11/2010

 

Danmark

IT-uddannelse for unge med autisme - en ”innovativ nyskabelse indenfor ungdomsuddannelsessystemet”

Danmarks evalueringsinstitut, EVA, har evalueret AspIT uddannelsen, en særligt tilrettelagt IT uddannelse for deltagere med Asbergers syndrom.

Uddannelsen er udviklet af AspIT kompetencecenter. Andre udbydere kan anvende modellen og navnet efter aftale og godkendelse af AspIT kompetencecentret, hvilket medvirker til at kvalitetssikre uddannelsen.
EVA’s evaluering viser bl.a.: at uddannelsen har meget positive effekter, at det lykkes at tage afsæt i og udvikle deltagernes særlige kompetencer, og at virksomheder og arbejdspladser er endog meget tilfredse med deltagernes kunnen og viden. Dette gælder både i praktikforløb og i faste stillinger.

Læs mere om AspIT kompetencecenter og uddannelsen på Aspit.dk
Læs EVAs pressemeddelelse: Eva.dk
EVA’s evalueringsrapport kan downloades på Eva.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Samarbejde mellem biblioteket og folkeoplysningen kan sætte gang i en ny folkeoplysningsbølge

Det mener Børne- og Kulturchefforeningen, som sætter fokus på læring og fællesskab i lokalsamfundet.
På foreningens årsmøde udgav foreningen pjecen ”Guldet i nabolaget”, der beskriver forskellige måde folkeoplysningen i samarbejde med biblioteker lokalt kan medvirke til at fremme læring i et videnssamfund.
Piecen kan downloades på DFS hjemmeside: PDF
Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk
Mer om: folkbildning

God opstart for de nye Voksen og Efter Uddannelses - VEU centre

I januar 2010 blev 13 VEU centre etableret i Danmark. Oprettelsen af VEU-centrene har til hensigt at skabe én indgang særligt for nye brugere af Voksen og efter Uddannelsessystemet og skabe større overskuelighed på tværs af uddannelsesudbuddet.

Institutionen hvor VEU-centeret er forankret, har desuden en særlig koordinerende rolle i forbindelse med virksomhedsopsøgende arbejde, markedsføring og behov for undersøgelser inden for området. Med oprettelse af VEU centre lægges op til forpligtende samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, der kan udfordre en tradition hvor arbejdes primært med afsæt i egen institution. Dansk Evalueringsinstitut har netop gennemført en midtvejsevaluering af processen, og resultaterne peger på en overvejende god opstart, hvor udfordringer dog stadig diskuteres.

Læs mere: Uvm.dk
og på Eva.dk
Download rapport: Eva.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Finland

Staten föreslås ta över yrkeshögskolornas finansiering

Ansvaret för yrkeshögskolornas grundfinansiering skulle i sin helhet tas över av staten och alla yrkeshögskolorna omvandlas till aktiebolag. Förslaget ingår i en utredning som överlämnats till undervisningsminister Henna Virkkunen.

Kommunernas andel av yrkeshögskolornas finansiering är numera mera än hälften. I statsbudgeten 2011 är yrkeshögskolornas kalkylerade kostnader drygt 900 miljoner euro, varav staten står för drygt 400 miljoner euro och kommunerna för resten.
I utredningen föreslås även en övergång till ett betydligt mer resultatorienterat finansieringssystem. Den nuvarande finansieringen grundar sig på kostnaderna, vilket kan fresta till att öka kostnaderna.
Finland har 25 yrkeshögskolor med 115 000 studerande som avlägger grundexamen och med 5 600 som avlägger påbyggnadsexamen. Yrkeshögskolornas statsandelar bestäms på basis av det kalkylerade elevantalet och antalet avlagda examina.

Läs mer: Minedu.fi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Finland fick igen toppresultat i PISA-undersökningen

De finländska ungdomarnas läskunnighet, matematiska färdigheter samt naturvetenskapliga färdigheter är enligt PISA-undersökningen 2009 igen i toppklass.

Det huvudsakliga forskningsområdet inom PISA var läskunnighet, och Finland placerade sig i genomsnitt på tredje plats direkt efter Shanghai och Korea. De matematiska kunskaperna i Finland kom i genomsnitt på andra plats inom OECD-länderna och på sjätte plats bland alla länder som deltog. I naturvetenskapliga färdigheter uppvisade Finland det nästbästa resultatet efter Shanghai.
Läskunnigheten bland finländska ungdomar har försämrats något jämfört med utvärderingen från år 2000 men hör fortfarande till de bästa av OECD-länderna. Flickorna har ett svindlande försprång i läskunnighet, men skillnaderna mellan skolorna är fortfarande små.

Läs mer: Minedu.fi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Island

Økt samarbeide om voksnes læring og ny service kontrakt med Arbeidslivets Opplæringssenter

Utdannings- og kulturdepartementet, Landsorganisasjonen på Island, Forbundet for offentlig ansatte (stat og kommune), Næringslivets hovedorganisasjon, Finansdepartementet og Islands Kommuner undertegnet den 24. november en erklæring om at styrke samarbeidet for å løfte nasjonens utdanningsnivå for å øke deltakelse på arbeidsmarkedet og samfunnet.

Partene i overenskomsten vil samarbeide målbevisst for å minske andel kortutdannete, de som verken har godkjent yrkesutdanning eller studiekompetanse, på arbeidsmarkedet slik at andelen ikke blir over 10 % år 2020. For å kunne nå dette målet blir voksnes læring styrket, men ny lov om voksnes læring trådte i kraft den 1. oktober i år. Videre er partene enige om at sikre at utdanning og opplæring innen voksen læringen blir godkjent innen den videregående skolen og de som ønsker det kan etterutdanne seg uten forhindringer.  
Ved samme anledning ble en ny service kontrakt om oppgaver innefor voksenlæringen som Arbeidslivets opplæringssenter har påtatt seg for Utdannings- og kulturdepartementet undertegnet. Med kontrakten får Arbeidslivets opplæringssenter oppsyn med diverse oppgaver i følge av den nye lov om voksnes læring nr.  27/2010.

Erklæringen og service kontrakten finnes på islandsk på www.frae.is/um-fa/thjonustusamningar/ og www.frae.is/um-fa/yfirlysingar/

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norge

Teknologi hindrer integrering?

Økende bruk av teknologi gjør det vanskeligere å integrere folk i studiemiljøet og det sosiale miljøet på Høgskolen i Oslo

Det var ett av budskapene til Anne Birgitte Leseth, førsteamanuensis ved Senter for profesjonsstudier(SPS), i sitt åpningsinnlegg på konferansen ”Intercultural meetings within institutional borders” som gikk av stabelen på HiO i uke 47.
Målet med konferansen var å rette et søkelys mot interkulturelle møter innenfor utdanningsinstitusjoner. Et av hennes poeng er at teknologi, som for eksempel internett, e-post, chatrooms, gjør arbeidet ved høgskolen mer effektivt, men det fører også til at folk møtes sjeldnere ansikt til ansikt.
Teknologien gjør at ansatte beveger seg sjelden ut av sin avdeling, de holder seg på sine kontorer.

Les mer på: www.hio.no/Aktuelt/HiO-nytt/Hinder-for-integrering

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Ny utdanningsmodell for internasjonale sveisere

Industriskolen nytter fleksibel utdanning i opplæring av internasjonale sveisere

Utdanningsmodellen er utviklet i samarbeid med Corroweld AS, Aker Stord og Vitec.
Retningslinjene for denne internasjonale utdanningen og opplæring av sveisere har blitt utarbeidet og vurdert av Gruppe A innenfor International Authorisation Board (IAB) ved IIW. Disse retningslinjene søker å harmonisere utdanning, opplæring og prøving av sveisere på internasjonalt nivå.

Les mer på: Norskindustri.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Nytt om entreprenørskap

Hvorfor er to av tre norske entreprenører menn? Dette er noen av spørsmålene i tre nye prosjekter i forskningsprogrammet MER.

Norge ligger ganske godt an i europeisk sammenheng når det gjelder entreprenørskap, men det er allikevel et ønske om å øke omfanget. Vi trenger kunnskap om hva som hemmer og fremmer entreprenørskap, og forskningen på området er fragmentert og ufullstendig, sier seniorrådgiver i Forskningsrådet Hanne Mari Førland.

Les mer på: Forskningsradet.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Lik lønn for arbeid av lik verdi

Ny stortingsmelding lagt fram fredag 26. november 2010 ”Likestilling for likelønn”. Meldingen er en oppfølging av det arbeid og de konklusjonene Likelønnskommisjonen la frem i 2008.

Tiltakene som foreslås i stortingsmeldingen er i korte trekk:
• En effektiv oppfølging av retten til lik lønn for arbeid av lik verdi
• Å legge til rette for mer likestilte foreldre
• Sikre bedre kjønnsbalanse i utdanning og arbeid
• En styrket innsats mot ufrivillig deltid
Likestillingsloven § 5 fastslår at kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Det fremgår av bestemmelsen at lønnen skal fastsettes på samme måte for kvinner og menn uten hensyn til kjønn. Hvordan skal prinsippet om likelønn nærmere forstås, og hvordan avgjør man om arbeid er ”av lik verdi”?

Les mer på: Hsh-org.no og Regjeringen.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Seks av ti nordmenn i aktivitet etter Kvalifiseringsprogrammet

Tall fra kvalifiseringsprogrammet i 2009 viser at mer enn seks av ti som fullførte programmet gikk til arbeid eller utdanning.

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er et NAV-tilbud til dem som står i fare for å bli langtidsmottakere av sosialhjelp. Gjennom forpliktende bistand og oppfølging skal programmet bidra til at flest mulig av deltakerne kommer i arbeid. Målgruppen omfatter personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeidsevne og ingen eller få ytelser i folketrygden. Personer i målgruppen vil også ofte ha andre levekårsproblemer av helsemessig og/eller sosial karakter.

Les mer på: Ks.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Sverige

Vuxenutbildning i förändring - inför reformerna 2012

Svenskt utbildningssystem genomgår just nu stora förändringar: ny skollag, ny betygsskala, nya ämnesplaner m.m. För vuxenutbildningens del träder reformerna i kraft 2012.

Skolverket har utarbetat en broschyr som kortfattat tar upp aktuella förändringar inom vuxenutbildningen, men även utmaningar när det gäller utveckling av verksamheten.

Beställ eller ladda ner broschyren här: www.skolverket.se/sb/d/4019

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Stora förändringar för studieförbunden på regional och lokal nivå

Sverige står inför ett paradigmskifte som innebär stora utmaningar, men också stora möjligheter för studieförbunden. Regionerna tar över statliga uppgifter, kommunala samverkansorgan inrättas och ekonomiska resurser fördelas regionalt.

Dialoger inleds med civilsamhället för att skapa nya arenor och samarbetsformer kring den verksamhet som ska bedrivas. Lösningarna kommer att se olika ut på olika platser i landet.

Läs mer: www.studieforbunden.se

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Färöarna

Ny samarbejdsaftale mellem Island, Grønland og Færøerne

Under Nordisk Ministerrådesmøde i Reykjavík i november diskuterede de tre kulturministre í vestnorden, Katrin Jakobsdóttir fra Island, Mimi Karlsen fra Grønland og Helena Dam á Neystabø fra Færøerne spørgsmålet om tættere samarbejde på kulturområdet i denne region. Ministrene underskrev en aftale, som omfatter følgende tre indsatsområder:
2012: Uddannelde, som understøtter bæredygtig udvikling – uformelle uddannelses muligheder.
2013: Iværksætning og nyskabelse i udkantsområder.
2014: Udvekslingsprogrammer for kunstnere og ansatte på kulturområdet.

Læs mere på: Mmr.fo

Elisabeth Holm
E-post: eh(ät)ask.fo

Strukturændringer indenfor de maritime uddannelser i 2012

Undervisnings- og kulturministeriet oplyser i en pressemeddelelse den 7. dec., at fra 1. august 2012 bliver navigations- og maskinmesteruddannelserne opgraderet til bachelor-niveau, og bliver dermed en del af Færøernes Universitet. Samtidig flytter andre maritime uddannelser fra Maskinmester- og navigationsskolen i Torshavn, fx fiskeskipper og maskinist til Klaksvik, hvor Søfartskolen og Teknisk Skole indgår i et samarbejde om disse samt andre maritime uddannelser og kurser.

Læs mere på: Mmr.fo

Elisabeth Holm
E-post: eh(ät)ask.fo

Europa

Bruges Communiqué: Education Ministers back Commission strategy for vocational training

Androulla Vassiliou, the European Commissioner for Education, Culture, Multilingualism and Youth, welcomed the adoption of the 'Bruges Communiqué', a package of objectives and actions to increase the quality of vocational training in Europe by making it more accessible and relevant to the needs of the labour market.

Commissioner Vassiliou said: "I am delighted that 33 European countries, employers and unions are backing the Commission's strategy to make vocational training a more modern and attractive learning option. Vocational training needs to fulfill two central objectives:
- to contribute to employability and economic growth on one hand,
- to respond to larger societal challenges, in particular social cohesion, on the other.”

At present, about half of all students in upper secondary education in the EU choose vocational programmes. There are, however, significant differences between countries, with enrolment rates ranging from less than 15% in some to nearly 80% in others.

Bruges Communiqué: a vision for the next decade

The Bruges Communiqué presents a vision of a modern and attractive vocational training system which ensures:
• Maximum access to lifelong learning so that people have opportunities to learn at any stage in life and by making routes into education and training more open and flexible
• More opportunities for experience and training abroad to boost language skills, self-confidence and adaptability
• Higher quality courses, providing the right skills for specific jobs,
• More inclusion and access for disadvantaged people,
• Creative, innovative and entrepreneurial thinking.

To find out more: Full text of the Bruges Communiqué (pdf)

E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no

NVL

Vindere af NVL’s konkurrence om ”innovativ best practice” kåret

På konferencen ”Praksisbaseret viden og videnbaseret praksis - forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området” som blev genemført i samarbejde mellem Undervisnigsministeriet, Dansk Evalueringsinstitut, EVA, Nationalt center for kompetenceudvikling, NCK og NVL, blev vinderne af konkurrencen ”Fra  best practice til innovative practice” kåret.
Vinderne blev:
”Kunstgreb” et unikt samarbejde mellem kunstnere og virksomheder, Udviklet af Dansk Artist Forbund og konsulentfirmaet Wischmann Innovation i samarbejde med 60 virksomheder.
”Flow” Et projekt der i et samarbejde med VUC Fyn og aftenskolen FORA 1748 kombinerer muligheden for at tage en fuld HF med folkeoplysende undervisning. Her får unge mennesker en mulighed for at vælge en ny uddannelsesvej og kan bruge motivationen i et felt (folkeoplysningen) som motivation til læring i et andet (VUC).
”Kollegial vejledning – innovativ kompetenceudvikling i psykoeducation” Et udviklingsprojekt der bygger på et samarbejde mellem RUC, DPU og Sygehus Fjorden i Region Sjælland.

Læs mere om konkurrencen på www.nordvux.net 

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Distans webinarer og symposier i 2011

Distans er NVLs tematiske nettverk for IKT og målet for deres arbeid er: Å legge til rette for erfaringsutveksling om bruken av informasjonsteknologiske metoder og verktøy i voksenopplæringen – for betre tilgang til læring.

I år 2011 har gruppen planlagt en serie med fem webinarer klokken 13:00 skandinavisk tid, den 18. dag hver måned, fra og med januar til og med mai. I januar er temaet sosiale medier, med Hróbjartur Árnason som vil presentere Nordist.
Videre har Distans planlagt en rekke symposier med temaet hvordan IKT og fleksibel tilgang til læring kan anvendes for å motivere til læring, åpne nye muligheter til læring og høyne utdanningsnivået i utkantområder. Det første i rekken holdes i Rudkøbing den 8. mars 2011. Reserver dagen!

Les mere: www.nordvux.net

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Discussion about the NQFs in Europe

Different countries in Europe proceed with the development and implementation of their NQFs at a different pace. The importance of creating a common language in Europe for interpreting the learning outcomes and the important role of validation in this respect was emphasized by all the key-note speakers and many participants during the conference in Brussels in November this year.

The conference participants actively shared their experiences during the round-table sessions and commented on the presented examples of NQF implementation. A selection of views from the European adult education organizations and education authorities is presented in the interviews with the conference participants from Ireland, Germany, Sweden, Greece and Macedonia. And much more information is available in the report from the EAEA / NVL Conference 2010 “The integration of non-formal adult learning in National Qualification Frameworks (NQFs)”.

Link to Conference report

E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no

Vägledning på glesbebyggda områden

Hur försäkrar man tillgång till vägledning för alla på glesbebyggda områden i Norden? Vilka erfarenheter finns det om metoder och verktyg?

Bl a dessa frågor kartlades och diskuterades på ett nordiskt samarbetsseminarium ”Vägledning på glesbebyggda områden” på Island den 26–29 september 2010.
Seminariet arrangerades av NVL, Nordisk Forening for Uddannelses- og Erhvervsvejledning (NFUE) och Center for Vejledning i Grønland (CVG).

Seminarierapporten och presentationerna på seminariet finns nu att få på NVL:s Tema-sida.

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

RSS

nmr_se

Publiceringsdag: 16.12.2010

Till NVL:s startsida

God Jul och Gott Nytt År

Glædelig Jul og Et Godt Nytår

Gleðileg jól og farsælt komandi ár

Juullimi Ukiortaassamilu Pilluaritsi

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

God Jul og Godt Nyttår

Gledilig Jól og Gott Nyttár

Buorit Juovllat ja Lihkolaš Oðða Jagi

Merry Christmas and Happy New Year