1/2005

 

Nyhetsbrev 1/2005


NVL-info

Om NVL
NVL skall vara en virtuell mötesplats på webben (www.nordvux.net) men också organisera nordiska möten. NVL arbetar kring teman (validering, demokrati, pedagogiska metoder, kvalitet i utbildningen, etc.) och strävar till att involvera miljöerna på bred bas. NVL skall initiera nordiska möten för aktörer, nätverk och projekt som arbetar kring konkreta teman och stimulera till utbyte av erfarenheter och resultat.

Den nya organisationen (med koordinatorer i alla fem nordiska länder och kontaktpersoner i de tre självstyrande områdena) ger oss goda förutsättningar att involvera alla länder och miljöer. Möten skall organiseras i samarbete med nationella organisationer och skall läggas i alla nordiska länder.

NVL:s aktiviteter inom våra målsättningar är mycket konkreta. NVL:s lanseringskonferens den 4 april i Helsingör handlade om validering och var ett möte mellan myndigheter, utbildningssektorn, arbetslivet och folkbildningen. Best practice som presenterades på konferensen finns på våra webbsidor under Tema/validering. NVL skall jobba vidare kring temat; samla in flera exempel och organisera nya möten.

Demokrati i Norden är ett viktigt tema inom nordiskt samarbete. NVL vill kartlägga aktiviteter, utbildningar, projekt och andra insatser som främjar aktivt medborgarskap och demokrati, och organisera ett större nordiskt möte mellan olika aktörer.

NVL skall samla information om metoder som används inom kvalitetssäkring, om erfarenheter/best practice från organisationer, och tillämpning av indikatorer. Förmedling skall ske genom nationella kartläggningsaktiviteter och nationella konsultationsseminarier med en nordisk expertgrupp.

Du kan följa NVL:s aktiviteter och andra nordiska arrangemang genom att titta i kalendern på www.nordvux.net.

Vuxnas lärande och hållbar utveckling
Hållbar utveckling ingår i tvärsektoriella prioriteringar inom det nordiska samarbete. Det danska ordförandeskapsprogrammet 2005, sid 10:
”(..) de nordiske lande har gjort en pionerindsats, når det drejer sig om arbejdet for udvikling af en strategi for en bæredygtig udvikling. Den fællesnordiske strategi lægger ikke alene vægt på miljø, men også på en bred fortolkning af bæredygtighedsbegrebet, der inddrager økonomi og social bæredygtighed i sektorerne (..) ”

Projektet ”AE4SD” (Adult Education for Sustainable Development) svarar på utmaningar genom att skapa nätverk mellan vuxenutbildare som är intresserade av att integrera hållbar utveckling som tema i sin undervisning. Lärare skall jobba virtuellt i temagrupper kring följande:
1. tips och idéer för lärare: samla, presentera och sprida praktiska förslag och erfarenheter; hur man som lärare kan koppla studenternas lärande och sin undervisning i de egna ämnena, i stort och smått, till olika aspekter på hållbar utveckling;
2. undervisningsmaterial för lärande om hållbar utveckling (böcker, tidningar, planer, program och andra dokument, via Internet, från organisationer (NGO’s), från myndigheter, regeringar och internationella organ) - söka fram, inventera, värdera och presentera sådant material, både på det egna språket och på engelska, kanske även överväga översättning;
3. utveckla förslag på tillägg till befintliga läroplaner, ämnes- och kursplaner, samt nationella och lokala regelverk, råd och skolplaner m.m. - med syftet att inom vuxenutbildningen förankra, förstärka och fördjupa utbildning och lärande om hållbar utveckling, för framtida beslut och genomförande på alla nivåer (personligt, lokalt, nationellt och globalt).

Du kan följa arbete på www.ae4sd.org och kontakta bengt.kettner@telia.com för att delta i nätgrupper.

Forum
NVL skall vara en virtuell mötesplats på webben (www.nordvux.net) men också ett organ för att organisera nordiska möten. Virtuella möten är möjliga genom Forum på NVL:s webbsidor, alla vuxenutbildare och folkbildare i Norden kan använda det öppna forumet för att diskutera, annonsera partnersök, planera projekt eller utväxlingsprogram, etc. För att kunna använda Forum man skall man registrera sig via startsidan.

Gör ditt projekt synligt för andra!
Det finns möjlighet att synliggöra sina projekt eller annat verksamhet genom publicering på NVL:s webbsidor. Information kan skickas direkt till webbmastern eller till de nationella koordinatorer. Kontaktinformation finns på www.nordvux.net | Om NVL | Kontakta oss

Danmark

Dannelsen i folkeoplysningen
Foreningen af Folkehøjskoler I Danmark og Dansk Folkeoplysnings Sa,råd inviterer til dannelseskonference onsdag den 4. maj 2005 på Vartov i København fra kl. 10.00-14.45.
Hele programmet til konferencen "Dannelsen i folkeoplysningen" findes på:
www.ffd.dk/doc/dannelse.pdf Vi har sammensat et spændende program, der kommer bredt omkring dannelsesbegrebet både teoretisk og praktisk. Der er inviteret repræsentanter fra folkeoplysningen samt uddannelsespolitikere til at debattere folkeoplysningens nye dannelsesopgaver i videnssamfundet sammen med de øvrige deltagere. Vi håber på stort fremmøde, tilmelding er nødvendig til Højskolernes Hus hos Kristina Bæk Nielsen, mail: kbn@ffd.dk
Relevant baggrundsartikel af lektor Dorthe Jørgensen, Aarhus Universitet, "På vej mod en ny oplysning?" publiceret i antologien "Danmark på vej mod år 2020". Red. Alex Heick. Tiderne Skifter 2004. Kan hentes på følgende link:
www.ffd.dk/doc/dannelse_artikel.pdf

Ultra Utbildning
"I de danske medier har det været omtalt at en privat svensk uddannelsesentreprenør undersøger det danske marked. Skulle svenske "Ultra Utbildning" søge om tilladelse til at drive private handelsskoler i Danmark, er det et så "principielt spørgsmål", at det vil blive drøftet med Folketingets partier", skriver undervisningsminister Bertel Haarder (Venstre) i dagbladet Børsen. Den danske undervisningsminister mener, at det vil være "meget udsædvanligt at tjene penge på at drive en uddannelsesinstitution, som støttes med offentlige tilskud". På efteruddannelsesområdet må der derimod gerne være fri konkurrence, skriver Bertel Haarder.

Nordplus Voxen
Cirius har modtaget i alt 75 ansøgninger fra de nordiske lande. Samlet er der søgt dobbelt så mange penge, som der er i puljen i denne omgang, nemlig 9 mio. DKK.
Af de 75 ansøgte projekter har 25% dansk koordinator, 17% finsk, 9% islandsk, 19% norsk og 29% har svensk koordinator.
De nationale Nordplus Voksen-administratorer har møde i Cirius den 20. april. Der bliver givet besked om resultatet af bedømmelsen af ansøgningerne kort herefter.

Finland

Opintoviikoista opintopisteisiin
Opintojen mitoituksessa ollaan siirtymässä opintoviikkojen sijasta opintopisteisiin (ECTS – järjestelmä). Viimeistään 1.8.2005 ammattikorkeakoulut Suomessa mitoittavat opinnot tämän järjestelmän mukaan. Tämä muutos liittyy Bolognan prosessiin ja se tullee vaikuttamaan myös aikuisopiskeluun.
Bolognan prosessi sai alkunsa 1998, kun Saksan, Ranskan, Italian ja Iso-Britannian korkeakoulutuksesta vastaavat opetusministerit allekirjoittivat yhteisen julistuksen eurooppalaisten korkeakoulututkintojen järjestelmien harmonisoinnista, ns. Sorbonnen julistus.
Bolognan julistuksen perimmäinen tavoite on synnyttää yhteinen eurooppalainen korkeakoulutusalue vuoteen 2010 mennessä. Tarkoituksena on lisätä eurooppalaisen korkeakoulutuksen kilpailukykyä ja vetovoimaa muihin maanosiin verrattuna.
Yksi pohjoismaisestikin kiinnostava tavoite on laadunarvioinnin eurooppalainen ulottuvuus. Lisätään laadunarviointiin liittyvää eurooppalaista yhteistyötä yhteisten menetelmien ja tasomäärittelyjen löytämiseksi. ENQA (European Network of Quality Assurance in Higher Education) -verkosto on tässä keskeisessä roolissa. Korkeakoulujen kehittämistä laatuarviointitavoista voi varmasti aikuiskoulutuskin hyötyä. ENQA:n kotisivujen osoite on
www.enqa.net

Från studieveckor till studiepoäng
Senast 1.8.2005 skall yrkeshögskolorna i Finland ha övergått från studieveckor till studiepoäng. Denna nya dimensionering av studierna skall följa ECTS – systemet. Förändringen är en led i Bologna processen och kommer att påverka vuxenutbildningen.
Bolognaprocessen fick sin början 1998, när ministrarna med ansvar för den högre utbildningen i Tyskland, Frankrike, Italien och Storbritannien undertecknade en gemensam deklaration om harmonisering av de europeiska högskoleexamenssystemen, den s.k. Sorbonnedeklarationen.
Det primära syftet med Bolognadeklarationen är att utveckla ett enhetligt europeiskt område för högre utbildning till 2010. Avsikten är att förbättra den högre utbildningens konkurrens- och attraktionskraft i Europa jämfört med andra världsdelar.
Ett av målen i processen är en europeisk dimension i kvalitetsevalueringen och detta är av intresse även i ett nordiskt sammanhang. Det europeiska samarbetet i kvalitetssäkring utökas i syfte att finna gemensamma metoder och kunskapsnivåer. Nätverket ENQA (European Network of Quality Assurance in Higher Education) spelar här en central roll. De metoder som högskolorna utvecklar gällande kvalitetssäkring kan vuxenutbildningen ha nytta av. Adressen till ENQA:s hemsidor är
www.enqa.net

From studyweeks to ECT - points
ENQA, the European Association for Quality Assurance in Higher Education, disseminates information, experiences and good practices in the field of quality assurance (QA) in higher education to European QA agencies, public authorities and higher education institutions.
Read more:
www.enqa.net

Opitun tunnustaminen
on ollut Aikuisten oppimisen pohjoismaisen verkoston pääteema maalis-, huhtikuussa. Helsingörissä 4.4 pidettiin pohjoismainen seminaari aiheesta ja osaan seminaariin tuotoksesta voi tutustua www.nordvux.net-sivuilla, tema valikosta ja validering otsikon alta.

Validering
har varit det huvudsakliga temat för Nordiskt nätverk för vuxnas lärande under mars och april. Ett nordiskt seminarium om detta hölls i Helsingör 4.4 och en del av seminariematerialet finns under temat validering på www.nordvux.net.

Kalenteri
Nordvux.net sivuilta löytyy myös kalenteri johon on kerätty mielenkiintoisia seminaareja liittyen aikuisten oppimiseen. Täällä voi tehdä löytöjä.

Kalendern
Kalendern på nordvux.net sidorna kan fungera som fyndplats för den som vill delta i ett intressant seminarium gällande vuxenutbildning.

Tulevaa
Verkoston tavoitealuiden mukaan on jaettu työtehtäviä ja vastuualueita. Suomen ja allekirjoittaneen ja Norjan eli Ellen Stavlundin vastuualue on aikuisten oppimisen laadun varmistus ja laatuindikaattoreiden kehittäminen. Otan siis mielelläni vastaan kokemuksia, hyviä käytäntöjä ja muitakin pohdintoja oppimisen laadusta. Ideana on, että tapaisimme pienemmissä ryhmissä kansallisesti ja jakaisimme käytäntöjä keskenämme yhden aamupäivän tai iltapäivän aikana. Tätä työstötapaa käyttäisimme tämän vuoden aikana. Muissa pohjoismaissa toimitaan samalla tavalla. Vuonna 2006 olisimme valmiit kerättyjen kokemuksien perusteella esittämään raportin tai yhteenvedon, joka helpottaisi ministerineuvoston linjanvetoja ja osoittaisi minkälaista tarvetta on mahdolliselle pohjoismaalaiselle seminaarille tai asiantuntijaverkostolle.

Opitun tunnustamisen tavoitealueesta vastaa Nils Friberg ruotsista ja Agnethe Nordentoft Tanskasta.

Kilpailukyvyn kehittäminen työelämässä ja eri alojen yhteistyö yhteiskunnassa tavoitealue on jaettu alaryhmiin seuraavalla tavalla:
• työssä oppiminen ja vanhenevan työvoiman tukeminen - Carola Lindholm
• perustaitoja kehittävät aikuiskoulutusverkostot tai yhteisöt - Nils Friberg,
• Agnethe Nordentoft
• liikuntarajoitteiset – Agnethe Nordentoft, Ellen Stavlund

Henkilökohtaisen kehittymisen ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen eri alojen yhteistyöllä tavoitealueesta vastaa Antra Carlsen, pääkoordinaattori ja Sigrún Magnusdottir, Islanti

På kommande
Koordinatorerna har delat på arbetsuppgifter och ansvarsområden, enligt nätverkets mål. Undertecknad och Ellen Stavlund i Norge ansvarar för kvalitetssäkring och utveckling av kvalitetsindikatorer inom olika områden av vuxnas lärande. Delge mig gärna erfarenheter, "best practices" och andra reflektioner eller tankar om kvalitet i lärandet. Idén är att vi skulle träffas i mindre grupper, en förmiddag eller eftermiddag, och delge varandra erfarenheter. Detta arbetssätt skulle vi använda i år. På samma sätt bearbetas kvalitet i de andra nordiska länderna. År 2006 skulle vi vara redo att på basen av de erfarenheter som inhämtats lägga fram en rapport eller ett sammandrag, som skulle underlätta linjedragningarna i ministerrådet och samtidigt visa vilka behov det finns för ett eventuellt nordiskt seminarium eller ett expertnätverk.

Nils Friberg, Sverige och Agnethe Nordentoft, Danmark ansvarar för att nätverket arbetar med validering.

Personlig utveckling samt befrämjande av aktivt medborgarskap – Antra Carlsen, huvudkoordinator och Sigrún Magnusdottir, Island

Island

Paraplyorganisasjon innenfor voksenopplæring på Island opprettet (Icelandic Adult Education Association established)
Den 25. april kom rundt tredve representanter fra forskjellige studieforbund, voksenopplæringssentra og aftenskoler sammen i Reykajvík for å opprette en paraplyorganisasjon innenfor voksenopplæring i Island. Den förste paraplyorgansiasjon i voksenopplæring i Island.
Organisasjonens hovedmål er at styrke voksnes læring i Island, opprettholde dialog om livslang læring og öke kommunikasjon og samarbeide mellom aktörer innenfor voksnes læring på den ene side og administrasjonen og den andre siden å öke internasjonellt samarbeide på området.
Organisasjonen skal også være ledende i utvikling av voksnes læring, en arena for diskusjon samt at forene de krefter som handler om voksnes læring i Island. Rett til å bli medlem har opplæringsansvarlige og noprofit foreninger hvis hensigt er voksnes læring eller andre intresseorganisasjoner utenfor det formelle opplæringssystemet.

Kynning á tengslanetinu
Starfsemi NVL (Nordisk Nettverk for Voksnes Læring) hefur nú verið kynnt á Norðurlöndunum öllum og hlotið afar jákvæðar viðtökur. Margir hafa lýst sig reiðubúna til þess að miðla reynslu, þekkingu og taka þátt í verkefnum á þeim sviðum sem sérstök áhersla verður lögð á árin 2005 og 2006 en þau eru: 1. Eflingu gæða og þróun gæðamælinga innan fullorðinsfræðslu. 2. Símenntun og þróun raunfærni á mismunandi sviðum menntunar, mati á persónulegri og faglegri færni. 3. Þverfaglegt samstarf til þess að auka samkeppnishæfni atvinnu- og þjóðlífs. 4. Þverfaglegt samstarf í þeim tilgangi að efla persónulegan þroska og lýðræðislega þátttöku í samfélaginu.

www.nordvux.net
Búið er að opna heimasíðu NVL og við hvetjum ykkur til þess að heimsækja síðuna og skrá ykkur sem notendur og gerast áskrifendur að fréttabréfi netsins. Á síðunni eru upplýsingar um NVL, norræn tengslanet og verkefni. Þá er einnig verið að setja inn safn af krækjum sem auðvelda leit að upplýsingum um menntakerfi og stofnanir í löndunum öllum. Á síðunni er ennfremur dagatal með upplýsingum um viðburði framundan, um nám fullorðinna og í undirbúningi er svæði fyrir umræðu í faghópum. Ef þið hafið upplýsingar sem þið teljið eiga heima á síðunni eða ef þið sjáið eitthvað sem betur má fara vinsamlegast hafið samband við sigrunm@fraedslumidstod.is.

Nordplus Voksen
Cirius í Danmörku sem er umsjónaraðili Nordplus Voksen, bárust samtals 75 umsóknir um styrki. Sótt er um helmingi hærri upphæð en er til ráðstöfunar að þessu sinni eða tæpar 100 milljónir íslenskra króna. Íslendingar eru í forsvari fyrir 9% verkefna, Danir 25%, Finnar 17%, Norðmenn 19% og Svíar 29%. Þann 20. apríl var fundur verkefnastjóra landanna í Kaupmannahöfn og svara við umsóknum er að vænta fljótlega.

Ráðstefna
Þann 4. apríl síðastliðinn stóð NVL fyrir ráðstefnu á Helsingjaeyri um mat á raunfærni. Þátttakendur voru frá öllum Norðurlöndunum. Efni frá ráðstefnunni er að finna á heimasíðunni www.nordvux.net undir fyrirsögninni Tema og validering.

Norge

Internasjonal læringskonferanse i Oslo 24. - 26. oktober
I forbindelse med Uka for Voksnes Læring har UNESCO -Hamburg valgt å legge sin internasjonale konferanse om voksnes læring i Norge. Ca 50 gjester fra hele verden inviteres spesielt. Man regner med ca 200 deltakere. Temaer under konferansen blir Lifelong learning, Democracy and Citizenship, EFA - Education for all and ALL - Adult Learning and Lifeskills Survey/OECD. Det blir i tillegg prisutdelinger, kulturprogram og studiebesøk. Konferansen er et samarbeide mellom UNESCO Hamburg, UNESCO-kommisjonen Norge, Utdannings-og forskningsdepartementet, Voksenopplæringsforbundet og Vox.

Sverige

1000 vägar till kunskap (1000 pathways to knowledge)
I Sverige anordnas sedan flera år årligen en kampanj för att motivera och stimulera vuxna till
studier och ny kunskap. Kampanjen har namnet ”1000 vägar till kunskap” och genomförs 2005 under tiden 17 september – 2 oktober. Utbildningsradion har det nationella ansvaret för genomförandet av kampanjen och stödjer den genom att producera nyhetsbrev, tv- och radioprogram, trailrar i tv och radio, text-tv och webb. I varje deltagande kommun finns en samordnare.

Kombinationsutbildning (Combination of studies an part-time work)
är en satsning för kommun och landstingsanställda inom vård, skola och omsorg. Den ger deltagarna möjlighet att kombinera deltidsarbete med halvtidsstudier på kommunal vuxenutbildning eller högskola. Syftet med satsningen är att minska risken för friställning
inom kommuner och landsting.
Satsningen startade hösten 2004 och löper fram till och med december 2005. Högst 6 000 platser kan disponeras under hela satsningen varav högst 3 000 kan vara inom högskola/universitet. Varje kommun och varje landsting i Sverige har tilldelats ett antal platser att fördela bland sina anställda.

Regeringens ekonomiska vårproposition (Spring Fiscal Policy Bill)
- Folkhögskolorna (Folk High Schools)
Arbetslösheten bland ungdomar i åldern upp till 24 år är dubbelt så stor som i landet totalt och de med kortast utbildning har svårast att hävda sig på arbetsmarknaden. Regeringe föreslår därför ett tillskott om 30 miljoner kronor som ger 500 långtidsarbetslösa personer under 25 år möjlighet att studera på en folkhögskola.
- Kommunal vuxenutbildning (Municipal Adult Education)
Efter Kunskapslyftet beslutade regeringen om ett riktat statsbidrag på 1,8 mkr årilgen under perioden 2003-2005. För att säkerställa antalet platser i den kommunala vuxenutbildningen behålls det riktade statliga stödet för vuxenutbildning i ytterligare tre år, d vs till och med 2008. Regeringen kommer noga att följa utvecklingen på arbetsmarknaden och återkommer med ytterligare förslag vid behov.
- Kvalificerad yrkesutbildning (KY) (Advanced Vocational Education)
Den kvalificerade yrkesutbildningen utökas med 1 000 platser hösten 2005. Satsningen omfattar 45 miljoner kronor under 2005.

European/Global news

Participation in adult learning
OECD and the Swedish Ministry of Education, Research and Culture organised the international conference ”PROMOTING ADULT LEARNING”, 10 - 11 March 2005 in Malmö, Sweden. Kjell Rubenson, University of British Columbia, Canada comments the participation in Adult Education in the Nordic countries as follows “Participation is uniformly high and the ever-present law of inequality in participation is less severe in the Nordic region than in other OECD countries”. The Comparative report and all the conference materials are available at: www.sweden.gov.se/promotingadultlearning