning af de store vanskeligheder som det islandske samfund har gået igennem i de sidste uger kan man regne med stor nedgang i det næste år og større arbejdsløshed en man har set i lang tid.
På grund af disse særlig forhold der skabes på grund af situationen har bestyrelsen til Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA), det er Arbejdslivets uddannelsescenter, stiftet samrådsgruppe på grund af besværlig situation på arbejdsmarked. Repræsentanter fra ASI (LO i Island) SA (Den islandske arbejdsgiverforening) Arbejdsdirektoratet, Rådet for erhvervs uddannelse, undervisningspartnere og Undervisningsministeriet sidder i samrådsgruppen som ledes af Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir direktør for Arbejdslivets uddannelsescenter.
Målet for samrådsgruppen er:
• at holde vagt og følge med i de ændringer som sker i samfundet og de reaktioner som der vil blive udført.
• at begrunde hvor og hvordan man tilbyder de muligheder der allerede findes blandt andet i vejledning, validering og uddannelsestilbud.
• at forøge tilbud til specielle grupper og begrunde ændret prioritering i de sager som kunne komme dem til gode.
Samrådsgruppen vil forsøge at kortlægge og finde uddannelsestilbud for dem som kommer ud i problemer på arbejdsmarkedet men målgruppen for Arbejdslivets uddannelsescenter er specielt dem der er kortuddannede.  De tilbud og løsninger der findes er meget vigtige for at reagere på besværlig situation hos den enkelte, at tilgængelig voksen uddannelse vil være en mulighed for kortuddannede som mister sit arbejde i denne trængselstid der nu overgår Islands økonomi.
Arnþrúður Ösp Karlsdóttir
E-post: arnthrudur(ät)frae.is

Aldrig før har så mange taget universitets eksamen fra universiteterne i Island

På webben, Hagstofa Islands www.hagstofa.is det er  Islands Statistik, oplyses at de islandske universiteter har udskivet  3.521 elever med 3.553 eksamen i skoleåret 2006-2007. Aldrig før har lige så mange studenter gjort færdig sin universitetsgrad i Island på et skoleår siden man begyndte at indsamle statistiske oplysninger på Hagstofa Islands i året 1995. 
Færdig uddannede med eksamen på universitets niveau var 4,7 % flere er året før. Der af er øgningen 2,6 % med akademisk grunduddannelse, uddannede med Masters grad var 48 % flere en året 2006- 2007, 10 doktorer blev udannede men det er 5 færre en året før.  Kvinder udgør 67,6 % af alle uddannede fra universiteter og mænd 32,4 %.
Arnþrúður Ösp Karlsdóttir
E-post: arnthrudur(ät)frae.is

Norge

Er vi forberedt på morgendagen?

Den norske regjeringen ønsker å videreutvikle et velferdssamfunn preget av inkludering, solidaritet og vekst. Den arbeider derfor med en stortingsmelding med arbeidsnavnet Forberedt på framtida.
For å være forberedt, er det viktig å vite noe om kunnskapsbehovene. Og om utdanningstilbudene er i samsvar med arbeidslivets og individets behov. I arbeidet med stortingsmeldingen ønsker regjeringen å samle den kunnskapen vi har om den enkeltes og arbeidslivets behov, den ønsker å finne ut hvordan utdanning og arbeidsliv kan tilpasses og å se nærmere på hvordan kompetanse opparbeidet utenfor det formelle systemet verdsettes.
Du kan lese mer her:
www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/tidsskrift_nyhetsbrev/forsiden-kd-aktuelt2/kd-ktuelt-nr-908/andre-saker-/forberedt-pa-framtida-.html?id=535546
Hvis du vil lese mer om emnet, finner du den nordiske den nordiske rapporten; Fremtidens kompetenser her: www.nordvux.net/download/2623/ntt_rapport.pdf
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no

Gjør miljøforskningen synlig

En naturmangfoldlov ligger til behandling i den norske regjering. I den nye loven ønsker man å lovfeste at miljøforvaltning må være kunnskapsbasert.
Vi er avhengig av kunnskap for å kunne møte komplekse miljøutfordringer. Og vi trenger forskerstemmene i miljødebatten for å gjøre den mer kompetent, sa Statssekretær Heidi Sørensen da hun åpnet forskerkonferansen om programmet Miljø 2015 i november.
Miljø 2015 er etablert for å ivareta nye kunnskapsbehov knyttet til miljøspørsmål, gi strategisk styrke av miljøforskningen og større bredde i deltakelsen.
Les mer her: www.forskningsradet.no/no/Nyheter/
+Gjor+miljoforskningen+synlig/1226993622418&kilde=f
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no

Sverige

Yrkeshögskolemyndigheten till Västerås

Det är nu klart att huvudkontoret för den nya Myndigheten för yrkeshögskolan kommer att placeras i Västerås, där det i dag inte finns några statliga myndigheter. Myndigheten kommer också att ha ett kontor i Hässleholm.
– I Västerås finns goda förutsättningar för den nya myndigheten. Staden har en stark industritradition och där finns dessutom högskola, säger utbildningsminister Jan Björklund.
Eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte hör till högskolan ges i dag i olika former, bl.a. som kvalificerad yrkesutbildning (KY) och påbyggnadsutbildning. För att ge dessa utbildningar en tydligare identitet, förbättra kvalitetssäkringen av dem samt öka studenternas rättssäkerhet avser regeringen att lägga fram en proposition om att inrätta en yrkeshögskola för att samla dessa utbildningar. Yrkeshögskolan planeras att starta den 1 juli 2009.
Myndigheten för yrkeshögskolan beräknas ha cirka 55 anställda, fördelningen av arbetsuppgifter mellan Västerås och Hässleholm ska vara balanserad. Med två kontor kan kompetensen från KY-myndigheten behållas och myndigheten kan skilja på tillståndsgivande och uppföljande verksamhet.
www.newsdesk.se/view/pressrelease/yrkeshoegskolemyndigheten-till-vaesteraas-251599
E-post: Antra.Carlsen(ät)cfl.se

Nationell lärlingskommitté utsedd

Jan Björklund har den 4 november förordnat ordförande och ledamöter i en Nationell lärlingskommitté.
Lärlingskommittén ska vara ett rådgivande organ för försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning, vilken startade höstterminen 2008. Kommittén ska främja den arbetsplatsförlagda utbildningen inom försöksverksamheten och kan därmed påverka utbildningens kvalitet och innehåll.
Som ordförande har Skolverkets generaldirektör Per Thullberg förordnats. Per Thullberg är professor i historia och har tidigare bland annat varit rektor för Södertörns högskola.
www.regeringen.se/sb/d/10408/a/114888 
E-post: Antra.Carlsen(ät)cfl.se

Åland

Nya bidragsbestämmelser för det fria bildningsarbetet

Ålands landskapsregering kommer med ett lagförslag med nya bestämmelser om landskapsbidrag till bildningsförbund.
Enligt förslaget kommer landskapsbidraget att uppgå till högst 85 procent av det sökande bildningsförbundets godtagbara kostnader. Bidraget avser att täcka kostnader för administration, studiecirklar och kurser samt kostnader för särskilda utvecklings- eller andra projekt som hänför sig till bildningsverksamheten. Bildningsförbunden kan även få landskapsbidrag för föreläsning och seminarium. Förslaget reviderar även landskapets mål och syfte med bidragen, deska numera ska främja livslångt lärande, ett aktivt medborgarskap och demokrati samt verksamhet i medborgarsamhället. För att få bidrag ska verksamheten han anknytning till målen.
Mera information finns via
www.regeringen.ax/index.pbs?pressdnn$ctr1720$dnn=813&press[n]=1&press[instance]=197
Viveca Lindberg
E-post: vivve(ät)living.ax

Färöarna

Diskussion om utveckling av utbildning på Färöarna

De färöiska resultaten i PISA-undersökningen var mycket dåliga jämfört med andra nordiska länder. En diskussion började om vad som var orsaken och hur man skulle kunna utveckla skolan.

Man lyfte fram otillräcklig lärarutbildning, bristfälliga bibliotek och dålig utrustning i allmänhet som möjliga orsaker samt att utbildning har låg status på Färöarna.
Ett faktum är också att det är ett långt steg för ett traditionellt samhälle där många ännu arbetar inom fiskeri och fiskindustri att gå till ett modernt kunskapssamhälle. Färöarna vill därför satsa mer på skolan och lärarutbildningen i framtiden.
Också universitetsutbildningen skall stärkas. Färöarnas universitet går ihop med Sjukskötarskolan och Färöarnas lärarhögskola till Färöarnas universitet, Fróðskaparsetur Føroya (http://setur.fo/en/university/). Universitet skall flytta till gemensamma lokaler.

Källa: Tjaldur tidindi 2008, utgiven av Tjaldur – vänskapsförening Finland-Färöarna. Text: Martina Huhtamäki

E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi

Europa

Kulturarv tilgjengelig for alle

20. november åpnet det felles nettstedet for europeisk kulturarv: Europeana. Det ligger allerede to millioner digitale objekter på Europeana og mer kommer til hver eneste dag, fra arkiv, bibliotek og museer over hele Europa.
- Man kan knapt forestille seg hvilken mulighet studenter, kunstelskere og forskere får til å studere, kombinere og undersøke alle medlemslandenes kulturskatter på nettet, sier EU-kommisjonens leder José Manuel Barroso.
Du kan lese mer her: www.abm-utvikling.no/digitalt-abm/europeana-har-apnet.html
www.europeana.eu
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Mer om: bibliotek, databas

NVL

Skriveseminar - en hjælp til at skrive Nordplusansøgninger

CIRIUS og NVL giver hermed et tilbud om vejledning til potentielle ansøgere til Nordplus Voksen projekter i forbindelse med næste ansøgningsfrist til Nordplus Rammeprogrammet den 1. marts 2009.
Det skal understreges, at seminaret ikke er en forudvælgelse, men alene et vejledningstilbud i forhold til at skrive den gode ansøgning.
Der vil være ca.30 pladser. Kriterier for deltagelse er at:
1. Projektideen skal være inden for indsatsområderne 2009.
2. Partnerne skal være på plads.
3. Ideen skal være færdigudviklet
Tid Mandag d. 2 februar 2009, 10-15
Sted: CIRIUS, Fiolstræde 44, 1171 København K
Deltagelse i seminaret er gratis, men evt. udgifter i forhold til rejse/ophold er på egen regning. Nærmere oplysninger vedrørende program og tilmelding offentliggøres primo december på NVLs og CIRIUS hjemmesider. Hvis du er interesseret i at få program og ansøgningsskema tilsendt direkte, send en mail allerede nu til  Benedikta Harris, CIRIUS bha(ät)ciriusmail.dk.
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Mer om: projekt

RSS
www.nordvux.net/rss/
76/nyhetsbrev.htm
 - via denna länk får du det nyaste numret av NVL:s Nyhetsbrev som RSS-import.

nmr_se

Publiceringsdag: 27.11.2008

Till NVL:s startsida