”Vi har fattat ett djärvt beslut i Finland”

– Europa är en av de äldsta stora ekonomierna. Därför investerar EU i vuxenutbildningen och unionen kommer också i framtiden att fortsätta att investera i den. Det här gäller också Finland i sin fulla styrka, säger Erno Hyvönen från Undervisnings- och kulturministeriet i Finland.

 
Utbildning har en hög status i Finland. Här ses Riksdagshuset i Helsingfors där också utbildningsfrågor behandlas. Foto: Hanne Salonen Utbildning har en hög status i Finland. Här ses Riksdagshuset i Helsingfors där också utbildningsfrågor behandlas. Foto: Hanne Salonen

Erno Hyvönen är projektplanerare för den relativt nya avdelningen för gymnasie- och yrkesutbildning vid Undervisnings- och kulturministeriet i Finland. Han är övertygad om att de förändringar vi ser i arbetslivet är så anmärkningsvärda och snabba att omskolning behövs mer än någonsin.

– Min personliga åsikt är att vi har fattat ett djärvt beslut i Finland, säger han och hänvisar till reformen av yrkesutbildningen i Finland.

Ny reform tar sikte på framtiden

Yrkesutbildningsreformen som trädde i kraft 2018 var den största utbildningsreformen i Finland sedan grundskolereformen på 1970-talet.

– Under arbetets gång märkte vi att det var omöjligt att förutse exakta kompetensbehov inom de närmaste fem åren, ännu mindre på tio eller tjugo års sikt. Därför har hela systemet byggts upp utifrån efterforskningar på bred bas och med betoning på livslångt lärande. Ministeriet har också lanserat en separat reform för det kontinuerliga lärandet som gäller alla nivåer från förskole- till universitetsutbildningen, säger Erno Hyvönen.

Utgångspunkten för reformen var att utbildningen bättre skulle kunna svara mot de snabba förändringarna i arbetslivet.

– Den betonar en personlig kompetensutvecklingsplan, identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens, samt kombinationen av utbildningsmoduler från olika branscher, säger Erno Hyvönen.

God förmåga att lösa problem

– Situationen i Finland är inte perfekt, men den är mindre dålig än i många andra länder. När det gäller de grundläggande färdigheterna så har finländska vuxna i genomsnitt mycket bredare färdigheter än på många andra ställen i världen, och det finns färre människor som klarar sig riktigt dåligt här, säger Erno Hyvönen.

Han tror att de främsta orsakerna är att det finns en stark historisk tradition i Finland där utbildning värderats högt, det här i kombination med en välfungerande grundskola.

– Både PISA- och PIAAC-undersökningarna bekräftar uppfattningen att de som gått den finländska grundskolan har en erkänt bättre problemlösningsförmåga än vad motsvarande ”produkter” har i andra länder, även om förmågan inte är i toppklass i Finland.

Enligt Erno Hyvönen kan man dra slutsatsen att finländarna, åtminstone i teorin, kommer att kunna reagera bättre och snabbare på ekonomiska förändringar i samhället och på nya industrier och verksamhetsområden som kanske blir en verklighet efter covid-19.

Ett elegant och vackert system

– Som en detalj vill jag också lyfta fram yrkesprovet i den finländska yrkesutbildningen, säger Erno Hyvönen.

erno-hyvonen .jpg
Projektplaneraren Erno Hyvönen ser många fördelar med Finlands sätt att skapa kompetenshöjande stigar. Foto: privat arkiv

I många andra EU-länder kan det finnas byråkratiska hinder som gör att kompetens som erkänts kanske ändå i slutändan inte berättigar till fortsatta studier.

– I Finland ska den faktiska kompetensen bevisas, och hur den förvärvats är inte av betydelse. ”Validering av tidigare inlärning” och ”Validering av nuvarande lärande” är faktiskt identiska, och hanteras av ett tydligt och öppet system som är administrativt vackert och elegant.

Stigar och strategier i Finland

– I Finland anser vi att man bör ha åtminstone någon form av utbildning på andra stadiet för att kunna lyckas i arbetslivet och fungera som vuxen i samhället. Endast grundskola räcker inte.

Erno Hyvönen hänvisar till den nya yrkesutbildningsreformen som stämmer väl överens med flera av de steg som finns beskrivna i det euorpeiska initiativet för ”Upskilling Pathways”. I Finland har man därför valt att fokusera på den punkt som gäller att ”Erbjuda lärande”. I praktiken innebär det fler stödåtgärder i den inledande fasen av andra stadiets utbildning eller tidigare. Målgrupperna är vuxna utan utbildning på andra stadiet, personer som har en föråldrad utbildning, samt nyanlända och invandrare vars grundutbildning är bristfällig.

Inga stora problem här

– För övrigt har Finland sin egen reform av kontinuerligt lärande (https://minedu.fi/jatkuva-oppiminen), som är en stor nationell enhet. Finland har också deltagit i utarbetandet av en småskalig ”Upskilling Pathways”-strategi på EU: s initiativ, men den har ingen officiell status. Erno Hyvönen säger att Finlands situation skiljer sig från andra EU-länder, eftersom det inte finns särskilt många i landet som inte är läs- och skrivkunniga, eller personer som har en riktigt låg grundutbildning.

– Det finns naturligtvis några, men det anses inte som ett särskilt stort problem hos oss.

Vilka är Finlands största utmaningar?

– Att man har möjlighet och kapacitet betyder inte att saker kommer att gå bra av sig själv. Hårt arbete måste göras i vilket fall som helst, säger Erno Hyvönen.

Han beskriver Finland som en nation med en äldre åldersstruktur och antalet ungdomar som kommer ut på arbetsmarknaden minskar stadigt.

– Därför bör det säkerställas att så många vuxna som möjligt hänger med i förändringarna och inte marginaliseras på grund av bristande grundläggande färdigheter.

Hur tar Finland hand om alla med svaga grundläggande färdigheter?

– Det finska utbildningssystemet tar som helhet ganska bra hänsyn till de människorna – systemet hittar och identifierar dem. Lärare och utbildningsinstitutioner har kunskap och det finns stöd att få. För närvarande är vårt utvecklingsarbetet inriktat på att göra ett trovärdigt ”learning offer” som det heter på äkta EU-Upskilling Pathways-språk. Det innebär i praktiken att fler människor än tidigare ska kunna delta i andra stadiets utbildning, säger Erno Hyvönen.

Men hur ska man kunna locka dem som har de sämsta grundläggande färdigheterna att påbörja en examen och sedan stöda dem i den processen? Erno Hyvönens svart är kort och koncist.

– Varken jag, Finland eller något annat land har ännu hittat ”Vishetens sten” till hur man gör det.

Lär dig mera om VET (Vocational Education and Training) i Finland: