page

E-verktyg


Elektroniska verktyg förekommer ofta i någon del av valideringsprocessen. De används ibland som ett sjävskattningsverktyg eller på annat sätt i syfte att kartlägga tidigare inhämtad kunskap, andra gånger som ett bedömningsinstrument av reell kompetens och ibland som ett sätt att dokumentera tidigare inhämtad kunskap. Under våren 2009 genomfördes en kartläggande studie över ett antal nordiska e-verktyg, vilket resulterade i en rapport samt en bilaga med ett urval av e-verktyg. Några e-verktyg från varje land finns kort beskriven nedan samt med länk till respektive verktyg. E-verktygen presenteras landsvis.

Danmark

Knowentia

Knowentia er udviklet i samarbejde med faglige organisationer, uddannelsessteder, virksomheder og medarbejdere. Det er et on-line værktøj til beskrivelse og synliggørelse af medarbejderkompetencer; beskrivelse af disse sker med Knowentia i relation til virksomheders kompetenceudvikling.
Knowentia er oprindeligt udviklet til el-branchen, men er nu videreudviklet til en lang række brancher.
Knowentia fungerer ved at medarbejdere indgår i kompetenceafklaring, som led i en virksomheds eller afdelings kompetenceudviklingsstrategi. Medarbejderen modtager et login til systemet, og besvarer en række spørgsmål vedr. faglige, almene og personlige kompetencer. Medarbejderen skal på en fire-punktsskala markere hvor enig han eller hun er i udsagn, der vedrører den faglige kompetence, samt hvor erfaren han eller hun er. Grad af kompetence opgøres således i ”karakterer”, der går fra 1.1 til 4.4. Faglige kompetencer er nøje beskrevet i forhold til specifikke uddannelsesmål. Medarbejderens kompetencebeskrivelser lagres i systemet, og kan ændres i takt med at medarbejderens kompetencer ændres.
Systemets rygrad er specifikke kompetencebeskrivelser relateret til uddannelsesmål for en lang række brancheområder. Den enkelte medarbejders personlige site omfatter også fx CV, kursusønsker og forberedelse til MUS-samtale. Systemet rummer links til kursusaktiviteter relateret til specifikke kompetenceudviklingsønsker/behov.
www.knowentia.dk

Kompetencekort

”Kompetencekort” blev etableret i forbindelse med kommunesammenlægningerne i Danmark i januar 2007. Hjemmesiden, der rummer forskellige værktøjer til afklaring og udvikling af kompetencer, er udviklet i et samarbejde mellem KL (Kommunernes Landsforening) og KTO (Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte). Kommuneinformation A/S har udviklet de tekniske løsninger.
”Kompetencekort” er et on-line-redskab med 4 værktøjer (”Metoder”) til afklaring og udvikling af kompetencer. Det indeholder spørgeskemaer med henholdsvis åbne svarkategorier og lister med kompetencer, der afkrydses.
Målgrupperne for ”Kompetencekort” er ledere og medarbejdere i kommunerne.
Formålet med Kompetencekort er, at tilbyde redskaber som arbejdspladsen/forvaltningen/hele kommunen/kommunegruppen kan bruge i arbejdet med at finde ud af, hvad medarbejderne kan og vil efter opgave- og strukturreformen i Danmark.
www.kompetenceweb.dk

Kompetencespil

Kompetencespil er udviklet og udgivet af SCKK – Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling. Det er et Internetbaseret spil, som kan anvendes i et arbejdsfællesskab til at iværksætte en dialog om kompetenceudvikling på arbejdspladsen.
Målgruppen for Kompetencespil er: ”Arbejdsfællesskaber i statslige institutioner. Enten inden for samme faggruppe eller inden for samme arbejdsfællesskab (afdeling/enhed/kontor) omfattende alle faggrupper.” og: ”spillets formål er at give inspiration og støtte til kompetenceudviklingstiltag i et arbejdsfællesskab. Spillet kan være en appetitvækker for det arbejdsfællesskab, som ønsker at sætte gang i kompetenceudviklingen. Spillet bidrager til en proces og dialog.”
www.sckk.dk

Min kompetence-mappe

”Minkompetencemappe” er udarbejdet af Teknologisk Institut og lanceret af det danske Undervisningsministerium i september 2007. Det er et on-line-redskab med spørgeskema og dokumentation. Typemæssigt kan den karakteriseres som et kortlægnings- og dokumentationsredskab.
Målgruppen er bred: Man skal dokumentere sine realkompetencer:
• Hvis man vil i gang med voksen- og efteruddannelse og ønsker en individuel kompetencevurdering på en uddannelsesinstitution
• Hvis man vil søge nyt job, eller hvis man sammen med sin nærmeste leder skal planlægge sin efteruddannelse og kompetenceudvikling
• Hvis en virksomhed ønsker at få overblik over medarbejdernes kompetencer eller ønsker at iværksætte ”Minkompetencemappe” er on-line-redskab med muligheder for at oprette ”Min egen kompetencemappe” og gemme et eller flere eksemplarer af de opnåede resultater til eventuel senere brug. Der findes vejledning, og der er mulighed for print.
www.minkompetencemappe.dk

Realkompetence-forening

Redskabet er udviklet for det danske Undervisningsministerium af Knowledge Lab, Syddansk Universitet. Udviklingsarbejdet er sket i samarbejde med brugere og organisationer fra folkeoplysningen, fra det frivillige arbejde og fra foreningslivet. Redskabet er en del af ”Minkompetencemappe” (se ovenfor).
Det er et online-redskab med spørgeskema og med dokumentation. Typemæssigt kan det karakteriseres som et kortlægnings- og dokumentationsredskab af kompetencer oparbejdet i foreningslivet – 3. sektor.
Målgruppen er personer, der har været og/eller er aktive i foreningslivet.
”Realkompetence-forening.dk” fungerer som et on-line spørgeskema, opdelt i to dele. I første del beskrives den forening kompetencerne er oparbejdet i. I anden del beskrives kompetencerne, og der gives eksempler på hvordan kompetencerne er demonstreret. Formålet er at dokumentere kompetencer oparbejdet i foreningslivet.
www.realkompetence-forening.dk


Finland

Nayttotutkinnot.fi

National site – Alvar competence test quality assurance

This is an interactive portal for Competence Based Qualifications. It has all the relevant information regarding CBQs, including a glossary, but it also has a service where you can ask an expert some questions regarding CBQs. There is also a general discussion forum regarding CBQs.
www.nayttotutkinnot.fi

Ohjauksen tietopankki

E-learning platform for guidance and validation

This platform is used by many organizations. It is used also for e-portfolios in many different ways.
There are videos of portfolio presentations, e-portfolio examples and templates for an e-portfolio in English and in Finnish. The e-portfolios can be filled out and saved on the system. Also they can be saved in word-format if need be. Also other elements, like pictures, other documents ect can be saved on the system.
This system is easy to copy and create a new fresh course with all the same elements. This platform also contains plenty of material for guidance and counseling, e.g. internet based learning tests that may be used in the validation and guidance process. On this site you will also find templates of personal study plans and personal competence demonstration plans that are used in e-format in a similar manner as the portfolio.
http://moodle.sakky.fi/moodle/course/view.php?id=562

Osaan.fi

National tool – National Board of Education

With this tool you can assess your competences in a Competence Based Qualification of your choice. You may choose either browsing the competence requirements OR you may choose to make a self-assessment of your competences. The grading is from 1-3, i.e. 1=I have no skill or knowledge, 2= I have some skills or knowledge, 3= I have good skills and knowledge. According to your answers you can print out a listing of your answers and results and also graphs of your average level with regards to the competence requirements.
This tool is used by the potential candidates, guidance and counseling professionals as well as the APL professionals for assessment purposes.

Resursbanken Ruben

• ska betjäna Dig, som på något sätt är involverad i yrkesinriktad tilläggsutbildning eller systemet med fristående examen.
• ska erbjuda tjänster och service åt lärare, examensarrangörer, utbildningsanordnare, examenskommissioner, arbetslivet, bedömare, examensmästare m.fl.
• ska inspirera till samarbete över organisationsgränser och till utvecklingen av den svenskspråkiga, yrkesinriktade tilläggsutbildningen.
www.ruben.fi


Island

Om bruk av E-verktøy ved verdsetting av realkompetanse i Island

Generelt kan man si at på Island er anvendelsen av e-verktøy ved verdsetting av realkompetanse ikke utbredt. Det er dog viktig å definere begrepet e-verktøy, om det kun gjelder for interaktiv verktøy på webben som de som ønsker verdsetting av realkompetanse anvender eller om det er e-verktøy som kan anvendes for å underlette støtte, analyse eller dokumentasjon.

Læs mer:
PDF

Um notkun E-verkfæra í raunfærnimati á Íslandi

Almennt má segja að á Íslandi séu E-verkfæri ekki mikið notuð í raunfærnimati. Mikilvægt er þó að skilgreina hvaða skilningur er lagður í E-verkfæri, hvort þar er eingöngu um að ræða tæki sem notuð eru yfir netið (gagnvirk) af þeim sem fara í raunfærnimat eða hvort það eru rafræn tæki sem nýtast sem hjálpar-, greiningar – eða skráningartæki.

Meira:
PDF


Norge

DRA og DRA-Analyse

Norsk Industri og Fellesforbundets bransjestandard for kartlegging og dokumentasjon av realkompetanse. Løsningen representerer en spennende kobling mellom den ansattes interesser og bedriftens strategiske kompetansebehov.
www.jaertek.no/kos/dra_analyse.htm

Kompetanseattest

Vox Kompetanseattest og cv er et gratis verktøy for kompetansekartlegging. Verktøyet baserer seg på at ansatte beskriver sin egen kompetanse enten i et enkelt skjema eller i en database. Veilederen tar for seg innfylling av både CV og Kompetanseattest og kan brukes for alle yrker og bransjer.
www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=1698

KOS – Kompetanse og Opplæringssystem

Dataverktøy for strategisk kompetansestyring på enhets-/ avdelingsnivå og praktisk kompetanseledelse på individnivå. KOS er fleksibelt, med brukervennlige tilnærminger for registrering og kartlegging av formell og realkompetanse, kompetanseprofiler, analyser og rapporter, kompetansesøk og kursadministrasjon. KOS benyttes i såvel offentlig som privat sektor.
www.jaertek.no/kos/kos.htm

Personlig Kompetansedokument (PKD)

Verktøyet brukes til å kartlegge egen kompetanse og til å lage et personlig kompetansedokument. PKD forholder seg spesielt til kompetanse utviklet i frivillig arbeid og i frivillige organisasjoner. PKD er tilgjengelig for alle som ønsker det på
www2.vofo.no/pkd/index.htm

VIGO Voksen

VIGO Voksen (tidligere RealDOK) er et nasjonalt saksbehandlersystem for kartlegging og dokumentasjon av realkompetanse. Systemet bygger på offentlig godkjente læreplaner for videregående opplæring fram til fagbrev eller studiekompetanse. Voksne søker opplæring via vigo.no som har link til for realkompetansevurdering eller videre behandling av søknad. Dataverktøyet er utviklet for bruk i Windows og WEB miljø og benyttes av 15 fylkeskommuner.
Det er ikke individuell tilgang til VIGO Voksen.


Sverige

Competence Tool

är EIO, Elektriska Installatörsorganisationen kartläggningsverktyg. Processen börjar med en Generell kartläggning där individen tillsammans med en vägledare/handläggare gör en första kunskaps- och kompetenskartläggning. Insatsen ska vara utforskande och således ingår inga bedömande eller värderande inslag. I den här fasen fastställs också, tillsammans med individen, målet med att genomgå en validering. Två verktyg finns: Grundläggande självskattning och ECY självskattning elteknik.
www.ecy.com/studie_och_yrkesvagledare/validering.asp

Mapaz

är ett kartläggnings- och värderingsredskap för CNC-tekniker/operatörer. Godkänt test Verktyg 1 ger certifikat och Verktyg 2 är kunskapsprov som leder fram till intyg och nivå för anställbarhet.
www.startmz.com

ValidMaint

är ett värderingsredskap utvecklat av UTEK (Underhållstekniker)
Valideringen görs i fem etapper: Två delar är teoretisk test, två praktiska prov finns för att testa den praktiska arbetsförmågan, ett engelskt prov finns för att visa förmågan att tekniskt förstå t.ex. manualer. Efter godkänt test kan certifikat utfärdas. Det finns även ett verktyg kallat ValidJob. Där ges intyg som visar nivå för anställningsbarhet. Hänvisning via UTEKs webb-plats:
www.utek.se

Yrkesprovbanken

har utvecklats av PRIM-gruppen vid Lärarhögskolan i Stockholm och Institutionen för pedagogik vid Växjö universitet. Materialet har flera syften, bl a: att vara ett hjälpmedel vid bedömning, att konkretisera styrdokumentens kunskapssyn och mål, att skapa likvärdiga förutsättningar för bedömning av elevprestationer och att synliggöra arbetslivets och branschens kompetenskrav. Materialet i yrkesprovbanken har anpassats av Valideringsdelegationen så att det även kan användas för validering av yrkeskunskaper.
www.skolverket.se/sb/d/2009/a/10740


Europa

Accumulated Knowledge and Skills (AKS)

Leonardo da Vinci-prosjekt med mål å utvikle et verktøy for vurdering av realkompetanse for arbeidstakere i elektronikk- og elektrobedrifter. Et lisens- og web-basert produkt med bl.a en individ-profil, slik at én bedrift ved hjelp av brukernavn og passord kan gå inn og få oversikt over sine ansatte, og de ansatte kan gå inn og oppdatere egen profil.
www.aks-international.com

Mer om: validering

NYTT NEWE-værktøjer og realkompetencer
– betydningsfelter og dilemmaer

Rapport (pdf)
Rättelseblad till rapporten (pdf)

E-tools and Validation
– areas of significance and dilemmas

Report (pdf)Foto: Johannes Jansson/norden.org
Foto: Johannes Jansson/norden.org

Nordiske
e-værktøjer
til validering
– et udsnit

Kartleggingsstudiens første del
Udsnit (pdf)

Landsvis kort oversikt
Oversigt (pdf)