11/2009

 

Danmark

Klimakonference i København

Verden følger FN’s klimakonference i København i disse dage. Flere uddannelsesinstitutioner og organisationer har været aktive både før og under klimatopmødet og har sendt deres bud løsninger og aktiviteter til COP15 mødet i København.

Københavns universitet afholdt i marts 2009 sammen med samarbejdsuniversiteter i stjernealliancen IARU en international forskerkongres om klimaændringer som forberedelse til FN’s klimakonference. Læs mere på KU’s klimaportal: http://klima.ku.dk/
Konferencen resulterede bla. i syntese rapporten “CLIMATE CHANGE Global Risks, Challenges & Decisions”, hvor seks nødvendige tiltag for at imødegå klimaforandringer præsenteres som hovedbudskaber. Rapporten kan nu downloades på 8 sprog, arabisk, dansk, fransk, kinesisk, portugisisk, russisk, spansk og engelsk.

Læs de seks budskaber og download rapporten på KU’s klimaportal http://klima.ku.dk/kongres2009/

De danske folkehøjskoler har oprettet en interaktiv engelsksproget hjemmeside COme 2gether med det formål, at skabe et åbent diskussionsforum på tværs af landegrænser og medvirke til verdensomspændende fælles bevægelse for udveksling og diskussion: www.come2gether.com/ og www.facebook.com/group.php?gid=78739176915
Efter et sommermøde om klima afholdt i august 2009 giver også de danske folkehøjskoler et bud på  centrale aktiviteter "7 promises - change the climate changes”, der kan imødegå klimaforandringer. Læs mere om http://come2gether.com/brugere/7promises/index.asp?side_id=3

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Nyt netværk for bæredygtig udvikling

Dansk Regional Centre of Expertise (RCE) - et nyt netværk for bæredygtig udvikling indviet af Undervisningsministeren på DPU- Danmarks pædagogiske universitet.
Med i netværket er folk fra alle brancher, der arbejder med bæredygtig udvikling og klimaændringer. Det er blandt andet forskere, folkeskolelærere, bibliotekarer, journalister og andre formidlere i bæredygtig udvikling. Undervisningsministeriet og Videnskabsministeriet bidrager hver med 2,25 millioner kroner over tre år til etableringen af netværket. Netværket i Danmark har tilknytning til FNs globale RCE-netværk, der er forankret i United Nations University.
LINK: UVM
Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Videregående voksenuddannelse (VVU) bruges i det daglige arbejde

– viser en ny rapport fra EVA, de danske evalueringsinstitut.

Rapporten viser bla. at deltagerne vurderer VVU positivt forstået sådan, at uddannelsen giver kompetencer der kan bruges i arbejdslivet, og at deres erhvervserfaringer indgår i undervisningen. VVU har en positiv effekt på job, løn, karriere og lysten til at lære mere, og lever dermed op til de politiske forventninger Rapporten peger dog også på, at der mangler VVU tilbud til faglærte som fx tømrere, elektrikere og murere. Det skyldes dels, at udbuddet af uddannelserne til studerende med en teknisk baggrund er meget begrænset i forhold til udbuddet til studerende med en merkantil baggrund, og dels at kendskabet til VVU er mangelfuldt.
Download rapporten fra EVA.

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk
Mer om: fortbildning

Fordeling af globaliseringsmidler 2010 er nu på plads

Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne for 2010.
Der satses særligt på en indsats for at øge unges deltagelse i og gennemførelse af uddannelse, dels gennem kontant støtte til virksomheder, der opretter praktikpladser, en styrkelse af initiativer der fremmer unges deltagelse i uddannelse, samt et løft til erhvervsskolerne. Også professionshøjskoler, akademiuddannelser og ingeniøruddannelser får et løft, og indsatsen på voksen –efteruddannelsesområdet fortsættes.
Læs mere: UVM
Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Finland

Huvudstadsregionen storsatsar på invandrarna

Målet med satsningen är att det ska gå effektivare och snabbare för invandrare att integreras och sysselsätta sig. Det ska också utvecklas en modell för snabb sysselsättning av invandrare för att kunna användas i hela landet. För satsningen står staten och kommunerna inom huvudstadsregionen. Statens finansieringsandel är 2,6 miljoner euro och kommunernas 2 miljoner euro år 2010.
Arbets- och näringsministeriet skall bevilja tilläggsanslag till arbets- och näringsbyråerna i huvudstadsregionen för att öka personalresurserna inom invandrartjänsterna. Invandrarna skall få snabbt en inledande kartläggning och deltagande i utbildningen skall underlättas bl a med hjälp av lönesubvention och arbetspraktikplatser. Avsikten är att utbildningen genomförs kontinuerligt så att invandraren inte behöver vänta länge på att komma in på en utbildning. Utbildningen skall också utvecklas så att den blir mer arbetslivsinriktad. 
Utgångspunkten i satsningen är att invandringen är en bestående del av huvudstadsregionens utveckling. Ca hälften av invandrarbefolkningen i Finland bor i huvudstadsregionen och andelen upp-skattas öka ytterligare. Detta innebär att behovet att utveckla integrationstjänster för invandrare är bestående. Statens och kommunernas åtgärder för att stödja sysselsättningen av invandrare skall bilda en kontinuerlig servicekedja som stöder individens integrations- och sysselsättningsprocess. 
Länk till inrikesministeriets sida.
E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi
Mer om: invandrare

Helsingfors gör design till en del av livet

Helsingfors stadsdirektör Jussi Pajunen gläder sig för utnämningen av Helsingfors till världens designhuvudstad 2012. "Det här är förträffligt och ett stort erkännande för Helsingfors och våra samarbetspartners Esbo, Vanda, Grankulla och Lahtis samt för de många medverkande människor. Det här är en unik möjlighet som är värd att glädjas åt och utnyttjas till fullo”, konstaterar han.
Utöver samarbetsstäderna backades Helsingfors ansökan upp av staten, många universitet och andra läroinstitut samt företag och organisationer inom designbranschen. Pajunen påpekar att man ska betrakta design i en bred bemärkelse. ”Målsättningen är att utveckla staden och att skapa bättre livskvalitet. Designtänkandet kan till exempel utnyttjas i förnyelsen av tjänstesektorn. Grundläggande värden i god design är användarvänlighet, hållbar utveckling och angenäma intryck.”
Enligt Pajunen ska arbetet börja omedelbart. Det kommer att röra sig om mycket mer än endast ett år eller en stad. Världens designhuvudstad betjänar hela regionens långsiktiga utveckling och stärker samtidigt Helsingfors internationella ställning.
Helsingfors blir världens tredje designhuvudstad efter Turin (2008) och Seoul (2010). Utmärkelsen tilldelas till en av världens städer vartannat år. Bakom valet står världens designorganisation Icsid som tillkännagav sitt beslut i samband med världens designkongress den 25 november i Singapore.
LÄNK
E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi
Mer om: kreativitet

Kunskaperna i svenska försämras ytterligare

Grundskoleelevernas kunskaper i svenska har försämrats ytterligare sedan 2001. Detta visar Utbildningsstyrelsen utvärdering som gjordes på våren 2008. I slutet av den grundläggande utbildningen är elevernas kunskaper som helhet på nöjaktig nivå. Cirka hälften av pojkarna har svaga kunskaper.
I utvärderingen kartlades också elevernas attityder till studierna i svenska. Attityderna är positivast hos de flickor som siktar på fortsatta studier i gymnasiet. De betraktar svenskan som ett ganska nyttigt läroämne och har det största förtroendet för sina kunskaper. Också de flickor som siktar på yrkesstudier anser att kunskaper i svenska i viss mån kan vara till nytta, men de anser sig inte kunna språket.
De pojkar som siktar på gymnasiestudier har en lätt negativ uppfattning om nyttan med språket, de egna färdigheterna och viljan att lära sig språket. De pojkar som ämnar fortsätta med yrkesutbildning saknar förtroende för sina kunskaper, gillar inte svenska och ser just ingen nytta med att studera språket.
Svenskan är ett obligatoriskt språk för alla finskspråkiga grundskoleeleverna. De regionala skillnaderna i resultaten var små. Flickorna i Lappland och Uleåborgs län samt i tätorterna behärskade svenskans strukturer lite bättre än de övriga.
www.oph.fi/startsidan/101/hurdana_ar_kunskaperna_i_svenska_i_grundskolan
E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi
Mer om: språk

Island

Utdannings- og kulturminister bekrefter voksenopplæringens betydning

I slutten av november arrangerte Arbeidslivets opplæringssenter (FA) og det internasjonale programkontoret på Island en to dagers konferanse under forskriften Råd til resultat. Temaet var arbeidsmarkedet i nåtid og fremtid.

Den første dagen, som også var FA’s årsmøte handlet om vanskelig situasjon på islandsk arbeidsmarket, en rapport om resultatene av kurser om lese og skrivevansker. Og to læringsambassadører ble utnevnt.  I sin åpningstale bekreftet utdannings- og kulturminister Katrín Jakobsdottir voksenopplæringens betydning og at neste års tilskudd ville ikke bli skåret ned som tilskudd til annen utdanning. Enn videre sa ministeren at Althinget ville snart behandle et forslag om voksenopplæringslove. ”Voksenopplæring er tenkt for de som ikke benytter det allmenne skolesystemet av forskjellige grunne, men ønsker og styrke sin stilling og utdanne seg.” 

Ministerens åpningstale :
http://frae.is/um-fa/arsfundir/mennta-og-menningar/

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Læringsambassadører

På Arbeidslivets utdanningssentrets årsmøte den 26. november ble Sigtryggur Gíslason og Vilhjálmur Örn Halldórsson kåret som årets læringsambassadører.

De hadde begge to gjennomgått realkompetansevurdering mot tømrer utdanningen. Deretter har de deltatt i diverse kurser for å styrke sin selvsikkerhet og overvinne lese- og skrivevansker de har slitt med helt siden de startet på folkeskolen. I dag tar både Sigtryggur og Vilhjálmur kurset studier og trening i boklige fag hos Simey. Formålet med læringsambassadører er å motivere til læring gjennom andre som opplevd utvikling og muligheter via læring og utdanning.

Kåringen www.frae.is/um-fa/arsfundir/vidurkenningar-myndskeid/

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Fleste langtidsarbeidsledige har kun folkeskoleutdanning

I en ny rapport om langtidsarbeidsledighet blant unge, som ble utarbeidet for sosialministeren, fremkommer at registrert arbeidsledighet i oktober var 7,6 % som svarer til 12.680 arbeidsløse personer.
Av den gruppen har over halvdelen vært arbeidsledig i over seks måneder som er definisjonen på langtidsarbeidsledighet. Ved nærmere ettersyn viste det seg at over 30 % av langtidsarbeidsledige er unge mennesker, 30 år og yngre. Det fremkommer også at i hele gruppen av langtidsarbeidsledige yngre enn 30 år, har langt største delen 77,4 %, bare gjort ferdig sin folkeskoleutdanning.
Les hele rapporten: PDF
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is
Mer om: kortutbildade

Norge

Utfordringer for unge funksjonshemmede i arbeidslivet

Nær halvparten av unge funksjonshemmede med bare grunnskoleutdanning står utenfor det ordinære arbeidslivet. Sysselsettingen er totalt sett lavere for unge funksjonshemmede enn resten av arbeidsstokken.

Rapporten er utarbeidet av AFI er en del av et internasjonalt forskningsprosjekt i regi av OECD, og er skrevet av forsker ved AFI Sveinung Legard. AFI sin rapport er en bakgrunnsrapport om situasjonen for unge funksjonshemmede i Norge, og viser hvilke utfordringer unge med funksjonsnedsettelser og lærevansker møter i skolen, høyere utdanning og arbeidslivet, og mer spesifikt hvilke utfordringer de møter i overgangen mellom utdanning og arbeid. I følge rapporten fra AFI er sysselsettingen blant unge funksjonshemmede ca. 65 prosent i Norge. Blant de som har høyere utdannelse er den 82 prosent, mens blant dem som kun har grunnskolen er den 53 prosent. 4 av 10 av de sysselsatte arbeider deltid, og blant disse kombinerer 77 prosent jobb og studier.

Les mer her:
Arbeidsforskningsinstituttet
Absentia.no

Jakob Sletten
E-post: sletten(at)nade-nff.no

Står lenger i jobb med trening og etterutdanning

Alder er ikke det avgjørende argumentet for når en arbeidstaker ønsker å gå av med pensjon. Arbeidsevne er mye viktigere og forskere anbefaler at seniorene i arbeidslivet får muligheten til etterutdannelse og fysisk trening.
Konklusjonen ble trukket blant forskere som deltok på et seminar om alder og arbeidsevne, arrangert av Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health (NIVA). Seminaret ble holdt i Danmark på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).
Les mer: www.absentia.no/article.aspx?articleID=2279
Jakob Sletten
E-post: sletten(at)nade-nff.no

Desentralisert utdanning, kunnskapsmeglere og IKT-støttet læring

Utdanningsnivået er viktig for utviklingen av en region, men høyere videreutdanning i distriktene er en utfordring. Kunnskapsmeglere og elektronisk læringsstøtte kan være løsningen.
Kunnskapsmegling – at noen spesialiserer seg på å tilrettelegge utdanning – kan komme til å spille en viktig rolle for kompetanseheving og videreutdanning i distriktene. Det sier seniorforsker Margrete Haugum ved Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU), som har evaluert Høgskolesenteret i Kristiansund. Innbyggernes utdanningsnivå er viktig for utviklingen av et område. Voksne studenter er en viktig målgruppe for høgere utdanning.
Les mer: www.forskning.no/artikler/2009/november/235384
Jakob Sletten
E-post: sletten(ät)nade-nff.no

Europeisk matteseminar

Vox inviterer alle som jobber med hverdagsmatematikk for voksne til seminar i Oslo 1-2. februar 2010. Seminaret foregår på engelsk.

The target group is policy makers, researchers, practitioners and teacher trainers.
 
Invited speakers include:
Geoff Wake, Senior Lecturer in Mathematics Education at the University of Manchester, UK
Terry MacGuire, Head of Lifelong Learning at the Institute of Technology Tallaght in Dublin Ireland
Lena Lindenskov, Professor msr in Mathematics and Science Education at DPU School of Education, Aarhus University, Denmark.
Henk van der Kooij, Curriculum developer, Freudenthal Institute at Utrecht University, The Netherlands.

Practical information
Venue: Vox, Olaf Helseths vei 5b, Oslo
Conference fee: 130 EUR, incl two lunches and one dinner.

Last ned fullt program (pdf)

Jakob Sletten
E-post: sletten(at)nade.nff.no

Masterprogram i voksnes læring ved NTNU

Ved Forskningsenheten Voksne i livslang læring, NTNU, tilbyr vi et masterprogram i voksnes læring. Studiet er egnet for ordinære studenter og personer som har yrkeserfaring på områder hvor forståelse for voksnes kompetanse og læring er sentralt. Eksempler på målgrupper er personer med yrkeserfaring som vil arbeide med ledelse, utdanning, opplæring og kursing av ansatte, personer som vil kvalifisere seg for å arbeide med voksnes læring i skoleverket, ansatte i ulike kunnskapsorganisasjoner som ønsker formell mastergrad. Programmet vil også kvalifisere for opptak til doktorgradsstudier.
Mer om forskningsenheten: www.ntnu.no/vill

E-post: Are.Skjelstad@svt.ntnu.no

Sverige

Gymnasieingenjörsexamen i det nya gymnasiet

I Sverige pågår för närvarande ett intensivt reformarbete inom utbildningsväsendet. Gymnasieskolans struktur och innehåll förändras. En förändring är att yrkesexamen införs. Gymnasieskolans förändring påverkar också studierna för vuxna.
Regeringen anser att det i den nya gymnasieskolan bör vara möjligt att efter fyra års tekniska studier ta ut en gymnasieingenjörsexamen
Bland andra Statistiska centralbyrån har påpekat att många ingenjörer med kortare utbildningar, dvs. gymnasieingenjörer och högskoleingenjörer, går i pension de närmaste åren. På grund av det finns ett behov av att skapa attraktiva, kortare ingenjörsutbildningar.
Regeringen avser att ge Skolverket i uppdrag att föreslå hur det nationella teknikprogrammet i den nya gymnasieskolan ska utformas. Teknikprogrammets elever ska efter tre år ha en god grund såväl för tekniska högskolestudier som för ett fjärde, frivilligt tekniskt år på gymnasiet. Ett sådant fjärde år ska leda till en gymnasieingenjörsexamen. Examen ska få en tydlig yrkesinriktning och innehålla kunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden.
www.regeringen.se/sb/d/2279/a/135426
E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Kunskapstriangeln ska skapa tillväxt i Sverige och Europa

EU:s ministrar för högre utbildning har antagit slutsatser om hur den så kallade kunskapstriangeln (samverkan mellan utbildning, forskning och innovation) ska stärkas i Europa. Kunskapstriangeln har varit en av Sveriges prioriteringar på utbildningsområdet under ordförandeskapet.
Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz har skickat ett brev till landets universitets- och högskolerektorer där han informerar om ministerrådets slutsatser och uppmanar dem att intensifiera arbetet med att stärka utbildningens och forskningens innovationskraft. Universitet och högskolor ombeds också rapportera in vilka insatser man redan idag gör.
www.regeringen.se/sb/d/11360/a/136736
E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Möjligt att läsa sfi på folkhögskola

Folkhögskolor ska kunna anordna svenskundervisning för invandrare (sfi), för att skapa fler utbildningsvägar, enligt ett regeringsförslag. För att göra villkoren för vuxenutbildning mer lika, oavsett vem som anordnar utbildningen, föreslår regeringen också att det ska införas en möjlighet för enskilda utbildningsanordnare att under vissa villkor få utfärda betyg när vuxenutbildning läggs ut på entreprenad.
I dag kan en enskild utbildningsanordnare få s.k. betygsrätt av staten, dvs. tillstånd att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och intyg enligt de regler som gäller för till exempel kommunal vuxenutbildning.
I propositionen Svenskundervisning för invandrare i folkhögskola, m.m. (prop. 2009/10:68) föreslås att en folkhögskola ska kunna vara huvudman för utbildning som motsvarar sfi. Ett annat förslag i propositionen är att myndighetsutövning som hör till rektors uppgifter ska kunna överlämnas till en anordnare av komvux, särvux eller sfi när utbildningen bedrivs på entreprenad. En förutsättning bör vara att anordnaren har fått betygsrätt.
www.regeringen.se/sb/d/11328/a/136729
E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se
Mer om: invandrare

Många vill anordna nya utbildningar inom yrkeshögskolan

I höstens ansökningsomgång om statsbidrag för att bedriva utbildning inom yrkeshögskolan har Yh-myndigheten fått in 851 ansökningar. Myndigheten fattar beslut om vilka nya utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan i slutet av januari 2010.
En gång per år är det möjligt för statliga universitet och högskolor, kommuner, landsting och enskilda fysiska eller juridiska personer att ansöka om statsbidrag för att bedriva utbildning inom ramen för yrkeshögskolan. Aktuell ansökningsomgång avser Yh-utbildningar med planerad start hösten 2010 eller våren 2011. Myndigheten har fått in 851 ansökningar om statsbidrag för att bedriva utbildning inom ramen för yrkeshögskolan, vilket motsvarande 23 222 utbildningsplatser. Myndigheten har i en tidigare prognos beräknat att utrymmet motsvarar cirka 7 000 utbildningsplatser. Cirka hälften av utbildningsplatserna avse kortare Yh-utbildningar, det vill säga utbildningar på max ett år. En lista med beslutade utbildningar publiceras på www.yhmyndigheten.se under senare delen av januari.
E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Europa

Lifelong Learning and Wellbeing

12th International LLinE Conference, 27-29th January 2010; Tuusula, Finland

The conference will address the following issues:
• What does wellbeing mean in the context of lifelong learning?
• How can lifelong learning support and promote wellbeing in different settings?
• How does wellbeing influence learning?
• How does learning influence wellbeing?

The programme includes keynotes and case study presentations as well as workshops, roundtable sessions and study visits. The conference will be a forum for exchanging ideas and for mutual learning for participants from different countries and different contexts.

Further information: www.lline.fi

E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no

NMR

Lære- og dialogforum

Lære- og Dialogforum ønsker at understøtte læringsmiljøer alle steder i samfundet. Lære- og dialogforum vil medvirke til at omsætte den moderne viden om læring til praksis – for eksempel når pædagogikken planlægges på vores uddannelsesinstitutioner, når arbejdspladserne indrettes med sigte på innovation, eller når det gælder om at optimere udbyttet af møder, kurser og konferencer.

www.dialognorden.org

E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no

NVL

Elektroniska verktyg

förekommer ofta i någon del av valideringsprocessen.

De används ibland som ett sjävskattningsverktyg eller på annat sätt i syfte att kartlägga tidigare inhämtad kunskap, andra gånger som ett bedömningsinstrument av reell kompetens och ibland som ett sätt att dokumentera tidigare inhämtad kunskap. Under våren 2009 genomfördes en kartläggande studie över ett antal nordiska e-verktyg, vilket resulterade i en rapport samt en bilaga med ett urval av e-verktyg. Några e-verktyg från varje land finns kort beskriven på NVL:s Tema-sida med länk till respektive verktyg. E-verktygen presenteras landsvis.

www.nordvux.net/
page/886/everktyg.htm

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se
Mer om: validering

Norden

Dokumentation af (real)kompetencer på nordiske folkehøjskoler

En arbejdsgruppe nedsat af Nordisk Folkehøjskoleråd har udarbejdet en rapport, der kortlægger, hvordan de nordiske folkehøjskoler dokumenterer elevernes opnåede (real)kompetencer og ikke-formelle kompetencer.
Rapport (pdf)
E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no

* * *

God Jul och Gott Nytt År

Glædelig Jul og Et Godt Nytår

Gleðileg jól og farsælt komandi ár

Juullimi Ukiortaassamilu Pilluaritsi

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

God Jul og Godt Nyttår

Gledilig Jól og Gott Nyttár

Buorit Juovllat ja Lihkolaš Oðða Jagi

Merry Christmas and Happy New Year


RSS
www.nordvux.net/rss/
76/nyhetsbrev.htm
 - via denna länk får du det nyaste numret av NVL:s Nyhetsbrev som RSS-import.

nmr_se

Publiceringsdag: 17.12.2009

Till NVL:s startsida