NVLs rapporter - 2006 til 2017

Rapportene er ordnet etter utgivelsesår

Mest leste Rapporter

Rapporter 2018

Rapporter 2017

TLC_cover.jpg Evaluation of transformative learning circles
The TLC model proves to be an innovative way of organising further training for adult education professionals and shows results that promote entrepreneurship.

silent_web.jpg Silent learners - a guide
We explored if online learning activities can be organized so that it would make silent learners feel more comfortable and included.

faerniRapport.jpg Skýrslan um færni frá sjónarhóli atvinnulífsins
NVL-netið um færni í atvinnulífinu hefur sent frá sér skýrslu þar sem sjónum er beint að mikilvægum stefnumiðuðum atriðum sem auðvelda þróun á yfirfærslu á milli menntunar og atvinnulífs og tækifæri til hreyfanleika á vinnumarkaði.

Rapporter 2016

kompetens_validering_2016.jpg Studieintyg utfärdade av fritt bildningsarbete som verktyg för validering
Den här rapporten och den medföljande rekommendationen strävar efter att utveckla dokumentationsmetoderna inom det fria bildningsarbetet och att stödja utvecklingen av valideringen av kompetenser förvärvade inom denna sektor.


LiberalEdCertificate2016.jpg Liberal adult education certificate as a tool for validation
The aim of this report and the accompanying recommendations is to improve validation methods in non-formal adult education.

Rapporter 2015

GuideInVal_web.jpg Uusi raportti: Guidance in Validation
Raportin tavoitteena on luoda yhteispohjoismaista perustaa keskustelulle, jota käydään ohjauksen roolista aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa (AHOT), sekä edistää AHOTin kehittämistä.

GuideInVal_web Guidance in validation within the Nordic region
The purpose of the report is to establish a common ground for discussing and developing guidance in validation, which will hopefully be a step towards seeking opportunities for improving the quality of guidance in Nordic validation systems.

vagledning_sv Ett nordiskt perspektiv på karriärkompetens och vägledning
Karriärvägledning i Norden. Exempel och rekommendationer.

Rapporter 2014

karrierekompetence_og_vejledning_2014_cover Karrierekompetence og vejledning i et nordisk perspektiv
Formålet med notatet er at bidrage til en fælles nordisk forståelsesramme for karrierekompetence, som kan bruges i den videre udvikling af vejledning i de nordiske lande.

career_competences_and_guidance_2014_cover A Nordic perspective on career competences and guidance
The objective for this concept note is to contribute to a shared Nordic frame of understanding for career competences which can be used in the ongoing development of guidance in the Nordic countries.

quality_validation_report_english.PNG Quality Model for Validation in the Nordic Countries
This brochure is the final report for the project “Quality Model for Validation in the Nordic Countries – a development project 2012-13”.

Rapporter 2013

educational_background_170 Educational background, preferences and needs
A qualitative study of prisoners from Iraq, Poland, Russia, Serbia and Somalia. Published by Fylkesmannen i Hordaland, 2013

8_framgangsfaktorer_gl Iluatsitsilluarnermut pissutsit arfineq-pingasut
Nunat Avannarliinit ilinniartitsinermut suliniutit inuiaqatigiinni unammillernartunik naapitsisut (NVL 2013)

8_framgangsfaktorer_isl 8 árangursþættir
í norrænum menntaverkefnum hönnuðum til að mæta samfélagsáskorunum (NVL 2013)

Rapporter 2012

Utdanning_distrikt Utdanning skaper utvikling i utkantsområder
I løpet av 2011 og 2012 har Distans-nettverket arbeidet, på oppdrag fra NVL, med å kartlegge hvordan IKT og fleksibel tilgang til læring kan anvendes ...

forside-klima_Page_02 Kunnskap for bærekraftig utvikling - Etterutdanning for voksne
En nettverksgruppe i NVL utvikler en pilot til en etterutdanningsmodul rettet mot voksne i Norden. Arbeidet bygger på rapporten Kunnskap for bærekraftig utvikling – en oversikt over tilbud til voksne i Norden.

1972_fs_competence_report_final Analyses of Nordic educational projects designed to meet challenges in society
En gruppe forskere fikk oppgaven med å undersøke felles kjennetegn på prosjekt som har lykkes med å skape forutsetninger for å møte utfordringer, ta vare på muligheter og bidra til en konstruktiv forandring av samfunn og arbeidsliv.

Rapporter 2011

1664_fs_voice_of_users_170 Voice of users - promoting quality of guidance for adults in the Nordic countries
Report published by Nordic network of adult learning (NVL) 2011.by Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, Andrea G. Dofradóttir & Guðrún Birna Kjartansdóttir

1544_fs_eqf_nqf_170 A survey on the EQF / NQF work in the Nordic- and Baltic countries with special focus on non-formal learning
The Nordic network for adult learning (NVL) has initiated a survey on the current status of the NQF work in the Nordic-Baltic countries.

1609_fs_social_partners_170 Social partners: out with early exit – in with lifelong learning and career development?
Rapporten “Social Partners: out with early exit – in with lifelong learning and career development?” redogör för i vilken utsträckning arbetsmarknadens parter i de nordiska länderna utarbetat policy och strategier

Rapporter 2007

kanprojektet front Kartlegning av alfabetisering i Norden
Kartläggning av alfabetisering i Norden (KAN) är, som namnet visar, en nordisk kartläggning av utbildningssituationen för studerande som inte har något av de nordiska språken som sitt modersmål och som dessutom är helt utan eller har mycket kort formell skolutbildning.

834_fs_vux_yrkesutb_nord Möjligheter för vuxna att få yrkesutbildning i de nordiska länderna – en översikt
Översikten är inriktad på gymnasial nivå (upper-secondary vocational training) och påbyggnadsnivå/yrkeshögskola (post upper-secondary vocational training).

749_160_500_ntt_front_170 Framtidskompetenser - och hur vi utvecklar dem
En rapport från NVL:s Tänketank om framtidens kompetenser, Ingegerd Green (red.), utgiven 2007. Tänketankens arbete har gått hand i hand med Nordiska Ministerrådets strävan att utforma gemensamma strategier för hur man ska möta utmaningarna kring framtidens kompetensbehov, och hur dessa behov kan tillgodoses med sikte på att göra Norden till en vinnarregion.

Rapporter 2010

1197_fs_e_verktyg_160 E-værktøjer och realkompetencer
av Håkon Grunnet, konsult och Anne-Marie Daler Larsen, adjunkt vid Nationalt Videncenter for Realkompetencevurderinger (NVR), Danmark, 2010

1216_fs_e_tools E-tools and validation
by Håkon Grunnet, consultant and Anne-Marie Daler Larsen, assistant lecturer at the National Knowledge Centre for Validation of Prior Learning (NVR), Denmark, 2010

1214_fs_challenges_160 Challenges in the work of recognition/validation of prior learning in the Nordic countries
The NVL expert network regarding validation has been asked to identify common Nordic challenges in the field of validation.

Rapporter 2006

833_fs_it_demokrati Flexibelt lärande, it och demokrati
Målet med projektet Flexibelt lärande, IT och demokrati har varit att skapa en modell för fortbildning för folkbildare och vuxenpedagoger i flexibelt lärande inom i Norden och bidra till nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte. NVL 2006.

Rapporter 2009

1136_fs_expected_cover_160 Expected outputs/outcomes of guidance services for adults in the Nordic countries
This study is an initiative launched by a Nordic network (Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden) on effectiveness and quality in guidance for adults ...

975_fs_vejl_rap_2009_sve Aspekter på arbetslivskompetens i nordisk vägledning
Rapporten är ämnad att lyfta fram och belysa vägledarens arbetslivskunskap i vägledning för vuxna samt sammanställd, utarbetad och redigerad av Vägledningsnätverket inom NVL ...

1175_fs_e_verktyg_pic_170 Nordiske e-værktøjer til validering – et udsnit
Denne rapport er den ene del af afrapporteringen af projektet: ”Nordiske e-værktøjer til Validering”. Projektet er udført af NVR – Nationalt Videnscenter for Realkompetencevurderinger, Danmark, for Nordiskt expertnätverk för Validering, under NVL – Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande.

Rapporter 2008

278_fs_valideringsplansch Validering i de nordiska länderna – policy och praktik
Studien av validering i de nordiska länderna har genomförts av fil.mag. Åsa Hult och docent Per Andersson, Linköpings universitet, Sverige. Utgiven 2008

823_fs_rapport_kvalitet_voksnes_laering Systematisk kvalitetsarbejde i voksnes læring, nordiske brikker til en mosaik
For å belyse kvalitetsarbeidet i de nordiske landene, er det samlet inn i alt 69 case som illustrasjon til de fem ringene i sirkelen: Planer og mål, Implementering, Evaluering, Opfølging og Metode.