1/2012

 

Danmark

Øget samspil mellem erhvervsskoler og virksomheder

En undersøgelse fra tænketanken DEA peger på, at et stærkere samspil mellem erhvervsskoler og små og mellemstore virksomheder kan øge innovation og vækst.

I undersøgelsen afdækkes tre forskellige aspekter af viden-udvikling og innovationssamarbejde mellem erhvervsskoler og virksomheder: innovation og forretningsudvikling, der handler om at udvikle produkter og metoder; iværksætteri, både blandt skolens elever og kursister og virksomhedstilpassede uddannelsesforløb, som er efter- og videreuddannelsesforløb designet i et fællesskab mellem en erhvervsskole og en virksomhed. I rapporten beskrives flere succesfulde praksis eksempler. Det pointeres samtidig, at der er et stort uudnyttet potentiale på området, og  flere konkrete anbefalinger til at fremme samarbejde beskrives.

Download rapporten fra Dea.nu

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Evaluering af den nye læreruddannelse viser både svagheder og styrke

Den danske læreruddannelse blev ændret i 2007, linjefagene dansk, matematik og engelsk blev styrket og de resterende linjefag blev reduceret. Der blev indført aldersspecialisering i dansk og matematik, og praktik blev styrket.

Danmarks evalueringsinstitut, EVA, har gennemført en evaluering af den nye læreruddannelse og resultaterne viser bl.a. at ændringen har styrket lærerstuderendes kompetencer i dansk, matematik og engelsk, at aldersspecialiseringen og en styrket praktik vurderes positivt.  Derimod er lærerstuderendes kompetencer i de små linjefagsvækket og en følgegruppe vurderer, at afstanden mellem små og store linjefag stor i den nye læreruddannelse, og at der mangler en faglig begrundelse for, hvilke fag der er store og små. 

Download rapport fra Eva.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk
Mer om: utvärdering

Dansk folkeoplysnings samråd, DFS, diskuterer udvikling og nye mål

Dansk folkeoplysnings samråd præsenterede på deres nytårskur 6.januar et forslag til ny strategi. Formålet er bl.a. at styrke DFS som en debatskabende kompetent aktør i samfundsdebatten, der kan være talerør for det civile samfund, medvirke til at fremme medlemsorganisationernes udvikling samt forbedre folkeoplysningens vilkår og muligheder gennem innovation, nyskabelser og kompetenceudvikling i organisationerne. Forslaget til den nye strategi er resultat diskussioner, debatoplæg og arbejde i 2011.

Læs mere og følg diskussionen om udvikling af folkeoplysningen på Dfs.dk 
Strategiforslaget: PDF 
Debathæftet ”Drastiske ændringer er nørvendige”: PDF

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Finland

Personliga utbildningkonton för vuxna

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt två utredare som skall ge förslag gällande formen för och införandet av ett personligt vuxenutbildningskonto. Med utbildningskonton vill regeringen stödja de vuxnas indiviuduella behov av utbildning.

Personliga utbildningskonton ingår i den nya utvecklingsplanen för utbildning och forskning för åren 2011-2016, som godkändes av statsrådet i december.

Läs mera på Minedu.fi.

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Svenska för hälsovårdspersonal och -studerande

Vårdsvenska erbjuder information och verktyg för sjukvårdspersonal som är intresserad av att lära sig svenska. Materialen kan också användas inom utbildningen.

Förutom språkträning, erbjuder sidan information och verktyg för att söka anställning, information om Finland och hur man nätverkar. Sidan stöder också engelska-svenska och ryska-svenska inlärning. Den har understötts av Svenska kulturfonden.
www.vardsvenska.fi 

Kolla också projekten bl.a. endel Leonardo projekt som har länkats till sidan med språkinlärningsmaterial och redskap anpassade till yrkesutbildningens behov:
www.vardsvenska.fi/se/about/other-projects

E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi

Seger för öppenhet och tolerans

Det finländska presidentvalets första omgång blev en spännande kamp om andra platsen. I slutrakan vann de grönas Pekka Haavisto centerns kandidat med en knapp marginal. Förhandsfavoriten Sauli Niinistö vann omgången som väntat.

Pekka Haavistos ledord i valkampanjen har varit öppenhet, tolerans och internationalism. Detta stöddes av en bred folkrörelse, vilket förde honom till andra omgången. Sannafinländarnas Timo Soini fick bara drygt nio procent av rösterna. Vänsterns två kandidater fick sammanlagt 12 procent av rösterna.
Den nya presidenten väljs på valets andra omgång den 5 februari. 

Läs mera: http://hbl.fi/nyckelord/presidentvalet-2012

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi
Mer om: demokrati

Island

Europeisk undersøkelse om holdninger til saker som angår eldre

Islendinger har positivere holdninger til eldre og mindre bekymringer over nasjonens stigende gjennomsnittsalder enn andre beboere i Europa. Detter er en av konklusjonene av en europeisk undersøkelse som ble lavet i begynnelsen av det europeiske år 2012.

Europa Unionen har besluttet at året 2012 tilegnes aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonene (e. European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations). Islendinger deltar i prosjektet og arrangementene. I anledning av året besluttet EU-kommisjonen å lave en undersøkelse om beboernes holdninger til diverse faktorer knyttet til området. Konklusjonene i Eurobarometer -undersøkelsen ble presentert nylig. Spørsmålene handlet om generelle holdninger om eldre, arbeide, pensjon, støtte til eldre og sikre omgivelser.
Islendingenes holdninger avviker i noen grad holdninger som andre beboere i Europa har. To ut av tre islendinger som ble spurt, sier at de vil fortsette sitt arbeide etter pensjonsalder, men av konklusjonene fremgår at denne holdningen er ikke like populær hos andre europeere, hvor kun en tredjedel er enige. Rundt 66 % islendinger er aktive i frivillige organisasjoner eller frivillig arbeide i mens det kun gjelder for 26 % av Europas øvrige beboere. 

Mer på islandsk: Velferdarraduneyti.is
Resultater for Danmark: Bm.dk

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Støtte til opplæring eller trening på arbeidsplassen våren 2012

År 2011 ble det for første gang bevilget midler til bedrifter eller organisasjoner som hadde elever under opplæring.

Neste søknadsfrest om bevilgninger for 201 ble annonsert nylig av utdannings- og kulturdepartementet i Island. Målet med støtten er å motivere bedrifter eller organisasjoner for å motta elever under opplæring på det videregående nivå. Dermed gjøre det mulig for elevene å fullføre deres utdanning etter studieplanen for den videregående skolen. 

Meira: Menntamalaraduneyti.is

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Underskrev nye kontrakter med kunnskapssentra

I desember 2011 underskrev minister for utdanning og kultur Katrín Jakobsdóttir kontrakter om arbeide og tjenester med tre kunnskapssentra i Island; på Vestfjordene, på Sør Island og på Vestmannaøyene.

Hovedmålet er å forbedre beboernes tilgang til læring og arbeide for økt samarbeid og integrering mellom utdanning, forskning, teoretiske studier og økonomisk utvikling. Sentrene skal blant annet servisere elever i den videregående skolen og universitetsstuderende med fjernundervisning, fjern eksamener og med arbeids- og lesefasiliteter for fjernelever. Videre skal de utvikle studieretninger og/eller kurs på universitetsnivå i samarbeide med universiteter, spesialister og andre kunnskapssentre på området.  
De tre sentrene skal ta initiativ til forsknings- og utviklingsprosjekt som bygger på særegne naturresurser, spesielt arbeidsliv og/eller kultur i områdene, egnet for regional utvikling. Med kontraktene ønsker departementet å sikre kunnskapssentrenes arbeide ute på landet.

Mer på islandsk: Menntamalaraduneyti.is

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norge

Kvalitetsheving i bakefaget

Vellykket samarbeid blir mal for satsing på kompetanseheving for ansatte innen bakeryrket.

Undervisningen har foregått på arbeidsplassen og førte til privatisteksamen. Alle seks som avla eksamen og besto er fra 21 til 57 år. NVL gratulerer med gode resultater!

Les mer på Vofo.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Språket er nøkkelen til god integrering

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken sa nylig, etter å ha studert en ny rapport at:
– Hvis vi skal klare oppgaven med å bli et godt fungerende flerkulturelt fellesskap, må vi bygge et miljø alle kan ta del i. Da er språket en nøkkel.  Rapporten det henvises til er laget av Fafo som er en uavhengig stiftelse som forsker på arbeidsliv, velferdspolitikk og levekår, nasjonalt og internasjonalt

Les mer på Vox.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Sverige

Tre blir två! Två nya myndigheter inom utbildningsområdet

Sveriges regeringen önskar en mer effektiv och ändamålsenlig organisering av den verksamhet som för närvarande bedrivs vid Högskoleverket, Verket för högskoleservice (VHS) och Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK). Syftet är att skapa en effektiv och tydlig ansvarsfördelning, där den granskande verksamheten skiljs från den främjande och serviceinriktade verksamheten.

Delar av den verksamhet som i dag bedrivs vid Högskoleverket ska renodlas i en ny granskningsmyndighet och därigenom stärkas så att den nya myndigheten får en tydlig granskande funktion i högskolesystemet med ansvar för kvalitetssäkring och tillsyn.
VHS, IPK och delar av Högskoleverkets verksamhet ska sammanföras till en ny servicemyndighet med ansvar för verksamhet av tydlig service- och samordningskaraktär och med vissa främjandeuppgifter.

Läs mer på Regeringen.se

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

330 nya yrkeshögskoleutbildningar

Myndigheten för yrkeshögskolan har behandlat 1 127 ansökningar om statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning med första start hösten 2012. Av dessa har 330 ansökningar beviljats.

Utbildningar inom ekonomi, administration och försäljning har tilldelats 26 procent av platserna, teknik och tillverkning 18,7 procent och data och IT 11,9 procent. Myndigheten har tagit fram yrkesanalyser där avgränsade yrken och kompetenser beskrivs och analyseras bland annat utifrån arbetsmarkandens efterfrågan på yrket. Yrkesanalyserna är framtagna för att stärka den del av bedömningsunderlaget som ska säkerställa att yrkeshögskoleutbildningarna är relevanta för arbetsmarknaden.

Läs mer:
www.yhmyndigheten.se/hem/nyhetsrum/nyhet-23-jan

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Åland

Webbutrymme för vuxenutbildning

Den nya myndigheten Ålands gymnasium har publicerat sin nya hemsida: www.gymnasium.ax. Vuxenutbildningen har fått ett eget utrymme på den. Av hemsidan framgår nu en samlad överblick av vilken information och vilka verksamheter den formella vuxenutbildningen erbjuder samt vilka som ansvarar för olika delar av verksamheten.

www.gymnasium.ax/utbildningsprofil/vuxenutbildningen

Vivve Lindberg
E-post: vivve(ät)living.ax

Färöarna

Kommende akademisering af uddannelser på søfartsskolen i Torshavn

Den færøske maskinmester- og skibsførerskole ”Vinnuháskúlin” arbejder på at ændre to af deres linjer til akademiske bacheloruddannelser, hvor standarderne i Bologna Deklarationen skal følges.

I et interview med NORA (Nordisk Atlantssamarbejde) fortæller skolens leder, Hans Johannes á Brúgv, hvordan det er at være søfartsskole omgivet af det store hav, om samarbejde and andre søfartsskoler i Norden, om de studerendes ambitioner og valg af søfartsuddannelser, som giver muligheder for videre uddannelse: ”At være skibsfører i dag handler også om ledelse og økonomi, og er man uddannet som maskinmester, så vil man måske senere gerne være ingeniør - eller måske vil man gerne læse noget andet ..... Uddannelserne skal åbne verden op for vores studerende”, siger skolens leder.

Læs hele artiklen på: Nora.fo

Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

Den færøske A-kasse er aktiv initiativtager

I efteråret 2011 blev der sat nye initiativer igang med kompetenceudvilking for arbejdsløse. Fra at være en traditionel A-kasse, er ALS nu en aktiv initiativtager og financieringskilde til diverse uddannelsesførløb.

Blandt deres tilbud til arbejdsledige er et søfartskursus ombord på en skonnert – rettet mod unge mennesker, som drømmer om en karriere indenfor det maritime område, studieforberedende kurser på 10. klassesniveau, samt et 3-måneders kursus for ordblinde. Det første ALS-hold for ordblinde, som har gået til undervisning i 20 timer om ugen i en tre-måneders periode, fik deres kursusbevis i dec. 2011. I et efterfølgende radiointerview var der et par af kursisterne, der udtalte, at kurset har åbnet nye døre og givet håb og mod til mere uddannelse. Det nyeste initiativ fra ALS er et samarbejde med færgeselskabet Smyril Line om kompetenceudvilking og dermed rekruttering af mandskab til diverse stillinger i sommerperioden med færgen Norrøna.

Læs mere på færøsk på Als.fo

Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

Grönland

Sammenlægning af uddannelses- og vejledningsinstitutioner i Sydgrønland

Uddannelses- og vejledningsinstitutionerne Piareersarfiit i byerne Nanortalik, Narsaq og Qaqortoq er nu sammenlagt fra starten af 2012 for at effektivisere ledelsen, administrationen og personaleforbruget i Kommune Kujalleq, den sydlige kommune.

Det har udviklet sig sådan naturligt efter at kommunesammenlægningen trådte i kraft i Grønland den 1. januar 2009, hvor hver by ellers var en kommune, og nu 3 år efter er samarbejdet mellem Piareersarfiit blevet officielt, hvor sammenlægningen harmoniserer de forskellige aktiviteter hos institutionerne, ex som for eksempel undervisningsmodeller og -tilbud.
Byerne i kommunen er tættere på hinanden, hvor den højeste afstand mellem byerne, der er længst væk fra hinanden, er på omkring 100 km. Hos de andre kommuner, f.eks. i Qaasuitsup Kommunia, nordkommunen, er der en afstand helt op til 1.000 km mellem Kangaatsiaq i Vestgrønland og Qaanaaq i Nordgrønland. Kommuneqarfik Sermersooq dækker over områder fra Vest- til Sydgrønland, så geografiske forskelle mellem kommunerne er betydelige.

Læs mere: www.knr.gl/da/nyheder/piareersarfiit-i-syd-fusionerer
Uddannelses- og vejledningsinstitutionernes hjemmeside: www.piareersarfik.gl

Birgit Gedionsen
E-post: birgit(ät)suliplus.gl

NVL

Nordisk Konference om Innovation d.4. og d.5. juni 2012

Nordisk ministerråd (NMR) og Nordisk netværk for Voksnes Læring (NVL) inviterer under det norske formandskab 2012 til en nordisk konference om Innovation i Oslo d.4. og 5.juni.
Mer information på NVL:s Kalender-sida.
Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk
Mer om: innovation

DISTANS webinars 2012

NVLs Distansnettverk inviterer i samarbeide med Nordinfo til en serie med en times lange webinars en gang i måneden hele våren.

Webinarene blir holdt den 13. dag i hver måned: februar, mars, april men den 14. dagen i mai. Overordnet tema er innovasjon i læring/undervisning. Distans og Nordinfo (arbetsgrupp som består av informatörer i nordiska folkbildningsorganisationer) inviterer eksperter til å innlede om innovasjon og fleksibel tilgang til læring. Gruppen har planlagt en serie med 4 webinarer klokken 13:00 – 14:00 CET hver av dagene.
Møteplassen er http://frea.emea.acrobat.com/distans. Det kreves ingen nedlasting, bare en liten gratis add on.

13. februar v/ Jørgen Grubbe og presenter Henrik Helms: Innovasjon i læring
13. mars v/ Aina L. Knudsen, presenter Taru Kekkonen, How Online studies can provide a flexible arena for drop outs
13. april, Nordinfo: Involvera och engagera lärande. Föreläsare bekräftas senare.
14. mai v/ Hrobjartur Arnason: Mobile learning

Det koster ingen ting å være med. Men vi ber alle som er interessert å registrere seg HER. Gleder oss til å møtes online!

NVL-DISTANS:
Aina L. Knudsen, Jørgen Grubbe, Hróbjartur Árnason, Karin Berkö, Tiina Front Tammivirta, Torhild Slåtto og Sigrun Kristín Magnúsdóttir
Nordinfo:
Hilde Søraas Grønhovd, Øyvind Krabberød, Larry Kärkkäinen, Johanni Larjanko, Lill Perby och Michael Voss

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

RSS

www.nordvux.net/rss/
76/nyhetsbrev.htm
 - via denna länk får du det nyaste numret av NVL:s Nyhetsbrev som RSS-import.

nmr_se

Publiceringsdag: 31.1.2012

Till NVL:s startsida