1/2009

 

Danmark

FOU konference satte fokus på erhvervsuddannelserne

Undervisningsministeriets årlige konference for erhvervsuddannelser i januar, havde fokus på de tre vigtige indsatsområder fastholdelse, frafald og gennemførelse og handlede ligesom de foregående syv år om at udveksle erfaringer fra projekter på det erhvervspædagogiske område. En tæt kontakt til praksis, et stærkt samarbejde mellem skoler og virksomheder og et godt studiemiljø er vigtigt, når frafaldet på erhvervsuddannelserne skal mindskes.
Vibe Aarkrog, chefkonsulent i Undervisningsministeriet, fremhævede bla., at FoU lægger vægt på at udbrede gode erfaringer.
Beskrivelser af positive erfaringer fra udviklingsprojekter, der blev fremlagt på konferencen kan læses på:
www.emu.dk/fouhistorier/erhverv/index.html
Foredrag og indlæg fra konferencen kan downloades på
www.emu.dk/erhverv/multimedie/fou_januar09.html
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk

Ny uddannelse på VVU niveau for ungdoms- og voksenundervisere

Danmarks evalueringsinstitut har positivt akkrediteret 10 nye uddannelser, der er tilpasset nye brancher og behov, heriblandt en ny uddannelse for ungdoms- og voksenundervisere, som VIA university college udbyder.
Uddannelsen skal kvalificere de studerende til at varetage, begrunde og udvikle undervisning og anden ungdoms- og voksenpædagogisk virksomhed. Der er tale om et fleksibelt uddannelsestilbud for personer med kortvarig uddannelsesbaggrund, der underviser eller ønsker at undervise unge og voksne på uddannelsesområder, som ikke har egne pædagogiske uddannelser, for eksempel produktionsskoler, almen voksenuddannelse og folkeoplysning, i sports-, fritids- og kulturlivet, i virksomheder og faglige organisationer og i integrations- og beskæftigelsesindsatsen.
Læs mere...
E-post: Maria.marquard(ät)skolekom.dk
Mer om: utveckling

Diskussion af folkehøjskolernes kerne

Folkehøjskolernes forening i Danmark tog på et medlemsmøde d.22/1 på Idrætshøjskolen i Århus, fat i diskussionen af, hvad der er og skal være højskolens kerne i et nutidigt og fremtidigt samfund.
To oplægsholdere Klaus Levinsen, lektor ved Syddansk Universitet, og Anders Petersen, adjunkt, AAU lagde i sine indlæg op til en kritisk og konstruktiv debat af højskolernes muligheder og begrænsninger. Efterfølgende blev bl.a. diskuteret højskolernes meget stærke og gode evne til at skabe rammer for at deltagerne ”knytter bånd” (bonding)  på tværs af kulturelle og andre forskelle og at være et positivt frirum for personlig og faglig udvikling. Derimod påpeger flere både deltagere og oplægsholdere, at højskolerne med fordel kan arbejde på at blive bedre til at ”bygge bro” til det omgivende lokale samfund og andre uddannelsesinstitutioner og sektorer. Debatten bliver fulgt op af i løbet af året.
Til medlemsmødet var udgivet en gratis e-bog med indlæg af bl.a. Finn Thorbjørn Hansen, Niels Buur Hansen, Svend Brinkmand, Dorte Sørensen, Lars-Henrik Schmidt og Erik Bendtsen.
E- bogen kan den næste måneds tid hentes på:
www.uniflip.dk/catalogs2/6418/15844/pub/index.html
Efter dette tidsrum publiceres bogen på en usb-nøgle, som udsendes til foreningens medlemmer. Medlemskab kan tegnes på:
www.ffd.dk/ffd/medlemskab-af-ffd
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk

Danmarks evalueringsinstitut tilbyder kursus i anvendelsesorienteret evaluering for praktikere

Kurset giver en generel og brugbar viden om evalueringsmetoder og -teori. Det fokuserer på hvordan man gennemfører gode, anvendelsesorienterede evalueringer og henvender sig til folk der har brug for større forståelse for hvad evalueringer er og kan bruges til. Kurset er relevant for både erfarne og uerfarne, der selv bestiller og udfører evalueringer i både offentlige og private sektor.
Læs mere og tilmeld dig her:
www.eva.dk/konsulentydelser/kurser/anvendelsesfokuseret-evaluering
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Mer om: utvärdering

Realkompetencevurdering – en udfordring i teori, praksis og politik

Nationalt center for realkompetencevurdering (NVR) inviterer til en konference om realkompetence med danske og europæiske oplægsholdere.
På konferencen tages fat i de grundlæggende principper bag de øgede muligheder for anerkendelse af realkompetence, både nationalt og internationalt.
Formålet er gennem vægtige oplæg og drøftelser at give perspektiv og dybde i den måde praktikere, politikere, organisationsrepræsentanter og forskere forholder sig til indsatsen med anerkendelse af realkompetence.
Konferencen afholdes torsdag den 5. marts 2009, kl. 9.30 – 15. 45 på University College Lillebælt, Asylgade 7-9, 5000 Odense C. Sprog: dansk og engelsk.
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk

Finland

Gymnasisternas antal har minskat – yrkesutbildningen ökar i popularitet

Gymnasisternas och gymnasiernas antal har minskat på 2000-talet. Yrkesutbildningen har ökat i popularitet. Uppgifterna framgår ur Utbildningsstyrelsens statistikpublikation Kvantitativa indikatorer för utbildningen.
År 2007 fanns det 417 gymnasier i Finland och i dessa gick ca 100 000 studerande. Under åren 2003–2007 minskade gymnasiernas antal med nästan åtta procent och gymnasisternas antal med över fyra procent.
Yrkesutbildningen har ökat i popularitet under de senaste åren. Antalet unga som söker direkt från den grundläggande utbildningen till yrkesutbildning har ökat med nästa sex procent under åren 2005–2007.
Publikation (på finska, med sammanfattning på svenska): www.oph.fi/info/tilastot/INDI2008.pdf
E-post: Ingrid.Ronnow(ät)vsy.fi

År 2009 – Europeiska temaåret för kreativitet och innovation

År 2009 är Europeiska temaåret för kreativitet och innovation. Att framleva ett temaår tillägnat för dessa är EU:s och dess medlemstaters gemensamma motion, i vilken alla villiga kan delta.
Förutom utbildning och kultur gäller temaåret bl.a. närings-, region- och forskningspolitik. Under årets lopp arrangeras projekt och evenemang, med vilka man efter att lyfta fram kreativitetens och innovationens betydelse och möjligheter. Det är viktigt att bl.a. skapa en omgivning, som stöder nya idéers uppkomst.
De centrala punkterna för temaåret i Finland är:
• främja handlingssätt som stöder kreativitet och innovation i skolor och läroanstalter
• intensifiera konstanstalternas, företagens samt skolornas, läroanstalternas och högskolornas kontakter
• sprida goda modeller och praxis
• lyfta fram betydelsen av kreativitet och innovation i människornas liv
www.minedu.fi/euteemavuosi/?lang=sv
E-post: Ingrid.Ronnow(ät)vsy.fi

Island

Lov om voksenundervisning

For Islands Althing var stillet et lovforslag den 9. Desember 2008.
Med begrebet voksenundervisning forstas den undervisning som skal imödekomme personer med kort formell undervisning og er ikke planlagt pa lovgrund om uddannelses i gymnasier eller universiteter. I lovforslaget er defineret voksenundervisningens planlæggning og samarbejde med regering og arbejdsmarkedes partners. 
Loven forvæntes at træde i kraft i juli 2009.  
www.althingi.is/altext/136/s/pdf/0291.pdf (på islendsk)
Arnþrúður Ösp Karlsdóttir
E-post: arnthrudur(ät)frae.is

Lov om videregaende skoler

Ny uddannelseslov som blev vedtaget i Althinget indebær omfattende ændringer i uddannelses plan for videregående skoler.  Loven er resultat af mange års arbejde som har været at revidere loven om uddannelse i videregående skoler og at komme med forslag om ændringer av loven, hvor man har forsøgt at tage hensyn til revidering af lov som gælder andre uddannelses niveau.
Her findes loven om videregående skole:
www.nymenntastefna.is/framhaldsskolar/log/ (på islendsk)
Arnþrúður Ösp Karlsdóttir
E-post: arnthrudur(ät)frae.is

Norge

Ny lov om voksnes læring

Dagens lov om voksenopplæring ble vedtatt i 1976. Den er ikke så gammel, men i løpet av dens levetid har mye endret seg når det gjelder læring og utdanning.
Kunnskapsdepartementet ønsker å oppheve loven og erstatte den med en ny lov som skal omfatte læring utenfor det formelle utdanningssystemet. Lovforslaget ble levert 12. januar og er nå på høring til 23. februar. Loven skal regulere studieforbundene, frittstående fjernundervisningsinstitusjoner og enkelte privatskoler.
Departementet foreslår at tittelen på loven skal være ”Lov om læring utenfor det formelle utdanningssystemet”. Men er åpent for bedre og mer beskrivende forslag. Etter departementets oppfatning vil ny lov gi studieforbund og frittstående fjernundervisningsinstitusjoner en bedre og mer tidsmessig ramme for virksomheten. Samtidig vil ny lov gjøre det enklere for både brukere og offentlige myndigheter å forholde seg til tilbydere av opplæring utenfor det formelle utdanningssystemet, hovedsakelig knyttet til frivillig sektor. Du kan lese hele lovforslaget her (pdf).
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no

Læring og kunnskap i krisetider

Regjeringen offentliggjorde 26. januar sin økonomiske krisepakke. Der foreslår den å øke midlene til basiskompetanse i arbeidslivet fra 38, 6 millioner til 58,6 millioner. I tillegg ønsker man å nå deltakere på andre arenaer enn i arbeidslivet gjennom et utvidet samarbeid med studieforbund”
Basiskompetanse i arbeidslivet er et program der bedrifter og offentlige virksomheter kan søke om tilskudd til opplæring i lesing, skriving, regning og IKT, samt motivasjonsarbeid. Opplæringstilbydere og organisasjoner i arbeidslivet kan søke sammen med en bedrift eller offentlig virksomhet. Tilskuddet skal bidra til å styrke grunnleggende ferdigheter blant voksne arbeidstakere og arbeidssøkere, slik at færre faller ut av arbeidslivet og flere kan ta del i opplæring og utdanning.
For å kunne nå flere i målgruppen ønsker regjeringen å gjøre noen justeringer i programmets innretning. Målsettingen er å nå:
- arbeidstakere i utsatte bransjer som blir særlig berørt av konjunkturnedgangen, som for eksempel byggenæringen, varehandelen etc.
- arbeidsledige gjennom et tettere samarbeid med NAV
- deltakere på andre arenaer enn i arbeidslivet gjennom et utvidet samarbeid med studieforbund.
Hele forslaget finner du i Stortingsproposisjon nr 37 (2008-2009):
www.vofo.no/images/file/stprp37.pdf
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no

Forbudt å diskriminere for nedsatt funksjonsevne

Fra 1. januar 2009 gjelder diskriminerings- og tilgjengelighetsloven i Norge. Nå er det arbeidsplassene og utdanningsinstitusjonenes ansvar å legge til rette for at funksjonshemming ikke skal være en hindring.
Loven skal fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.
Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål. Det samme skal bedrifter som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte.
Virksomhetene skal redegjøre for tiltak som er satt i verk eller planlagt i sine årsberetninger ev. i budsjettene. Loven finner du her:
www.lovdata.no/all/tl-20080620-042-0.html
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no

Sverige

Regeringens proposition ”Åtgärder för jobb och omställning”

Nu har regeringen lagt fram sin proposition i vilken bl.a. föreslås en ökad satsning sker på vuxenutbildning.
1. Yrkeshögskolan inklusive kvalificerad yrkesutbildning omfattar ca 1 000 extra platser år 2009, 2 000 år 2010 och 1 000 år 2011.
2. Det riktade statsbidraget för yrkesvux (gymnasial vuxenutbildning) förstärks. Antalet studieplatser inom yrkesvux ökas med ca 3 200 platser 2009, beräknas öka med ca 3 900 platser 2010 och ca 1 600 platser 2011. Detta sker utöver den redan (i budgetpropositionen) föreslagna utökningen.
För att stimulera arbetslösa som är över 25 år att söka en yrkesinriktad utbildning inom kommunal gymnasial vuxenutbildning ges dessa tillfälligt en utökad möjlighet att få studiemedel med den högre bidragsnivån under 2009 och 2010. Det högre bidraget motsvarar 80 procent av studiemedlets totalbelopp.
www.regeringen.se/content/1/c6/11/90/25/98794355.pdf
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se

Visbyprogrammet - Svenska institutets Östersjöprogram

Visbyprogrammet, Svenska institutets östersjöprogram är ett mobilitetsprogram som omfattar Sverige och våra närmaste grannländer i öst: Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Syftet med programmet är att skapa ett ömsesidigt fördjupat utbildnings- och forskningssamarbete mellan Sverige och programländerna. Prioritet ges för samarbete med Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Visbyprogrammet arbetar med att knyta samman aktörer för att stärka Sveriges närvaro och främja utbildning, forskning och innovation inom Östersjöregionen. Programmet står öppet för universitet och högskolor samt institutioner inom folkbildning och vuxenutbildning, samt gymnasieskolan och omfattar alla ämnesområden Den 1 mars är sista dag för folkhögskolor och studieförbund att ansöka hos Svenska Institutet om projektmedel för utbyte inom vuxenutbildning (det sk Visbyprogrammet). Mer information samt ansökningsformulär finns på Svenska Institutets webbplats.
www.si.se/templates/CommonPage____5259.aspx
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se

Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas klar

Redan när regeringen införde jobb- och utvecklingsgarantin sommaren 2007 aviserades att alla deltagare som efter 450 ersättningsdagar inte fått något jobb skulle anvisas till garantins tredje fas. Regeringen har nu beslutat om förändringar i ett flertal förordningar som syftar till att beskriva den tredje fasen i jobb- och utvecklingsgarantin.
Arbetsförmedlingen ska ansvara för jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas. Arbetsförmedlingens uppgift ska vara att erbjuda deltagarna plats hos företag och organisationer inom privat och offentlig sektor. Deltagaren ska samtidigt få fortsatt stöd av sin coach. Insatserna i tredje fasen syftar till att möjliggöra en övergång till arbete.
En sysselsättningsperiod ska pågå en längre tid, dock högst två år. Regeringen föreslår att anordnarstödet till sysselsättningsanordnare blir 225 kronor per dag och per deltagare.
www.regeringen.se/sb/d/11337/a/118601
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Mer om: utveckling

Åland

Ramlag och handlingsplan för vuxenutbildningen på Åland

Ålands Landskapsregering har tillsatt en arbetsgrupp som ska utarbeta ett underlag för en ramlag för vuxenutbildning på Åland.
Ramlagen är tänkt att fungera som det övergripande regelverk för vuxenutbildningen som saknas. Deadline för arbetsgruppens slutrapport är den 31 maj 2009. Vidare har landskapsregeringen beslutat att ett förslag till handlingsplan för utveckling av vuxenutbildningen på Åland ska utarbetas under våren 2009. Mål, strategier och en väl utvecklad infrastruktur för vuxenutbildningen efterfrågas för att man ska kunna tillgodose invånarnas möjlighet till livslångt lärande. Även förslaget till handlingsplan ska vara klart den 31 maj 2009.
E-post: Vivve.Lindberg(ät)living.ax

NMR

Nya möjligheter till utbildning och utbyte i de nordiska och baltiska länderna

Det är nu fritt fram för ansökningar till Nordplus, de nordiska och baltiska ländernas gemensamma utbytes- och utbildningsprogram. Den totala budgeten för Nordplus ramprogram 2009 uppgår till hela 60 miljoner DKK, eller cirka 8 miljoner euro. Varje år har de olika Nordplus-programmen sammanlagt upp emot 10 000 deltagare. Fokus i år ligger på klimat och miljö.

Nordplus ramprogram består av följande:
• Nordplus Junior för elever i grundskolan och på gymnasiet.
• Nordplus Högre utbildning för utbildning på högre nivå.
• Nordplus Vuxen med fokus på livslångt lärande och vidareutbildning.
• Nordplus Horisontal, som bidrar till samarbete mellan utbildningssektorerna och ger stöd till innovativa projekt över gränserna för de traditionella kategorierna.
Det femte programmet, Nordplus nordiska språk- och kulturprogram, kommer även att erbjudas från och med januari 2009.

Det fælles ansøgnings- og afrapporteringssystem ARS er nu tilgængeligt for ansøgere:
LINK

Indsatsområder i 2009 for Nordplus Voksen
• anerkendelse og validering af realkompetencer
• forbedre kvaliteten af undervisningen ved at tilpasse den de lærendes behov
• voksnes basisfærdigheder
• særlig fokus på klima og miljø, men også fx entreprenørskab eller andre relevante emner
Mer om indsatsområden...

Næste ansøgningsfrist for Nordplus Voksen programmet er den 2. marts 2009. Bemærk, at CIRIUS sammen med NVL den 2. februar 2009 afholder et skriveseminar for Nordplus Voksen ansøgere. Du kan læse mere om skriveseminaret her

E-post: Antra.Carlsen(ät)ky.se

NVL

Nya visioner för äldre arbetare

NVLs nätverk Äldre i Arbetslivet har publicerat sin rapport ”Active ageing and learning at work - New visions and opportunities for older workers in the Nordic countries”.

I sin rapport önskar nätverket belysa och förbättra äldre arbetstagares situation genom att påpeka behovet av fler utvecklings- och valmöjligheter i arbete och lärande för dem. Man vill göra upp med stigmatiserande stereotypier samt identifiera rådande ambivalenser i dagens politik och praxis. Rapporten innehåller också nätverkets rekommendationer till nödvändiga åtgärder för att främja äldres möjligheter till arbete och lärande.
Länk till nätverkets sida med rapport

E-post: Ingrid.Ronnow(ät)vsy.fi

RSS
www.nordvux.net/rss/
76/nyhetsbrev.htm
 - via denna länk får du det nyaste numret av NVL:s Nyhetsbrev som RSS-import.

nmr_se

Publiceringsdag: 3.2.2009

Till NVL:s startsida