10/2007 NVL Uutisia

 

NMR

Työssä oppiminen – edellytykset, strategia, menetelmät ja tulokset

Elinikäisestä osaamisen kehittämisestä on tullut tärkeä asia kaikille työmarkkinoiden osapuolille: yksilöille, työpaikoille, oppilaitoksille ja muille koulutuksen kanssa tekemisissä oleville tahoille. Koko työvoiman jatkuva kehittäminen edellyttää toimivaa aikuis- ja jatkokoulutusjärjestelmää.

Työssä oppiminen tuntuisi tässä mielessä olevan lupaava oppimismenetelmä, sillä osaamisen kehittäminen ja käyttäminen tapahtuvat siinä usein rinnakkain.
Tuoreessa raportissa kuvaillaan pohjoismaista tutkimusta työssä oppimisesta. Tutkimuksessa selvitettiin oppimista edistäviä tekijöitä ja kehitettiin best practice -malleja. Raportissa korostetaan, että oppilaitosten ja työpaikkojen välinen tiivis yhteistyö on tärkeä edellytys best practice -mallien ja onnistuneen työssä oppimisen toteutumiselle käytännössä.
Raportin voit ladata NMR:n kotisivuilta:
www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2007:576

E-post: Antra.Carlsen(ät)cfl.se
NVL

Aikuisten ammattikoulutusmahdollisuudet Pohjoismaissa

Ammattikoulutusmahdollisuuksien tarjoamista aikuisopiskelijoille pidetään kaikissa Pohjoismaissa tärkeänä, koska ammattikoulutus voi helpottaa työpaikan saantia tai jatko-opintoihin pääsyä.
Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen aikuisten oppimisen johtoryhmä (SVL) antoi keväällä 2007 NVL:n formaalin aikuiskoulutuksen verkostolle tehtäväksi laatia katsauksen aikuisten ammattikoulutusmahdollisuuksiin Pohjoismaissa. Ensisijaisena tarkoituksena on siis ollut kuvailla aikuisten mahdollisuuksia päästä ammattikoulutukseen eri pohjoismaissa. Erityisesti olemme kiinnittäneet huomiota seuraaviin tekijöihin:
• lainsäädäntö
• oppilaitokset/opetuksen järjestäjät
• rahoitus
Katsaus kattaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen sekä toisen asteen jälkeisen ammatillisen koulutuksen (esim. ammattikorkeakoulut) mutta ei yliopistoja. Esittelemme muutamia tyypillisiä esimerkkitapauksia, joiden avulla haluamme kuvailla koulutusprosessin moninaisia vaiheita opinto-ohjaajan tapaamisesta alkaen aina päämäärään, esim. työpaikan tai jatko-opiskelupaikan löytymiseen asti.
Katsauksessa käytettävät kielet ovat tanska, norja, englanti ja ruotsi.
Linkki raporttiin
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Danmark

Opetusministeriön pioneerikampanja innovatiivisuuden ja yrittäjyyden asialla

Tanskan opetusministeriön pioneerikampanjalla halutaan edistää innovatiivisuutta ja yrittäjähenkisyyttä Tanskan koulutusjärjestelmässä.
Kampanja pyrkii rohkaisemaan opettajia ja kouluttajia uusille poluille kehittämään uudenlaisia koulutusratkaisuja, jotka tuovat esiin opiskelijoiden luovuutta, innovatiivisuutta ja yrittäjäkykyjä. Kampanjan avulla halutaan luoda puitteet opettajille ja kouluttajille tämän työn tekemiseen.
Osa kampanjaa on Pionermagasinet-lehti. Sen uusimmassa numerossa annetaan hyviä neuvoja kouluttajille ja oppilaitosten johdolle innovatiivisuuden ja yrittäjyyden tuomisesta esiin koulutuksessa.
Lisää aiheesta: www.uvm.dk/07/p2.htm?menuid=6410
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Danmark

Kehitystietokanta inspiroi uusiin hankkeisiin

Tanskan opetusministeriön ja koulutusalan IT-keskus UNI•C:n yhteistyönä toteutetussa kehitystietokannassa on tiedot noin 5000:sta opetusministeriön tukemasta kehityshankkeesta. Hankkeita on kaikilta eri koulutusasteilta, esimerkiksi peruskoulusta, toiselta asteelta ja korkeakoulutuksesta. Tietokannasta näkyy, mitä hankkeita tanskalaisissa oppilaitoksissa on juuri nyt meneillään. Siitä voi hakea ideoita oppilaitoshankkeen käynnistämiseen ja luoda kontakteja hankkeiden toteuttajiin.
Linkki tietokantaan: www.fou.emu.dk
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Mer om: projekt
Danmark

Vapaan sivistystyön ohjaajat opitun tunnustamisen pilottikoulutuksessa

22 vapaan sivistystyön sektorilla toimivaa opinto- ja uraohjaajaa on suorittanut pilottikoulutuksen opitun tunnustamisen ohjauksesta.
Kyseessä on Tanskan ensimmäinen ohjaajille suunnattu täydennyskoulutushanke, jossa käsitellään opitun tunnustamista ja dokumentointia. Saamiensa oppien avulla ohjaajat voivat muun muassa kouluttaa ja tukea opettajia, joilla ei ole ohjauskokemusta. 
Linkki DFS:n sivulle.
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Mer om: validering
Finland

Itä-Suomeen perustetaan vahva yliopisto

Suomalaiset yliopistot yhdistävät voimiaan, jotta ne voivat toimia tehokkaammin ja kilpailla maailman huippuyliopistojen kanssa. Itä-Suomessa valmistellaan Joensuun ja Kuopion yliopistoista muodostuvaa Itä-Suomen yliopistoa, jonka on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2010 alussa.
Yliopistot ovat jo aiemmin tehneet monia asioita yhdessä esimerkiksi tutkimussektorilla, opetuksessa, opiskelijarekrytoinnissa ja arvioinneissa. Yhteistyön myötä palveluja voidaan koota yhteen ja hallinto kevenee. Opiskelijoille uusi yliopisto tuo laajempia mahdollisuuksia.
Vuoden 2010 alussa Itä-Suomen yliopistolla on yhteinen hallitus, talous, henkilöstö, opiskelijat ja hallintokeskus. Lisäksi tiedekunta- ja laitostasolla kehitetään yhteisiä erityisesti kauppatieteiden, yhteiskuntatieteiden ja luonnontieteiden osalta.
www.minedu.fi/etusivu/arkisto/2007/2211/rakenteellinen.html
E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
Island

Lakiesitys elinikäisestä oppimisesta valmisteilla

Opetusministeri Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir on päättänyt käynnistää aikuiskoulutusta ja elinikäistä oppimista koskevan lakiesityksen valmistelun.
Aikuisopetusta ja elinikäistä oppimista tutkinut ryhmä luovutti syksyllä opetusministeriölle raporttinsa. Raportissa ehdotettiin, että aikuisten oikeus suorittaa haluamansa toisen asteen koulutus tulisi taata lailla. Ministeriössä tutkimusryhmän ehdotusta on pohdittu tarkkaan, ja aikuisopetusta/elinikäistä oppimista koskeva lakiesitys on nyt suunnitteilla. Lakiesitys valmistellaan ministeriössä, ja myöhemmässä vaiheessa tehdään yhteistyötä eri intressiryhmien ja muiden tahojen kanssa.
Anna Vilborg Einarsdóttir
E-post: anna(ät)frae.is
Island

Aktiivinen kansalaisuus elinikäisen oppimisen näkökulmasta

Marraskuun 16. päivänä järjestettiin Reykjavikissa Pohjolan talossa alustus- ja keskustelutilaisuus koulutuksesta ja demokratiasta. Konferenssin järjestivät Islannin NVL ja Islannin elinikäisen oppimisen liitto Leikn. Tapaamisen tarkoituksena oli tehdä tunnetuksi DEMOS-antologiaa, joka käsittelee valtaa, demokratiaa ja aktiivista kansalaisuutta. Lisäksi haluttiin synnyttää keskustelua koulutuksesta ja demokratiasta islantilaisessa yhteiskunnassa.
Antologia on vuonna 2006 perustetun pohjoismaisen aivoriihen työn tulos. DEMOS-hankkeen tavoitteena oli yhdistää vallan ja demokratian tutkimuksen tuloksia vapaan sivistystyön pedagogiikkaan ja kokemuksiin. Antologia tuo aineksia keskusteluun ja pyrkii osaltaan tukemaan demokratiaa.  
Päivän pääpuhuja oli DEMOS-antologian toimittaja John Steen Johansen. Lisäksi kuultiin alustuksia muun muassa Islannin Punaisen Ristin ja Islands Pædagogiske Universitetin edustajilta. Tilaisuudessa käytiin mielenkiintoista keskustelua koulutuksesta ja demokratiasta.     
Lisätietoa julkaisusta ja itse julkaisun löydät osoitteesta www.nordvux.net/page/35/aktivtmedborgarskap.htm
Anna Vilborg Einarsdóttir
E-post: anna(ät)frae.is
Island

Leiknin uudet kotisivut avattu

Islannin elinikäisen oppimisen liiton, Leiknin, kotisivut avattiin 16. marraskuuta. Sivuilla on tietoa liitosta ja sen toiminnasta, jäsenistä ja hallituksesta. Lisäksi sivuilta pääsee vain jäsenille tarkoitetulle keskustelualueelle. Kotisivut käännetään englanniksi piakkoin.
Leikn on Islannin elinikäisen oppimisen toimijoiden yhteinen foorumi, jonka tavoitteena on vahvistaa elinikäisen oppimisen asemaa. Liiton tehtäviin kuuluvat tiedottaminen, aktiivisen keskustelun herättäminen, alan toimijoiden ja viranomaisten välisen viestinnän ja yhteistyön sekä kansainvälisen yhteistyön edistäminen.   
Jäseneksi pääsevät kaikki islantilaiset koulutusorganisaatiot ja riippumattomat yhdistykset, joiden pääasiallinen tehtävä on aikuiskoulutuksen tarjoaminen ja jotka ovat voittoa tavoittelemattomia, formaalin koulutusjärjestelmän ulkopuolisia itsenäisiä toimijoita.
Leiknin kotisivut: www.leikn.is
Anna Vilborg Einarsdóttir
E-post: anna(ät)frae.is
Norge

25 miljoonaa kruunua työelämän perustaito-opetukseen

Norjalaisyritysten perustaito-opetuksen hankerahoitukselle on luvassa jatkoa vuonna 2008. Tukea voi hakea luku-, kirjoitus- ja tietotekniikkaopetuksen järjestämiseen.
Hankerahoituksesta pyritään tällä kertaa tiedottamaan erityisesti PK-yrityksille ja kaupan alalle, jotka ovat tähän asti olleet aliedustettuina perustaito-opetuksessa. Osa tiedottamisesta ja sopivien hakijoiden etsimisestä on niin sanottujen motivaatioagenttien vastuulla, jotka myös kartoittavat lähiseudun yritysten tarpeita. Näin voidaan esimerkiksi suunnitella yhteisiä kursseja pienyrityksille, jotka eivät yksinään pysty tarjoamaan koulutusta henkilöstölleen. 
Aiempina vuosina perustaito-opetus on painottunut voimakkaasti tietotekniikkaan. Nyt luku- ja kirjoitustaidon opetuksen osuutta pyritään lisäämään.
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Norge

Yliopistoja innostetaan tasa-arvotyöhön palkinnolla

Sukupuolten välinen tasa-arvo ei toteudu riittävän hyvin korkeakoulumaailmassa. Esimerkiksi vain 17 % professoreista on naisia.
Siksi Norjan opetusministeriö on perustanut uuden tasa-arvopalkinnon, jonka suuruus on kaksi miljoonaa kruunua. Palkinnon voittaa korkeakouluorganisaatio, joka kehittää parhaat tasa-arvoa edistävät toimenpiteet. Yliopistot, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset voivat ilmoittautua kilpailuun lähettämällä toimintasuunnitelman ja kuvauksen suunnitelluista tasa-arvotoimenpiteistä. Tasa-arvopalkinto jaetaan ensi vuoden tammikuussa Kontaktkonferansenin yhteydessä.
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Norge

Vox sai valmiiksi perustaitojen viitekehyksen

Vox on laatinut ehdotuksen aikuisten perustaitojen viitekehykseksi. Ehdotus sisältää tasokuvaukset ja osaamistavoitteet luku-, kirjoitus-, lasku- ja tietotekniikkaosaamisen alueilta.
Norjassa aikuiset saivat vuonna 2002 oikeuden peruskouluopintoihin. Aikuisten oppimistarpeisiin sopivaa perustaito-opetusta ei kuitenkaan ole riittävästi tarjolla.  Vuonna 2006 Norjan opetusministeriö antoi Voxille tehtäväksi ehdotuksen aikuisten perustaitojen viitekehykseksi, johon sisältyvät perustaitojen tasokuvaukset ja osaamistavoitteet. Viitekehyksen kohderyhmänä ovat aikuiset, jotka haluavat parantaa perustaitojaan opiskelematta kuitenkaan peruskoulun koko oppimäärää. Oppiminen voi tapahtua erilaisissa oppimisympäristöissä, myös työpaikalla.
Lisätietoa Voxin sivuilta: www.vox.no
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Mer om: baskunskaper
Sverige

Koulutusalan viranomaisorganisaatio uudistuu 1.7.2008

Ruotsissa on meneillään opetusviranomaisten organisaatiomuutos. Koulutusasioita hoitaa vastedes kolme uutta valtiollista viranomaistahoa, joilla on omat, selkeästi rajatut toimialansa.
Uusi itsenäinen valvontavirasto, Skolinspektionen, hoitaa koulutuksen valvonta- ja tarkastustehtäviä.
Uusi valtiollinen opetusvirasto, Skolverket, johtaa julkisen koulutussektorin seurantaa ja arviointia, vastaa määräysten ja ohjeiden laatimisesta, kansallisista kokeista, vapaakoulujen toimiluvista ja valtionapujen hallinnoinnista.
Uusi erityisopetusvirasto, Myndigheten för specialpedagogik hoitaa erityisjärjestelyitä tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten opetukseen liittyviä asioita.
Koulutusalan kehittämisvirasto (Myndigheten för skolutveckling MSU) ja kansallinen joustavan oppimisen keskus (Nationellt centrum för flexibelt lärande CFL), lakkautetaan. Joitakin ydintehtäviä, kuten painopistealueiden yleinen kehittämistuki ja osa IT-tuesta, siirtyy uuteen opetusvirastoon. Yhteensä noin 40 % MSU:n ja 15 % CFL:n toiminnasta siirtyy muille valtion virastoille. Se osa toiminnasta, joka ei enää kuulu valtion vastuulle, lakkautetaan. 
Organisaatiomuutoksen tavoitteena on selkeämpi viranomaisjärjestelmä, jolla pyritään turvaamaan ruotsalaisen koulutuksen laadukkuus ja tasa-arvoisuus. Järjestelmä vastaa paremmin kansalaisten tarpeisiin, kun koulutusta hoitavien viranomaistahojen määrä pienenee ja niiden tehtävät selkiytyvät.
Lisätietoa: www.regeringen.se/sb/d/9421/a/91310;jsessionid=a8-0IFq9dkVf
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Sverige

Formaalin aikuiskoulutuksen uusi yhteisjärjestö

Perjantaina 19. lokakuuta formaalin aikuiskoulutuksen etujärjestöt Rvux ja LärVux fuusioituivat uudeksi aikuiskoulutusjärjestöksi.
VIS, Riksförbundet Vuxenutbildning i samverkan (Kansallinen aikuiskoulutuksen yhteistyöjärjestö) määrittelee päätavoitteekseen edistää elinikäistä oppimista seuraavilla tavoilla:
• pedagogisen kehityksen edistäminen
• edunvalvonta eduskunnan, hallituksen ja keskeisten viranomaisten ja organisaatioiden suuntaan
• aikuiskoulutuksen laadun valvonta
• infrastruktuurin vahvistaminen, koulutukseen pääsyn edistäminen ja koulutuksen muodon ja sisällön joustavoittaminen
• yhteistyön edistäminen kaikilla tasoilla
• osaamisen kehittäminen
• kansainvälisen yhteistyön edistäminen
• liiton jäsenistölle tiedottaminen
Lisätietoa: www.rvux.se
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Sverige

Selvitys vapaan sivistystyön laatutyöstä

Marraskuun 15. päivänä Ruotsin kansanopistot ja opintoliitot luovuttivat Kansansivistysneuvostolle laatuselvityksensä. Kaikki selvitykset valmistuivat määräpäivään mennessä.
Kansansivistysneuvosto koostaa materiaalista kansallisen laatuselvityksen. Selvityksellä halutaan saada yleiskuva kansansivistysalan laatutyön nykytilasta ja siitä, miten vapaan sivistystyön kenttä suhtautuu valtion määrittelemiin tavoitteisiin ja toimintamuotoihin. Kansallinen laatuselvitys antaa myös suosituksia laatutyön kehittämisestä. Raportti luovutetaan Ruotsin opetusministeriölle 22. helmikuuta 2008. Huhtikuussa 2008 selvityksen tuloksia käsitellään useissa konferensseissa.
Linkki Folkbildningsrådetin sivuille.
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Mer om: folkbildning
Åland

Kaksi uutta opitun tunnustamiseen liittyvää hanketta

Ahvenanmaan maakunnan hallitus käynnistää pian EU-varoilla opitun tunnustamishankkeen Validering på Åland, jonka tavoitteena on luoda Ahvenanmaalle oma opitun tunnustamisjärjestelmä. Lisäksi Ahvenanmaan oppisopimuskeskus ja oppimiskeskus Navigare ovat mukana LärVal-Norden -nimisessä temaattisessa verkostohankkeessa, johon osallistuu myös joukko oppimiskeskuksia Islannista, Norjasta ja Ruotsista. Tämän Nordplus Voksen -ohjelman kautta rahoitettavan hankkeen alkuvaiheessa vaihdetaan kokemuksia oppisopimuskoulutuksesta ja opitun tunnustamisesta. Molemmista hankkeista saatuja kokemuksia hyödynnetään ahvenanmaalaisen opitun tunnustamisjärjestelmän luomisessa.
E-post: Vivve.Lindberg(ät)living.ax
Mer om: validering
nmr_fi


Otsikot 29.11.2007


POHJOISMAIDEN MINISTERINEUVOSTO
Työssä oppiminen – edellytykset, strategia, menetelmät ja tulokset


NVL
Aikuisten ammattikoulutusmahdollisuudet Pohjoismaissa


TANSKA
Opetusministeriön pioneerikampanja innovatiivisuuden ja yrittäjyyden asialla

Kehitystietokanta inspiroi uusiin hankkeisiin

Vapaan sivistystyön ohjaajat opitun tunnustamisen pilottikoulutuksessa


SUOMI
Itä-Suomeen perustetaan vahva yliopisto


ISLANTI
Lakiesitys elinikäisestä oppimisesta valmisteilla

Aktiivinen kansalaisuus elinikäisen oppimisen näkökulmasta

Leiknin uudet kotisivut avattu


NORJA
25 miljoonaa kruunua työelämän perustaito-opetukseen

Yliopistoja innostetaan tasa-arvotyöhön palkinnolla

Vox sai valmiiksi perustaitojen viitekehyksen


RUOTSI
Koulutusalan viranomaisorganisaatio uudistuu 1.7.2008

Formaalin aikuiskoulutuksen uusi yhteisjärjestö

Selvitys vapaan sivistystyön laatutyöstä


AHVENANMAA
Kaksi uutta opitun tunnustamiseen liittyvää hanketta


VIRO


LATVIA


LIETTUA


EUROOPPA