- Vi har ikke råd til å sløse med folks kompetanse!

Historisk avtale: Norge har fått nasjonal kompetansepolitisk strategi.

 
Direktør Gina Lund i Kompetanse Norge lover å presse på slik at tiltakene i den nasjonale kompetansepolitiske strategien gjennomføres. Direktør Gina Lund i Kompetanse Norge lover å presse på slik at tiltakene i den nasjonale kompetansepolitiske strategien gjennomføres.

 

 

Norge har tatt tydelige grep for å få en bedre utdannet arbeidsstyrke, som har nødvendig kompetanse for å gjennomføre omstillinger. En historisk samarbeidsavtale med det ambisiøse navnet «Nasjonal kompetansepolitisk strategi» ble signert av statsminister Erna Solberg og fem statsråder, sammen med partene i arbeidslivet, representert ved fire organisasjoner fra arbeidsgiversiden, og fire fra arbeidstakersiden. I tillegg signerte Sametinget og Voksenopplæringsforbundet, altså en usedvanlig stor bredde av myndigheter og arbeidsliv.

Kompetanse Norge har hatt en nøkkelrolle når det gjelder å utrede saken. De har vært sekretariat og pådriver for strategiarbeidet siden oppstarten i november 2015.

Direktør i Kompetanse Norge, Gina Lund, forklarer i en videosnutt hva den nasjonale kompetansestrategien betyr for den enkelte:
– Denne strategien skal sikre at det du kan stemmer overens med det arbeidslivet og framtiden trenger av kompetanse. Nå er vi enig om at det må satses mer på karriereveiledning, og at du skal kunne kombinere jobb med å ta etter- og videreutdanning.

 

I Nasjonal kompetansepolitisk strategi er partene enige om å:

 • Bidra til at den enkelte og samfunnet gjør gode valg
 • Arbeide for bedre læringsmuligheter og god bruk av kompetanse i arbeidslivet
 • Styrke kompetansen til voksne med svak tilknytning til arbeidslivet

Et mer inkluderende samfunn

– Et av målene i strategien er at færrest mulig står utenfor arbeidslivet. Vi har ikke råd til å sløse med folks kompetanse. For å bygge Norge videre må vi både skaffe oss ny kompetanse og bygge videre på den vi allerede har. Lykkes Norge med kompetansepolitikken, lykkes vi også med et mer inkluderende samfunn, økonomisk vekst, et konkurransedyktig næringsliv og grunnlag for fortsatt velferd, sier Gina Lund i omtalen av strategien.  Hun slår også fast at Kompetanse Norge kommer til å presse på for gjennomføring av strategien.

Digital kompetanse i arbeidsstyrken

Kompetanse Norge vil få en omfattende jobb med å være vaktbikkje. Det er nemlig mange og store tiltak som er satt ned i avtalen. Strategipartene er blant annet enige om å:

 • styrke samarbeidet mellom arbeidslivet og universiteter, høyskoler og fagskoler for å lage nye tilbud  om videreutdanning for de som allerede er i jobb
 • gjøre det enklere å få dokumentert kompetanse ervervet i arbeidslivet
 • gi flest mulig voksne anledning til å ta videregående opplæring
 • etablere forsøk der "Kompetansepluss arbeid" kan kobles med fagopplæring
 • benytte opplærings- og kompetansetiltak mer aktivt i arbeidsmarkeds- og integreringspolitikken, og benytte arbeidslivet aktivt som læringsarena
 • videreutvikle den digitale kompetansen i hele arbeidsstyrken
 • styrke regionalt folkevalgt nivås kompetansepolitiske ansvar og samordningsrolle
 • etablere et kompetansebehovsutvalg som skal gi bedre kunnskap om hvilken kompetanse vi vil trenge framover
 • sørge for tilgang til karriereveiledning og et helhetlig system for karriereveiledning
 • utvikle karrieremulighetene i yrkesfaglige utdanninger og yrker

Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, IKT og norsk eller samisk. Ordningen skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse. I 2016 ble det innvilget 208 millioner kroner til kurs på arbeidsplassen gjennom Kompetansepluss. Midlene har gått til opplæring i grunnleggende ferdigheter og norsk for ansatte i til sammen 899 virksomheter