jan
15
2019

Begriper vi begrepene?

Posted 4 år 13 dage siden ago by Albert Einarsson
Albert Einarsson

 

Det har vært interessant å arbeide på tvers i Norden, ikke minst språklig. Det er mange som er flinke med ord og begreper, også med å spleise sammen begreper til nye begreper som skal være mer presise eller ha et fyldigere innhold.

Tilsynelatende likelydende begreper har ikke alltid samme betydning i andre språk, det er ofte mer enn nyanseforskjell. Et av disse begrepene er kompetanse.

Kompetanse

Selv om begrepet kompetanse ikke er nytt har det fått økt plass i de siste årene, noen kaller det trend- eller moteord. Et oppslag i synonymordboka gir 44 synonymer. Ved første øyekast ser man at ikke alle er like aktuelle. Likevel kan dette tyde på at begrepet ikke holder det presisjonsnivået som den store bruken skulle tilsi. 
Begrepet er også ofte brukt sammen med andre begreper: Kompetansereform, kompetansepolitikk, kompetansepolitisk strategi, kompetanseutvikling, kompetanseheving, m.m. 

Jeg jobbet med å oversette en del av disse begrepene til islandsk. Det skulle være enkelt og greit, men så begynte jeg å tenke. Er politikk (ikke forveksle med partipolitikk) og strategi ikke omtrent det samme, i denne sammenheng? Hva er forskjellen å på kompetansepolitisk strategi og kompetansestrategisk politikk? Handler det ikke om å ha et program, kanskje et overordnet program, for utvikling av kompetanse? 

Kunnskap og vitenskap

I en annen sammenheng var det begreper som kunnskap, viten og vitenskap. Jeg husker en svensk professor fra Nordbotten som lærte oss den viktige rangordenen fakta/informasjon/kunnskap/viten/vitenskap. Det har med modning å gjøre, fra råstoff til foredlet tenkning. Det å skille i mellom fakta og vitenskap er like viktig som å være klar over at opplæring ikke er det samme som utdanning.

Organisk modell

En jungelen av begreper vokser opp når våre flinke folk klekker ut nye ideer og tanker om hvordan man kan gjøre voksnes læring bedre. Det er ikke alltid enkelt å se hvordan begrepene bringer oss videre. Et eksempel er et forslag om en organisk modell for kontinuerlig, praksisnær og fleksibel kompetanseutvikling. Begrepet ´organisk´ har 23 synonymer i norsk og de fleste peker i retningen liv og levende. Siden den organiske modellen skal brukes i et faglig nettverk av mennesker virker det som man her prøver å understreke en dynamikk som man ellers ikke oppnår i en ikke organisk modell, dvs. en mekanisk modell. Om begrepet ´organisk modell´ er godt egnet til å forklare arbeidsmetoder i et nettverk eller muligens kun skaper forvirring er ikke godt å si. Det viktige er i alle fall at medlemmene i nettverket er aktive (liv, levende) og innovative (nyskapende) slik at de unngår at nettverket dør ut (mekanisk modell). 

Nøkkelord

I en periode arbeidet NVL med å sette sammen en liste over viktige ord og begreper (nøkkelord) som brukes innen området voksnes læring - på de fem nordiske språkene og engelsk. Listen har som hensikt at publiserte artikler på nvl.org som er merket med et eller flere av nøkkelordene på et av språkene vil være søkbare på de andre språkene. Hvis artikkel er merket med ´mångkulturell´ vil den også være søkbar på ´monikulttuurinen´ (finsk), ´fjölmenningarlegur´ (islandsk), ´flerkulturell´ (norsk), ´flerkulturel´(dansk) eller ´multicultural´ (engelsk).  Å sette sammen listen på i underkant av 40 ord på de seks språkene var ikke enkel oppgave siden man ønsket et høyt presisjonsnivå. Det var ikke bare å hente fram ordbok, NVLs kloke folk måtte virkelig tenke gjennom betydningen av begrepene på sitt språk. 

NVLs oppgave er bl.a. å formidle informasjon og kunnskap om feltet voksnes læring mellom de nordiske landene. Dette er en formidabel oppgave med mange fallgruver. Enkelte ord og begreper kan ha forskjellig betydning på de ulike språkene og når det i tillegg kommer kulturelle forskjeller, ikke minst i landenes administrasjon, så er det viktig at man holder tunga rett i munnen. 

Et godt praktisk eksempel er at når man snakker om voksne og læring i Norden så er definisjonen på en voksen person forskjellig mellom landene med hensyn til alder. Derfor kan det statistiske tallet for antall voksne i læring ha store sprik mellom landene. I virkeligheten er antallet meget likt. 


 Kommentarer