sep
27
2017

Bildning och integration

Posted 5 år 129 dage siden ago by Göran Hellmalm
Göran Hellmalm

 

Åren 2015 - 2017 har ungefär 250 000 människor sökt asyl i Sverige. Att ett land på relativt kort tid får ta emot så många människor påverkar naturligtvis samhället på såväl kort som lång sikt. I början är samhället till stor del inriktat på att tillgodose de basala behoven hos de nyanlända. Någonstans att bo. Något att äta. Något att klä sig i. Detta ställer stora krav på staten och kommunerna som har det formella ansvaret för asylmottagande och etablering. Något som är otvetydigt är att staten och kommunerna under de senaste åren hade haft svårt att hantera mottagandet utan omfattande insatser från civilsamhället.

För en nyanländ är det omvälvande att befinna sig i ett nytt land där man inte behärskar språket eller har några sociala nätverk. Och dessutom kanske inte vet om man kommer att få stanna i landet. Efter det att de basala behoven av mat, kläder och husrum tillgodosetts uppkommer andra behov, som behovet av sociala sammanhang, språkkunskaper och kunskaper om det samhället man befinner sig i. De tio studieförbunden i Sverige byggde därför på kort tid upp en omfattande verksamhet med studiecirklar och andra verksamheter för asylsökande och nyanlända. Verksamheterna nådde redan efter några månader ungefär 75 000 nyanlända i 275 av Sveriges 290 kommuner. Satsningen har fortsatt sedan dess.

Genom att börja sin resa in i ett nytt språk och ett nytt samhällssystem via det icke-formella lärandet i studieförbunden har denna resa hos många individer blivit kortare än den varit annars. Jag tror att ett ökat samarbete mellan de formella och icke formella utbildningssystemen kommer att bli allt viktigare för att hantera nyanländas etablering i samhället. Inte minst för att bildningsresan ska kunna fortsätta även efter det att skoldagen i den formella skolan slutat.  

En reflektion som infunnit sig hos många som arbetat med språk- och samhällsintroduktion med nyanlända är hur lätt det är att förutsätta att alla har samma förståelse av centrala begrepp. Ta till exempel begreppet demokrati. Det begreppet är väldigt centralt för såväl de nordiska länderna i stort som för våra utbildningssystem. Men begreppet är inte självklart för alla. I synnerhet inte för människor som är uppvuxna i auktoritära samhällen som inte är demokratiska.

Många av dem som arbetat med undervisning av nyanlända har vittnat om att det ofta är svårt att förklara för de nordiska utbildningssystemen självklara saker, som att eleven ska kunna ha en egen åsikt, att eleven har rätt till inflytande över sin utbildning och att eleven har ett eget ansvar för sin bildningsresa.

Utan en gemensam bild av vad grundläggande begrepp innebär kommer det att bli svårt att utforma utbildningar som inkluderar såväl infödda som nyanlända medborgare. Det förstår många som jobbar med utbildning. Men samhället måste kanske lägga mer av såväl resurser som uppmärksamhet på dessa frågor. Och återigen tror jag att ökad samverkan mellan de formella och icke-formella utbildningssystemen kan vara en nyckel till det. För såväl vi som representerar det icke formella lärandet, som de pedagoger som arbetar i den formella skolan kan nog skriva under på den mening som avslutar portalparagrafen i läroplanen för den svenska grundskolan:

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.”

Göran Hellmalm

Photo by Fineas Anton on Unsplash

13-14 november 2017 arrangerar norska förmanskapet i det nordiska samarbetet en stor nordisk konferens om vuxnas lärande och inkludering i samhället och arbetslivet. Du kan följa diskussionen på twitter (och delta själv) under #Voksin17. Läs mer och anmäl dig här.Kommentarer