10 år av nätverkande

 

2005 startade Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande sin verksamhet och en ny era inom det nordiska samarbetet kring livslångt lärande inleddes.

Under dessa tio år har NVL sammanfört centrala aktörer inom vuxnas lärande i alla nordiska länder, genom att målmedvetet satsa på tematiskt arbete inom strategiska utvecklingsområden. Sammanlagt 31 olika nätverk har fötts under årens lopp. Resultaten av NVLs arbete har utmynnat i 78 rapporter som skapar underlag för Nordiska Ministerrådets arbete och inspirerar till nya utvecklingsprojekt. Verksamheten är mycket bred och har en omfattande kontaktyta till stora delar av vuxenutbildningssektorn i de nordiska länderna. Varje år arbetar NVL med mer än 150 samarbetspartners.

”Livslang læring er et sentralt og felles mål i hela Norden. Vi ligger på topp når det gjelder voksenutdanningsområdet. Det skyldes ikke minst at NVL formår å utnytte landenes samarbeidspotensial, både når det gjelder erfaringsutveksling og utbredelse av modeller og metoder, som virker til glede og gavn for den enkeltes personlige utvikling og demokratiske deltagelse og utvikling av arbeids- og samfunnslivet i Norden.”

Dagfinn Høybråten, generalsekreterare för Nordiska ministerrådet

Det finns mycket som förenar länderna i Norden, men också mycket som skiljer dem åt. Grundtanken med NVL är att vi kan lära oss av varandra, men vi kan och ska också bibehålla vår särart. Detta gäller också de olika utbildningsformerna inom vuxnas lärande. Genom att arbeta i flexibla nätverk kan NVL snabbt reagera på olika behov, och låta nätverken arbeta så länge det  är ändamålsenligt.

Just nu fokuserar nätverken på fem centrala teman; Flexibilitet i utbildningar, innovation, validering, vägledning och kompetensutveckling. 

Nätverken jobbar med utredningar, jämförelser, rekommendationer och utveckling av sektorn, och har redan uppnått konkreta resultat. 

När NVL startade 2005 slog Margrethe Steen Hernes (Nordiska Ministerrådets sekretariat) fast att  ”Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande skall fungera som ett lim för människor som är intresserade av vuxnas lärande.”

Med tio års nätverkande bakom oss kan vi säga det målet har uppnåtts. NVL är en stark och dynamisk organisation som stödjer utvecklingen av vuxenutbildningen i alla de nordiska länderna. Nordiska mötesplatser som NVL har skapat genom åren är av hög kvalitet och har underlättat dialogen och erfarenhetsutbytet mellan olika aktörer inom vuxnas lärande, mellan forskare och praktiker, samt mellan utbildning och arbetsliv.

Mer om NVLs tioårsjubileum 8 september 2015

Följ med tioårsfirandet på twitter och instagram under #NVL10