nov
22
2017

Kvalifikationer och kvalifikationssystem – del 2: Vad är ett kvalifikationssystem?

Posted 5 år 73 dage siden ago by Anna Kahlson
Anna Kahlson

 

Om den förra bloggen hade ett mikrofokus (kvalifikationer) kommer den här istället ha ett makrofokus (kvalifikationssystem). I den förra bloggen försökte jag tydliggöra vad en kvalifikation är och i den här bloggen ska jag försöka sätta kvalifikationen i ett sammanhang, nämligen det system som producerar och möjliggör för människor att erhålla dessa kvalifikationer.

Huvuddelen av innehållet i den här bloggen är hämtat från det arbete som jag varit del av under de år jag arbetade i kvalifikationsteamet på ETF (1), och från deras senaste publikation i serien av rapporter om kvalifikationer – A toolkit: Getting Organised for Better Qualifications (2). Jag kommer också ta upp två andra definitioner på kvalifikationssystem, bland annat hur det definieras i den nyligen reviderade EQF-rekommendationen.

I Getting Organised for Better Qualifications är utgångspunkten att länder (vidare)utvecklar sina kvalifikationssystem för att bättre kvalifikationer behövs. Bättre, eller kanske snarare modernare, mer relevanta, kvalifikationer är nödvändiga för att människor behöver legitima/erkända sätt att visa sin kompetens på, i en värld med ökande rörlighet och ökande förändringstakt på arbetsmarknaden. Kvalifikationen är kvittot på kompetens som genererar ett bytesvärde på arbetsmarknaden. Men om kvalifikationen ska anses relevant och legitim (generera tillit) behöver systemet som producerar och ”delar ut” kvalifikationen också generera tillit hos de som är mottagare av de utdelade kvalifikationerna, framförallt hos arbetsgivare.

I rapporten föreslår ETF en möjlig definition av kvalifikationssystem (och nu får ni läsa på engelska):

“A qualification system is everything in a country’s education and training system which leads to the issuing of a qualification: schools, authorities, stakeholder bodies, laws, institutions, quality assurance and qualifications frameworks. All countries have qualifications, so all have qualification systems. Qualification systems are the set of organisational arrangements in a country that work together to ensure that individuals have access to, and can choose to obtain qualifications that are fit for purpose, meet the needs of society and the labour market, and offer opportunities for employment, career development, and lifelong learning.”

Jag vill passa på att även ta upp två andra definitioner av kvalifikationssystem, den första från en OECD-rapport (3):

”Qualifications systems include all aspects of a country’s activity that result in the recognition of learning. These systems include the means of developing and operationalising national or regional policy on qualifications, institutional arrangements, quality assurance processes, assessment and awarding processes, skills recognition and other mechanisms that link education and training to the labour market and civil society.

Qualification systems may be more or less integrated and coherent. One feature of a qualification system may be an explicit framework of qualifications.”

och den andra från EU:s nyligen reviderade EQF-rekommendation där ett nationellt kvalifikationssystem definerias som (4):

”alla aspekter av en medlemsstats verksamhet som gäller erkännande av lärande och andra mekanismer som kopplar utbildning till arbetsmarknaden och till civilsamhället. Detta inkluderar utarbetandet och genomförandet av institutionella åtgärder och processer som gäller kvalitetssäkring, bedömning och utfärdande av kvalifikationsbevis. Ett nationellt kvalifikationssystem kan bestå av flera delsystem och inbegripa en nationell referensram för kvalifikationer.”

Som ni ser skiljer sig dessa definitioner något åt men sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att ett kvalifikationssystem är summan av de arrangemang, inklusive inblandade aktörer och institutioner, som på något sätt bidrar till att en individ kan erhålla en kvalifikation. Krångligt? Egentligen inte. Men för att göra saken något krångligare har en del länder utvecklat och implementerat så kallade National Qualifications Frameworks (NQF), eller på svenska, nationella referensramar för kvalifikationer (som dessutom kan vara refererade till EQF - European Qualifcations Framwork). Det viktiga att förstå här, är att ett kvalifikationssystem inte är detsamma som en NQF, men att ett kvalifikationssystem kan innefatta en NQF. Alla länder har kvalifikationssystem men inte alla länder har valt att organisera sitt system med hjälp av en NQF. I Getting Organised… definierar ETF en NQF som:

”National qualifications frameworks (NQFs) are tools which classify qualifications according to a hierarchy of levels, typically in a grid structure. Each level is defined by a set of descriptors indicating the learning outcomes applicable to that level.”

En NQF kan alltså sägas vara ett sätt att organisera och klassificera kvalifikationer och samtidigt vara en utgångspunkt för hur kvalifikationens innehåll kan beskrivas och nivåplaceras. Tanken bakom detta är att NQFs på så sätt skapar transparens och jämförbarhet mellan olika kvalifikationer och mellan kvalifikationssystem (mer om NQFs i min nästa blogg).

Tillbaks till kvalifikationssystemen. Ett funktionellt och modernt kvalifikationssystem behöver omfatta olika delar som alla samverkar för att leverera kvalifikationer av hög kvalitet, som är relevanta och som anses legitima. Alla kvalifikationssystem (och dess ingående delar) måste på något sätt regleras, rätt aktörer och intressenter behöver kunna vara delaktiga, ett antal funktioner och uppgifter måste utföras av relevanta institutioner och sist men inte minst måste systemet underbyggas av kvalitetssäkring. Mer om dessa 4 olika aspekter av kvalifikationssystem kan du läsa i ETFs toolkit. Det finns dessutom 5 korta filmer som introducerar och sammanfattar varje del (för dig som inte orkar eller har tid att läsa) på ETFs Youtube-kanal (5). Slutligen finns det för er som vill analysera ert eget kvalifikationssystem (eller er del av ett system) självskattningsverktyg med frågor att reflektera över.

  1. ETF (European Training Foundation) är en EU-myndighet som arbetar med att hjälpa länder som gränsar till EU att reformera sina yrkesutbildnings- och arbetsmarknadssystem. www.etf.europa.eu  
  2. Rapport och självskattningsfrågor: www.etfqual.eu
  3. The Role of National Qualifications Systems in Promoting Lifelong Learning http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/33977045.pdf
  4. RÅDETRÅDETS REKOMMENDATION av den 22 maj 2017 om den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande och om upphävande av Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 23 april 2008 om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (2017/C 189/03) https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/sv.pdf
  5. Filmer: https://www.youtube.com/watch?v=fA_qxrjebaM&list=PLYK8JpvJRLjidoktGOYmUC94sCjsk4vvl


Kommentarer