Seneste blogs

davide-ragusa-24118.jpg
Hundra år av demokrati - var står vi om hundra år?
En annan fråga är hur stabil demokratin som sådan är i Sverige och övriga Norden.

fineas-anton-110245.jpg
Bildning och integration
Norden i allmänhet och Sverige i synnerhet har under de senaste åren tagit emot ett stort antal människor som sökt en fristad och en framtid i våra länder.

tavla.jpg
Släpp loss lusten att lära!
Erfarenheterna från olika delar av utbildningssystemet har fått mig att fundera på hur samhällets olika utbildningsstrukturer skulle kunna inspireras av varandra för   att stödja det livslånga lärandet som alla säger sig eftersträva.

Kommentarer

comment fed artikel ...

Nyeste billeder

jun
28
2017

Släpp loss lusten att lära!

Posted 5 år 220 dage siden ago by Göran Hellmalm
Göran Hellmalm

 

I mitt yrkesliv har jag jobbat inom både högskolan och grundskolan innan jag  hamnade inom folkbildningen. Mitt engagemang för utbildningsfrågor är djupt. Erfarenheterna från olika delar av utbildningssystemet har fått mig att fundera på hur samhällets olika utbildningsstrukturer skulle kunna inspireras av varandra för   att stödja det livslånga lärandet som alla säger sig eftersträva.

Redan i portalparagrafen till läroplanen för grundskolan betonas skolans roll för det livslånga lärandet:

Skollagen slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära”.  

Skrivningen ovan är en vacker grund att vila på. Men,16 % av eleverna i svenska grundskolan uppnår inte grundläggande behörighet till gymnasieskolan. Och 24 % av eleverna som börjar på svenskt gymnasium slutför inte sina studier inom stipulerad tid.

Det finns därför anledning att fundera över om den livslånga lusten att lära utvecklas i skolan, eller om den avvecklas i skolan.

Grunden i det livslånga lärande är just lusten. Varje individ måste själv vara bärare av sin egen bildningsresa, annars kommer den aldrig att komma långt. Finns lusten att lära kommer individen att hitta sätt att lära. Detta ser vi inom folkbildningen bevis på varje dag. Även grupper av unga som helt misslyckats i den formella skolan finner i folkbildningens fria former ofta en väg framåt på bildningsresan.  

Ett problem tror jag är att skolan är väldigt detaljstyrd av lagstiftning, läroplaner och anvisningar från myndigheter, kvalitetsgranskningar och ekonomisk styrning via statsbidrag för ändamål som anses viktiga för stunden. Lärare, rektorer och lokala skolpolitiker har relativt begränsade möjligheter att anpassa skolans organisation och undervisningens innehåll utifrån de unika förutsättningarna i varje klassrum. Detaljstyrningen gör det också svårt för skolan att snabbt anpassa sig till förändrade förutsättningar i samhället utanför skolan.

Kanske vore mindre detaljreglering och ökad frihet för alla duktiga lärare och rektorer ett sätt att förbättra skolans förutsättningar att främja lusten att lära? Kanske borde vi  våga prova att förbättra skolresultaten genom minskad  detaljstyrning istället för genom ökad detaljstyrning? Jag är övertygad om att det på lång sikt skulle få positiva konsekvenser även för de mätbara kunskapsresultaten.

Jag tror att grundskolan skulle ha mycket att lära av hur folkbildningens  verksamheter alltid utgår från individen där den befinner sig och stimulerar individen till att bli en medskapare i sin eget livslånga lärande. Trots att folkbildningen inte är detaljreglerad har den under mer än 100 år lyckats bidra till att många människor gjort bildningsresor utifrån sina förutsättningar.

De flesta delar av utbildningssystemet eftersträvar som nämnts, det livslånga lärandet. Läroplanen för grundskolan understryker sitt ansvar för elevens bildningsresa på flera ställen. Tänk om lärare, rektorer och lokala skolpolitiker kunde vara friare att pröva olika vägar att uppnå de vackra mål som uttrycks i läroplanen! Jag kommer att fundera vidare på detta i kommande blogginlägg. Men vill avsluta med ytterligare ett citat från läroplanen, denna gång om svenska skolans kunskapsmål (i kapitel 2):

”Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.’

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.”

Göran Hellmalm

Omvärldsanalytiker, Studieförbunden