1/2007 NVL Uutisia

 


NVL

Ikääntyvät työntekijät

Väestön ikääntymisen vaikutukset kilpailukykyyn ja hyvinvointiin ovat viime vuosina lisänneet keskustelua ikääntyvien työntekijöiden asemasta. Miten työpaikka voi toimia niin, että ikääntyvät työntekijät viihtyvät siellä ja haluavat jatkuvasti kehittää osaamistaan? Tähän kysymykseen etsitään vastauksia NVL:n perustaman ”Ikääntyvät työelämässä” -verkoston avulla. Vuoden 2007 aikana verkosto kerää tietoa erilaisista ohjelmista, hankkeista, toiminnasta ym., joissa on tutkittu ikääntyvien asemaa työelämässä. Kerättyä aineistoa kootaan NVL:n sivuille, ja verkosto tiedottaa työnsä tuloksista työntekijä- ja työnantajajärjestöille.
E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
NVL

Elinkeinoelämän osaamishaastet

Entinen LO-johtaja Yngve Hågensen avasi Norjassa tammikuisen seminaarin, jonka aiheena oli osaamisen kehittäminen työpaikoilla. Puheessaan Hågensen korosti eri sektorien välisen vuoropuhelun tärkeyttä ja yhteistyön tarvetta formaalin koulutuksen, vapaan sivistystyön ja työssä oppimisen välillä. Seminaarin järjestivät Hønefossissa sijaitseva Senter for læring, NVL ja pohjoismainen työssä oppimisen hanke. Asialistalla olivat muun muassa yritysten tietoyhteiskunnassa kohtaamat ongelmat. Keskusteluun osallistui aktiivisesti 40 elinkeinoelämän edustajaa Ringeriken kunnasta.
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Norden

The second nordic conference on adult learning!

Kaikille aikuisten oppimisen tutkimuksen ja kehitystyön parissa toimiville! Ehdit vielä ilmoittautua Linköpingissä 17.– 19.4.2007 pidettävään pohjoismaiseen konferenssiin The second nordic conference on adult learning!
Konferenssi on suunnattu aikuisten oppimisen tutkijoille ja tutkimuksesta kiinnostuneille opettajille. Konferenssissa käsitellään monipuolisesti eri tutkimusalueita: työssä oppimista, aikuiskoulutusta ja vapaata sivistystyötä. Kaikki ovat tervetulleita – viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.2., ja konferenssiabstrakteja voi vielä lähettää. 
Lisätietoja allaolevasta linkistä.
Mette Iversen
E-post: mettei(ät)dpu.dk
Mer om: forskning
Norden

Vasemmalla ruotsalainen, oikealla tanskalainen

Kutsu tanskalais-ruotsalaiseen ohjauskokoukseen 22.3.2007. Lue lisää allaolevasta linkistä.
Mette Iversen
E-post: mettei(ät)dpu.dk
Mer om: vägledning
Danmark

Uusi koulutuksen kansainvälistämisneuvosto

Opetusministeri Bertel Haarder on päättänyt nimittää uuden koulutuksen kansainvälistämisneuvoston. Neuvoston tehtävänä on neuvoa ministeriä koulutuksen kansainvälistämiseen liittyvissä asioissa. Tanskan koulutussektorin kansainvälistymistä halutaan edistää, jotta opiskelijoilla olisi paremmat mahdollisuudet opiskella ulkomailla. Kansainvälistyminen on osa laajempaa panostusta tanskalaisen koulutuksen markkinointiin.
Lisätietoa tanskaksi (ks. linkit alla)
Mette Iversen
E-post: mettei(ät)dpu.dk
Danmark

Tanska kiinnostaa yhdysvaltalaisia opiskelijoita

Yhä useampi yhdysvaltalainen opiskelija hakeutuu ulkomaille hankkiakseen uutta tietoa ja osaamista. Viiden viime vuoden aikana Tanskaan opiskelemaan tulevien amerikkalaisopiskelijoiden määrä on lähes kaksinkertaistunut. Tämä käy ilmi Yhdysvaltojen suurimman henkilövaihtojärjestön International Institute of Educationin viimeisimmästä selvityksestä. Tanskalainen yhteiskunnallinen julkaisu Ugebrevet A4 kirjoittaa: ”Yhdysvaltalaisopiskelijoiden Tanskaa kohtaan tuntema kiinnostus on hyvä uutinen. Ensinnäkin se on tunnustus tanskalaisten opinahjojen työlle. Toiseksi se osoittaa, että Tanskan koulutusjärjestelmä on kansainvälisesti kilpailukykyinen, mikä vaikuttaa ratkaisevasti Tanskan selviämiseen globalisoituneessa maailmassa.”
Lisätietoa tanskaksi (ks. linkki alla)
Mette Iversen
E-post: mettei(ät)dpu.dk
Danmark

Yrittäjyys vahvoilla kööpenhaminalaisessa korkeakoulussa

Kööpenhaminassa sijaitseva korkeakoulu Suhr’s Seminarium on kahden vuoden ajan painottanut opetuksessaan yrittäjyysnäkökulmaa. Tammikuun 23. päivänä järjestetyssä konferenssissa Suhr’sin edustajat ja yrittäjinä toimivat entiset opiskelijat kertoivat kokemuksistaan. Konferenssissa puhunut opetusministeri Bertel Haarder totesi muun muassa: ”Innovatiivisuus ei ole vain sitä, että kehitetään uudenlaisia kahvoja olutpakkauksiin. Innovatiivisuudessa on kyse luovasta ongelmanratkaisusta. Siksi innovaatiot ovat niin tärkeitä julkiselle sektorille, erityisesti koulutus- ja terveysalalle.”
Lisätietoa tanskaksi (ks. linkki alla)
Mette Iversen
E-post: mettei(ät)dpu.dk
Finland

Osaamisen tunnustaminen tukee elinikäistä oppimista korkeakouluissa

Opetusministeri Antti Kalliomäki pitää tärkeänä sitä, että korkeakoulujen opiskelijat saavat osaamisensa tunnustettua ja hyväksyttyä riippumatta osaamisen hankintatavasta tai -paikasta. Vastaanottaessaan osaamisen tunnustamista korkeakouluissa koskevan työryhmäraportin Kalliomäki totesi, että osaamisen tunnustaminen tukee elinikäisen oppimisen periaatteen toteuttamista. Työryhmän suositukset osaamisen tunnustamisen käytäntöjen yhtenäistämiseksi korkeakouluissa ovat Kalliomäen mielestä konkreettisia ja helposti toteutettavia. - Ymmärrän, että tällaisiin uudistuksiin liittyy aina myös pelkoa siitä, millaista lisätyötä uudistus aiheuttaa. Työryhmän esittämät suositukset ovat kuitenkin mielestäni sellaisia, ettei niiden toteuttaminen vaadi suuria lisäresursseja. Itse asiassa pidemmällä aikavälillä uudistukset saattavat keventää nykyistä työtä ja siten jopa aikaan saada taloudellisia säästöjä. Kyse näyttäisi olevan pitkälti prosessien rationalisoinnista, Kalliomäki totesi.
E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
Finland

Tietoyhteiskuntataidot kaikille -hanketta arvioitiin

Tietoyhteiskuntataidot kaikille -hanketta on tehty innostuneessa talkoohengessä, ja pienin resurssein on saatu paljon hyvää aikaan. Hankkeen tuloksia esiteltiin 25.1. järjestetyssä seminaarissa Etelä-Suomen lääninhallituksessa.
Seminaarissa kiitosta saivat erityisesti seniori- ja Marttayhdistykset, jotka ovat luovilla hankkeillaan innostaneet ihmisiä mukaan vertaisohjaajakoulutukseen. Senioriväestö on ollut aktiivisimmin mukaan lähtevä ryhmä. Monet tarvitsevat rohkeutta kohdata tietokone huomatakseen, että tietokone "naruttaa vähemmän" tai "nappuloita voi painella ja sitten kumota tekonsa". Asiaan vihkiytyneimmät korjaavat vanhoja tietokoneita tai rakentavat niitä osista.
Vertaisohjaajat voivat mahdollisuuksiensa mukaan ohjata tietokoneen käytön lisäksi myös arkipäivän toiminnassa: miten kännykkä toimii ja kuinka pankkiautomaattia tai bussikorttia käytetään. Tietoyhteiskuntataitojen sijaan voitaisiinkin puhua tieto- ja viestintäyhteiskuntataidoista.

E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
Mer om: IT kunnande
Island

Naiset enemmistönä islantilaisissa oppilaitoksissa

Islannin tilastokeskus julkisti hiljattain kiinnostavaa tietoa islantilaisten kouluttautumisesta. Syksyllä 2006 toisen asteen koulutukseen ja yliopistokoulutukseen osallistui yhteensä 44 129 ihmistä, eli enemmän kuin koskaan. Yliopisto-opiskelijoiden määrä on kasvanut 63,6 % ja toisen asteen opiskelijoiden 35,4 % vuoden 2000 syksystä. Sekä yliopistossa että toisen asteen oppilaitoksissa naiset ovat enemmistönä. Kiinnostus iltaopiskeluun on vähentynyt entisestään, kun taas etäopiskelijoiden määrä on kasvanut 37,6 %:lla. 
Sigrún Kr. Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is
Norge

35 miljoonaa kruunua jaossa perustaitojen kehittämiseen

Vox jakaa vuonna 2007 20 miljoonaa Norjan kruunua julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioille perustaito-opetuksen järjestämiseen. Lisäksi varoja suunnataan pedagogiseen kehittämistyöhön, jonka tarkoituksena on kehittää eritasoista perustaito-opetusta (luku-, kirjoitus, lasku- ja atk-taitoja). Varat ovat Norjan opetusministeriöltä. Perustaito-ohjelman tavoitteena on edistää väestön selviytymistä muuttuvassa työelämässä. Yli 400 000 norjalaisaikuisen lukutaito ja luetun ymmärtämistaito alittavat tason, jota pidetään minimivaatimuksena työelämässä ja yhteiskunnassa selviytymiseen.
Lisätietoja norjaksi: Ks. linkki alla.
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Mer om: baskunskaper
Finland

Laatu-uudistusta arvioitiin

Norjassa käyttöön otettu laadunvarmistusjärjestelmä ei saanut erityisen hyvää arvosanaa 23.1. julkistetussa arvioinnissa. Toistaiseksi järjestelmällä ei raportin mukaan ole juurikaan ollut näkyviä vaikutuksia laatukehitykseen. Varmuutta ei saatu myöskään siitä, oppivatko opiskelijat nyt aiempaa enemmän. Raportissa todetaan kuitenkin, että opiskelijoiden suorittamat opintopistemäärät ovat kasvaneet. Yliopistojen hakijamäärät ovat kasvaneet huomattavasti laatu-uudistuksen jälkeen, kun taas muiden korkeakoulujen opiskelijamäärä on pysynyt ennallaan.
Raportti kokonaisuudessaan norjaksi: Ks. linkki alla.
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Sverige

Opettajankoulutus mukaan Bolognan prosessiin

Ruotsin opetusministeriö on saanut valmiiksi ehdotuksen siitä, kuinka ruotsalainen opettajankoulutus sopeutetaan ns. Bolognan prosessiin. Muun korkeakoulutuksen osalta sopeuttaminen on jo tapahtunut. Ennen lopullista hyväksymistä lakiesitykseksi ehdotus menee lausuntokierrokselle. 
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Sverige

Keskiasteen jälkeiselle ammattikoulutukselle ehdotetaan kattojärjestöä

Keskiasteen jälkeisen koulutuksen selvitysryhmä on saanut valmiiksi mietintönsä Keskiasteen jälkeinen ammattikoulutus – luonnehdintoja, ongelmia ja mahdollisuuksia. Mietinnössä ehdotetaan muun muassa, että kyseisille koulutusmuodoille perustetaan kattojärjestö, jonka tehtävänä on varmistaa koulutuksen laatu ja kustannustehokkuus.
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se