2/2009 NVL Uutisia

 

Danmark

Uusi hanke raivaa kehitysvammaisille tilaa työmarkkinoilta

Tanskan kehitysvammaisten ja heidän omaistensa maanlaajuinen yhdistys LEV kertoi helmikuussa järjestetyssä konferenssissa KLAP-hankkeestaan, jonka tavoitteena on parantaa kehitysvammaisten osallistumismahdollisuuksia.
Hankkeella pyritään luomaan kolmen vuoden aikana noin 350 harjoittelupaikkaa ja 150 työpaikkaa avoimilla työmarkkinoilla. "Emme kysy, voidaanko tämä tavoite saavuttaa, vaan miten se saavutetaan”, kuuluu KLAP-hankkeen motto. Lyhenne KLAP tarkoitta luovaa ja kaukonäköistä työllisyyssuunnittelua. Hankkeen tarkoituksena on suunnitella koulutusta ja pyrkiä luomaan harjoittelu- ja työpaikkoja avoimilla työmarkkinoilla. Tavoitteena on luoda vuosittain harjoittelupaikka 80 kehitysvammaiselle ja 40–50 työpaikkaa aluetta kohden yksityisellä sektorilla sekä perustaa internetiin ammatinvalintaan ja työnhakuun liittyvä portaali kehitysvammaisille.
www.projektklap.dk/front/
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk

Uuden kansansivistystoimikunnan tehtävät määriteltiin

Tanskan hallitus päätti syksyllä asettaa kansansivistystoimikunnan. Toimikunnan päätehtävänä on keskustella siitä, miten kansansivistystyön yhteiskunnallista merkitystä voidaan vahvistaa ja tehdä näkyväksi niin, että kansansivistystyön ja yhdistystoiminnan avulla voidaan yhä enemmän edistää kansalaisten yhteistoimintaa, yhteiskunnallista osallistumista, koulutusta kotoutumista, terveyttä jne.
Toimikunta on nyt saanut opetusministeriltä tehtävänannon, jossa sen konkreettiset tehtävät ja toimiala kuvaillaan. Tehtävänannossa huomautetaan myös, että uusista esityksistä ei saa koitua lisäkuluja, vaan niiden on mahduttava opetusministeriön taloudellisiin kehyksiin. Toimikunnan työn on määrä valmistua vuoden 2009 aikana.
Lisätietoa tanskaksi...
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk

Finland

Yliopistot uudistuvat

Hallitus päätti torstaina 19.2. uuden yliopistolakiesityksen sisällöstä. Yliopistolain uudistus lisää yliopistojen autonomiaa ja tekee niistä itsenäisiä oikeushenkilöitä.
Yliopistoista tulee itsenäisiä julkisoikeudellisia laitoksia tai säätiölain mukaisia säätiöitä. Uudella yliopistolailla säädetään yliopistojen hallinnosta, toiminnan rahoituksesta ja ohjauksesta sekä yliopistojen tutkimukseen ja opetukseen, opiskelijoihin ja henkilöstöön liittyvistä seikoista.
Uudistuksen tavoitteena on luoda yliopistoille nykyistä paremmat toimintaedellytykset sekä vahvistaa opetus- ja tutkimustoimintansa laatua ja vaikuttavuutta. Vahvemmilla ja itsenäisemmillä yliopistoilla on edellytykset menestyä myös kansainvälisesti.
Hallituksen esitys on valmisteltu kiinteässä yhteistyössä yliopistojen, opiskelijoiden, henkilöstön ja eri sidosryhmien kanssa. Yliopistouudistusta on käsitelty hallituksen iltakoulussa, sivistyspoliittisessa ministerityöryhmässä ja talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa. Syksyn 2008 laajan lausuntokierroksen kannanottoja on otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon esityksen lopullisessa muotoilussa.
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2009/02/he_yliopistolaki.html?lang=fi
E-post: Ingrid.Ronnow(ät)vsy.fi

Island

Hallitus vaihtui Islannissa

Islanti sai 1. helmikuuta uuden hallituksen, joka koostuu vasemmistovihreistä ja sosiaalidemokraateista. Pääministeriksi nousi Jóhanna Sigurðardóttir.
Uusi hallitus istuu ainakin 25. huhtikuuta asti, jolloin maassa järjestetään parlamenttivaalit. Uusi opetusministeri on vasemmistovihreiden Katrín Jakobsdóttir, ja pohjoismaisesta yhteistyöstä vastaa ministeri Kolbrún Halldórsdóttir.
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Ennätysmäärä opiskelijoita toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa syksyllä 2008

Islannin tilastokeskus on julkistanut katsauksen syksyn 2008 toisen asteen, erityisoppilaitosten ja korkea-asteen opiskelijamääristä. Opiskelijaksi ilmoittautuneita oli kaikkiaan 47 282, josta toisen asteen opiskelijoita oli 29 271 ja korekeakouluopiskelijoita 18 011.
Lisätietoa englanniksi:
www.statice.is/Pages/444?NewsID=3802
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norge

Eurooppalaisen etäopetusjärjestön juhlakonferenssi Oslossa

Tämän vuoden toukokuussa järjestetään EADL:n (European Distance Education) 25. konferenssi joustavasta oppimisesta. Konferenssi on tällä kertaa Oslossa. Otsikolla Drinking from the digital well järjestettävä konferenssi tarjoaa ajankohtaisia aiheita ja mielenkiintoisia keskustelua.
Lisätietoa englanniksi:
www.nade-nff.no/default.pl?showPage=260
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no

Opettajien täydennyskoulutus

Norjan opetusministeriö myöntää 117 miljoonaa kruunua opettajien lisä- ja täydennyskoulutukseen. Summalla perustetaan 1600 uutta opiskelupaikkaa korkeakouluihin ja yliopistoihin syksyllä 2009. Tavoitteena on saada aikaan pysyvä opettajien täydennyskoulutusjärjestelmä, joka varmistaa opettajille ja kouluille riittävän osaamisen.
Aiheesta enemmän...
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no

Pohjoismainen viikko Oslossa

Viikolla 12 (16. – 20. maaliskuuta) Pohjola on esillä Oslossa. Teemaviikon tarkoituksena on tehdä näkyväksi pohjoismaista yhteistyötä ja lisätä opiskelijoiden yhteispohjoismaista toimintaa. Viikon aikana käsiteltäviin aiheisiin kuuluvat mm. pohjoismainen yhteiskuntamalli, pohjoismaiset kielet ja skandinavismi.
www.nordenifokus.no/nordisk_uke09.html
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Mer om: projekt

Saamelaiskielten tulevaisuus halutaan turvata

Norjan tutkimusneuvoston saamelaiskulttuurin tutkimuksen ohjelma saa 1,179 miljoonaa kruunua lisärahoitusta. Rahat käytetään eteläsaamen ja luulajansaamen tutkimiseen. – Tarvitsemme tietoa näistä kielistä, jotta voimme taata niiden tulevaisuuden vahvoina, elinkelpoisina kielinä, sanoo valtioneuvos Dag Terje Andersen. – Hallituksen tavoitteena on turvata saamelaiskielten tulevaisuus Norjassa. Eteläsaame ja luulajansaame ovat vähemmistökieliä myös saamelaiskulttuurin sisällä, ja Unescon mukaan ne ovat hyvin uhanalaisia kieliä. 
Aiheesta enemmän...
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Mer om: språk

Sverige

Toisen asteen ammatillinen aikuiskoulutus

Ruotsin kunnat voivat nyt anoa rahoitusta toisen asteen ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestämiseen. Anomukset on jätettävä viimeistään 16. maaliskuuta. Hallituksen mukaan kuntien välinen yhteistyö asiassa on suotavaa. Yhteistyötä on tehtävä myös työnvälitysviranomaisten ja työnantajien, yritysten ja ammattijärjestöjen kanssa. 
www.skolverket.se/sb/d/2615/a/14932
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se

Kansallinen tutkintojen viitekehys käyttöön Ruotsissa

Ruotsissa otetaan käyttöön kansallinen tutkintojen viitekehys (NQF), joka perustuu eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen (EQF). Kansallinen viitekehys luodaan julkisen koulutusjärjestelmän tarjoamien koulutusmuotojen pohjalta.
Jotta eri tutkintojen välinen läpinäkyvyys toteutuisi, on tärkeää, että myös julkisen koulutusjärjestelmän ulkopuoliset koulutuksentarjoajat liittävät tutkintonsa EQF:iin. Kansallisen viitekehyksen tulee olla konkreettisempi, ja siinä osaamistasot määritellään täsmällisemmin.
Aiheesta enemmän... (pdf)
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se

Aikuiskoulutus kehittyy -konferenssi 2009

Konferenssi pidetään 17–18 mars 2009 Linköpingissä. Luennoitsijoina ovat mm. Jan Björklund, Hans Rosling, Elaine Bergkvist ja Björn Ranelid.
www.liu.se/insidan/liu-konferens/vuxenutbildningen2009
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se

NMR

Pohjoismaisia opettajankoulutuksia vertaillaan ensi kertaa uudessa raportissa

Opettajan ammatin arvostus on noussut ongelmaksi Pohjolassa, sillä se on laskussa kaikissa Pohjoismaissa paitsi Suomessa. Yhä useampi opettajaksi opiskeleva keskeyttää opintonsa, ja opettajankoulutuksen hakijamäärät laskevat. Muissa Pohjoismaissa vain noin 1,2 hakijaa opiskelupaikkaa kohti merkitsee opettajankoulutuksen ensisijaiseksi koulutusvaihtoehdokseen. Suomessa vastaava luku on kahdeksan hakijaa paikkaa kohden, mikä kertoo opettajankoulutuksen suosiosta ja arvostuksesta meillä.
Pohjoismaiden ministerineuvosto on juuri julkistanut tutkimuksen, jossa vertaillaan pohjoismaisia opettajankoulutuksia. Tutkimus on ensimmäinen laatuaan, ja siihen sisältyvät kaikki Pohjoismaat. Raportin ovat tehneet Danmarks Evalueringsinstitut ja Århusin yliopistoon kuuluva Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Raportin mukaan tässä tutkimuksessa ilmenneiden erojen syiden selvittämiseksi tarvitaan tarkempaa tutkimusta, jotta pohjoismaista opettajankoulutusta voitaisiin kehittää.
Linkki tanskankieliseen raporttiin
E-post: Antra.Carlsen(ät)ky.se

NVL

Etäisyyttä ja läheisyyttä verkossa

NVL: n etäopetusverkosto DISTANS järjesti helmikuussa virtuaalikonferenssin, jossa käsiteltiin internetin kohtauspaikkoja. Nettikonferenssi oli vaikuttava kokemus. 35 osanottajaa eri puolilta Pohjolaa istui tietokoneidensa ääressä ja keskusteli Marratech-verkkoalustan välityksellä. Verkkoalusta on internetiin perustettu ”huone”, jossa ihmiset voivat keskustella äänen ja tekstin välityksellä ja laittaa taululle näkyviin asiakirjoja. Alustaan voi myös liittää web-kameran, jolloin osanottajat näkevät toisensa. DISTANS-verkosto järjestää vuoden 2009 aikana neljä verkkokonferenssia, joissa käsitellään ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen konferenssin tarkoituksena oli saada kokemusta verkkokonferenssin työvälineistä. 
LINKKI
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no

Tuloksellista vuoropuhelua pohjoismaisesta yhteistyöstä

NVL on ollut aktiivisesti yhteydessä eri pohjoismaisiin tahoihin ja ottanut selvää, onko niillä kiinnostusta ja tarvetta pohjoismaiseen yhteistyöhön. Vuoropuhelu on tuottanut tulosta, sillä vuonna 2008 noin 80 pohjoismaista organisaatiota aloitti yhteistyön NVL:n kanssa. Viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana osanottajamäärä on pysytellyt reilussa 2000:ssa, joten kiinnostusta NVL:n käsittelemiin aiheisiin selvästi on. Merkittävä muutos on, että internet-osallistujien määrä oli vuonna 2008 yli kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna: vuonna 2007 nettiosallistujia oli 103, vuonna 2008 jo 289.
Vuosiraportti
E-post: Antra.Carlsen(ät)ky.se

RSS
www.nordvux.net/rss/
468/nvluutisia.htm
 - tämän linkin kautta saat NVL:n uusimman suomenkielisen Uutiskirjeen RSS-tuontina. Lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rss


nmr_fi


Julkaisupäivä: 3.3.2009

NVL:n aloitussivulle