1/2007

 

Klikkaa tähän lukeaksesi uutiskirje suomeksi (lyhennetty versio)

www.nordvux.net/page/424/12007nvluutisia.htm

Smellið hér fyrir íslenska útgáfu

https://nvl.org/page/425/12007nvlfrettir.htm

NVL

Äldre i arbetslivet

har under flere år varit ett intressant tema i de nordiska länderna främst för att befolkningen åldras och detta kan påverka den nordiska konkurrenskraften och välfärden. Hur skall en arbetsplats fungera så att äldre trivs och kontinuerligt vill utveckla sin kompetens, så att livslångt lärande är möjligt? NVL vill genom nätverket ”äldre i arbetslivet” finna svar på denna fråga.
Nätverket påbörjar sitt arbete genom att samla in erfarenheter från program, projekt, strategier, aktiviteter, forskning etc. där man undersökt eller medvetandegjort - hur de äldres röst blir hörd i arbetslivet. Dokument från erfarenheterna samlas på NVL:s hemsidor och sedan skall nätverket sammanföra dessa och rikta dem främst till arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer.
E-post: carola.lindholm@vsy.fi
NVL

Kompetanseutfordringer for næringslivet

Tidligere LO-leder Yngve Hågensen siterte flittig fra NVLs brosjyre da han innledet på et seminar om kompetanseutvikling på arbeidsplassen i januar. Han understreket verdien av dialog mellom forskjellige sektorer og behovet for samarbeid mellom formell opplæring, folkeopplysning og læring på arbeidsplassen.
Seminaret var arrangert av Senter for læring på Hønefoss, NVL og det nordiske prosjektet Læring i Arbeidslivet. De utfordringene bedriftene står overfor i kunnskapssamfunnet ble satt på dagsorden. 40 representanter fra næringslivet på Ringerike deltok aktivt i diskusjonen
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Norden

The second nordic conference on adult learning April 17th – 19th 2007 i Linkjöping!

Til alle der arbejder med forskning og udvikling af kvalitet i voksnes læring!
Det er stadigvæk muligt at tilmelde sig The second nordic conference on adult learning April 17th – 19th 2007 i Linkjöping!
Konferencen henvender sig til forskere i voksnes læring og praktikere med interesse for forskning i voksnes læring. Konferencen går på tværs af forskningsfelterne læring i arbejdslivet, læring i voksenuddannelse og læring i folkeoplysning. Alle er velkomne - tilmeldingsfristen er d. 15. februar og man kan endnu nå at indsende abstracts til konferencen.
Mere om konferencen i nedenstående link:
Mette Iversen
E-post: mettei(ät)dpu.dk
Norden

Se til venstre, der er en svensker - se til højre, der en dansker

Indbydelse til et dansk-svensk vejledertræf d. 22. marts 2007
Læse mere i nedenstående link.
Mette Iversen
E-post: mettei(ät)dpu.dk
Mer om: vägledning
Danmark

Nyt råd for internationalisering af uddannelserne

Undervisningsminister Bertel Haarder har besluttet at nedsætte et nyt råd, rådet for internationalisering af uddannelserne. Rådet skal rådgive ministeren om tiltag der kan medvirke til en større internationalisering af uddannelserne. Med internationaliseringen af uddannelserne forbedres de danske studerendes muligheder for at studere i udlandet. Internationaliseringen er et led i en samlet indsats for at markedsføre Danmark som uddannelsesland. 
Læs mere…
Mette Iversen
E-post: mettei(ät)dpu.dk
Danmark

Amerikanske studerende vælger Danmark

Stadig flere amerikanske studerende søger til udlandet for at hente kompetencer og ny viden. I de seneste 5 år er der sket næsten en fordobling af antallet af amerikanske studerende, der vælger at tage dele af eller hele deres uddannelse i Danmark. Det fremgår af den seneste opgørelse fra USA’s største udvekslingsorganisation International Institute of Education. Ugebrevet A4 udtaler: ”De amerikanske studerendes interesse for Danmark er gode nyheder. Ikke alene er det et skulderklap til det arbejde, der foregår på de danske læreanstalter. Det er også et udtryk for at det danske uddannelsessystem er internationalt konkurrencedygtigt, hvilket er afgørende for Danmarks evne til at klare sig i en globaliseret verden”.
Læs mere…
Mette Iversen
E-post: mettei(ät)dpu.dk
Danmark

Lærere er også iværksættere

De seneste 2 år har Suhrs Seminarium i København sat fokus på iværksætteri og entreprenørskab i undervisningen. Den 23. januar afholdtes en konference hvor Suhrs delte ud af sine erfaringer med arbejdet og hvor der var oplæg fra iværksættere, der selv er uddannet på seminariet. Undervisningsminister Bertel Haarder holdt et oplæg på konferencen hvor han blandt andet udtalte:
”Innovation handler ikke bare om at udvikle nye håndtag til ølkasser. Det handler om at finde kreative løsninger på problemer. Og derfor er innovation vigtig i den offentlige sektor – især inden for undervisning og sundhed”.
Læs mere..
Mette Iversen
E-post: mettei(ät)dpu.dk
Finland

Högskolorna skall ha enhetliga tillvägagångssätt för att erkänna tidigare förvärvad kompetens

För yrkeshögskolorna och universiteten föreslås nationella principer för hur tidigare förvärvad kompetens skall erkännas och godkännas som en del av examen. En arbetsgrupp som utrett ärendet överlämnade sin promemoria till undervisningsminister Antti Kalliomäki på tisdagen 23.1.2007.
För tillfället har högskolorna ingen gemensam praxis när det gäller att erkänna sådan kompetens som studerande skaffat sig tidigare. Ofta varierar tillvägagångssätten också inom högskolorna när det gäller erkännande av tidigare fullgjorda studier och speciellt erkännande av kompetens som förvärvats på annat sätt än i formell utbildning, t.ex. i arbete.
I och med att studerandenas internationella rörlighet ökar, ökar även behovet av enhetlig praxis. Arbetsgruppen poängterar betydelsen av lika tillvägagångssätt för att säkerställa att olika slags studieprestationer och kunskap överallt bedöms på ett tillförlitligt och genomskinligt sätt. Det här är nödvändigt för att trygga studerandenas rättsskydd.
E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
Finland

Färdigheter för informationssamhälle åt alla – projektet utvärderades

Med ivrig ”talko”-anda har projektet färdigheter för informationssamhälle åt alla genomförts. Med små resurser satte mycket gott igång. Projektets resultat presenterades 25.1 på ett seminarium arrangerat av Länsstyrelsen i Södra Finlands län.
Utbildningen för IT-rådgivare ingick i undervisningsministeriets kunskapsstrategi för utbildning och forskning och hänförde sig till projektet Färdigheter för informationssamhället åt alla. Målet var att förbättra alla medborgares möjligheter att skaffa sig sådana grundläggande färdigheter för informationssamhället som passar deras egen livssituation och skapa ett bestående rådgivningssystem för att hjälpa medborgarna att nå målet.
Ett speciellt tack fick senior- och Martha- föreningarna, som med sina kreativa projekt hade engagerat människor till IT-rådgivar utbildningen. Seniorerna var den grupp som deltog aktivast i projektet. IT rådgivarna kan nu enligt egen förmåga och möjlighet hjälpa sina nästa i datorutmaningar och också i utförandet av dagliga rutiner: hur fungerar en mobiltelefon, hur används bankautomaten eller busskortet. Grunden till ett bestående rådgivningssystem av frivilliga IT-rådgivare har lagts.
E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.dk
Mer om: IT kunnande
Island

Flere kvinner utdanner seg enn menn.

Nylig offentliggjorde Islands Statistisk Byrå interessant informasjon om Islendingenes vilje til å utdanne seg. Høsten 2006 var antall elever i videregående og universiteter høyere en noen gang 44.129. I videregående var total 26.958 registrerte og 17,171 i universiteter. Antall registrerte studerende i universitetene har vokst 63,6% fra høsten 2000 mens elever på registrerte elever i videregående skoler er blitt 35,4% flere en de var i år 2000.
Antall elever i aftenskole har minsket helt fra år 2003, men da var 8,1% elver registrerte i aftenskole men år 2006 er de kun 5,4%. Desto større interesse er det for fjernundervisning, fra år 2005 har antall elever som er registrerte vokst på 37,6%.
Og det er flere kvinner registret som studerende ved både videregående skoler og universiteter. I videregående skoler høsten 2006 er kvinner 54,5% av alle elever, mens de teller for  62,7% av studerende ved universiteter.
Sigrún Kr. Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is
Norge

35 millioner til basiskompetanse!

”Vox skal utlyse og fordele tilskudd til private og offentlige virksomheter som prøver ut ulike opplæringsopplegg innenfor grunnleggende ferdigheter i ulike deler av arbeidslivet.” Slik heter det i tildelingsbrevet til Vox for 2007 fra Kunnskapsdepartementet. Tildelingen av midler til er 35 millioner i 2007 (24,5 millioner i 2006).

Skal hindre utstøting
Programmet er et uttrykk for regjeringenes satsing på å skape et inkluderende kunnskapssamfunn og et arbeidsliv med plass til alle. Programmet skal bidra til at voksne får den basiskompetanse som er nødvendig for å mestre krav og omstilling i arbeidslivet slik at ingen skal støtes ut av arbeidslivet på grunn av manglende basiskompetanse.
Over 400 000 voksne i Norge skårer under det nivået i lesing og tallforståelse som anses som et minimum for å fungere tilfredsstillende i arbeids- og samfunnsliv.

De nye utlysningene
Vox har nå lyst ut 20 millioner som kan søkes av bedrifter og offentlige virksomheter som vil organisere opplæring i lesing, skriving, regning og grunnleggende dataferdigheter.
I tillegg vil det i løpet av februar bli utlyst midler til pedagogisk utviklingsarbeid med tanke på å tilpasse et undervisningstilbud til forskjellige kompetansenivåer innen grunnleggende ferdigheter. Dette utviklingsarbeidet skal gjøres på grunnlag av de rammeverkene som Vox utviklet i 2006 på disse områdene (lese-, skrive- og regneferdigheter og digital kompetanse). 

Programmet (BKA), er sentralt for aktivitetene i Vox, og har tidligere vært omtalt i nyhetsbrev nr. 1 og nr. 8 for 2006. 

Ytterligere informasjon om programmet finnes på
http://www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=1674

E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Mer om: baskunskaper
Norge

Kvalitetsreformen har vært opp til eksamen

Kvalitetssikringssystemet som er etablert fikk ikke beste karakter, foreløpig kan det ikke sies å gi noen synlige effekter på kvalitetsutviklingen, sier evalueringen av Kvalitetsreformen. Den ble lagt fram 23. januar.
Det gis heller ikke noe sikkert svar på om studentene faktisk lærer mer. Rapporten sier imidlertid at antallet avlagte studiepoeng øker, noe som kan tyde på en positiv tendens i det samlede læringsutbyttet. Søkningen til universitetene har økt betydlig etter kompetansereformen, mens høyskolene har opprettholdt antall studenter.
Hele rapporten kan leses her (se lenk)
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Sverige

Lärarutbildningen förs in i Bolognasystemet

Utbildningsdepartementet har färdigställt ett förslag på hur svensk lärarutbildning ska inordnas i det så kallade Bolognasystemet. För all annan högskoleutbildning har inplaceringen redan skett. Innan förslaget slutligt fastställs av regeringen ska det remissbehandlas.
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Sverige

Paraplyorganisation föreslås för eftergymnasiala yrkesutbildningen

Utredningen om en översyn av den eftergymnasiala yrkesutbildningen har överlämnat sitt betänkande Eftergymnasiala yrkesutbildningar - beskrivning, problem och möjligheter. Bland annat föreslås att berörda utbildningar infogas i ett ramverk, en paraplyorganisation med uppgift att säkerställa kvalitet och effektiv resurshushållning.
E-post: Nils.friberg(ät)kristianstad.se