10/2009 NVL Uutisia

 

Danmark

Aikuis- ja täydennyskoulutuksen myönteiset vaikutukset

Aikuis- ja täydennyskoulutuksella on myönteinen vaikutus työllistymiseen, palkkaan ja kouluttautumismotivaatioon. Tulokset ovat peräisin tuoreesta raportista, jossa analysoitiin aikuiskoulutuksen yksilötason vaikutuksia sekä kustannusten suhdetta hyötyyn.

Kansallisen osaamisen kehittämisen keskuksen (NCK) toimeksiannosta tehty tutkimus perustuu laajaan aineistoon, jonka pohjalta analysoitiin julkisrahoitteisen aikuiskoulutuksen tuloksia. Tutkimusraportissa todetaan mm. että lyhyet työllistämiskoulutukset parantavat yksilön työllistymistä ja asemaa työmarkkinoilla, ja että korkea-asteen aikuiskoulutus takaa suurimmat palkankorotukset etenkin naisille. Yleissivistävään perusasteen ja toisen asteen aikuiskoulutukseen osallistumisella ei ole yhtä myönteisiä vaikutuksia talouden ja työllistymisen kannalta. Se näyttää kuitenkin parantavan motivaatiota jatkaa kouluttautumista.

Linkki koko raporttiin (tanskankielinen): PDF

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Kokemuksia aikuisohjausverkostoista koottu analyysiksi

Analyysissa kuvaillaan 22 alueellisen aikuisohjausverkoston toteuttamisesta ja arvioinnista saatuja kokemuksia. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. rakenteet, joilla on merkitystä organisaatioiden sitouttamiseen, uusien koulutusohjelmien perustaminen, kontaktien luominen ja ylläpito yrityksiin ja matalasti koulutettuihin ihmisiin, aikuisopettajan ammatillistuminen tarve sekä esteet. 

Linkki tanskankieliseen analyysiin: PDF 

Laaja ohjausverkostojen arvio löytyy aikaisemmasta raportista ”Bedre vejledning og rådgivning til beskæftigede og virksomheder”
Linkki tanskankieliseen raporttiin: www.vejledning.net

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk
Mer om: vägledning

Vapaa sivistystyö seuraa Kööpenhaminan ilmastokokousta

Tanskan vapaan sivistystyön keskusjärjestön (DFS) kotisivuille on koottu tietoa joulukuun huippukokouksen yhteydessä järjestettävistä tapahtumista. Lisäksi sivulla on linkkejä ilmastoaiheisiin uutisiin. 

www.dfs.dk/klima/klima.aspx

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Finland

Suomalainen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmä on suurten uudistusten tarpeessa

Näin todetaan laajassa kansainvälisessä arvioinnissa, joka julkistettiin lokakuussa. Suomen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän kansainvälisen arvioinnin on tehnyt professori Reinhilde Veugelersin johdolla toiminut laaja kansainvälinen arviointiryhmä.
Arvioinnin mukaan tutkimus- ja innovaatiojärjestelmämme on monimutkainen ja hajanainen. Tämä koskee erityisesti yritystukijärjestelmää. Myös yritykset – erityisesti pienet ja aloittavat – kokevat järjestelmän mutkikkaaksi.
Suomen tutkimus- ja innovaatiotoiminta on huomattavasti vähemmän kansainvälistynyt kuin usein ajatellaan. Suomi taloutena on vähemmän kansainvälistynyt kuin esimerkiksi muut Pohjoismaat. Suomi ei ole houkutteleva maa ulkomaisille tutkijoille tai hyvin koulutetuille asiantuntijoille. Maa ei houkuttele ulkomaisia osaamisintensiivisiä yrityksiä tai niiden tutkimustoimintaa. Tutkijaliikkuvuus Suomeen ja Suomesta on viime vuosina vähentynyt. Tänne on syntynyt vain hyvin vähän globaalisti suuntautunutta yrittäjyyttä.
Paneeli ehdottaa voimakkaita kannusteita tutkijaliikkuvuuden lisäämiseksi sekä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kansainvälistymiseksi. Myös yritysten kansainvälistymisen edistämistä tulisi tehostaa.
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2009/10/innoarviointi.html?lang=fi
E-post: Larry.Karkkainen(ät)kansanopistot.fi

Kunta- ja palvelurakenneuudistus etenee

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen pääpaino on kunnallisten palveluiden sisällöllisessä kehittämisessä ja tuottavuuden parantamisessa. Näin linjaa valtioneuvoston selonteko kunta- ja palvelurakenneuudistuksen jatkoa. Hankkeen alussa huomio kiinnitettiin rakenteisiin.
Vapaassa sivistystyössä uudistus on vaikuttanut eniten kansalaisopistoihin. Kuntien määrä on laskenut 432 kunnasta (2005) nykyiseen 348 kuntaan. Kuntien yhdistymisen myötä opistoja on karsiutunut 20. Opistoja on tällä hetkellä 206, mikä lähes 80 opistoa vähemmän kuin 1990-luvulla. Niiden tilalle on muodostettu suurempia alue- ja seutuopistoja.
Ammatillisesti suuntautuneessa peruskoulutuksessa on toteutettu useita fuusioita. Niiden vaikutuksesta suurin osa koulutuksen järjestäjistä saavuttaa ammatilliselle peruskoulutukselle asetetun 50 000 asukaan väestöpohjavelvoitteen.
Kunta- ja palvelurakenneuudistus käynnistyi vuonna 2005 ja se jatkuu vuoden 2012 loppuun. Uudistuksen tavoitteena on elinvoimainen, toimintakykyinen ja eheä kuntarakenne sekä kattava ja taloudellinen palvelurakenne, joka turvaa laadukkaat palvelut ja niiden saatavuuden koko maassa.
Valtioneuvoston selonteko kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta: PDF
E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi
Mer om: folkbildning

Island

Lisää opinto- ja uraohjauspalveluja työttömille

28. lokakuuta Islannin työmarkkinavirasto KVASIR, elinikäisen oppimisen keskusten liitto ja työelämän koulutuskeskus FA allekirjoittivat sopimuksen työnhakijoiden opinto- ja uraohjauksesta.  Elinikäisen oppimisen keskuksissa työskentelevät opinto- ja uraohjaajat osallistuvat tästä lähin työttömyyskorvausta saavien työttömien aktivointiin. Työttömien osuus työvoimasta on suurin pääkaupunkiseudulla ja Reykjanesin alueella. Opinto- ja uraohjauksen tarve on lisääntynyt vuoden aikana huomattavasti, ja työmarkkinaviranomaiset pyrkivät vastaamaan tarpeeseen uuden järjestelyn avulla.
Lisätietoa (islanniksi): www.frae.is/frettir/nr/299/
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is
Mer om: vägledning

Lokakuun työttömyysaste 7,6 %

Työttömiksi työnhakijoiksi ilmoittautuneiden osuus lokakuussa 2009 oli 7,6 %, eli keskimäärin 12 682 henkilöä. Samaan aikaan vuonna 2008 työttömien osuus oli 1,9 %, eli keskimäärin 3 106 henkilöä. Yleensä työttömyys lisääntyy lokakuusta marraskuuhun. Viime viikkojen kehityksestä päätellen näin käy myös tänä vuonna, ja marraskuun työttömyyslukuennuste sijoittuu välille 7,6–8,1 %.
Lisätietoa (islanniksi): http://vinnumalastofnun.is/
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Työelämän koulutuskeskus FA:n toiminta turvattu vuoteen 2011

Islannin opetusministeri Katrín Jakobsdóttir, ammatillisen keskusjärjestön edustajat ja Islannin elinkeinoelämän keskusliitto uusivat FA:n kanssa tehdyn palvelusopimuksen 26.10. Näin ollen keskuksen toimintaedellytykset on turvattu vuoteen 2011 saakka.
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norge

Porotalouden opinnot liikkeessä!

Porotalouden opinnot liikkeessä! Miten formaalin koulutuksen voi yhdistää porotokan mukana kulkemiseen? Norjan saamelainen korkeakoulu on pohtinut asiaa. Tuloksena on uusi poronhoidon koulutusohjelma, joka perustuu joustaviin ratkaisuihin ja uuteen teknologiaan. Koulutus käynnistyy jo tänä syksynä.

Koulutusohjelmassa on 20 paikkaa, ja hakemuksia on tullut jo 36. Opiskelu on verkkopohjaista etäopetusta. Hankkeen vetäjä Mathis P. Bongo korostaa, että koulutusohjelman on oltava mahdollisimman joustava. Kaikille opiskelijoille tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma, eli he päättävät itse, missä tahdissa opinnot etenevät. Saamelaisen korkeakoulun kehittämä ainutlaatuinen koulutus on suunnattu kohderyhmälle, joka tarvitsee muita enemmän joustavia erityisjärjestelyjä voidakseen opiskella.  Tästä esimerkistä voisivat monet kouluttajat ottaa opiksi.

Lisätietoa (norjaksi): www.nrk.no/kanal/nrk_sami_radio/1.6847301
Saamelainen korkeakoulu: www.samiskhs.no

Jakob Sletten
E-post: sletten(ät)nade-nff.no

Rakennusalan osaamishaasteet

Rakennusala on herkkä suhdannevaihteluille. Itse alan toimijat korostavat, että työntekijöiden osaamista tulee kehittää. Norjan rakennusalan keskusliitto (BNL) on aloittanut Voxin kanssa yhteistyön, jonka tarkoituksena on saada lisää jäsenyrityksiä mukaan perustaitojen kohennusohjelmaan.

BNL:n koulutuspäällikkö Jørgen Leegaard tiivistää: ”Taitavat ihmiset tuottavat rahaa. Pärjätäkseen tulevaisuuden työmarkkinoilla yritysten on panostettava työntekijöihin. Työntekijät puolestaan tarvitsevat osaamista pärjätäkseen työssään. Silloin asiakas on tyytyväinen ja yritys tuottaa rahaa.” Uusi koulutusyhteistyö on osa Voxin perustaito-ohjelmaa. Yhteistyöhankkeeseen on varattu 65 miljoonaa kruunua jaettavaksi siihen osallistuvien yritysten kesken.

Lisätietoa (norjaksi): www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=4319&epslanguage=NO
Lisätietoa (norjaksi): www.bnl.no/article.php?articleID=1095&categoryID=6

Jakob Sletten
E-post: sletten(ät)nade-nff.no

Päiväkodin työntekijät ICT-opissa

37 päiväkodin työntekijää Ranan kaupungista osallistui tietokonekurssille huomattuaan tarvitsevansa työssään lisää tietokoneosaamista.

Koulutus toteutetaan Minar-säätiön ja Voxin yhteistyönä, ja Vox tukee hanketta työelämän perustaito-opetuksen ohjelman kautta. Minarin ohjaaja Elin Mørk toteaa:  ”Niin päivähoidossa kuin muillakin aloilla on tapahtunut paljon kehitystä, ja työntekijöiltä vaaditaan entistä enemmän dokumentointi- ja raportointitaitoja.” Kurssin osanottajat ovat hyvin tyytyväisiä koulutukseen ja uskovat, että uusista opeista on paljon hyötyä työtehtävissä.
Lisätietoa (norjaksi): www.ranablad.no/nyheter/article4653115.ece

Jakob Sletten
E-post: sletten(ät)nade-nff.no

Itineran teemanumero aikuisten oppimisesta

Itinera-lehteä julkaisee korkeakoulutuksen kansainvälistymisen keskus (SIU). Vuoden 2009 lehden teemana on aikuisten oppiminen. Lehdessä pääsevät ääneen esimerkiksi ammattiyhdistysten keskusliiton Roar Flåthen ja VOFO:n Sturla Bjerkaker.

Lataa Itinera: PDF

Jakob Sletten
E-post: sletten(ät)nade-nff.no

Sverige

Koulutusta ja tukea 1500:lle irtisanotulle

Hallitus on päättänyt suunnata 90 miljoonaa kruunua lisärahoitusta Volvo Carsilta ja sen alihankkijayrityksistä irtisanottujen koulutukseen.
Koulutusten sisällön on tarkoitus vastata aikuisten toisen asteen ammattikoulutusta. Näin ollen niihin voi sisältyä syventäviä ja laaja-alaisia ammattiopintoja.
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat ilmoittautuneet työttömiksi työnhakijoiksi. Koulutuksen aikana he eivät saa opintotukea vaan työllistämistukea, joka yleensä vastaa suuruudeltaan työttömyystukea.
Suurin osa rahoista saadaan Euroopan globalisaatiorahastolta. Varoilla saadaan noin 1000 uutta aloituspaikkaa ammattisuuntautuneeseen aikuiskoulutukseen. Lisäksi noin 500 henkilöä saa muuta koulutusta, ohjausta ja tukea yrittäjyyden ja elinkeinotoiminnan aloittamiseen.
www.regeringen.se/sb/d/11990/a/134071
E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Aikuiskoulutuksen kautta töihin ja jatko-opintoihin

Lähes puolet aikuisopiskelijoista työllistyy koulutuksensa jälkeen. Melkein 40 % jatkaa opiskelua, useimmat korkeakoulussa tai yliopistossa.

Nämä tiedot ilmenevät Tukholman, Göteborgin ja Malmön kaupunkien teettämästä aikuiskoulutustutkimuksesta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää aikuiskoulutuksen vaikutuksia yksilöön. Millaisia tavoitteita opiskelijoilla on ja mihin opiskelu johtaa?
Tulosten mukaan opiskelijoilla on erilaisia tavoitteita. Suurimmalla osalla aikuisopinnot toimivat pohjana korkea-asteen opinnoille, kun taas toiset pyrkivät työelämään tai vaativampiin tehtäviin nykyisellä työpaikallaan.
Tutkimuksen mukaan aikuiskoulutuksella on myös muita vaikutuksia etenkin niille, joiden äidinkieli ei ole ruotsi. He saavat paremmat mahdollisuudet hankkia tietoa yhteiskunnan toiminnasta ja hakea tietoa netistä.

Lisätietoja...

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Yhteiskuntatietoutta uusille maahanmuuttajille

Ruotsin hallitus teettää selvityksen uusille maahanmuuttajille suunnattavasta yhteiskuntaopin paketista. Selvityksen tekijä, Örebron yliopiston professori Erik Amnå tulee esittämään ehdotuksensa yhteiskuntatietouden tavoitteista, sisällöistä ja muodosta.
Selvityksen taustalla on uusi lakiesitys tietyille uusille maahanmuuttajille suunnatuista kotoutustoimista. Lain mukaan jokainen kunta on velvollinen tarjoamaan yhteiskuntatietoutta laissa tarkoitetuille henkilöille. Lisäksi selvitetään, tulisiko kuntien tarjota yhteiskuntatietoutta myös muille Ruotsiin vastikään saapuneille maahanmuuttajille.
Selvitysmies jättää osamietinnön 1. maaliskuuta 2010 ja lopullisen mietintönsä 17 toukokuuta 2010.
www.regeringen.se/sb/d/11291/a/134814
E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se
Mer om: invandrare

Kuninkaallinen kirjasto säilyttää verkkojulkaisut

Selvitysmies Sören Öman on jättänyt esityksensä sähköisten asiakirjojen luovutusvelvollisuudesta (Ds 2009:61). Selvityksessä esitetään, että internetin kaltaisissa tietoverkoissa julkaistavat sähköiset asiakirjat on luovutettava kuninkaalliseen kirjastoon jälkimaailmalle säilytettäväksi.

Materiaalin luovuttamisvelvollisuus koskisi ensisijaisesti ammattimaisia julkaisijoita, kuten lehtiyrityksiä, kustannusyhtiöitä, radio-, TV- sekä elokuvatuotantoyhtiöitä. Yksityisiä kotisivuja ja blogeja esitys ei koske
- Esityksen avulla digitaalinen kulttuuriperintömme voidaan säilyttää tulevaa tutkimusta varten, selvitysmies Sören Öman sanoo.
Esityksen mukaan luovutukset alkaisivat täysimittaisina vuoden 2013 lopulla, mutta osa luovutuksista alkaisi jo vuoden 2011 lopussa.
www.regeringen.se/sb/d/11327/a/135437

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se
Mer om: bibliotek

Kahdeksaan yliopistoon innovaatiokonttorit

Uudet innovaatiokonttorit aiotaan perustaa kahdeksaan yliopistoon. Konttorien on tarkoitus tukea tutkimustulosten hyödyntämistä antamalla esimerkiksi patentteja, lisenssejä ja tilaustyönä tehtävää tutkimusta koskevia neuvoja. Konttorit palvelevat myös niiden yliopistojen tutkijoita, joissa ei ole omaa innovaatiokonttoria.
Konttorit sijoitetaan seuraaviin yliopistoihin: Upsalan yliopisto, Lundin yliopisto, Uumajan yliopisto, Karoliininen instituutti, Kuninkaallinen teknillinen korkeakoulu, Chalmersin teknillinen korkeakoulu ja Keski-Ruotsin yliopisto (keskuskonttori, johon kuuluu myös Karlstadin, Örebron ja Växjön yliopistot).
Ruotsin hallitus on varannut kahdeksan yliopiston kesken jaettavaksi 60 miljoonaa kruunua. Jatkossa konttorit saavat jaettavakseen 50 miljoonan kruunun vuosittaisen potin. www.regeringen.se/sb/d/11327/a/135235
E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Yliopistoon hakijoista naisia lähes kaksi kolmasosaa

Korkeakoulupalveluiden virasto VHS:n yhteenveto kevätkauden opintoihin ilmoittautuneista on valmistunut. Korkeakouluopintoihin on hakeutunut yhteensä 194 000 henkilöä, joka on 13 % enemmän kuin viime vuonna.
Myös tänä vuonna naiset ovat yliedustettuina. Lähes 2/3 eli 63 % ilmoittautuneista on naisia. Yhä useampi hakija käyttää VHS:n sähköistä palvelua studera.nu, mutta myös paperilomakkeita voi edelleen käyttää. Joulukuun puolivälissä hakijat saavat ensimmäisen hakukierroksen tulokset.
Lisätietoja...
E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Åland

Aiemmin hankitun oppimisen tunnustamisprojekti saa jatkoa

Ahvenanmaan maakunnan hallitus on jatkanut hanketta kahdella vuodella vuoden 2012 loppuun. Syynä ovat muutokset hankkeen tavoitteiden toteuttamisedellytyksissä. Suunniteltua aikuiskoulutusuudistus ei ole toteuteutunut ja integraatiosuunnitelmaa on lykätty.  Opitun tunnustamishankkeen hankesuunnitelmaa on muokattu, jotta tavoitteet saavutetaan pidennetyn hankeajan puitteissa. Cecilia Stenman aloitti uutena hankejohtajana 1. marraskuuta 2009 Robert Janssonin siirryttyä uusiin tehtäviin. Cecilia on ollut mukana NVL:n opitun tunnustamisverkostossa.
Lisätietoa (ruotsiksi): www.regeringen.ax/validering
Viveca Lindberg
E-post: vivve.lindberg(ät)living.ax

Ahvenanmaan vuoden 2010 budjetti kohtelee kaltoin osaamisen kehittämistä

Maakunnan hallitus sai valmiiksi budjettiesityksensä 29. lokakuuta.
Vuoteen 2009 verrattuna koulutussektorin tulot vähenevät, mikä tarkoittaa että myös koulutukseen suunnattavat varat vähenevät. Aikuiskoulutuksen osalta tulot pienenevät 27,1%. Sivistystyötä kohdellaan erillisenä taloudellisena yksikkönä, ja sen varoja leikataan 34,9 %. Euroopan sosiaalirahastosta tulevat varat vähenevät 59,5%:lla. Näillä varoilla on rahoitettu monia aikuiskoulutushankkeita, joten leikkaus on kova isku osaamisen kehittämiselle.
Työttömien osuus työvoimasta on Ahvenanmaalla tällä hetkellä 2,7 %, joka on vähän verrattuna muuhun maailmaan. Työttömyys on kuitenkin noussut verrattuna edellisvuoteen, jolloin luku oli 2,0 %. Vuonna 2010 luku nousee ennusteiden mukaan 3,3 %:iin.
Aikuiskoulutuksen leikkauksista voi tehdä sen tulkinnan, että osaamisen kehittämiseen suunnataan Ahvenanmaalla vähemmän varoja taloustaantuman vuoksi. Silti bujdetissa todetaan, että ”toisen asteen koulutus ja aikuiskoulutus ovat erityisiä painopistealueita vuonna 2010”.
Linkki budjettiesitykseen: www.regeringen.ax/budget.pbs
Viveca Lindberg
E-post: vivve.lindberg(ät)living.ax

NMR

Call for applications

Nordic-Baltic Mobility Programme for Public Administration 2010

The next call for applications to the Nordic-Baltic Mobility Programme for Public Administration 2009-2013 is now open. The deadline for applications is 30. March 2010.
The Programme gives financial support to civil servants from the Nordic and Baltic countries to carry out study visits, internships, on the job training or network activities in the Nordic and Baltic countries. The programme has in 2009 supported 32 cooperation projects between the 8 Nordic and Baltic countries with a total amount of 1,4 mln DKK.
The Programme Guidelines and Application Forms are available on the Programme’s website.
The Management Body of the Nordic-Baltic Mobility Programme for Public Administration is the Nordic Council of Ministers’ Office in Estonia.

Contact: Madis Kanarbik, public.administration(ät)norden.ee

E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no

NVL

Quality in e-learning - what is the message from European researchers?

The DISTANCE network invites you to participate in an on-line seminar on quality. On December 7th  2009, Time: 12:00 CET (11:00 in Iceland and the Faroe Islands, 13:00 in Finland). Please register on www.frae.is/quality-in-e-learning. Upon registration you will receive a link to the Adobe Connect meeting room. Looking forward to meet you!
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

”Aikuisopettajan ammatillistuminen”

Pohjoismainen konferenssi 1.–2. maaliskuuta 2010 Malmössä.

Aikuisopettajan merkitystä aikuisten oppimiselle pohditaan yhä enemmän niin Pohjoismaissa, Euroopassa kuin Aasiassa. Konferenssin tavoitteena on edistää keskustelua pohjoismaisten aikuisopettajien pätevyydestä luomalla mahdollisuuksia innoittaviin kohtaamisiin pohjoismaisten ja eurooppalaisten toimijoiden välillä ala- ja maarajojen yli. Konferenssin järjestäjänä ovat NVL ja Nordplus-hankkeet BABER sekä Needs Assessment.

Alustava kutsu

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

RSS
www.nordvux.net/rss/
468/nvluutisia.htm
 - tämän linkin kautta saat NVL:n uusimman suomenkielisen Uutiskirjeen RSS-tuontina. Lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rss


nmr_fi


Julkaisupäivä: 24.11.2009

NVL:n aloitussivulle